Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 30.septembrīNr. 421

protokols Nr. 16, 28. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav pelņas gūšanas rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmajai daļai, publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem.

Lai pārvērtētu pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, un noteiktu tās atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra kārtības “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumu Nr.647) 39.punktam, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības komisija (izveidota ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora 2020.gada 4.decembra rīkojumu Nr.1.1-14/20-312) ir veikusi izvērtējumu attiecībā uz pašvaldības līdzdalības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” (vienotais reģistrācijas numurs 42803008058) (turpmāk arī - kapitālsabiedrība) atbilstību normatīvo aktu nosacījumiem. Izvērtēšanas rezultātā tika konstatēts sekojošais:

a) viena no pašvaldības autonomajām funkcijām saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

b) kapitālsabiedrība tika dibināta, lai veiktu noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros, proti, organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus – centralizētā siltumapgāde;

c) pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kas izriet no autonomās funkcijas, ir noteikti Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825), prioritātes “Jūrmalnieks” pasākumu kopumā J7 “Inženiertehniskās apgādes un infrastruktūras uzlabošana” un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2014.-2022.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 un ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 pagarināts tās darbības termiņš līdz 2022.gada 31.decembrim) vidējā termiņa mērķim “Komunālā un transporta infrastruktūra” prioritātē P2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziens 2.6.1.: “Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide” un 2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība”, kā arī Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmā 2013.-2022.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.39 un ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.542 programmas darbības termiņš pagarināts līdz 2022.gada 31.decembrim) definētājām darbībām un pasākumiem sadaļā “Vietēja centralizēta siltumenerģija/dzesēšana, koģenerācija”;

d) kapitālsabiedrība ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kuras pienākumos ir nodrošināt lietotājiem sabiedriskos pakalpojumus noteiktā kvalitātē un kvantitātē par noteiktajiem tarifiem, ko nosaka no pašvaldības neatkarīga valsts pārvaldes institūcija – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu;

e) starp kapitālsabiedrību un Jūrmalas pilsētas pašvaldību 2014.gada 14.novembrī ir noslēgts vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma līgums Nr.1.2–16/1467 par centralizētās siltumenerģijas apgādes pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā uz laiku līdz 2024.gada 30.jūnijam;

f) kapitālsabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros ir uzskatāma par komercdarbību un kapitālsabiedrība veic darbību, kas atbilst gan Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktam gadījumam, kad tiek novērsta tirgus nepilnība centralizētās siltumapgādes jomā, gan arī 88.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un izriet no pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem komunālo pakalpojumu organizēšanā;

g) kapitālsabiedrībai ir patstāvīga neatkarīga struktūra ar nepieciešamajiem personāla resursiem un infrastruktūru;

h) kapitālsabiedrība attiecīgo pārvaldes uzdevumu (organizēt iedzīvotājiem centralizēto siltumapgādi) veic efektīvi un tādejādi no sabiedrības interešu viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā ir labākais risinājums un tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.

Ņemot vērā minēto un to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros veicamie uzdevumi, sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, centralizētās siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek īstenota komercdarbības veidā, kapitālsabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un pašvaldības līdzdalības saglabāšana kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta nosacījumiem, kā arī 4.panta nosacījumiem.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības komisijas 2021.gada 13.septembra apstiprināto izvērtējumu un ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2021.gada 14.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, vienotais reģistrācijas numurs 42803008058, darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktiem gadījumiem, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja tiek novērsta tirgus nepilnība un kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.

2. Saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, vienotais reģistrācijas numurs 42803008058, un turpināt šīs kapitālsabiedrības darbību esošajā statusā.

3. Saskaņā ar “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010.-2030.gadam” un “Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmu 2014.-2022.gadam” komunālo pakalpojumu iedzīvotājiem organizēšanā noteikt kapitālsabiedrībai šādus vispārējos stratēģiskos mērķus:

3.1. Klientu nodrošināšana ar ekonomiski pamatotu, nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu;

3.2. Kapitālsabiedrības klientu skaita palielināšana un pakalpojumu diversifikācija;

3.3. Siltumapgādes infrastruktūras modernizācija;

3.4. Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ilgtermiņa klimata mērķu sasniegšanu.

4. Atbalstīt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam rīcības plāna ieviešanu lēmuma 3.punktā noteikto vispārējo stratēģisko mērķu sasniegšanai.

5. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram uzraudzīt kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF