Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2019.gada 23.maijāNr. 224

protokols Nr. 7, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija nolikumu Nr.17 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra nolikumā Nr.1 “Izglītības pārvaldes nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 9.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

2.

Pirmsskolas izglītības skolotājs*

12,00

710

8520

* Darba alga tiek izmaksāta no piešķirtās valsts mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības nodrošināšanai, pārējo darba algu sedz no pašvaldības pamatbudžeta; tajā skaitā, Jūrmalas pilsētas iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogiem tarificē četras darba stundas nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai.

1.1.2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

10.

Skolotāja palīgs

6,00

475

2850

1.2. Papildināt Lēmuma 37.pielikumu (Jūrmalas pilsētas dome darbinieku skaita saraksts) ar jaunu struktūrvienību šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

191.1

7.4. JŪRMALAS IEKĻAUJOŠĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRS

192.2

Vadītājs

1,00

1700

1700

193.3

Speciālais pedagogs

1,00

1094

1094

193.4

Logopēds

1,00

1094

1094

193.5

Klīniskais un veselības psihologs

1,00

1094

1094

Kopā

4,00

4982

1.3. Lēmuma 32.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

2.

Personāla inspektors

1,00

1175

1175

1.3.2. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

23.

Saimniecības vadītājs

1,00

1094

1094

1.4. Lēmuma 33.pielikumā (Pašvaldības iestādes “Sprīdītis” darbinieku skaita saraksts):

1.4.1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

3.

Galvenais grāmatvedis (lietvedis)

1,00

1012

1012

1.4.2. Likvidēt 4.amata vienību – lietvedis;

1.4.3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

6.

Sociālais darbinieks

1,00

929

929

1.4.4. Likvidēt 7.amata vienību – tehniskais strādnieks;

1.4.5. Likvidēt 14.amata vienību – sociālā darba organizators;

1.4.6. Izteikt 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

15.

Sociālais darbinieks

2,00

929

1858

16.

Sociālais audzinātājs

2,50

682

1705

1.4.7. Izteikt 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

18.

Aprūpētājs

2,50

517

1293

19.

Psihologs

0,50

929

465

2. Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.

3. Lēmuma 1.2.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.

4. Lēmuma 1.4.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis