Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 24. novembrīNr. 557

protokols Nr. 17, 47. punkts

Par zemesgabala Dubulti 3520, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dubulti 3520, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 3520, ar kopējo platību 11485 m2, (turpmāk – zemesgabals) 2004. gada 16. septembrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000001488822.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC47).

Zemesgabalam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteikti šādi apgrūtinājumi:

- zemes vienības daļa 2551 kv.m. platībā atrodas ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā gar ielu – sarkanā līnija;

- zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- zemes vienība atrodas sanitārās aizsargjoslas teritorijā ap kapsētu;

- zemes vienība atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu, ko apliecina Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes 2022. gada 20. septembra izziņa Nr. 14-2/63.

Zemesgabala lietošanas mērķis – Komercdarbības objektu apbūve (0801).

Zemesgabalā, saskaņā ar zemesgrāmatu nodalījuma ierakstu, noteikts atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Atbilstoši faktiskajai situācijai dabā uz zemesgabala daļas atrodas asfalta laukums.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 20. oktobra lēmumu Nr. 727 starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SOLIKUS LS” (Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SOLIKUS LS” mainīts nosaukums uz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AD JŪRMALA”) 2004. gada 10. decembrī noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 1.1-16.3/999 par zemesgabalu Dubulti 3520, Jūrmala, 11485 m2 platībā līdz 2053. gada 20. oktobrim, kas reģistrēts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000148882.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 471 “Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu” zemesgabals ir iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā (lēmuma 1. pielikuma 15. punkts).

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 17. oktobra lēmumu Nr. 601 “Par detālplānojuma projekta izveidi zemesgabaliem Jūrmalā, Skolas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizētās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 49A apstiprināšanu” apstiprināts detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas projekts zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) funkciju nodrošināšanai vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts arī nākotnē to izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 6. oktobrī (ņemot vērā noslēgto nomas līgumu)

Sertificēta vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 6. oktobrī

VZD kadastrālā vērtība 2022. gada 28. oktobrī

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2022. gada 1. novembrī

232 600

279 000

258 876

258 876

Ievērojot iepriekš minēto, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022. gada 8. novembra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/12) izskatīja jautājumu par zemesgabala pirmās izsoles organizēšanu un nolēma atsavināt zemesgabalu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles), nosakot pirmās izsoles sākumcenu saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 279 000 euro (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši euro) un izsoles soli noteikt 13 950 euro (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro). Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. apakšpunktam, izsoles dalības maksa ir 20 euro (divdesmit euro).

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 15. pantu, kā arī, ievērojot Jūrmalas M antas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 8. novembra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/12) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 16. novembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/12), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo zemesgabalu Dubulti 3520, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 3520, ar kopējo platību 11485 m2.

2. Apstiprināt zemesgabala:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 279 000 euro (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši euro);

2.2. izsoles soli – 13 950 euro (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro);

2.3. izsoles dalības maksu – 20 euro (divdesmit euro).

3. Apstiprināt zemesgabala izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

5. Noteikt, ka zemesgabals tiek atsavināts ar apgrūtinājumu – 2004. gada 10. decembrī noslēgto Zemes nomas līgumu.

6. Gadījumā, ja tiek organizēta otrā vai trešā zemesgabala izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3. punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu un izsoles soli.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF