Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 279

protokols Nr. 7, 28. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2010.gada 14.janvāra lēmumu Nr.12 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 un nolemts izdot saistošos noteikumus Nr.2 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Dome 2016.gada 25.februārī pieņēma lēmumu Nr.68 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā”.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2016.gada 18.maijā ir iesniegti sagatavotie detālplānojuma grozījumi zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma grozījumu redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojuma grozījumi izstrādāti, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus, līdz ar to ir pamats nodot iesniegto detālplānojuma grozījumu redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu un 111.punktu un 2016.gada 1.jūnija Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumus zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202, paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma grozījumu redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202, publisko apspriešanu.

4. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202, publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202, publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma grozījumu saturu atbilstoši šī lēmuma 2.punktā noteiktajam.

7. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

8. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF