Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 18. augustāNr. 393

protokols Nr. 13, 28. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti
pilnveidotās redakcijas (4.0) nodošanu publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta lēmumu Nr. 122 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” tiek izstrādāti teritorijas plānojuma grozījumi. Ar Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 640 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotā (3.0) redakcija.

Pēc publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā, un ziņojuma par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu sagatavošanas, Jūrmalas dome 2022. gada 31. martā pieņēma lēmumu Nr. 124 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu”.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) ir iesniegta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “METRUM”, reģ. Nr. 40003388748 izstrādātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotā (4.0) redakcija.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82. punktu, 90. punktu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu ārkārtas komitejas 2022. gada 12. augusta atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/9), Jūrmalas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto (4.0) redakciju, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto (4.0) redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

3. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam organizēt Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publisko apspriešanu.

4. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas saturu atbilstoši šī lēmumā 2. punktā noteiktajam.

7. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

8. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam pēc Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publiskās apspriešanas beigām nodrošināt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu un sagatavot ziņojumu par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Saistītā informācija:

Ziņojums par izstrādes procesu, pārskats par priekšlikumiem un atzinumiem PDF

Paskaidrojuma raksts PDF

Pielikums Nr.1 Pārskats par degradētajām teritorijām PDF

Pielikums Nr.2 Pārskats par jūras piekrastes plānošanu PDF

Pielikums Nr.3 Kultūras pieminekļu izslēgšanas pamatojums PDF

Pielikums Nr.4 Priekšlikumi kultūras pieminekļu individuālajām aizsargjoslām PDF

Pielikums Nr.5 Kritēriji priekšlikumu izvērtēšanai PDF

Pielikums Nr.6 Teritorijas plānojuma atbilstība normatīvajiem aktiem PDF

Pielikums Nr.7 TIAN terminu analīze PDF

Pielikums Nr.8 Kvartālu zemesgabalu platību izvērtējums PDF

Pielikums Nr.9 Pārskats par lokālplānojumiem PDF

Pielikums Nr.10 Detālplānojumu izvērtējums PDF

Pielikums Nr.11 Pārskats par teritoriālo kontekstu PDF

Pielikums Nr.12 Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts PDF

Pielikums Nr.13 Krasta kāpu aizsargjoslas daļas bez apbūves analīze PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN) PDF

Grafiskā daļa:

Nr.1 Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi PDF

Nr.2 Kultūras pieminekļi PDF

Nr.3 Funkcionālais zonējums, teritorijas ar īpašiem noteikumiem PDF

Nr.4 Apgrūtinājumi, aprobežojumi PDF

Nr.5 Ielu klasifikācija, dzelzceļa šķērsojumi PDF

Nr.6 Pievienojumi valsts autoceļu tīklam PDF

Nr.7 Velotransports PDF

Nr.8 Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas PDF

Nr.9 Ūdensapgāde PDF

Nr.10 Sadzīves kanalizācija PDF

Nr.11 Siltumapgāde PDF

Nr.12 Meliorācijas un lietus kanalizācijas sistēma PDF

Nr.13 Plānotā ūdenstransporta infrastruktūra PDF


Lejupielāde: DOC un PDF