Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 06.02.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 32

protokols Nr. 1, 37. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 grozījumu
pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.511 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11” tika uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.641 „Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma grozījumu projekta izstrādei ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11” tika noteikts, ka detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde tiks turpināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma grozījumu projekts.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1.punktu un ar 2013.gada 9.janvāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11grozījumu pirmo redakciju.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Informātikas nodaļai ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.1 PDF

Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.2 PDF

Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.3 PDF

Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.4 PDF

Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.5 PDF

Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.6 PDF

Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.7 PDF

Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.8 PDF

Apbūves nosacījumi, pielikums Nr.9 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF