Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2018.gada 15.februārīNr. 43

protokols Nr. 2, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3.pielikumu, kas stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra nolikumu Nr.7 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums””, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra nolikumu Nr.6 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Lēmuma 2.pielikuma (Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku skaita saraksts) 22.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

22.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

0,75

680

510

1.2. Izteikt Lēmuma 3.pielikuma (Jūrmalas sākumskolas “Atvase” darbinieku skaita saraksts) 13.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

13.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

2,25

680

1530

1.3. Izteikt Lēmuma 13.pielikuma (Jūrmalas sākumskolas “Ābelīte” darbinieku skaita saraksts) 22.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

22.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

1,125

680

765

1.4. Izteikt Lēmuma 17.pielikuma (Jaundubultu vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 14.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

14.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

1,125

680

765

1.5. Izteikt Lēmuma 18.pielikuma (Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 22.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

22.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

1,70

680

1156

1.6. Izteikt Lēmuma 23.pielikuma (Jūrmalas Mežmalas vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 17.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

17.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

1,125

680

765

1.7. Izteikt Lēmuma 25.pielikuma (Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 8.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

8.

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

1,00

797

797

1.8. Izteikt Lēmuma 26.pielikuma (Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas darbinieku skaita saraksts) 18.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

18.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

0,75

680

510

1.9. Izteikt Lēmuma 27.pielikuma (Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis” darbinieku skaita saraksts) 25.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

25.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

1,125

680

765

1.10. Izdarīt Lēmuma 37.pielikuma (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts) šādus grozījumus:

1.10.1. Likvidēt 66.amata vienību – Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks;

1.10.2. Likvidēt 68.amata vienību – Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vecākais finansists (būvniecības jomā);

1.10.3. Izteikt 69.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

69.

Eksperts būvniecības jautājumos

1,00

1174

1174

1.10.4. Papildināt Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu ar jaunu struktūrvienību (Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļa) šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

5.2.1. Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļa

80.1

Daļas vadītājs

1,00

1647

1647

80.2

Eksperts būvniecības jautājumos

1,00

1174

1174

80.3

Vecākais finansists (būvniecības jomā)

1,00

1287

1287

2. Lēmuma 1.10.apakšpunkts stājas spēkā 2018.gada 19.martā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis