Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 25

protokols Nr. 1, 30. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.79 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.79) zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā, ir izstrādāts detālplānojums (turpmāk – detālplānojums). Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 39.1.apakšpunkts un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 1492.punkts.

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta ar mērķi izvērtēt priekšlikumu zemesgabala sadalei divos atsevišķos zemesgabalos, ievērojot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Jauktas centra apbūves teritorijā (JC10) noteiktās prasības, un nosakot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Jauktas centra apbūves teritorijā (JC10) prasībām.

Atbilstoši Domes 2020.gada 27.augusta lēmumam Nr.407 “Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, par detālplānojumu ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas ietvaros, netika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi par detālplānojuma redakciju. Detālplānojuma saskaņošanas procesā veikti tehniski labojumi un precizējumi detālplānojuma redakcijā, kas nemaina kopējo koncepciju, respektē pilsētbūvniecisko situāciju un neprasa papildu teritorijas attīstības risinājumus, līdz ar to veiktie precizējumi uzskatāmi par nebūtiskiem.

Detālplānojums zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā, izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.79 un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta pirmo daļu, 29.pantu un Noteikumu Nr.628 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 25.janvāra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090117. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotāju par detālplānojuma īstenošanu redakcijā, kas pievienota šī lēmuma pielikumā.

3. Noteikt, ka atbilstoši saskaņotajiem administratīvā līguma noteikumiem, šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma paredzēto apbūvi jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2031.gada 30.decembrim.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

7. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

8. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 28.janvāra lēmumam Nr.25

(protokols Nr.1, 30.punkts)

Līgums Nr.__________

 par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2021.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – Dome), kuras vārdā saskaņā ar Domes 2021.gada __.______ lēmumu Nr.___ “Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.__) rīkojas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090117, īstenotāji SIA “MC TURAIDA PROPERTY”, reģistrācijas numurs 40103548902, kuru pārstāv tās valdes locekle Vārds Uzvārds, personas kods, un

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Trans Commerce OÜ, VRN 80002939729,

(turpmāk tekstā – Līdzīpašnieki), kurus uz pilnvaru pamata pārstāv SIA “MC TURAIDA PROPERTY” , reģistrācijas numurs 40103548902, valdes locekle Vārds Uzvārds, personas kods,

 (turpmāk – Īstenotāji), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai visi kopā – Puses, ņemot vērā Domes Lēmumu Nr.__, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma projekta zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada __.______ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojumā plānoto zemesgabalu īstenošanu uzsākt pēc Detālplānojumā iekļautā zemes ierīcības projekta realizācijas un adrešu piešķiršanas.

1.3. Detālplānojuma īstenošana ietver pasākumus:

1.3.1. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.3.2. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.3.3. piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.3.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotāji apņemas:

2.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.1.2. Detālplānojumā iekļauto zemes ierīcības projektu realizēt divu gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās;

2.1.3. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 6 gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2031.gada 30.decembrim;

2.1.4. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.5. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāju vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.1.6. nekustamā īpašuma Turaidas ielā 17, Jūrmalā īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.2.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei;

2.3. Ja Īstenotāji neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.4.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotājiem par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sagatavots uz trīs lapām un parakstīts trīs eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs – Domei, viens līdzīpašnieku pilnvarotajai pārstāvei Maijai Krieviņai un viens īstenotājam SIA “MC TURAIDA PROPERTY”.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5,

Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jurmala.lv

________________________

 / E.Stobovs /

Īstenotāji

SIA “MC TURAIDA PROPERTY”

reģistrācijas numurs 40103548902

valdes locekle Vārds Uzvārds

personas kods

Adrese:

Tālrunis:

e-pasts:

_________________________

/ Vārds Uzvārds/

Līdzīpašnieku

pilnvarotā pārstāve

SIA “MC TURAIDA PROPERTY”

reģistrācijas numurs 40103548902

valdes locekle Vārds Uzvārds

personas kods

Adrese:

Tālrunis:

e-pasts:

_________________________

/ Vārds Uzvārds/


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF