Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
9 Protokols SĒDES PROTOKOLS 24.08.2023
22 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

24.08.2023
21 Saistošie noteikumi Par pabalstu transporta izdevumu segšanai 24.08.2023
20 Saistošie noteikumi Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai 24.08.2023
19 Saistošie noteikumi Par kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz līdzfinansējumu Jūrmalas Sporta skolas hokeja un daiļslidošanas programmu izglītojamajiem, kuri turpina izglītības programmu apguvi 24.08.2023
18 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 ”Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 24.08.2023
17 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” 24.08.2023
393 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 24.08.2023
392 Lēmums Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai 24.08.2023
391 Lēmums Par darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2. reformas “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai” 2.3.2.3.i. investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanās fonda investīcijas projekta īstenošanu 24.08.2023
390 Lēmums Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas trešo izsoli 24.08.2023
389 Lēmums Par Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta lēmuma Nr. 374 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”” atzīšanu par spēku zaudējušu 24.08.2023
388 Lēmums Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. - 2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu 24.08.2023
387 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” īstenošanai 24.08.2023
386 Lēmums Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 24.08.2023
385 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā 24.08.2023
384 Lēmums Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” projekta “Kultūras, radošās industrijas jomu izmantošana iedzīvotāju paradumu maiņas un enerģijas patēriņa risinājumiem Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos” īstenošanu 24.08.2023
383 Lēmums Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” noslēgumu 24.08.2023
382 Lēmums Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” 24.08.2023
381 Lēmums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” 24.08.2023
380 Lēmums Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 24.08.2023
379 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošana” īstenošanai 24.08.2023
378 Lēmums Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022. gadam” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu 24.08.2023
377 Lēmums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” 24.08.2023
376 Lēmums Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu 24.08.2023