Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 27.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 13.punktu, Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, Jūrmalas domes 2022.gada 27.janvāra nolikumu Nr.3 “Grozījumi Jūrmalas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.37 “Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja nolikums”” , Jūrmalas domes 2022.gada 27.janvāra nolikumu Nr.2 “Komunikācijas pārvaldes nolikums”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2022.gada 4.janvāra atzinumu Nr.17-18/1, 2022.gada 10.janvāra atzinumu Nr.17-18/2, Nr.17-18/3, 2022.gada 13.janvāra atzinumu Nr.17-18/4 un 2022.gada 17.janvāra atzinumu Nr.17-18/5, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Lēmuma 14.pielikumā (Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts) atsauci šādā redakcijā:

“*Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 25.novembra lēmumu Nr.545 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā”” uz projekta īstenošanas laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.maijam.”

1.2. Lēmuma 28.pielikumā (Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Jūrmalas Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts”;

1.2.2. Izteikt 18.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

181

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists (līdz 28.02.2023.)

3,00

896

2688

1.3. Lēmuma 33.pielikumā (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darbinieku skaita (darba vietu) saraksts):

1.3.1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darbinieku skaita (darba vietu) saraksts”;

1.3.2. Papildināt ar 6.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

6.1

Priekšsēdētāja palīgs

1.00

1647

1647

1.3.3. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

“3. Komunikācijas pārvalde”;

1.3.4. Svītrot 51.punktu;

1.3.5. Likvidēt 52.amata vienību – Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļas vadītājs;

1.3.6. Likvidēt 53.amata vienību – Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļas vadītāja vietnieks;

1.3.7. Svītrot 54.punktu;

1.3.8. Likvidēt 59.amata vienību – Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļas Projektu vadītājs;

1.3.9. Izteikt 55.-62.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

55.

3.2. Mārketinga nodaļa

56.

Nodaļas vadītājs

1.00

2038

2038

57.

Vadītāja vietnieks

1.00

1917

1917

58.

Vecākais projektu vadītājs

3.00

1382

4146

59.

Likvidēts

59.1

Tūrisma komunikācijas daļa

60.

Daļas vadītājs

1.00

1647

1647

61.

Tūrisma speciālists

2.00

1174

2348

62.

Kopā

8.00

12096

1.3.10. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

66.

Vecākais sabiedrisko attiecību speciālists

3.00

1382

4146

1.3.11. Likvidēt 67.amata vienību – Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas pilsētas mājas lapas administrators;

1.3.12. Izteikt 124. un 125.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

124.

Vecākais finansists

6,00

1382

8292

125.

Finansists

4,00

1116

4464

2. Lēmuma 1.1.apakšpunkts piemērojams ar 2022.gada 1.janvāri.

3. Lēmuma 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2022.gada 1.februārī.

4. Lēmuma 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2022.gada 18.martā, izņemot 1.3.1.apakšpunktu, 1.3.2.apakšpunktu un 1.3.12.apakšpunktu, kas stājas spēkā 2022.gada 1.februārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF