Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2023. gada 28. decembrīNr.16

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst. 10.00

Sēde atklāta plkst. 10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Andrejs Morozovs, Larisa Loskutova, Guntars Anspoks, Inese Kārkliņa, Irēna Kausiniece, Romāns Mežeckis, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Iveta Blaua, Uldis Kronblūms, Rolands Parasigs - Parasiņš, Jānis Asars

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Personāla pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece

Sandra Brante

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Bērziņš

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”

4.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu

5.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” investīciju projekta īstenošanai

1. Darba kārtības apstiprināšana

R. Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādu papildu jautājumu:

-

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu


Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildjautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, I. Taranda, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, R. Parasigs – Parasiņš, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumu sēdes darba kārtībā aiz pēdējā jautājuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, I. Taranda, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, R. Parasigs – Parasiņš, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”

4.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu

5.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” investīciju projekta īstenošanai

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” (lēmums Nr. 623)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, I. Taranda, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – nav, “atturas” – 4 (J. Asars, R. Parasigs – Parasiņš, I. Blaua, U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu.

3. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” (lēmums Nr. 624)

Ziņotājs:

R. Sproģe

G. Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, I. Taranda, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, R. Parasigs – Parasiņš, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”.

4. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu (saistošie noteikumi Nr. 49)

Ziņotājs:

R. Sproģe


Izsakās:

J. Asars izsakās, ka 2024. gada pašvaldības budžeta projektā ir vairākas pozitīvas lietas, piemēram, brīvpusdienu nodrošināšana, atbalsts senioriem, jaundzimušo pabalsts, pabalsts politiski represētām personām. Taču, viņaprāt, ir arī dažas lietas, kas nav atbalstāmas, kā piemēram, tas, ka ir plānoti ieņēmumi 5 miljoni EUR no pašvaldības mežu pārdošanas, ievērojams budžeta līdzekļu pieaugums ir Kauguru svētku un Kūrorta svētku organizēšanai un tas, ka, par spīti sabiedrības sašutumam un iebildumiem, nākamā gada augustā plānots uzbūvēt vides objektu “Kauguru mezgls”, kas pilsētai izmaksās 750 tūkstošus EUR.

L. Loskutova izsakās, ka katru gadu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai ir jāveic iemaksa Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un šogad tie jau ir 10,5 milj. EUR. Uzskata, ka, pie esošās ekonomiskās un finansiālas situācijas pašvaldībās, būtu ļoti pareizi, ja valsts uzņemtos uz sevi atbildību un sniegtu atbalstu citām pašvaldībām no valsts budžeta.

U. Kronblūms komentējot L. Loskutovas izteikšanos, uzskata, ka prasot palīdzību no valsts, tajā pašā laikā, pašvaldība pati neveicina jaunu darba vietu rašanos, tai ir mazākais IKP uz 1 iedzīvotāju, un no nākamā gada ir noteikta maksas iebraukšana pilsētā arī ziemas periodā.

R. Sproģe izsakās, ka, katrā gadījumā, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību nevar salīdzināt, piemēram, ar Iecavas pašvaldību, kur darbojas vairāki lielie uzņēmumi. Ir jāsaprot, ka Jūrmala ir kūrortpilsēta un, ka ne ar viesnīcu vai kafejnīcu uzņēmējdarbību nav iespējams ievērojami palielināt darba vietas un uzlabot IKP rādītāju. Runājot par pasākumu un dažādu svētku organizēšanu, uzskata, ka tie ir nepieciešami un tos pieprasa arī iedzīvotāji. Sagatavotais budžeta projekts ir sabalansēts un tajā ir paredzēts finansējums daudzām lietām, kas ir ļoti nepieciešamas. Aicina deputātus balsot par sagatavoto budžeta projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, I. Taranda, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, R. Parasigs – Parasiņš, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”.

U. Kronblūms par balsošanas motīviem - balsojumā atturējās, jo iebilst, pirmkārt, ka ievērojami budžeta līdzekļi tiks tērēti Vaivaru pamatskolas pārcelšanai, būvējot jaunu un neizmantojot valsts piedāvāto maiņu pret blakus esošo zemesgabalu. Otrkārt, uzskata, ka plānojot papildu ieņēmumus no iebraukšanas maksas, pretim ir jābūt pasākumiem, kā piemēram, bezmaksas stāvvietu izveidošana pie iebraukšanas pilsētā.

5. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” investīciju projekta īstenošanai (lēmums Nr. 625)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, I. Taranda, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, R. Parasigs – Parasiņš, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” investīciju projekta īstenošanai.

6. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 626)

Ziņotājs:

S. Brante


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

S. Brante, R. Sproģe, E. Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, I. Taranda, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – nav, “atturas” – 4 (J. Asars, R. Parasigs – Parasiņš, I. Blaua, U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.


Sēde slēgta plkst. 10.25.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2024. gada 25. janvārī plkst. 10.00.


Sēdes vadītāja

R. Sproģe


Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF