Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2020.gada 23.jūlijāNr. 329

protokols Nr. 10, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.401 „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (spēkā stāsies 2020.gada 1.septembrī), Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra nolikumu Nr.3 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 9.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

10,00

790

7900

2.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1,00

790

790

3.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0,60

790

474

1.1.2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

5.

Skolotājs logopēds

0,60

790

474

1.1.3. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

9.

Skolotāja palīgs

5,00

475

2375

1.1.4. Likvidēt 12.amata vienību – sētnieks.

1.2. Lēmuma 25.pielikumā (Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

17.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2,00

790

1580

18.

Skolotāja palīgs

1,50

475

713

1.2.2. Izteikt 22., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

22.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0,20

790

158

23.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0,125

790

99

24.

Logopēds

0,125

790

99

1.3. Likvidēt 38.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” darbinieku skaita saraksts) 59.amata vienību – ēkas un teritorijas dežurants.

1.4. Lēmuma 41.pielikumā (Jūrmalas Sporta servisa centrs darbinieku skaita saraksts):

1.4.1. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

11.

Administrators

14,00

599

8386

1.4.2. Papildināt ar 19., 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

19.

Tehniķis

4,00

847

3388

20.

Glābējs – uzraugs

3,00

599

1797

21.

Trenažieru zāles instruktors

3,00

512

1536

1.5. Izteikt 1. un 2.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 1. un 2.pielikumu.

1.6. Izteikt 4.- 23.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 3.- 22.pielikumu.

1.7. Izteikt 25.-28.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 23.- 26.pielikumu.

1.8. Izteikt 39.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 27.pielikumu.

2. Lēmuma 1.1.-1.3.punkts un 1.5. – 1.8.punkts stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.

3. Lēmuma 1.4.punkts stājas spēkā 2020.gada 3.augustā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums XLS