Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 434

protokols Nr. 12, 41. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā,
5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā,
apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr.543 „Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu” ar mērķi izvērtēt Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas daļas bez apbūves izmaiņas un ielu sarkano līniju izmaiņas, un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kā arī detalizēt noteikumus zemesgabalam 4.līnija 1A, Jūrmalā.

Dome 2018.gada 18.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.530 “Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana lokālplānojumam un tā Vides pārskatam norisinājās no 2018.gada 5.novembra līdz 2018.gada 5.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 15.novembrī.

Publiskās apspriešanas ietvaros saņemti divpadsmit fizisku personu un divu juridisku personu (biedrību) iesniegumi, kas pārstāv plašāku sabiedrības grupu intereses. Divpadsmit iesniegumos lokālplānojuma risinājumi tiek atbalstīti un divos noraidīti. Domē saņemta informācija par parakstu vākšanas iniciatīvu portālā www.manabalss.lv, kuras ietvaros iniciatīvu līdz 2018.gada 4.decembrim parakstīja 1413 Latvijas pilsoņi, apliecinot pievienošanos Jūrmalas aizsardzības biedrības 2018.gada 7.novembra iesniegumam Nr.23/2018 “Par iebildumiem lokālplānojumam zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā un Bulduri 1304”. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “GRUPA93” (turpmāk – Izstrādātājs) Ziņojumā par vērā ņemtajiem un noraidītajiem publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem ir norādījis, ka viedoklis nav atbalstāms konkrētā plānošanas dokumenta kontekstā un sniedzis noraidījuma pamatojumu.

Lokālplānojuma projekts tika izskatīts 16 institūcijās, no tām saņemti atzinumi par lokālplānojumu. Divas no atzinumus sniegušajām institūcijām – Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde sākotnēji tika izteikušas iebildumus par atsevišķiem lokālplānojuma risinājumiem. Uz institūciju iebildumiem Izstrādātājs ir sniedzis atbildes, pamatojot izvēlētos risinājumus ar papildu izpētēm, kā arī saskaņošanas procesā tika veikti redakcionāli labojumi atbilstoši institūciju izsniegtajiem atzinumiem. Labojumi lokālplānojuma redakcijā nemaina kopējo koncepciju un neprasa papildu teritorijas attīstības risinājumus, līdz ar to tie ir uzskatāmi par nebūtiskiem. Informācija par precizējumiem un Izstrādātāja paskaidrojumi apkopoti Ziņojumā par institūciju atzinumiem.

Ņemot vērā to, ka lokālplānojumam tika piemērota ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūra, par lokālplānojuma Vides pārskatu saņemts atzinums no Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs). Kopumā Birojs secina, ka Lokālplānojuma Vides pārskatā ir noteiktas un vērtētas dažādas ietekmes uz vidi, izstrādājot apbūves koncepcijas risinājumus zemes vienībai 4.līnija 1A, izvērtētas dažādas apbūves izvietojuma un piekļuves alternatīvas. Vides pārskatā vērtēti risinājumi iespējamās ietekmes uz vidi mazināšanai un lokālplānojuma izstrādes gaitā rasti salīdzinoši veiksmīgākie risinājumi, kas var tikt uzskatīti par kompromisu starp dabas aizsardzības un pilsētas attīstības interesēm, kas plānoti pilsētas attīstības plānošanas dokumentos.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 87.punktam, izvērtējot Domē iesniegto lokālplānojuma redakciju, Ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem, Ziņojumu par saņemtajiem institūciju atzinumiem, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par lokālplānojuma Vides pārskatu, konstatēts, ka nav nepieciešams pilnveidot sagatavoto redakciju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 25.pantu , Noteikumu 88.1.apakšpunktu un 91.punktu, saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 17.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt lokālplānojumu zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, (kadastra Nr.1300 007 1303), 5.līnija 2, Jūrmalā, (kadastra Nr.1300 007 1206) un Bulduri 1304, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 1304).

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.33 „Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, nosūtīt lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

4. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot lēmumu un saistošos noteikumus pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, ievietot lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un paziņojumu par lokālplānojuma šī lēmuma 1.punktā minētajiem zemesgabaliem apstiprināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un, divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, nodrošināt paziņojuma par lokālplānojuma šī lēmuma 1.punktā minētajiem zemesgabaliem apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par lokālplānojuma šī lēmuma 1.punktā minētajiem zemesgabaliem apstiprināšanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums: PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF