Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 318

protokols Nr. 10, 40. punkts

Par pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales
nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” daļas 479 m2
platībā un sezonas objektu nomas tiesību izsoles organizēšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.92 “Par piejūras piekrastes daļas nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā” tiesības uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošo jūras piekrastes daļu posmā no “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” 640 m garumā, 44000 m2 platībā nodotas Jūrmalas Sporta servisa centra, reģistrācijas numurs 90010478153, valdījumā.

Jūrmalas Sporta servisa centrs, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.17.apakšpunktā noteikto funkciju un uzdevumu i zpildi, kā arī lai uzlabotu sporta pasākumu vidi Jūrmalas Pludmales centrā, kurā pieejami seši labiekārtoti pludmales volejbola/pludmales tenisa, trīs futbola un trīs handbola laukumi, organizēs tās vadījumā esošā pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” daļas 479 m2 platībā un sezonas objektu nomas tiesību izsoli. Izsoles objekts sastāv no pludmales nogabala 479,28  m2 platībā, tai skaitā brīvs pludmales nogabala 100 m2 platībā, terases 350 m2 platībā un ēkas 29,28 m2 platībā (turpmāk viss kopā – Objekts). Nomas tiesību izsoles organizēšanas mērķis ir sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana sporta pasākumu dalībniekiem un to apkalpošana Jūrmalas Sporta servisa centra organizētajos pasākumos, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (kafejnīca) sporta un citu publisko pasākumu laikā, lai nodrošinātu sporta vides kvalitātes uzlabošanu.

Jūrmalas pilsētas domes Centralizētā grāmatvedība ir aprēķinājusi Objekta nosacīto nomas maksu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 8.punktam pludmales nogabala 479,28 m2 platībā nosacītā nomas maksa mēnesī ir 23,44 EUR (divdesmit trīs euro, 44 centi), gadā – 281,28 EUR (divi simti astoņdesmit viens euro, 28 centi). Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija Instrukcijai Nr.2 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” ēkas 29,28 m2 platībā nosacītā nomas maksa mēnesī ir 32,49 EUR (trīsdesmit divi euro 49 centi), gadā – 389,88 EUR(trīs simti astoņdesmit deviņi euro, 88 centi) un terases 350 m2 platībā nosacītā nomas maksa mēnesī ir 223,62 EUR (divi simti divdesmit trīs euro un 62 centi), gadā - 2683,44 EUR (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro, 44 centi).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija Instrukcijas Nr.2 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” 13. un 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.92 “Par piejūras piekrastes daļas nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā”, Domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 6.jūnija sēdes atzinuma (protokols Nr.1.2-27/6) un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 7.jūnija sēdes atzinuma (protokols Nr. 1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Jūrmalas Sporta servisa centram organizēt Pludmales nogabala un Sezonas objektu nomas tiesību izsoli.

2. Apstiprināt Pludmales nogabala un Sezonas objektu nomas tiesību izsoles noteikumus (1.pielikums).

3. Jūrmalas Sporta servisa centram 2 (divu) nedēļu laikā publicēt paziņojumu (2.pielikums) Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Jūrmalas Sporta servisa centram 3 (trīs) darba dienu laikā izveidot izsoles komisiju 5 (piecu) locekļu sastāvā, kura tiek pilnvarota organizēt izsoli un pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

5. Jūrmalas Sporta servisa centram veikt nepieciešamās darbības Pludmales nogabala un sezonas objektu nomas tiesību izsoles organizēšanai un līgumu noslēgšanai ar izsoles uzvarētāju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.318

(protokols Nr.10, 40.punkts)

Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā esošā pludmales nogabala un sezonas objektu

nomas tiesību izsoles noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā esošā pludmales nogabala un sezonas objektu nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas Sporta servisa centrs (turpmāk – Centrs) rīko izsoli nomas tiesību noteikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.2.apakšnodaļu šādam objektam: Pludmales nogabals “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” 100 m2 platībā, terases 350 m2 platībā un ēkas 29,28 m2 platībā (turpmāk – Objekts).

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.92 “Par piejūras piekrastes daļas nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā” valdījuma tiesības uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) valdījumā esošo jūras piekrastes daļu posmā no pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela Dubultu virzienā” 640 m garumā, ar aptuveno platību 44000 m2 nodotas Jūrmalas Sporta servisa centram.

1.3. Nomas līgumā paredzētais Objekta izmantošanas veids – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana sporta pasākumu dalībniekiem un to apkalpošana Centra organizētajos pasākumos, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (kafejnīca) sporta un citu publisko pasākumu laikā.

1.4. Izsoles veids – mutiska izsole ar pretendentu atlasi un augšupejošu soli.

1.5. Izsoles mērķis –Objekta iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu.

1.6. Objekta nomas tiesību nosacītā cena (turpmāk – Sākumcena) ir aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 8.punktam un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.nodaļai, noapaļojot Sākumcenu uz augšu līdz veselam skaitlim euro.

1.7. Objekta nomas tiesības tiek izsolītas uz 3 (trīs) gadiem no nomas līguma noslēgšanas dienas.

2. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība

2.1. Pretendentu pieteikšanās termiņu un kārtību nosaka Publikācijā par Jūrmalas Sporta servisa centrā valdījumā esošā nekustamā īpašuma iznomāšanu (turpmāk – publikācija).

2.2. Par izsoles pretendentu var būt juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var nomāt Objektu, atbilst Noteikumu 2.3.punktā noteiktajām prasībām un kura publikācijā noteiktajā kārtībā un termiņā ir iesniegusi izsoles pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un Noteikumos noteiktajā kārtībā par piedalīšanos izsolē samaksājusi reģistrācijas maksu un drošības naudu.

2.3. Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

2.3.1. pretendents savu darbību ēdināšanas pakalpojumu jomā ir reģistrējis Pārtikas un veterinārajā dienestā;

2.3.2. pretendentam ir ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredze ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā;

2.3.3. pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz izsoles dienai ir nodrošinājis pludmales kafejnīcas pakalpojumus vismaz 3 (trīs) pasākumos, no tiem vismaz 2 (divi) sporta pasākumi, kur katrs ir ar vismaz 100 (viens simts) dalībniekiem, ne mazāk kā 3 (trīs) atsauksmes no pasūtītāja, kurās norādīts pretendenta pakalpojuma sniegšanas novērtējums, apkalpoto personu skaits un pasūtītāja kontakttālrunis;

2.3.4. pretendents pakalpojumu sniegšanai piesaista vismaz vienu atbildīgo darbinieku, kuram ir vismaz vidējā līmeņa 2.pakāpes (B2) latviešu valodas zināšanas, krievu un angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī visās prasmēs (izpratne, runāšana, rakstīšana), klāt pievienojot attiecīga dokumenta kopiju, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr. 733 “ Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi ”;

2.3.5. pretendents neatbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem;

2.4. Pretendentam uz izsoles pieteikuma iesniegšanas brīdi nedrīkst būt neizpildītas saistības pret Centru, Jūrmalas pilsētas domi vai tās padotībā esošajām iestādēm:

2.4.1. neizpildīti maksājumi, kas izriet no savstarpēji noslēgta līguma;

2.4.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādi.

2.5. Izsoles pretendentiem publikācijā noteiktajā pieteikumu iesniegšanas termiņā ir jāsamaksā:

2.5.1. Objekta izsoles reģistrācijas maksa 50 EUR (piecdesmit euro) apmērā, kas jāpārskaita Jūrmalas Sporta servisa centra, reģistrācijas Nr.90010478153, norēķinu kontā Nr.LV62PARX0002484577053, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, ar norādi “Izsoles reģistrācijas maksa par piedalīšanos pludmales nogabala un sezonas objektu nomas tiesību izsolē”. Izsoles reģistrācijas maksa Pretendentiem netiek atmaksāta;

2.5.2. Objekta izsoles drošības nauda 200,00 EUR (divi simti euro) apmērā (turpmāk – drošības nauda), kas jāpārskaita Jūrmalas Sporta servisa centra, reģistrācijas Nr.90010478153, norēķinu kontā Nr.LV62PARX0002484577053, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, ar norādi “Drošības nauda par piedalīšanos pludmales nogabala un sezonas objektu nomas tiesību izsolē”.

2.6. Izsoles solis, par kādu cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu, ir noteikts 10% apmērā no Sākumcenas, t.i. 336,00 EUR (trīssimt trīsdesmit seši euro, centi), turpmāk – Izsoles solis.

3. Izsoles sagatavošanas kārtība

3.1. Izsoli atbilstoši Noteikumu 4.nodaļā minētajiem nosacījumiem organizē un rīko ar Centra rīkojumu izveidota izsoles komisija (turpmāk – Komisija).

3.2. Pretendentu atlasi veic Komisija, izvērtējot:

3.2.1. iesniegto dokumentu noformējuma pārbaudi atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”; ja tie ir neatbilstoši, Komisijai ir tiesības pieteikumus nevērtēt un izslēgt pretendentu no dalības izsolē;

3.2.2. Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus atbilstoši publikācijai pievienotajiem vērtēšanos kritērijiem. Ja pretendents vai to piedāvājums neatbilst kādam no noteiktajiem kritērijiem, Komisija izslēdz pretendentu no dalības izsolē.

3.3. Ja uz Objektu ir pieteicies vismaz viens pretendents, kura piedāvājumu Komisija ir novērtējusi kā atbilstošu Noteikumu 3.2.noteiktajā kārtībā, tiek rīkota Objekta nomas tiesību izsole sludinājumā norādītajā vietā un laikā.

3.4. Komisija reģistrē Objekta nomas pieteikumus to saņemšanas secībā Centrā Jomas ielā 17, Jūrmalā.

3.5. Pirms izsoles Komisija apstiprina to personu sarakstu, kuru piedāvājumi ir izvērtēti kā atbilstoši Noteikumu 3.2.punktā noteiktajā kārtībā un pārskaitījušas Objekta izsoles reģistrācijas maksu un drošības naudu norādītajā termiņā (turpmāk – Dalībnieks).

4. Izsoles norise

4.1. Izsoli saskaņā ar Noteikumiem vada Komisijas priekšsēdētājs vai cits viņa nozīmēts Komisijas loceklis (turpmāk – Izsoles vadītājs).

4.2. Dalībnieka, tā pārstāvja vai tā pilnvarotās personas personību pārbauda pēc personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) un izsniedz Dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas karšu numura secība atbilst Dalībnieku reģistrācijas sarakstā norādītajam kārtas numuram.

4.3. Izsoles laikā filmēt un fotografēt bez Komisijas atļaujas ir aizliegts.

4.4. Starp izsoles Dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un rezultātus.

4.5. Dalībnieki pirms izsoles parakstās, ka ir iepazinušies ar Noteikumiem.

4.6. Izsoles gaitu protokolē Izsoles vadītāja noteikts Komisijas loceklis.

4.7. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu un uzvārdu un katra Komisijas locekļa vārdu un uzvārdu, Objekta adresi un platību, paziņo tā Sākumcenu un Izsoles soli.

4.8. Izsoles vadītājs pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc Dalībnieku saraksta un, ja konstatē, ka uz izsoli ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tiek uzsākta izsole. Ja Izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no reģistrētajiem Dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka Dalībnieks ir atteicies no dalības izsolē.

4.9. Uzsākot izsoli, Izsoles vadītājs lūdz Dalībniekus apliecināt gatavību nomāt konkrēto Objektu par Sākumcenu.

4.10. Ja neviens reģistrētais Dalībnieks neizdara solījumu, tad izsoli atzīst par nenotikušu.

4.11. Solīšana notiek tikai pa vienam Izsoles solim.

4.12. Izdarot solījumu, Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par Izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam līdz Objekta nomas tiesību iegūšanai ir saistošs apliecinājums nomāt Objektu par nosolīto cenu.

4.13. Ja uz izsoli reģistrēsies tikai viens Dalībnieks, Objekts tiks izsolīts vienīgajam reģistrētajam Dalībniekam, ja nosolīs vienu soli no Sākumcenas.

4.14. Dalībnieku solītās cenas Izsoles vadītājs paziņo mutvārdos un izsoles Komisijas loceklis ieraksta izsoles solīšanas gaitas sarakstā (turpmāk – Izsoles gaitas saraksts), kamēr vien turpinās pārsolīšana.

4.15. Katrs Dalībnieks apstiprina ar parakstu Izsoles gaitas sarakstā savu pēdējo solīto cenu, atsakoties no turpmākās solīšanas.

4.16. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, Izsoles vadītājs turpina izsoli, paaugstinot pēdējo solīto cenu par Izsoles soli. Ja neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, Objekts tiek iznomāts Dalībniekam ar mazāko solīšanas kartes numuru.

4.17. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, katru reizi to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc trešā āmura piesitiena Objekts tiek iznomāts Dalībniekam, kas solījis augstāko cenu (turpmāk – Izsoles uzvarētājs).

4.18. Izsoles vadītājs paziņo, ka solīšana ir pabeigta, nosauc augstāko nosolīto cenu un Izsoles uzvarētāju, kas ieguvis tiesības slēgt Objekta nomas līgumu.

4.19. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu apliecināt Izsoles gaitas sarakstā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.20. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās Izsoles gaitas sarakstā, uzskatāms, ka viņš atteicies nomāt Objektu par nosolīto cenu.

4.21. Ja iestājas Noteikumu 4.20. punktā minētie apstākļi, Izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

4.22. Izsoles gaitas sarakstu paraksta Komisijas locekļi un visi izsoles Dalībnieki. Pēc Izsoles gaitas saraksta parakstīšanas Izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu.

4.23. Ja iestājas tādi apstākļi, kas padara izsoles turpmāko norisi par neiespējamu, tad Izsoles vadītājs pēc saviem ieskatiem var pieņemt lēmumu par izsoles norises apturēšanu. Šādā gadījumā izsoles gaitu atjauno ne vēlāk kā pēc 7 (septiņām) darba dienām Komisijas noteiktā laikā, kas tiek elektroniski paziņots Dalībniekiem uz izsoles pieteikumā norādīto e-pasta adresi ne mazāk kā 2 (divas) dienas pirms izsoles norises atjaunošanas dienas. Solīšana atsākas no pēdējās nosolītās cenas, Dalībniekiem paliekot saistītiem ar nosolītajām cenām līdz izsoles apturēšanai.

4.24. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens izsoles pretendents.

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomas līguma slēgšana

5.1. Komisijas lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu stājas spēkā pēc izsoles protokola parakstīšanas. Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.

5.2. Centrs 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas publicē šo informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5.3. Septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, Centrs sagatavo nomas līgumu un izsniedz to Izsoles uzvarētājam parakstīšanai. Ja noteiktajā termiņā Izsoles uzvarētājs neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs no Objekta nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

5.4. Ja Izsoles uzvarētājs atsakās slēgt Objekta nomas līgumu, Centrs piedāvā nomas līgumu slēgt tam izsoles Dalībniekam, kurš nosolīja nākamo augtāko nomas maksu. 2 (divu) darba dienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas Centrs publicē šo informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5.5. Ja izsoles Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, 2 (divu) nedēļu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas dienas piekrīt parakstīt Objekta nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu. Centrs 2 (divu) darba dienu laikā pēc Objekta nomas līguma parakstīšanas publicē šo informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5.6. Ja nākamais Dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atsakās slēgt Objekta nomas līgumu, nākamajiem Dalībniekiem netiek piedāvāts slēgt Objekta nomas līgumu, un izsoli atzīst par nenotikušu.

5.7. Izsoles uzvarētājs vienlaicīgi ar nomas līgumu noslēdz ar Centru pakalpojumu līgumu.

6. Maksājumu veikšana

6.1. Objekta Nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2017.gada 31.decembrim samaksājama līdz Objekta nomas līguma noslēgšanai, kurā tiek ierēķināta drošības nauda un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā Objekta nomas maksā. Par Noteikumos noteikto drošības naudu Centrs rēķinus Dalībniekiem un Izsoles uzvarētājam neizraksta.

6.2. Par kārtējo kalendāro gadu (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) Objekta nomas maksa tiek veikti ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim.

6.3. Papildus Objekta nomas maksai maksājams pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un saskaņā ar Objekta nomas līgumu un Centra rēķinu nodrošinātie komunālie un citi pakalpojumi.

6.4. Maksāšanas līdzeklis par Objekta nomu ir euro (100% apmērā).

6.5. Pretendentiem, kurus Komisija nav apstiprinājusi par izsoles Dalībniekiem, drošības naudu atmaksā 20 (divdesmit) dienu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc publikācijā noteiktā iesniegšanas termiņa beigām, pamatojoties uz pretendenta iesniegumu.

6.6. Izsoles Dalībniekam, kurš nav atzīts par Izsoles uzvarētāju, drošības naudu atmaksā pēc attiecīgā Objekta nomas līguma noslēgšanas ar Izsoles uzvarētāju, pamatojoties uz Dalībnieka iesniegumu.

6.7. Noteikumu 2.5.1.punktā noteikto izsoles reģistrācijas maksu izsoles pretendentiem un Dalībniekiem neatmaksā.

7. Komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Komisijas darbu nodrošina Centrs.

7.2. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no Komisijas locekļiem.

7.3. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.

7.4. Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt Komisijas lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgo viedokli fiksē sēdes protokolā un viņš šādā gadījumā nav atbildīgs par Komisijas pieņemto lēmumu.

7.5. Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

7.6. Komisijas locekļi, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu piedalās Objekta nomas tiesību izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt ne izsoles pretendenti, ne Dalībnieki, kā arī nedrīkst būt citu izsoles pretendentu vai Dalībnieku pārstāvji.

7.7. Komisijai ir šādi pienākumi:

7.7.1. izvērtēt pretendentus un to pieteikumus saskaņā ar publikāciju, Noteikumiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem;

7.7.2. organizēt Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli;

7.7.3. atbildēt uz pretendentu jautājumiem.

7.8. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu:

7.8.1. par pretendentu reģistrēšanu vai nereģistrēšanu izsolei;

7.8.2. par izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu vai izsoļu izbeigšanu;

7.8.3. par izsoles pārtraukšanu;

7.8.4. par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

8. Nenotikusi un spēkā neesoša nomas izsole

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. neviens pretendents nav pieteicies un/vai reģistrējies Objekta nomas tiesību izsolei;

8.1.2. saskaņā ar Noteikumu 4.10.punktu noteiktajā gadījumā neviens Dalībnieks neizdara solījumu;

8.1.3. Noteikumu 5.6.punktā noteiktajā gadījumā.

8.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu:

8.2.1. ja kādam nepamatoti nav atļauts piedalīties izsolē vai nepareizi atraidīts kāds solījums vai pārsolījums;

8.2.2. Objektu nosolījusi persona, kura nav bijusi tiesīga piedalīties izsolē;

8.2.3. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībniekus no piedalīšanās izsolē vai iepriekš sarunāta rīcība starp Dalībniekiem izsoles procesā.

8.3. Pretenzijas Noteikumu 8.2.punktā minētajos gadījumos rakstveidā Centram var iesniegt tikai Dalībnieki 3 (trīs) darba dienu laikā no izsoles dienas.

8.4. Komisija lemj par:

8.4.1. izsoles atzīšanu par nenotikušu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles dienas;

8.4.2. izsoles atzīšanu par spēkā neesošu 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

8.5. Komisija lēmumu paziņo Dalībniekiem 2 (divu) darba dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

8.6. Ja Objekta izsole atzīta par nenotikušu vai spēkā neesošu, tiek rīkota atkārtota izsole ar augšupejošu soli.

8.7. Ja atkārtota izsole notiek tādēļ, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē, atkārtotajā izsolē nevar piedalīties tie Dalībnieki, starp kuriem šī noruna pastāvējusi. Šie Dalībnieki solidāri sedz atkārtotās izsoles organizācijas izdevumus un Centra, kā arī citu Dalībnieku zaudējumus.

9. Pielikumi

1.pielikums – Pakalpojumu līguma projekts.

2.pielikums - Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts.


1.pielikums

Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā esošā

pludmales nogabala un sezonas objektu

nomas tiesību izsoles noteikumiem

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr ._________________

Jūrmalā, 201_.gada ___. _______________

Jūrmalas Sporta servisa centrs , reģistrācijas Nr.90010478153 (turpmāk – Pasūtītājs), kura vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 8. jūnija nolikumu Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmumu Nr.304 “ Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu direktoru iecelšanu un apstiprināšanu amatā ” rīkojas tā direktore Svetlana Dergača , no vienas puses, un

_______________ , reģ. Nr.___________, (turpmāk – Izpildītājs) kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās __________ ______________, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada ___.__________ lēmumu Nr._____ “Par nekustamā īpašuma “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals) daļas 479 m2 platībā un sezonas objektu nomas tiesību izsoles organizēšanu” un Jūrmalas Sporta servisa centra izsoles komisijas 2017.gada __.________ sēdes lēmumu (protokols Nr.___), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas sniegt ēdināšanas pakalpojumus (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līgumu un 1.pielikumu – Tehniskajām specifikācijām, 2.pielikumu – Tehnisko piedāvājumu un 3.pielikumu – Finanšu piedāvājumu, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

1.2. Darbu veikšanai Pasūtītājs ir nodevis Izpildītājam nomā Pasūtītāja apsaimniekošanā un valdījumā esošu pludmales nogabalu “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” 479 m2 platībā, kurā ietilpst terase 350 m2 platībā, pludmales nogabals 100 m2 platībā un ēka 29,28 m2 platībā (turpmāk – Objekts), par to noslēdzot nekustamā īpašuma nomas līgumu.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Izpildītājs apņemas:

2.1.1. veikt Darbus Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā, Jūrmalā, 3 (trīs) gadus, t.i. no 2017.gada __________ līdz 2020.gada _________. Sākot ar katra gada 1.oktobri līdz 1.maijam, ieskaitot, visā Līguma izpildes termiņā, ņemot vērā laika apstākļus, kā arī saskaņojot ar Pasūtītāju, nodrošināt Darbu veikšanu brīvdienās, bet ne vairāk kā 8 (astoņas) dienas mēnesī.

2.1.2. veikt šādus Darbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (1.pielikumu) un Pasūtītāja norādījumiem:

2.1.2.1. pastāvīgas darbības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi (kafejnīca);

2.1.2.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi (kafejnīca) sporta un citu publisko pasākumu laikā Jūrmalas pludmales centrā;

2.1.2.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana sporta pasākumu dalībniekiem un to apkalpošana Pasūtītāja organizētos pasākumos atbilstoši Pasūtītāja darba uzdevumam.

2.1.3. nodrošināt Darbu izpildē iesaistīto darbinieku pienācīgu kvalifikāciju, kā arī Darbiem nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, iekārtas (virtuves tehniku, traukus u.c.);

2.1.4. veicot Darbus, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības;

2.1.5. pēc Līguma noslēgšanas 5 (piecu) dienu laikā iesniegt Pasūtītājam visu Darbu veikšanai nepieciešamo atļauju, sanitāro un higiēnas normu ievērošanu apliecinošo un paškontroles sistēmas ieviešanas apliecinošo dokumentu kopijas;

2.1.6. izmantot Objektu tikai Līgumā noteiktajam mērķim un uzturēt to labā stāvoklī, veikt ikdienas uzkopšanas darbus, kā arī ievērot visas Tehniskajās specifikācijās (1.pielikums) noteiktās prasības;

2.1.7. atbildēt par saviem darbiniekiem un citām Līguma izpildē iesaistītajām trešajām personām negadījumos, kas radušies Izpildītājam nepienācīgi pildot Līguma saistības;

2.1.8. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu;

2.1.9. pieprasīt no Pasūtītāja visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā;

2.1.10. nodrošināt drošu piekļuvi Objektam jebkurā laikā, lai Pasūtītāja pārstāvis veiktu kontroli pār Objekta izmantošanu atbilstoši Līguma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī piekļuvi citām personām, kuras veic Darbu izpildes kvalitātes pārbaudi un uzraudzību;

2.1.11. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Līguma 2.1.2.3.punktā minētos Darbus Pasūtītājam;

2.1.12. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas;

2.1.13. ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskā formā iesniegtās pretenzijas vai cita rakstura sūdzības, kas saistītas ar Darbu un Līguma noteikumu izpildi, sniegt rakstiskā veidā noformētu pamatotu atbildi.

2.2. Pasūtītājs apņemas:

2.2.1. izsniegt Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Darbu veikšanai;

2.2.2. netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt Izpildītāja darbību Objektā, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.2.3. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt Darbus, ja tie atbilst Līguma noteikumiem;

2.2.4. veikt Līgumā paredzētos maksājumus.

2.3. P asūtītājam ir tiesības veikt kontroli par Līguma izpildi, tajā skaitā veikt pārbaudes par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Par Līguma 2.1.2.3.punktā minētajiem Darbiem pēc to pabeigšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu ar pievienotu ēdienkarti, ko paraksta abas Puses un saskaņo .

3.2. Ja Pasūtītājs 10 ( desmit) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Par kvalitatīvi izpildītiem Līgumā noteiktajiem Darbiem tiek noteikta samaksa, pamatojoties uz vienību līgumcenām saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (3.pielikums), kas pie norēķiniem papildināma ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Samaksu par Līguma 2.1.2.1. un 2.1.2.2.punktā noteiktajiem Darbiem veic pakalpojuma saņēmēji – kafejnīcas klienti kasē skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu pakalpojuma saņemšanas brīdī. Pasūtītājs nav atbildīgs par šādu norēķinu veikšanas kārtību un ievērošanu.

4.3. Samaksu par Līguma 2.1.2.3.punktā noteiktajiem un izpildītajiem Darbiem veic Pasūtītājs, kurš maksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Pasūtītājam, veicot norēķinus, ir tiesības ieturēt Izpildītāja kavēto maksājumu summu saskaņā ar savstarpēji noslēgto Objekta nomas līgumu Darbu izpildes nodrošināšanai.

4.4. Kopējā Līguma summā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu.

4.5. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktām tehniskām, sanitārām, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citām prasībām.

5.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

5.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda vai kavē Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no uzdoto Darbu Līguma summas.

5.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas.

5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemēroto līgumsodu ieturēt no savstarpējiem norēķiniem.

5.6. Ja izpildītie Darbi neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām, Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes un jāiesniedz Pasūtītājam. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti.

5.7. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.

5.8. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Līguma DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes šādos gadījumos:

6.3.1. Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt;

6.3.2. Pasūtītājs ir vienpusēji atkāpies no Līguma 1.2.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līguma;

6.3.3. Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līgumā paredzētā termiņa nav uzsācis Darbu veikšanu;

6.3.4. Izpildītājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc Pasūtītāja viedokļa var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu;

6.3.5. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Izpildītāja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Izpildītāja spēju izpildīt saistības saskaņā ar Līgumu;

6.3.6. tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process.

6.4. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 6.3.punktu vai Izpildītājs vienpusēji atkāpjas un izbeidz Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā attiecīgās Puses paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Pasūtītāja visu uzdoto Darbu summas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti.

6.5. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

6.6. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

6.7. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Darbu veikšanu ir Jānis Mucenieks, e-pasts janis.mucenieks@jurmala.lv.

7.2. Izpildītāja kontaktpersona par Darbu veikšanu ir _____________________.

7.3. Rēķinu nosūtīšanai un saņemšanai Puses izmanto e-pastus; Pasūtītājam: sportaservisacentrs@jurmala.lv, Izpildītājam: ____________________.

7.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

7.5. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām un pielikumiem 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

7.6. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas uz __ (_______) lapām;

2.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz ____ (___) lapām.

8. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs:

Jūrmalas Sporta servisa centrs

Reģistrācijas Nr. 90010478153

Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015

Akciju sabiedrība “Citadeles banka”

Konta Nr. LV62PARX0002484577053

Kods: PARXLV22

Izpildītājs:

______________________

S.Dergača


2.pielikums

Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā esošā

pludmales nogabala un sezonas objektu

nomas tiesību izsoles noteikumiem

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS LĪGUMS

Jūrmalā 2017.gada ___.__________

Jūrmalas Sporta servisa centrs , reģistrācijas Nr.90010478153 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), kura vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 8. jūnija nolikumu Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmumu Nr.304 “Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu direktoru iecelšanu un apstiprināšanu amatā ” rīkojas tā direktore Svetlana Dergača , no vienas puses, un

_____________, reģistrācijas Nr.________________, tās _____________ _____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada ___.__________ lēmumu Nr._____ “Par nekustamā īpašuma “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals) daļas 479 m2 platībā un sezonas objektu nomas tiesību izsoles organizēšanu” un Jūrmalas Sporta servisa centra izsoles komisijas 2017.gada __.________ sēdes lēmumu (protokols Nr.___) , savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un IZNOMĀTĀJA valdījumā esošu nekustamo īpašumu, kas sastāv no pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” 479,28 m2 platībā, kurā ietilpst terase 350 m2 platībā, ēka 29,28 m2 platībā un brīvs pludmales nogabals 100 m2  platībā (turpmāk – OBJEKTS) saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto plānu.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz LĪGUMA noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt LĪGUMU un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka OBJEKTS līdz LĪGUMA noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. OBJEKTA lietošanas mērķis ir: ēdināšanas pakalpojumu (kafejnīcas) nodrošināšana sporta pasākumu dalībniekiem un to apkalpošana IZNOMĀTĀJA organizētajos pasākumos, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (kafejnīca) sporta un citu publisko pasākumu laikā saskaņā ar starp PUSĒM noslēgtu pakalpojumu līgumu. Kā arī atpūtas iespēju nodrošināšana objekta (kafejnīcas) izvietošana atbilstoši Prasībām nomniekam attiecībā uz objektu izvietošanu un izmantošanu pludmales nogabalā (3.pielikums).

1.4. NOMNIEKAM ir zināms OBJEKTA, tā iekārtu un aprīkojuma tehniskais stāvoklis LĪGUMA noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav. OBEJKTĀ ietilpstošā terase ir aprīkota ar __ galdiem, krēsliem, zviļņiem, saulessargiem un atkritumu tvertnēm. NOMNIEKS pieņem OBJEKTU tādā stāvoklī, kādā tas atradīsies uz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi ( 2 .pielikums).

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību saistībā ar OBJEKTA lietošanu, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. IZNOMĀTĀJS nav tiesīgs iznomāt visu vai jebkādu OBJEKT A daļu citām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt OBJEKTU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2.1.3. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM, ja NOMNIEKS nav ievērojis ugunsdrošības normas, instalāciju un komunikāciju lietošanas un uzturēšanas vispārīgos noteikumus;

2.1.4. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.5. IZNOMĀTĀJS neatlīdzina NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA OBJEKTAM veiktos uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU;

2.1.6. Ja NOMNIEKS ir veicis ieguldījumus OBJEKTĀ, kas ir saistīti ar kafejnīcas darbības nodrošināšanu, IZNOMĀTĀJAM nav pienākums veikt OBJEKTA nomas maksas pārrēķinu vai kompensēt veiktos ieguldījumus ne LĪGUMA darbības laikā, ne pēc tā termiņa beigām;

2.1.7. IZNOMĀTĀJS apņemas OBJEKTĀ nodrošināt jaudu, kas nav lielākā par 8 kW.

2.1.8. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli pār OBJEKTA lietošanu atbilstoši LĪGUMA noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu NOMNIEKA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

2.1.9. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības OBJEKTA vai tā aprīkojuma bojājuma gadījumā NOMNIEKA vainas dēļ, sastādot aktu, pieprasīt NOMNIEKAM bojājumu novēršanu vai atlīdzināšanu. NOMNIEKAM jānovērš bojājumi vai jāatlīdzina bojājumu vērtība naudā 10 (desmit) darbdienu laikā no apsekošanas akta sastādīšanas dienas;

2.1.10. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības iekļūt OBJEKTĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar NOMNIEKU;

2.1.11. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs prasīt NOMNIEKAM nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto LĪGUMA noteikumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus;

2.1.12. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt pārbaudi par NOMNIEKA līgumsaistību izpildi saskaņā ar LĪGUMA 3.pielikumā minētajām prasībām.

2.2. NOMNIEKS apņemas:

2.2.1. nodrošināt OBJEKTA lietošanu atbilstoši LĪGUMĀ noteiktajam mērķim un prasībām, uzņemoties pilnu atbildību, kāda tā būtu sagaidāma no krietna un rūpīga saimnieka, par OBJEKTA, iekārtu un aprīkojuma turpmāko stāvokli, kā arī par kārtību, kādā NOMNIEKA darbinieki vai citas personas atrodas (neatrodas) OBJEKTĀ un rīkojas ar tā aprīkojumu;

2.2.2. izmantot OBJEKTU tikai LĪGUMA 1.3.punktā norādītajam mērķim un nenodot to apakšnomā;

2.2.3. vienlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā ar LĪGUMU noslēgt ar IZNOMĀTĀJU 1.3.punktā noteikto pakalpojumu līgumu;

2.2.4. par saviem līdzekļiem nodrošināt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas, licences un citus nepieciešamos dokumentus, lai varētu izmantot OBJEKTU LĪGUMA 1.3.punktā norādītajam mērķim;

2.2.5. maksāt IZNOMĀTĀJAM nomas maksu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus;

2.2.6. pēc LĪGUMA noslēgšanas pēc IZNOMATĀJA pieprasījuma stāties visās nepieciešamajās līgumattiecībās par OBJEKTA teritorijas apkopšanu, atkritumu izvešanu, elektroapgādi, gāzes, ūdens un siltuma apgādi, telefona sakariem u.c. pakalpojumiem;

2.2.7. nodrošināt OBJEKTA apsardzi, ugunsdrošības signalizāciju, interneta pieslēgumu, atkritumu apsaimniekošanu, uzstādīt par saviem līdzekļiem nepieciešamos skaitītājus, kā arī atkritumu tvertnes, nodrošinot tai skitā atkritumu aizvešanu;

2.2.8. ievērot OBJEKTA lietošanas tiesību aprobežojumus;

2.2.9. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības institūciju prasību ievērošanu;

2.2.10. ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tajā skaitā Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos, noteiktās prasības par pludmales izmantošanu un apsaimniekošanu un informēt apmeklētājus par pludmales izmantošanas noteikumiem. Par to neievērošanu nekavējoties informēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju;

2.2.11. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī OBJEKTU, tajā esošās iekārtas, aprīkojumu, inženiertīklus un komunikācijas;

2.2.12. pirms tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas saņemt attiecīgās atļaujas Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

2.2.13. sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, nodrošināt nepieciešamos priekšnosacījumus higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē, neveikt tirdzniecību ar pārtikas precēm un dzērieniem stikla tarā, kā arī ievērot Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošos noteikumus Nr.3“Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”;

2.2.14. NOMNIEKAM ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt OBEJKTA dezinfekciju un deratizāciju, virtuves kanalizācijas iekšējo un piegulošo ārējo tīklu apkopi un ikdienas uzkopšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.2.15. nodrošināt drošu piekļuvi OBJEKTAM jebkurā laikā, lai IZNOMĀTĀJA pārstāvis veiktu kontroli pār OBJEKTA izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī piekļuvi citām personām, kuras veic ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas kvalitātes pārbaudi un uzraudzību;

2.2.16. LĪGUMA darbības laikā veikt OBJEKTA telpu kārtējo remontu par saviem līdzekļiem, kas iepriekš saskaņojami ar IZNOMĀTĀJU; tas nevar būt par pamatu OBJEKTA nomas maksas samazināšanai;

2.2.17. neveikt OBJEKTA telpu pārplānošanu, konstrukciju uzstādīšanu vai jebkādus citus ieguldījumus bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas piekrišanas; ja NOMNIEKAM rodas nepieciešamība veikt OBJEKTA iekšējo inženiertīklu pārbūvi un citas pārbūves (neskarot nesošās konstrukcijas un koplietošanas inženierkomunikācijas), tad tās uzsākamas tikai pēc rakstiska saskaņojuma saņemšanas no IZNOMĀTĀJA un ievērojot būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības;

2.2.18. ar savu darbību neaizskart OBJEKTA īpašnieka, IZNOMĀTĀJA un citu OBJEKTA lietotāju, t.sk. organizēto pasākumu apmeklētāju, klientu un Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju likumīgās intereses un drošību;

2.2.19. bez atsevišķa saskaņojuma ar IZNOMĀTĀJU un Jūrmalas pilsētas domi neizvietot reklāmas materiālus OBJEKTĀ un ārpus OBJEKTA;

2.2.20. nodrošināt OBJEKTAM piegulošās teritorijas uzturēšanu, ievērot tajā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu, nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu, nekavējoties novērst piesārņojumu vai bojājumus;

2.2.21. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un institūcijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.22. jebkura LĪGUMA darbības izbeigšanās gadījumā IZNOMĀTĀJA paziņojumā norādītajā termiņā nodot OBJEKTU IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim tādā stāvoklī, lai tas būtu piemērots turpmākai izmantošanai, pieļaujot OBJEKTA un tā aprīkojuma normālu to dabiskās nolietošanās pakāpi, ar nodošanas - pieņemšanas aktu; ja uz OBEJKTA vai aprīkojuma nodošanas brīdi to stāvoklis ir pasliktinājies vairāk nekā minēts šajā punktā, NOMNIEKS veic OBEJKTA remontu par saviem līdzekļiem, remonta plānu rakstiski saskaņojot ar IZNOMĀTĀJU;

2.2.23. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ;

2.2.24. nodrošināt nepārtrauktu tīrību un sakoptību OBJEKTĀ un tam piegulošā teritorijā (saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumā pievienoto pludmales nogabala plānu) savācot jebkura veida sadzīves atkritumus (pudeles, papīrus, u.c.).

2.3. NOMNIEKAM, rakstiski saskaņojot ar IZNOMĀTĀJU un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu, ir tiesības OBJEKTĀ veikt papildu kafejnīcas telts uzstādīšanu. Montāžu un demontāžu veikt, ievērojot “Prasības nomniekam attiecībā uz sezonas objektu izvietošanu un izmantošanu pludmales nogabalā” (3.pielikums). Šajā punktā minēto sezonas objektu demontēt un atbrīvot OBJEKTU 2 (divu) nedēļu laikā pēc pavasara/vasaras un rudens/ziemas sezonas beigām.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. PUSES vienojas par OBJEKTA kalendāra gada nomas maksu _________ EUR (_________ euro un __ centi) apmērā, kas ir vienāda ar izsolē NOMNIEKA nosolīto cenu. NOMNIEKS papildus OBJEKTA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.2. NOMNIEKS papildus OBJEKTA nomas maksai saskaņā ar IZNOMĀTĀJA rēķinu maksā (kompensē) IZNOMĀTĀJA nodrošinātos komunālos un citus pakalpojumus: apkure, elektroapgāde, ūdens, kanalizācija, ventilācija, nekustamā īpašuma un mantas apdrošināšana, pamatojoties uz savstarpēji saskaņotiem skaitītāju rādījumiem, pakalpojumu sniedzēja tarifiem un rēķiniem.

3.3. OBJEKTA nomas maksu par 2017.gadu un PVN NOMNIEKS ir samaksājis līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.4. NOMNIEKS veic maksājumus saskaņā ar IZNOMĀTĀJA rēķinu šādā kārtībā:

3.4.1. LĪGUMA 3.1.punktā noteikto OBJEKTA nomas maksu par kārtējo kalendāro gadu un PVN NOMNIEKS maksā ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim , pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas Sporta servisa centrs, reģistrācijas Nr.90010478153, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV04PARX0002484571016;

3.4.2. LĪGUMA 3.2.punktā noteiktos maksājums par iepriekšējo mēnesi, par ko IZNOMĀTĀJS nosūta rēķinu līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam;

3.5. Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija.

3.6. PUSES vienojas par rēķinu sagatavošanu, nosūtīšanu un saņemšanu elektroniski, bez paraksta, izmantojot LĪGUMA 6.2.punktā norādītās PUŠU e-pasta adreses..

3.7. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par OBJEKTA nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.8. Ja LĪGUMĀ noteiktie maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

3.9. LĪGUMĀ noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu samaksāšanas.

3.10. LĪGUMA darbības laikā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt OBJEKTA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas LĪGUMĀ, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par pašvaldības zemes un mantas nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas izmaiņas ir saistošas NOMNIEKAM ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.

4. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

4.1. LĪGUMS stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai izpildei vai tā izbeigšanai LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā.

4.2. OBJEKTA nomas termiņš tiek noteikts 3 (trīs) gadus no LĪGUMA spēkā stāšanās brīža t.i. 2017.gada __._____ līdz 20__.gada __._____________.

4.3. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA noteikumiem. Jebkuri grozījumi LĪGUMĀ stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

4.4. LĪGUMS izbeidzas, ja IZNOMĀTĀJS ir zaudējis OBJEKTA valdījuma tiesības.

4.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMU, rakstiski informējot NOMNIEKU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, uz priekšu samaksāto nomas maksu, kā arī NOMNIEKA taisītos izdevumus, ja:

4.5.1. NOMNIEKS nepilda vai pārkāpj LĪGUMA noteikumus un 5 (piecu) dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu vai turpina pārkāpt LĪGUMA noteikumus;

4.5.2. NOMNIEKS bojā vai posta OBJEKTU vai arī izmanto OBJEKTU mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

4.5.3. NOMNIEKS ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc LĪGUMĀ noteiktā termiņa nemaksā kādus no LĪGUMĀ paredzētajiem maksājumiem;

4.5.4. OBJEKTS nokļuvis avārijas stāvoklī;

4.5.5. NOMNIEKS pārkāpj kādu no LĪGUMA noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc IZNOMĀTĀJA viedokļa var būtiski ietekmēt NOMNIEKA spējas pildīt savas saistības saskaņā ar LĪGUMU;

4.5.6. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc IZNOMĀTĀJA viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz NOMNIEKA komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido NOMNIEKA spēju izpildīt saistības saskaņā ar Līgumu;

4.5.7. tiek pasludināts NOMNIEKA maksātnespējas process.

4.6. Ja IZNOMĀTĀJS vienpusēji atkāpjas un izbeidz LĪGUMU saskaņā ar 4.5.punktu vai NOMNIEKS vienpusēji atkāpjas, vai Līguma 1.3.punktā minētais pakalpojumu līgums nav noslēgts noteiktajā termiņā NOMNIEKA vainas dēļ, vai IZNOMĀTĀJS vienpusēji atkāpies no Līguma 1.3.punktā minētā pakalpojumu līguma, NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī IZNOMĀTĀJAM ir tiesības paturēt NOMNIEKA uz priekšu samaksāto nomas maksu.

4.7. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu, bet atmaksājot NOMNIEKAM uz priekšu samaksātos nomas maksājumus par periodu, kad OBJEKTS netiks izmantots.

4.8. Izbeidzot LĪGUMU, NOMNIEKS nodod OBJEKTU IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar nodošanas - pieņemšanas aktu termiņā, kāds norādīts paziņojumā par LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu vai 5 (piecu) darbdienu laikā pēc LĪGUMĀ noteiktā nomas termiņa beigām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā OBJEKTS netiek nodots ar nodošanas - pieņemšanas aktu, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs to pārņemt vienpusēji, par ko sastāda vienpusēju aktu, neatkarīgi no tā vai NOMNIEKS OBJEKTU ir atbrīvojis vai nav.

4.9. NOMNIEKAM ir tiesības demontēt un izvest visas savas iekārtas, aparatūru, kā arī izdarītos OBJEKTA telpu uzlabojumus, ja tie ir atdalāmi, nenodarot telpām bojājumus un netraucējot telpu un ēkas funkcionālo pastāvēšanu. Viss, kas atradīsies OBJEKTĀ pēc LĪGUMA izbeigšanās, tiks uzskatīts par pamestu mantu, kuru IZNOMĀTĀJS var izlietot pēc saviem ieskatiem. Visi NOMNIEKA veiktie neatdalāmie OBJEKTA telpu uzlabojumi bez papildu atlīdzības paliek IZNOMĀTĀJA īpašumā, ja PUSES nav rakstiski vienojušās par citu kārtību.

4.10. Jebkādi apstākļi un LĪGUMA izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nesamaksāšanai.

5. ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi PUSES ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA noteikumiem.

5.2. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo LĪGUMA noteikumu spēkā esamību. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, PUSES piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

5.3. Par katru LĪGUMA noteikuma pārkāpšanas gadījumu IZNOMĀTĀJAM ir tiesības piemērot NOMNIEKAM līgumsodu ir 100 EUR (viens simts euro) apmērā.

5.4. Ja, LĪGUMA darbībai beidzoties, NOMNIEKS kavē OBJEKTA nodošanu IZNOMĀTĀJAM vai nodod to neatbilstošā kārtībā, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs piemērot NOMNIEKAM maksu par faktisko OBJEKTA lietošanu divkāršā apmērā no LĪGUMĀ noteikto nomas maksājumu apmēra dienā (gada nomas maksājumi/365) par katru kavējuma dienu, kā arī pieprasīt NOMNIEKAM segt visa veida izdevumus, kādi IZNOMĀTĀJAM radīsies sakarā ar šādu NOMNIEKA saistību neizpildi.

5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo NOMNIEKU no LĪGUMA saistību pienācīgas izpildes.

5.6. PUŠU strīdi tiek izskatīti, tiem savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.7. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ, piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas ierobežo vai aizliedz LĪGUMĀ paredzēto darbību. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās, ko apliecina kompetenta institūcija, un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu. Minēto apstākļu iestāšanās jāpierāda tai PUSEI, kura uz tiem atsaucas.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. NOMNIEKS, parakstot LĪGUMU, apliecina, ka ir informēts par šādiem nosacījumiem:

6.1.1. iebraukt pludmalē un kāpu zonā ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem bez Jūrmalas pilsētas pašvaldības izsniegtas atļaujas ir aizliegts;

6.1.2. NOMNIEKAM pavasara/vasaras un rudens/ziemas sezonas objekta un aprīkojuma montāžai un demontāžai atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē saskaņotam projektam un darbu organizācijas projektam var tikt izsniegtas ne vairāk kā 3 (trīs) iebraukšanas atļaujas bez laika ierobežojuma pirms un pēc pavasara/vasaras un rudens/ziemas sezonas, bet ne ilgāk kā 2 (divas) nedēļas pirms un pēc pavasara/vasaras un rudens/ziemas sezonas;

6.1.3. sezonas laikā ir tiesības saņemt 1 (vienu) atļauju iebraukšanai pludmalē ar atļauto iebraukšanas laiku no 00.00-08.00;

6.1.4. lai NOMNIEKS saņemtu atļauju iebraukšanai pludmalē, viņam jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā rakstisks iesniegums.

6.2. PUŠU kontaktinformācija:

6.2.1. no IZNOMĀTĀJA puses: Jānis Mucenieks, tel.___________, e-pasts janis.mucenieks@jurmala.lv; rēķiniem: sportaservisacentrs@jurmala.lv;

6.2.2. no NOMNIEKA puses: ___________, tel.___________, e-pasts ___________; rēķiniem: ____________.

6.3. Ja kāda no PUSĒM maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti LĪGUMĀ, tam 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI ar nosacījuma neizpildi.

6.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz LĪGUMĀ norādītajām PUŠU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

6.5. LĪGUMS sagatavots uz __ (_________) lapām un pielikumiem uz __ (________) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – IZNOMĀTĀJAM, viens – NOMNIEKAM.

6.6. LĪGUMAM kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Objekta plāns uz 1 (vienas) lapas;

2.pielikums – Nodošanas - pieņemšanas akts _____________ uz 1 (vienas) lapas.

3.pielikums - Prasības nomniekam attiecībā uz sezonas objektu izvietošanu un izmantošanu pludmales nogabalā.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas Sporta servisa centrs

Reģistrācijas Nr. 90010478153

Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015

Akciju sabiedrība “Citadeles banka”

Konta Nr. LV62PARX0002484577053

Kods: PARXLV22

____________________

____________

NOMNIEKS

____________

Nod. maks. reģ. Nr. ____________

Juridiskā adrese: ____________

Tel.: _________

____________________

____________


1.pielikums

2017.gada _____________

Nekustamā īpašuma nomas līgumam

Nr._______________

PDF

2.pielikums

2017.gada _____________

Nekustamā īpašuma nomas līgumam

Nr._______________

ĪPAŠUMA PIEŅEMŠANAS NODOŠANAS AKTS

Jūrmalā 2017. gada __.__________

Jūrmalas Sporta servisa centrs, reģistrācijas Nr.90010478153, turpmāk – Iznomātājs, kā vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 8. jūnija nolikumu Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmumu Nr.304 “Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu direktoru iecelšanu un apstiprināšanu amatā ” rīkojas tā direktore Svetlana Dergača, no vienas puses, un

_______________, reģistrācijas Nr. ____________, turpmāk tekstā – Nomnieks, juridiskā adrese ________________, bankas rekvizīti: ________________, kuras vārdā saskaņā ar ____________ rīkojas _____________________,

sastādīja šo aktu par to, ka

7.1. Iznomātājs ir nodevis, bet Nomnieks ir pieņēmis nekustamo īpašumu, kas sastāv no pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” 479,28 m2 platībā, kas sastāv no terases 350 m2 platībā, ēkas 29,28 m2 platībā un brīva pludmales nogabala 100 m2  platībā (turpmāk – Objekts) saskaņā ar Līguma 1.pielikumā pievienoto plānu.

7.2. Objektā ietilpstošās terases aprīkojumu šādā sastāvā:

N.p.k.

Pludmales inventārs

skaits

Mērv.

1.

Galdi

6

gb.

2.

Krēsli

12

gb.

3.

Zviļņi

24

gb.

4.

Saules sargi

18

gb.

5.

Miskastes

6

gb.

2. Objekta tehnisko un vizuālo stāvokli abas puses ir pārbaudījušas, savstarpēju pretenziju nav.

3. Objektā ir elektroenerģija, skaitītāja rādījums _______________

4. Vienlaicīgi ar Objekta nodošanu, tiek nodotas ēkas atslēgas.

5. Objekta nodošanas pieņemšanas akts sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

Jūrmalas Sporta servisa centrs

Reģistrācijas Nr. 90010478153

Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015

Akciju sabiedrība “Citadeles banka”

Konta Nr. LV62PARX0002484577053

Kods: PARXLV22

____________________________

S.Dergača

Reģ. Nr./personas kods

Adrese

Banka:

Bankas kods:

Konts Nr.

3.pielikums

2017.gada _____________

Nekustamā īpašuma nomas līgumam

Nr._______________

Prasības nomniekam attiecībā uz

sezonas objektu izvietošanu un izmantošanu pludmales nogabalā

1. Sezonas objekta novietojums un piesaiste pludmales teritorijai

1.1. Pavasara/vasaras (no 15.aprīļa līdz 31.oktobrim) un rudens/ziemas (no 1.novembra līdz 14.aprīlim) sezonas objekta izvietošanai iznomātajā pludmales nogabalā jāizstrādā un jāsaskaņo ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu projekti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos par vispārīgajiem būvnoteikumiem noteiktajā kārtībā.

1.2. Pavasara/vasaras un/vai rudens/ziemas sezonas objekta izvietošana jāplāno, ņemot vērā situāciju konkrētajā pludmales nogabalā, pēc iespējas mazāk skarot biotopu vai jebkuru citu dabiskas izcelsmes veidojumu.

1.3. Sezonas objekts atbilstoši saskaņotajam pavasara/vasaras un/vai rudens/ziemas sezonas projektam pludmalē jāizvieto, ievērojot lineāru pieeju attiecībā pret blakus objektiem, lai nodrošinātu lineāras uztveres efektu visas pludmales kopskatā.

1.4. Jebkurus objektus, kas saistīti ar sezonas objektu (tai skaitā reklāmas slietņus, sauļošanās krēslus, saulessargus u.c.) jānovieto pludmales teritorijā: ne tuvāk kā 25 m no noejām uz pludmali un ne mazāk kā 7 m attālumā no pamatkrasta kāpu līnijas (piekrastes kāpu līnijas); ne mazāk kā 5 m attālumā no pludmalē esošās kāpu veģetācijas (pludmales zonā no priekškāpu un embrionālo kāpu fragmentiem); ne mazāk kā 30 m no ūdenslīnijas.

1.5. Kategoriski aizliegts nožogot pludmales nogabalu un/vai sezonas objektam pieguļošo teritoriju ar jebkāda veida nožogojumu, kas traucē pludmales viesu brīvu pārvietošanos pa pludmali.

1.6. Aizliegts mainīt pludmales reljefu.

1.7. Labiekārtojuma elementu un sezonas objektu apjomu un izvietojumu nosaka atbilstoši ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu noteikumiem” apstiprinātajiem apbūves noteikumiem, ņemot vērā teritorijā atrodošos embrionālo un priekškāpu fragmentus.

2. Sezonas objekta nodrošinājums

2.1. Iznomātajā pludmales nogabalā jānodrošina nepieciešamie priekšnosacījumi higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē, noslēdzot līgumu par stacionāru tualešu izmantošanu vai uzstādot vismaz vienu pārvietojamo tualeti un atkritumu tvertni ar tilpumu ne mazāk kā 660 litri atbilstoši iznomātā pludmales nogabala lielumam un apmeklētāju skaitam.

2.2. Jāparedz atkritumu savākšana (nav pieļaujama atkritumu ilgstoša uzglabāšana iznomājamajā pludmales teritorijā), jāizvieto atkritumu konteineri un urnas.

2.3. Jāparedz vakara un nakts izgaismojums.

2.4. Jāparedz elektrības pieslēgums, ievērojot atbilstošas drošības prasības.

3. Sezonas objekta vizuālā noformējuma ierobežojumi

3.1. Kā sezonas objektu aizliegts izmantot piekabes, treilerus, jūras konteinerus, celtniecības konteinerus u.c.

3.2. Aizliegta ar konkrētajā sezonas objektā atļauto komercdarbību nesaistītas reklāmas izvietošana.

4. Sezonas objekta montāža/demontāža

4.1. Pēc sezonas objekta uzstādīšanas vienas nedēļas laikā izsaukt Jūrmalas pilsētas domes peldvietu apsaimniekošanas komisiju, kura izvērtē uzstādītā sezonas objekta atbilstību saskaņotajam projektam un sniedz par to atzinumu.

4.2. Sezonas objekts demontējams divu nedēļu laikā pēc pavasara/vasaras sezonas beigām (līdz 31.oktobrim) un rudens/ziemas sezonas beigām (līdz 14.aprīlim).

4.3. Pēc demontāžas divu nedēļu laikā rakstiski informēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju un Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu, kas apseko un izvērtē demontētā sezonas objekta atrašanās vietas vides sakārtošanu pēc sezonas un veiktās saimnieciskās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5. Citas prasības

5.1. Aizliegts ar žogiem un peldlīdzekļiem (laivām, katamarāniem, ūdens motocikliem, u.c.) norobežot pieeju jūrai, kā arī traucēt tur kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos.

5.2. Plānojot sezonas objekta izvietojumu iznomātajā pludmales nogabalā, attiecībā pret kopējo nomas teritoriju sezonas objekta izvietojums jāplāno tā, lai tas nepārblīvētu pludmali.

5.3. Reklāmas objektu izvietošana pludmales nogabalā saskaņojama attiecīgo Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā.

5.4. Zilā Karoga peldvietu objektos radušos atkritumus šķirot un nodot pārstrādei.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.318

(protokols Nr.10, 40.punkts)

Publikācija par Jūrmalas Sporta servisa centra

valdījumā esošā pludmales nogabala un sezonas objektu iznomāšanu

1. Iznomājamā objekta nosaukums

Pludmales nogabals “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” 479,28 m2 platībā, no kuriem brīvs pludmales nogabals 100 m2 platībā, terase 350 m2 platībā, ēka 29,28 m2 platībā (turpmāk –Objekts).

2. Iznomāšanas mērķis

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana sporta pasākumu dalībniekiem un to apkalpošana Jūrmalas Sporta servisa centra organizētajos pasākumos, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (kafejnīca) sporta un citu publisko pasākumu laikā, par ko tiks noslēgts Objekta nomas līgums un pakalpojumu līgums.

3. Objekta iznomāšanas veids

Mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Ar mutiskās izsoles nolikumu var iepazīties uz vietas Jūrmalas Sporta servisa centrā Jomas ielā 17, Jūrmalā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Objekta nosacītā nomas maksa un izsoles solis

4.1. Objekta nosacītā nomas maksa gadā ir 3354,60 EUR (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit četri euro, 60 centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, kas sastāv no:

4.1.1. 281,28 EUR (divi simti astoņdesmit viens euro, 28 centi) gadā par pludmales nogabala 479,28 m2 platībā nomu,

4.1.2. 389,88 EUR (trīs simti astoņdesmit deviņi euro 88 centi) gadā par ēkas 29,28 m2 platībā nomu;

4.1.3. 2683,44 EUR (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro un 44 centi) gadā par terases 350 m2 platībā nomu.

Sākumcena tiek noteikta nosacīto cenu noapaļojot uz augšu līdz veselam euro, t.i. 3355,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro, 00 centi) gadā.

4.2. Izsoles solis – 10% no izsoles sākumcenas, noapaļojot uz augšu līdz veselam euro, t.i. 336,00 EUR (trīssimt trīsdesmit seši euro).

5. Iznomāšanas un pakalpojumu sniegšanas termiņš

Trīs gadi no nomas līguma noslēgšanas dienas.

6. Informācija par Objektu

6.1. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai pieguļošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai, tai skaitā jūras piekrastes daļai posmā no “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)”.

6.2. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.92 “Par piejūras piekrastes daļas nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā” tiesības uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošo jūras piekrastes daļu posmā no Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” 640 m garumā, 44000 m2 platībā nodotas Jūrmalas Sporta servisa centram.

6.3. Objekts sastāv no:

6.3.1. brīva pludmales nogabala “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” 100 m2 platībā;

6.3.2. terases 350 m2 platībā, kas ir aprīkota ar 6 galdiem, 12 krēsliem, 24 zviļņiem, 18 saulessargiem un 6 miskastēm;

6.3.3. ēkas 29,28 m2 platībā.

7. Izsoles pretendentu pieteikšanās

7.1. Par pretendentu var būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kura atbilst izsoles noteikumos noteiktajām prasībām.

7.2. Pretendents, kurš vēlas nomāt Objektu, Jūrmalas Sporta servisa centrā Jomas ielā 17, Jūrmalā, līdz pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i. līdz 2017.gada ___________ plkst.17.00,  iesniedz šādus dokumentus:

7.2.1. Jūrmalas Sporta servisa centram adresētu izsoles pieteikumu par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu nomāt Objektu saskaņā ar šo publikāciju un izsoles noteikumiem, tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), norādot saziņai e-pasta adresi un kontakttālruni;

7.2.2. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas reģistrācijas apliecības pretendenta apliecināta kopija;

7.2.3. reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

7.2.4. drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;

7.2.5. pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments un tās personu apliecinoša dokumenta (pase vai personas apliecība) kopija, uzrādot klātienē oriģinālu;

7.2.6. apliecinājumu, ka ēdināšanas pakalpojumu (kompleksas pusdienas) Jūrmalas Pludmales centra pasākumu dalībniekiem cena ir noteikta ne vairāk kā 4,00 EUR ar PVN 1 (vienai) personai;

7.2.7. apliecinājumu, ka pretendents spēj un apņemas nodrošināt kafejnīcā Jūrmalas Pludmales centrā tehniskajā piedāvājumā norādīto minimālo sortimentu ikdienā;

7.2.8. Kafejnīcas ēdināšanas pakalpojumu aprakstu kas atbilst Jūrmalas Sporta servisa centra darbības jomai un apkārtējās vides veidolam, viesmīļu un apkalpojošā personāla apģērba skices, kas atbilst Jūrmalas Sporta servisa centra darbības jomai un apkārtējās vides veidolam, muzikālā noformējuma koncepciju, kas atbilst Jūrmalas Sporta servisa centra darbības jomai un apkārtējās vides veidolam ne vairāk kā uz 1 (vienas) A4 lapas katrs.

7.3. Pretendents izsolei netiek reģistrēts, ja:

7.3.1. beidzies pieteikšanās termiņš uz izsoli;

7.3.2. tas neatbilst izsoles noteikumos noteiktajām prasībām;

7.3.3. nav iesniegti visi šīs publikācijas 7.2.punktā minētie dokumenti;

7.4. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

7.5. Izsoles pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu. Jūrmalas Sporta servisa centrs neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Iesniegtie dokumenti izsoles pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.

8. Pretendentu atlases un izsoles laiks un vieta

Nomas maksas izsole notiks 2017.gada __________________, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, mazajā zālē, plkst.10.00.

9. Objekta nomas līguma un pakalpojumu līguma projekts

Nomas līgums un pakalpojumu līgums ir pievienots pielikumā izsoles noteikumiem un ar tiem var iepazīties uz vietas Jūrmalas Sporta servisa centrā, Jomas ielā 17, Jūrmalā, un Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

10. Objekta apskate (laiks)

Iznomājamo objektu var apskatīt darba dienās no plkst. 10.00 – 15.00, iepriekš sazinoties ar Jūrmalas Sporta servisa centru par tālruni 26397377.

11. Pielikumi:

1.pielikums - Pieteikuma veidlapas paraugs;

2.pielikums – Tehniskais piedāvājums;

3. pielikums - Vērtēšanas kritēriji.


1.pielikums

Publikācijai par Jūrmalas Sporta servisa centra

valdījumā esošā pludmales nogabala un sezonas objektu iznomāšanu

PIETEIKUMS dalībai izsolē

Pretendents:

Vārds,uzvārds/Nosaukums___________________________________________________,

Personas kods/vienotais reģ. Nr.______________________________________________,

Deklarētā dzīvesvieta/juridiskā adrese_________________________________________,

________________________________________________________________________,

Bankas rekvizīti___________________________________________________________,

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu vai pilnvarotā persona________________

_______________________________________________________________________.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu_____________________________(pretendenta nosaukums)

piesaka savu dalību pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” daļas 479 m2 platībā un sezonas objektu nomas tiesību izsolē

Apliecinām, ka:

1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, kas ir noteikti izsoles noteikumos un normatīvajos aktos;

2. esam iepazinušies ar izsoles noteikumu, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to par pareizu, saprotamu un atbilstošu;

3. mums ir skaidras un saprotamas izsoles noteikumos noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, nekustamā īpašuma nomas līguma un pakalpojumu līguma priekšmets, līgumu noteikumi un Jūrmalas Sporta servisa centra izvirzītās prasības pretendenta darbībai, līdz ar ko atzīstam, ka iznomāšanas komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez neattaisnojama riska iesniegt savu piedāvājumu izsolei;

4. piekrītam pildīt izsoles noteikumiem pievienotajā nekustamā īpašuma nomas līguma un pakalpojumu līguma projektā noteiktos pienākumus;

5. visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un tā piedāvājumiem ir patiesas;

6. neesam ieinteresēti citu pretendentu šai izsolei iesniegtajos piedāvājumos.


2.pielikums

Publikācijai par Jūrmalas Sporta servisa centra

valdījumā esošā pludmales nogabala un sezonas objektu iznomāšanu

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pludmales nogabalā “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” 479 m2 platībā

(pretendenta nosaukums)

adrese -----------------------------------------------------------------------------------------------

vienotās reģistrācijas Nr. --------------------------------------------------------------------------

bankas rekvizīti ------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piedāvājam sniegt pakalpojumus Jūrmalas Sporta servisa centra vajadzībām Jūrmalā, Pasūtītāja apsaimniekošanā un valdījumā esošajā pludmales nogabalā no “Tirgoņu ielas Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela (Kaijas ielas gals)” 479,28 m2 platībā, kurā ietilpst un brīvs pludmales nogabals 100 m2 platībā, terase 350 m2 platībā, ēka 29,28 m2 platībā.

1. Pretendentam Kafejnīcā jānodrošina šādu minimālo sortimentu ikdienā:

1.1. Uzkoda s - (maizītes (siera, gaļas utt.)) ne mazāk kā 120;

Salāti - piedāvāto porciju daudzumi nav mazāki par 200 g;

1.2. Maize (baltmaizes vai rupjmaizes šķēle) 40 gr;

1.3. Konditorejas izstrādājumi (smalkmaizītes, kūciņas, cepumi)- piedāvātie daudzumi nav mazāki par 90 g;

1.4. Augļi - piedāvātie daudzumi nav mazāki par 100 g;

1.5. Bezalkoholiskie dzērieni:

gāzēts un negāzēts minerālūdens - dažādi fasējumu daudzumi (1,5 l un 0,5 l);

gāzētie “soft drink” – dažādi fasējumu daudzumi (2 l un 0,33 l);

augļu sulas - dažādi fasējumu daudzumi (1 l un 0,2 l);

1.6. Siltie dzērieni:

kafija – 100 ml;

kafija ar piedevām – 150 ml;

tēja – 150 ml;

tēja ar piedevām -150 ml;

1.7. Alkoholiskie dzērieni:

baltvīns – 100 ml;

sarkanvīns- 100 ml;

šampanietis/dzirkstošais vīns – 100 ml;

alus –300 ml.

2. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pasākumu dalībniekiem un to apkalpošana Jūrmalas Pludmales centrā.

Kompleksās pusdienas (ne vairāk kā 4,00 EUR ar PVN 1 (vienai) personai).

Pretendentam jānodrošina šādu minimālo sortimentu:

2.1. Siltie gaļas un/vai zivju ēdieni - piedāvāto porciju daudzumi nav mazāki -gaļa, gaļas produkti, zivis ne mazāk kā 50 g, piedevas ne mazāk kā 150 g;

2.2. Deserti – piedāvāto porciju daudzumi nav mazāki par 100 g;

2.3. Siltie dzērieni:

kafija – 100 ml;

kafija ar piedevām –150 ml;

tēja –  150 ml;

tēja ar piedevām -150 ml;

2.4. Dzērieni (bezalkoholiskie) –150 ml;

2.5. Maize (baltmaizes vai rupjmaizes šķēle) –40 gr.

Pirms pakalpojumu sniegšanas ēdienkarti iepriekš saskaņosim ar Pasūtītāju.

Apliecinām, ka pakalpojumi tiks veikts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un pasūtītāja tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.

Pielikumā:

- Kafejnīcas ēdināšanas pakalpojumu apraksts, kas atbilst Jūrmalas Sporta servisa centra darbības jomai un apkārtējās vides veidolam, viesmīļu un apkalpojošā personāla apģērba skices, kas atbilst Jūrmalas Sporta servisa centra darbības jomai un apkārtējās vides veidolam, muzikālā noformējuma koncepcija, kas atbilst Jūrmalas Sporta servisa centra darbības jomai un apkārtējās vides veidolam ne vairāk kā uz 1 (vienas) A4 lapas katrs.

amata nosaukums paraksts un paraksta atšifrējums


3.pielikums

Publikācijai par Jūrmalas Sporta servisa centra

valdījumā esošā pludmales nogabala un sezonas objektu iznomāšanu

Vērtēšanas kritēriji

1. Izsoles vērtēšanas komisija veiks Publikācijā par Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā esošā pludmales nogabala un sezonas objektu iznomāšanu norādīto prasību vērtēšanu, ņemot vērā sekojošus vērtēšanas kritērijus:

Nr.

1

Pretendents atbilst izsoles noteikumu 2.3.punktā noteiktajām prasībām:

1.1. ir iesniedzis pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas apliecības apliecināto kopiju;

1.2. pretendentam ir ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredze ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā;

1.3. pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz izsoles dienai ir nodrošinājis pludmales kafejnīcas pakalpojumus vismaz 3 (trīs) pasākumos, no tiem vismaz 2 (divi) sporta pasākumi, kur katrs ir ar vismaz 100 (viens simts) dalībniekiem, ne mazāk kā 3 (trīs) atsauksmes no pasūtītāja, kurās norādīts pretendenta pakalpojuma sniegšanas novērtējums, apkalpoto personu skaits un pasūtītāja kontakttālrunis;

1.4. pretendents pakalpojumu sniegšanai piesaista vismaz vienu atbildīgo darbinieku, kuram ir vismaz vidējā līmeņa 2.pakāpes (B2) latviešu valodas zināšanas, krievu un angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī visās prasmēs (izpratne, runāšana, rakstīšana), klāt pievienojot attiecīga dokumenta kopiju, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr. 733 “ Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi ”;

1.5. pretendents neatbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.

2

Pretendents ir iesniedzis reģistrācijas maksas samaksas apliecinošu dokumentu.

3

Pretendents ir iesniedzis drošības naudas samaksas apliecinošu dokumentu.

4

Ir iesniegts pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments un tās personu apliecinoša dokumenta (pase vai personas apliecība) kopija

5

Iesniegts apliecinājums, ka ēdināšanas pakalpojumu (kompleksas pusdienas) Jūrmalas pludmales centra pasākumu dalībniekiem cena ir noteikta ne vairāk kā 4,00 EUR ar PVN 1 (vienai) personai.

6

Pretendents spēj nodrošināt kafejnīcā tehniskajā piedāvājumā norādīto minimālo sortimentu ikdienā.

7

Kafejnīcas ēdināšanas pakalpojumu apraksts ir atbilstošs Pasūtītāja mērķiem un apkārtējās vides veidolam. Ietver Pasūtītāja vajadzībām atbilstošu, labi sagatavotu vizuālo materiālu. Detalizēti sniegts koncepcijas apraksts, kas ļauj pārliecināties par pretendenta piedāvājumu.

8

Viesmīļu un apkalpojošā personāla apģērba skices atbilst apkārtējās vides veidolam un Pasūtītāja darbības specifikai sporta stratēģijas izstrādes un īstenošanas jomā.

9

Muzikālā noformējuma koncepcija pilnībā atbilst Pasūtītāja mērķiem un apkārtējās vides veidolam.

Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus atbilstoši 1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ja pretendents vai to piedāvājums neatbilst kādam no noteiktajiem kritērijiem, pretendents netiek reģistrēts dalībai izsolē.


Lejupielāde: DOC un PDF