Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 13. martāNr.19

Protokols Nr.11, 1.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem un Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldību budžetiem”

 

1.      Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem par Ls 557 774, t.sk.:

1.1.    ieņēmumus no Izglītības ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam par Ls 151 226 (klasifikācijas kods 18.6.1.6.);

1.2.    ieņēmumus no Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam par Ls 406 548 (klasifikācijas kods 18.6.1.7.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem valsts budžeta transfertos pedagogu un kultūras darbinieku atalgojuma un sociālā nodokļa segšanai, internātskolas uzturēšanai, kā arī grāmatu iegādei saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

 

2.      Piešķirt 2008.gadā no Domes rezerves fonda Ls 22199. t.sk.:

2.1.    Kauguru kultūras namam Ls 3400, t.sk.:

2.1.1.     Pūtēju orķestra „Jūrmala” mūzikas instrumentu iegādei Ls 3100 (klasifikācijas kods 08.230.5239);

2.1.2.           Pūtēja orķestra „Jūrmala” nošu materiālu iegādei Ls 300 (klasifikācijas kods 08.230.2410);

2.2.    Majoru kultūras namam Ls 12455, t.sk.:

2.2.1.    Jauktā kora „Vaivari” koncerta tērpu iegādei sakarā ar 10 gadu jubileju Ls 4650 (klasifikācijas kods 08.230.2361);

2.2.2.    Vidējās paaudzes tautas deju kolektīva „Tapa” tautas tērpu iegādei sakarā ar XXIV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkiem Ls 742 (klasifikācijas kods 08.230.2361);

2.2.3.    Senioru tautas deju kopas „Ābelīte” tautas tērpu iegādei sakarā ar XXIV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkiem Ls 1616 (klasifikācijas kods 08.230.2361);

2.2.4.    Senioru sieviešu korim „Priede” koncerta tērpu iegādei Ls 2990 (klasifikācijas kods 08.230.2361);

2.2.5.    Ārštata darbinieka (koncertmeistars senioru sieviešu korim „Priede” un jauniešu deju kolektīvam „Zālīte”) darba apmaksai Ls 2457, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1150                     Ls 1980;

08.230.1210                     Ls 477;

2.3.     Jūrmalas Mūzikas vidusskolai koklētāju ansambļa tautas tērpu iegādei sakarā ar XXIV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkiem Ls 1996 (klasifikācijas kods 09.510.2361);

2.4.    Jūrmalas pilsētas domei naudas līdzekļu atjaunošanai attīstības fondā par veiktajiem izdevumiem saistībā ar nekustamā īpašuma Jūras ielā 3 konservāciju un saglabāšanu Ls 4348 (klasifikācijas kods 01.890.7221).

3.      Precizēt pašvaldības pamatbudžeta atlikumus 2008.gadā saskaņā ar 3.pielikumu un pieņemt zināšanai, ka faktiskais atlikums pamatbudžetā uz 2008.gada sākumu ir mazāks par plānoto atlikumu uz gada sākumu par Ls 1 650 646.

4.      Lai segtu 2.punktā minētos Ls 1 650 646:

4.1.    veikt izmaiņas programmu un mērķu finansēšanas avotos saskaņā ar 4.pielikumu;

4.2.    uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram (G.Truksnis) un Finanšu pārvaldei (A.Tukāne) sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finansētajām institūcijām sniegt priekšlikumus par izdevumu daļas samazināšanu.

5.      Papildus apstiprināt neizlietoto kredītlīdzekļu atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri Ls 22 080,t.sk.:

·        Dzintaru mežaparka rekonstrukcijai Ls 7;

·        Raiņa ielas posma no Satiksmes ielas līdz Nometņu ielai rekonstrukcijai Ls 477;

·        Slokas futbola laukuma tribīņu būvniecība un Tirzas ielas rekonstrukcija Ls 21596,

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei attiecīgajiem mērķiem, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                        08.110.5240              Ls7;

                        04.510.5250              Ls 477;

                        08.110.5240              Ls 21596.

6.      Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no vidēja termiņa aizņēmuma par Ls 215 985 (klasifikācijas kods F40220010), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei Lielupes krasta nostiprinājumiem Tilta ielā Ls 215 985 (klasifikācijas kods 04.520.5250).

7.      Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus 2008.gadā par Ls 470 382, t.sk.:

7.1.    ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transfertiem par Ls 500 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 500 Labklājības pārvaldei vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas apmaksai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.400.1150                            Ls 403;

10.400.1210              Ls 97.

7.2.    ieņēmumus no Eiropas Savienības finansēto palīdzības programmu īstenošanas par Ls 469 882 (klasifikācijas kods 21.1.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 469 882 (klasifikācijas kods 01.830.7214) novirzot Jūrmalas pilsētas domei atgriezto finanšu līdzekļu pārskaitīšanai projekta „Pludmales patruļa” partneriem.

8.      Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

8.1.    veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta tāmēs un precizēt attiecīgos pašvaldības apstiprinātā budžeta pielikumus saskaņā ar 5.,6.,7. pielikumu;

8.2.    ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.janvāra rīkojumu Nr1.1-14/26 „Par ekonomiskās klasifikācijas kodiem”, samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas peldēšanas skolai apkures izdevumu segšanai par Ls 2100 (klasifikācijas kods 08.100.2221), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2100 (klasifikācijas kods 08.110.2243) Jūrmalas pilsētas domei ģērbtuvju remontam (apstiprinātā budžeta 11.pielikums);

8.3.     samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Izglītības pārvaldei komandējumu izdevumu segšanai par Ls 40 000 (klasifikācijas kods 09.810.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem komandējumu izdevumu segšanai pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar 8.,9. pielikumiem.

9.      Noteikt, ka 2008.gadam apstiprinātā budžeta 10., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.pielikumā stiprināto izdevumu kontrole tiek veikta programmu līmenī.

10. Samazināt 2008.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem SIA „ATF Jūrmala SV” par Ls 66 456 (klasifikācijas kods 04.510.3300), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam (klasifikācijas kods 04.510.3300).

11. Palielināt 2008.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no valsts dotācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai par Ls 138 544 (klasifikācijas kods 18.2.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu par izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam (klasifikācijas kods 04.510.3300).

12. Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 10.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3., 5., 9. un 11.pielikumu.

13. Precizēt pašvaldības speciālā budžeta atlikumus un to izlietojumu saskaņā ar 11.pielikumu.

14. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2008.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/19, Nr.1.1-14/20, Nr.1.1-14/35, Nr.1.1-14/52 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 10 112 apjomā, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

14.1.      Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” Ls 1432, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.700.2261                                  Ls 1102;

10.700.2279                                  Ls 330;

14.2.      PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” Ls 3000 pamatkapitāla palielināšanai-glābšanas dēļu iegādei (klasifikācijas kods 03.200.5239);

14.3.      Jūrmalas pilsētas domei Ls 5680, t.sk.:

14.3.1.Ls 2000 prēmijas piešķiršanai starptautiskajam čempionātam dambretē Guntim Valneram (klasifikācijas kods 08.120.1148), attiecīgi precizējot aktivitāti „Dambrete” (16.pielikums);

14.3.2.Ls 500 pasākumam „Ziemassvētku pasākuma rīkošanai Jūrmalas pilsētas bērniem” (klasifikācijas kods 08.120.2279), attiecīgi precizējot aktivitāti „Gadskārtu svētki un paražas” (18.pielikums);

14.3.3.Ls 1000 pasākumam „Sacensības slēpošanā „Jūrmalas kauss”” (klasifikācijas kods 08.120.2279), attiecīgi precizējot aktivitāti „Ūdensslēpošana” (16.pielikums);

14.3.4.Ls 1000 pasākumam „Plymouth – Dakar Challenge” auto reids” (klasifikācijas kods 08.120.2279), attiecīgi precizējot aktivitāti „Citi pakalpojumi” (17.pielikums);

14.3.5.Ls 1180 pasākumam „Sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumi” (klasifikācijas kods 08.300.2279), attiecīgi precizējot aktivitāti „Citi pakalpojumi”.

15. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2008.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/26 veiktās izmaiņas tāmēs, t.sk.:

15.1.      Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem

08.110.2243                            Ls -2100 (Programma „Atpūta, kultūra un reliģija” – mērķis „Ģērbtuvju remonts” (11.pielikums)):

08.110.2221                            Ls 2100 (Programma „Kapitālā celtniecība” – mērķis „Slokas sporta kompleksa tālākā attīstība” apkures izdevumu segšanai (6.pielikums));

16. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2007.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/515 Nr. 1.1-14/516, Nr.1.1-14/531, Nr. 1.1-14/563, Nr.1.1-14/599 veiktās izmaiņas tāmēs, t.sk.:

16.1.      Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2519                            Ls -1391;

06.600.2263                            Ls 1391;

03.110.1150                            Ls -2288;

03.110.1147                            Ls 2288;

16.2.      Lielupes vidusskolai pamatbudžeta tāmē, t.sk pa klasifikācijas kodiem:

09.2105239               Ls -6;

09.210.5238              Ls 6;

16.3. Vaivaru pamatskolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2221                            Ls -500;

09.210.1210                            Ls -700;

09.210.2222                            Ls 500;

09.210.1148                            Ls 700;

Maksas pakalpojumu tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2235                            Ls -150;

09.210.2223                            Ls 150;

16.4.      Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2243                            Ls -35;

09.510.2235                            Ls 35;

Maksājumos no valsts budžeta, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1221                            Ls -50;

09.510.1149                            Ls 50;

16.5.      Kauguru kultūras namam pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1119                            Ls -5900;

08.230.1148                            Ls 5900;

08.620.2233                            Ls -25;

08.620.2239                            Ls -19;

08.620.2264                            Ls -281;

08.620.2279                            Ls 222;

08.620.2322                            Ls 103;

16.6.       Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2122                            Ls-125;

09.210.2370                            Ls 125;

09.100.2244                            Ls -24;

09.100.2239                            Ls 24;

09.810.2242                            Ls -174;

09.810.2236                            Ls 174;

Maksājumos no valsts budžeta, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2122                            Ls -600;

09.210.2111                            Ls -17;

09.210.2112                            Ls -23;

09.210.2312                            Ls 76;

09.210.2352                            Ls 291;

09.210.2353                            Ls 273;

16.7.       Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

06.600.1150                            Ls -3060;

06.600.1149                            Ls 3060;

INTERREG III A programmas Dienvidu prioritātes projekta „Vienotas lietus ūdens kanalizācijas vadības sistēmas izveide Lielupes baseina pilsētās” līdzekļu tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

05.200.2219                            Ls -211;

05.200.2231                            Ls -537;

05.200.2232                            Ls 748;

16.8. Slokas pamatskolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                        09.210.2221              Ls -1121;

                        09.210.2351              Ls 1000;

                        09.210.2235              Ls 121;

16.9. Jūrmalas bibliotēku apvienībai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                        08.210.2229              Ls -11;

                        08.210.2222              Ls 11;

16.10. Sākumskolai „Atvase” pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                        09.210.2234              Ls -76;

                        09.210.2355              Ls 61;

                        09.210.2112              Ls 15;

16.11. Jaundubultu vidusskolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                        09.210.2221              Ls -400;

                        09.210.2112              Ls 400;

16.12. Mežmalas vidusskolai pamatbudžeta tāmē, t.sk . pa klasifikācijas kodiem:

                        09.210.1210              Ls -45;

                        09.210.2353              Ls -106;

                        09.210.1147              Ls 45;

                        09.210.2355              Ls 106;

16.13. Jūrmalas mūzikas vidusskolai maksas pakalpojumu tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                        09.510.1119.             Ls -8;

                        09.510.1150              Ls -15;

                        09.510.1221              Ls 23;

16.14. Labklājības pārvaldei INTEREG III B projekta „Uzmanību uz veselību un dzīves kvalitāti Baltijas jūras reģionā” (HEPRO) līdzekļu tāmē:

                        10.910.2231              Ls -1500;

                        10.910.2232              Ls 2100;

                        10.910.2121              Ls -600;

16.15. Jūrmalas pašvaldības SIA „Slokas slimnīca” pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                        07.311.5239              Ls -9

                        07.311.5220              Ls 9;

16.16. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” pamatbudžeta tāmēs, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                        10.700.2321              Ls -297;

                        10.700.2223              Ls 280;

                        10.700.2222              Ls 17;

16.17. Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmēs, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                        03.200.2214              Ls -1;

                        03.200.2122              Ls 1;

                        08.290.2279              Ls -665;

                        08.290.2390              Ls 665;

08.620.2244              Ls -1700 (Pozīcija „Gadskārtu svētki un paražas” aktivitātei „Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana un domes organizētie Jaungada pasākumi” (18.pielikums));

08.620.2244              Ls -100 (Aktivitātei „Kokļu diena Jūrmalā, Jāņu ieskaņas koncerts Dzintaru koncertzālē” (18.pielikums));

08.620.2244              Ls -50 (Pozīcija „Kultūras darbinieku un pašdarbības pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates” aktivitātei „Kultūras darbinieku gada noslēguma pasākums „Gada balva kultūrā”” (18.pielikums));

08.6202279               Ls 1850 (Pozīcija „Papildus prasītais un piešķirtais aktivitātei „Kultūras projektu īstenošanai” (18.pielikums));

06.200.2232              Ls -340 (Aktivitātei „Līgumi ar speciālistiem un juristu pakalpojumi” (13.pielikums));

06.200.2279              Ls -5000 (Aktivitātei „Būvprojektu ekspertīzes” (13.pielikums));

06.200.2232              Ls 5322 (Aktivitātei „Līgumdarbu apmaksa pašvaldības pasūtījumiem detālo plānu izstrādāšanai, juristu pakalpojumiem u.c.” (13.pielikums));

06.200.2279              Ls 18 (Aktivitātei „Ģeoloģiskās izpētes darbi apbūves, plānošanas un detālās plānošanas vajadzībām” (13.pielikums));

04.510.1150              Ls -10000 (Pozīcija „Darba līgumi” (9.pielikums));

04.510.1149              Ls 10000 (Pozīcija „Piemaksas par vadības līgumiem un pārējās piemaksas” (9.pielikums));

06.400.5240              Ls -29937 (Aktivitātei „Ielu apgaismojuma ierīkošana Jūrmalas pilsētas neapgaismotajās ielās” (6.pielikums));

06.400.5239              Ls 29937 (Aktivitātei „Jūrmalas gaisma” līguma apmaksai par gaismas dekoru iegādi” (6.pielikums));

Projekta „Pētījums „Jūrmalas pilsētas aktuālo sociālās atstumtības riska grupu atbalsta formu iespējas veiksmīgai integrācijai darba tirgū””

01.320.2231                            Ls -1000;

01.320.1210                            Ls -85;

01.320.2232                            Ls 1000;

01.320.1150                            Ls 85;

16.18. Jūrmalas peldēšanas skolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                              08.100.2221              Ls -36;

                              08.100.2263              Ls 36;

16.19. Lielupes vidusskolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                              09.210.2222              Ls -286;

                              09.210.2223              Ls 280;

                              09.210.2213              Ls 6;

16.20. Majoru kultūras namam pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                              08.230.2221              Ls -746;

                              08.230.2121              Ls 165;

                              08.230.2213              Ls 581;

16.21. Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centram pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                              09.510.2235              Ls -1;

                              09.510.2279              Ls 1;

16.22. Slokas pamatskolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                              09.210.2221              Ls -25;

                              09.210.2112              Ls 15;

                              09.210.2231              Ls 10;

16.23. Jūrmalas bibliotēku apvienībai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                              08.210.2242              Ls -54;

                              08.210.2221              Ls 54;

16.24. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” ziedojumu tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                              10.700.2312              Ls -390;

                              10.700.2212              Ls 390;

16.25. Jūrmalas mūzikas vidusskolai maksas pakalpojumu tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

                              09.510.1150              Ls -23;

                              09.510.1119              Ls 23;

16.26. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai privatizācijas fonda tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.330.2279              Ls -287 (Aktivitāte „Sertifikātu kontu atvēršana” (5.pielikums));

01.330.2279              Ls 287 (Aktivitāte „Atskaitījumi Ekonomikas Ministrijai no ieņēmumiem par pašvaldības īpašumu privatizāciju” (5.pielikums)).

17. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2007.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/520, Nr.1.1-14/526, Nr.1.1-14/532, Nr.1.1-14/544, Nr.1.1-14/565, Nr.1.1-4/571 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls  18822 apjomā, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

17.1.       Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei Ls 1435 Paulas Šūmanes mācību izdevumu daļējai segšanai (klasifikācijas kods 09.400.6291);

17.2.      Jūrmalas mākslas skolai projekta „Bērnu egle Horna dārzā” realizācijai Ls 1450, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2370                            Ls 1200;

09.510.2390                            Ls 250;

17.3.       Jūrmalas bibliotēku apvienībai Ls 364 līzinga procentu maksājumu segšanai par automašīnu (klasifikācijas kods 08.210.4222);

17.4.       Majoru kultūras namam Ls 3000 tautas mākslas kolektīvu tērpu iegādei (klasifikācijas kods 08.230.2361);

17.5.       Kauguru kultūras namam – aktivitātes „Ziemassvētku labdarības koncertam Kauguros Mūzikas aģentūras „Hermaņa Brauna fonda” organizētā labdarības koncerta „Rotaļlietu simfonija” sarīkošana” īstenošanai Ls 900, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150                            Ls 250;

08.620.2231                            Ls 90;

08.620.2239                            Ls 370;

08.620.2262                            Ls 190.

17.6.      Jūrmalas pilsētas domei Ls 6500, t.sk.:

17.6.1.Ls 1000 (klasifikācijas kods 08.620.2279) aktivitāte „Citi” pasākumam „Jāņa Kreicberga fotoalbuma izdošanai” (18.pielikums);

17.6.2.Ls 500 (klasifikācijas kods 08.620.2279) Ziemassvētku pasākuma rīkošanai Jūrmalas pilsētas bērniem, attiecīgi precizējot aktivitāti „Gadskārtu svētki un paražas” (18.pielikums);

17.6.3.Ls 3000 (klasifikācijas kods 03.200.5239) Baltijas jūras reģiona INTERREG III A kaimiņattiecību programmas projekta „Vienotas pludmales patruļas sistēmas izveide Baltijas jūras reģionā (Pludmales patruļa)” – aerodinamiskās laivas aprīkojuma iegādes daļējai apmaksai;

17.6.4.Ls 2000 Francijas pavasara ietvaros – apsardzes izdevumiem, lielformāta vides mākslas darbu rāmju pārkrāsošanai, honorāriem Francijas māksliniekiem un vides ekspozīcijas atklāšanai, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 10.pielikuma aktivitāti „Pārējie pakalpojumi”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.730.2231                            Ls 1800;

04.730.2279              Ls 200; 

17.7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetam Ls 1055 (klasifikācijas kods 01.330.2512) PVN nomaksai;

17.8.      Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai darbinieku prēmēšanai Ls 4118, t.sk.:

17.8.1.saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmumu Nr.609 „Par transportlīdzekļu apstāšanās stāvēšanas noteikumu kontroli” Ls 2991, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.1148                            Ls 2410;

03.110.1210                            Ls 581;

17.8.2.saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas 2005.gada 9.septembra instrukciju „Par darba samaksas un materiālās stimulēšanas kārtību” Ls 1127, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.1149              Ls 908;

03.110.1210              Ls 219.

 

18. Samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 14 800 (klasifikācijas kods 08.620.2275), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 18.pielikuma programmas „Citi” mērķi „Kultūras projektu konkurss”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 14 800 saskaņā ar 12.pielikumu.

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs

 

R.Munkevics

 


Pielikums Nr.1 XLS

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 XLS

Pielikums Nr.4 XLS

Pielikums Nr.5 DOC

Pielikums Nr.6 DOC

Pielikums Nr.7 DOC

Pielikums Nr.8-9 XLS

Pielikums Nr.10 DOC

Pielikums Nr.11 DOC

Pielikums Nr.12 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF