Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 60

protokols Nr. 3, 30. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364
“Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta
“PROTI un DARI” īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, 2021.gada 14.decembra noteikumu Nr.810 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 5.1.punktu, kas paredz projekta attiecināmo darbību īstenošanu līdz 2023.gada 31.decembrim, Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu 2014.–2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pasākumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” un aktivitāti Nr.181 ”Jauniešu nodarbinātības veicināšana Jūrmalas valstspilsētā”, kā arī Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.–2020.gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Jaunatnes politikas attīstības plāns), kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.562 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu”” pagarinot Jaunatnes politikas attīstības plāna īstenošanas termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, Rīcības plāna mērķa “AM 5 Veicināt sociālo palīdzību, drošību un veselību jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem” uzdevuma “U5.4. Veicināt jauniešu no riska grupām iesaistīšanos dažādos pasākumos, projektos” pasākumu “5.4.2. NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana, veicinot NEET jauniešu iesaisti izglītībā, darba tirgū un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā (NAP2027 R.222)”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2016.gada 22.jūnijā noslēgto līgumu “Par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI” NR.8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā” Nr.6-13/16, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.punktā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas pašvaldības”;

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 1.martam, tajā skaitā projekta atbalstāmo darbību īstenošanas laiku līdz 2023.gada 31.decembrim, projekta koordinatora darbu līdz 2024.gada 1.martam.”;

3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 287 866,02 euro (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši euro un 02 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

5.1. pieejamā Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma, kas 100% apmērā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem ir 208 611,02 euro (divi simti astoņi tūkstoši seši simti vienpadsmit euro un 02 centi), no tās:

5.1.1. Projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums ir 12 569,04 euro (divpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro un 04 centi);

5.1.2. Projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums ir 196 041,98 euro (viens simts deviņdesmit seši tūkstoši četrdesmit viens euro un 98 centi).

5.2. neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanai un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai līdz 79 255,00 euro (septiņdesmit deviņi tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansēts no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.”;

4. Aizstāt 6.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”;

5. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Projekta īstenošanas uzraudzību uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.”;

6. Izteikt Lēmuma 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Lai īstenotu šī lēmuma 8.punktā noteikto, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla nodaļai uzdot sagatavot grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”, izsakot minētā lēmuma 14.pielikumā (Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts) atsauci šādā redakcijā:

“*Saskaņā ar Jūrmalas domes 2022.gada 17.februāra lēmumu Nr.___ “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā”” uz projekta īstenošanas laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2024.gada 1.martam.”

7. Aizstāt Lēmuma 2.pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF