Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 04.02.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 20

protokols Nr. 1, 27. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā,
kadastra apzīmējums 1300 002 1202, apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 8.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.274 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā un darba uzdevuma apstiprināšanu” ar mērķi detalizēt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma prasības un pamatot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma objekta kā pastāvīgas būves izvietojumu šajā teritorijā.

Ar Domes 2017.gada 20.jūlija lēmumu Nr.359 “Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana norisinājās no 2017.gada 10.augusta līdz 2017.gada 8.septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2017.gada 24.augustā, savukārt, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notika 2017.gada 18.decembrī. Par izstrādāto lokālplānojumu tika saņemti divi iesniegumi, vienu no iesniegumiem parakstījušas 65 personas. Iesniegumi satur iebildes pret sabiedriskās ēdināšanas objekta kā pastāvīgas būves būvniecību.

Dome 2018.gada 18.janvārī pieņēma lēmumu Nr.35 “Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā pilnveidošanu”.

Ar Domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.76 “Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojuma pilnveidoto redakciju. Pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 2018.gada 7.marta līdz 2018.gada 29.martam.

Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 27.martā, savukārt, pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notika 2018.gada 16.novembrī.

Publiskās apspriešanas ietvaros saņemti 426 iesniegumi kurus kopumā parakstījušas 822 personas, no kuriem 423 iesniegumus kopumā parakstījušās 726 personas atbalsta lokālplānojuma risinājumus, bet 3 iesniegumos, kurus kopumā parakstījušas 96 personas, pausts viedoklis, ka lokālplānojums nav atbalstāms.

Lokālplānojuma redakcijā tika veikti redakcionāli labojumi atbilstoši Institūciju izsniegtajiem atzinumiem. Labojumi lokālplānojuma redakcijā nemaina kopējo koncepciju un neprasa papildu teritorijas attīstības risinājumus, līdz ar to tie ir uzskatāmi par nebūtiskiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 87.punktam, izvērtējot Domē iesniegto pilnveidoto lokālplānojuma redakciju un priekšlikumu un atzinumu izvērtēšanas sanāksmes protokolu, konstatēts, ka nav nepieciešamības pilnveidot sagatavoto redakciju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 25.pantu , Noteikumu 88.1.apakšpunktu un 91.punktu, saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 16.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt lokālplānojumu zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1202.

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 “Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202 , Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, nosūtīt lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

4. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot lēmumu un saistošos noteikumus pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, ievietot lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un paziņojumu par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1202, apstiprināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un, divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, nodrošināt paziņojuma par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1202, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1202, apstiprināšanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF