Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 221

protokols Nr. 7, 27. punkts

Par atļauju amatu savienošanai

Jūrmalas pilsētas dome 2020.gada 14.maijā ir saņēmusi Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora Edgara Stobova iesniegumu ar lūgumu savienot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora amatu ar pienākumu izpildi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, vienotais reģistrācijas numurs 42803008058 (turpmāk - SIA “Jūrmalas siltums”) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs 40003275333 (turpmāk - SIA “Jūrmalas ūdens”).

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts noteic, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts institūcijai, saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1.panta 5.punkts noteic, ka interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punktu pašvaldības izpilddirektors ir valsts amatpersona minētā likuma izpratnē un atbilstoši minētā likuma 7.panta ceturtajai daļai, pašvaldības izpilddirektoram ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā un, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo amatpersonu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 28.12.punktam pašvaldības izpilddirektors veic pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pašvaldības nolikumu, domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības izpilddirektors.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis veicina likumos, Ministru kabineta noteikumos un apstiprinātajās nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību reglamentējošos dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.290 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas" pirmās atlases kārtas projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanu” ir nolemts atbalstīt projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” (ID Nr.5.3.1.0/16/I/014) īstenošanu. Minētais projekts iekļauts Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātē P2.5. “Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide” rīcības virziena R2.5.1. “Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība”, ar aktivitāti Nr.82 “Sabiedriskā pakalpojuma (ūdensapgāde un kanalizācija) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.46 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai”, pašvaldība sniegusi galvojumu kapitālsabiedrības ņemtajam aizņēmumam projekta īstenošanai.

Lai nodrošinātu SIA “Jūrmalas ūdens” sagatavotā projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu uz noteiktu laiku ir izveidota iepirkumu komisija, kuras sastāvā iekļauts Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs. Minētā iepirkumu komisijas uzdevums ir organizēt un veikt iepirkumus saskaņā ar SIA “Jūrmalas ūdens” projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” nosacījumiem, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un ar sadarbības iestādi noslēgtā līguma par Eiropas savienības fonda projekta īstenošanu nosacījumus.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.171 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu” ir nolemts atbalstīt projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (ID Nr.4.3.1.0/17/A/036) īstenošanu.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.172 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā” īstenošanu” ir nolemts atbalstīt projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā” (ID Nr.4.3.1.0/17/A/037) īstenošanu.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.550 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu” ir nolemts atbalstīt projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” (ID 4.3.1.0/18/A/010) īstenošanu.

Minētie projekti iekļauti Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam prioritātē P 2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R 2.6.1. “Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide” ar aktivitāti Nr.88 “Sabiedriskā pakalpojuma (siltumapgādes) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte”.

Lai nodrošinātu Kohēzijas fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" ietvaros SIA “Jūrmalas siltums” apstiprināto projektu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu veikšanu, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu uz noteiktu laiku ir izveidota iepirkumu komisija , kuras sastāvā iekļauts Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs. Komisijas uzdevums ir organizēt un veikt iepirkumus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, citiem spēkā esošiem normatīvo aktu prasībām un atbilstoši Kohēzijas fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" projektu nosacījumiem.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 29.panta ceturto daļu personas, kuras darbojas iepirkuma komisijā, kas tiek izveidota saskaņā ar šo likumu, nav uzskatāmas par valsts amatpersonām likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē.

Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora amata un kapitālsabiedrību iepirkumu komisijas locekļa pienākumu izpildes savienošanā nav konstatējamas interešu konflikta pazīmes un šī savienošana nerada interešu konfliktu, kā arī tā nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas pienākumu pildīšanai.

Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, līdz ar to, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, Edgaram Stobovam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora amatu pienākumus un kapitālsabiedrību iepirkumu komisijas locekļa pienākumus, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā.

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 2.punktu, 81.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atļaut Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram Edgaram Stobovam savienot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora amatu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Jūrmalas siltums” un SIA “Jūrmalas ūdens” iepirkumu komisijas locekļa pienākumu izpildi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF