Stājas spēkā 25.07.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 18

protokols Nr. 10, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2020.gadam 120 432 573 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

97 194 205

euro

700

euro

kārtējā gada izdevumi

113 119 173

euro

1 791

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-15 924 968

euro

-1 091

euro

Finansēšana

15 924 968

euro

1 091

euro

Atlikums gada sākumā

17 188 315

euro

1 138

euro

Atlikums gada beigās

582 298

euro

47

euro

Aizņēmumi

6 048 215

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 428 907

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 300 357

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.06.1.2., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 18.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 18.pielikumu.

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” tāmi Nr.08.1.4. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 21.pielikumu.

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 20.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 22.pielikumu.

1.10. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.1.13. projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” tāmi Nr.08.1.13.;”

1.11. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” tāmi Nr.08.1.13., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 23.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.2. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 24.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” tāmi Nr.08.6.3., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

1.15. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.6.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.6.5. projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” tāmi Nr.08.6.5.;”

1.16. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.6.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” tāmi Nr.08.6.5., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

1.17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.7.1.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, programmas “Kapitālsabiedrības organizēto koncertu pieejamības veicināšana” tāmi Nr.08.7.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.7.3.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.08.7.3., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 36. un 40.pielikumu.

1.20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 37. un 40.pielikumu.

1.21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.15.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.15., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

1.22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

1.23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Proti un dari” tāmi Nr.09.4.2., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

1.24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

1.25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.28.2. un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 25.pielikumu.

1.26. Izteikt saistošo noteikuma 72.punktu šādā redakcijā:

“72. Apstiprināt 2020.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 309 246 euro apmērā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, t.sk:

72.1. 110 770 euro apmērā – Dzintaru koncertzāles kompleksa uzturēšanas izmaksu segšanai ārkārtējās situācijas radīto seku novēršanai;

72.2. 113 107 euro apmērā – kapitālsabiedrības administratīvo izmaksu segšanai ārkārtējās situācijas radīto seku novēršanai;

72.3. 24 369 euro apmērā – pludmales pārģērbšanās kabīņu apsaimniekošanai;

72.4. 61 000 euro apmērā – Dzintaru koncertzāles mazās zāles krēslu un kustīgās grīdas sistēmas pārbūvei.”.

1.27. Aizstāt saistošo noteikumu 8.punkta 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

1.28. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 423 084 euro;

21.4.9.9. 12 902 euro;

01.110.7230 584 euro;

03.110.7230 1 401 euro;

04.230.7230 812 euro;

04.510.7230 150 231 euro;

04.730.7230 842 272 euro;

05.100.7230 19 033 euro;

06.600.7230 11 223 euro;

08.220.7230 49 871 euro

08.400.7230 278 euro

09.210.7230 289 237 euro;

09.510.7230 7 709 euro;

10.120.7230 4 050 euro;

Atlikums gada beigās 59 285 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” 10.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.jūnija, 14.jūlija un 17.jūlija rīkojumiem Nr.1.1-14/20-179, Nr.1.1-14/20-188 un Nr.1.1-14/20-192 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 26.-33.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27. un 31.pielikumu.

2.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzturēšana, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.8. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 28. un 31.pielikumu.

2.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 29. un 30.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLSX

Pielikums Nr.3-25, 34-40 XLSX

Pielikums Nr.26-33 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF