Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2018.gada 15.martāNr. 106

protokols Nr. 4, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
“Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta nolikumu Nr.17 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas Kultūras centra nolikums””, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta nolikumu Nr.16 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.23 „Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 33.pielikumā (Pašvaldības iestādes “Sprīdītis” darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

10.

Sociālais aprūpētājs

10,00

486

4860

1.1.2. Izteikt 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

16.

Sociālais pedagogs

2,50

680

1700

17.

Pedagogs

7,50

680

5100

1.2. Lēmuma 34.pielikumā (Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

3.

Saimniecības vadītājs

1,00

874

874

1.2.2. Papildināt ar jaunu struktūrvienību (Filiāle- Bulduru Izstāžu nams) un 26. – 29.punktu šādā redakcijā

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

Filiāle – Bulduru Izstāžu nams

26.

Vadītājs

1,00

1030

1030

27.

Ekspozīciju un izstāžu kurators

1,00

874

874

28.

Tehniskais speciālists

1,00

642

642

29.

Eksponātu uzraugs

1,00

719

719

1.3. Lēmuma 36.pielikumu (Jūrmalas Kultūras centra darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Papildināt ar 35.1 un 35.4punktiem šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

35.1

Koncertmeistars (folkloras kopa “Mare”)

0,225

797

179

35.2

Aušanas studijas vadītājs

0,275

797

219

35.3

Vizuālās mākslas studijas vadītājs

0,250

797

199

35.4

Folkloras kopas “Mare” vadītājs

0,325

797

259

1.3.2. Svītrot struktūrvienību Filiāle - Mākslinieku nams no 44.punkta līdz 51.punktam.

2. Lēmuma 1.2 un 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2018.gada 1.maijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis