Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 06.06.2024. Stājas spēkā 07.06.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Saistošo noteikumu publikācija tīmekļvietnē likumi.lv

2024. gada 30. maijāNr. 25

protokols Nr. 8, 46. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
“Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu,
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas
15. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12. panta pirmo daļu, 25. panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”
91. punktu


Izdarīt Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 2) un to teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) šādus grozījumus, pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29997 :

1. Papildināt Saistošos noteikumus Nr. 2 ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Šo saistošo noteikumu pielikumā esošie lokālplānojumi, kas izstrādāti Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 41.1. apakšpunktā noteiktajā detalizācijas pakāpē:

4.1. lokālplānojums teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali (Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija saistošie noteikumi Nr. 26 “Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, un grafiskās daļas apstiprināšanu”);

https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_29337

4.2. lokālplānojums zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā (Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija saistošie noteikumi Nr. 23 “Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_11870

4.3. lokālplānojums zemesgabalam 36. līnija 1202, Jūrmalā (Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 24. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4 “Par lokālplānojuma zemesgabalam 36. līnija 1202, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_13688

4.4. lokālplānojums zemesgabaliem 4. līnijā 1A, Jūrmalā, 5. līnijā 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā( Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 29. augusta saistošie noteikumi Nr. 33 “Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnijā 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_15507

4.5. lokālplānojums teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā (Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr. 11 “Par lokālplānojuma teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_27736

4.6. lokālplānojums zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā (Jūrmalas domes 2023. gada 21. decembra saistošie noteikumi Nr. 47 “Par lokālplānojuma zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”;

https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_28965

4.7. lokālplānojums zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā (Jūrmalas domes 2023. gada 21. decembra saistošie noteikumi Nr. 46 “Par lokālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”).

https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_28970

2. Svītrot Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 46.3. apakšpunktu.

3. Svītrot Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 87. punktu.

4. Izteikt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 92. punktu šādā redakcijā:

“92. Ēkas fasādi un jumtu krāso un atjauno atbilstoši krāsu pasei. Ēkas krāsojuma projektā (krāsu pasē) attēlo krāsu toņus un norāda krāsu kodus no kataloga, kas paredzēts attiecīgās virsmas krāsošanai.”

5. Izteikt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 104.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“104.3. valsts un vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās un zemes vienībās ap kultūras pieminekļiem žogu dizainu veido attiecīgajā rajonā (pilsētas daļā) raksturīgajā vēsturiskajā stilā un materiālos, ievērojot 40% caurredzamību”.

6. Svītrot Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 113.5. apakšpunktu.

7. Svītrot Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5. pielikuma 2. sadaļas “Biotopu izpēte” 10. punktu.

Priekšsēdētāja

R. SproģeAtvērt spēkā esošo redakciju tīmekļvietnē likumi.lv

Lejupielāde: DOC un PDF