Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2020.gada 24.septembrīNr. 441

protokols Nr. 15, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.401 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””, kas stājās spēkā 2020.gada 1.septembrī, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.449 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra nolikumu Nr.4 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1 “Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 5.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks” darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita 14v0ienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

3.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1,00

874

874

1.1.2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

13.

Virtuves darbinieks

0,25

430

108

1.2. Izteikt Lēmuma 15.pielikumā (Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts) 1.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.

Direktora vietnieks

1,00

934

934

1.3. Izteikt Lēmuma 16.pielikumā (Sporta skolas darbinieku skaita saraksts) 1.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.

Direktora vietnieks izglītības jomā

2,00

1272

2544

1.4. Izteikt Lēmuma 22.pielikumā (Jūrmalas mūzikas vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 1.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.

Direktora vietnieks (izglītības jomā)

1,00

1022

1022

1.5. Izteikt 25.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 19.amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

19.

Sociālais pedagogs

1,25

790

988

1.6. Lēmuma 35.pielikumā (Jūrmalas Centrālās bibliotēkas darbinieku skaita saraksts):

1.6.1. Papildināt ar 15.1 un 15.2punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

15.1

Bērnu nodaļas vadītājs

1,00

1094

1094

15.2

Bibliotekārs

1,00

764

764

1.6.2. Svītrot struktūrvienību Dubultu bērnu bibliotēka - no 38.punkta līdz 39.punktam.

1.7. Izteikt 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts) 81.amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

81.

Vecākais eksperts energoefektivitātes jautājumos/energopārvaldnieks

1,00

1382

1382

2. Lēmuma 1.2., 1.3. un 1.4.punkts piemērojams ar 2020.gada 1.septembri.

3. Lēmuma 1.1., 1.5. un 1.6.punkts stājas spēkā 2020.gada 1.oktobrī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis