Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 13.11.2021. Stājas spēkā 14.11.2021.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 20.saistošajiem noteikumiem

2021.gada 28.oktobrīNr. 47

protokols Nr. 17, 25. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9
“Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu
kultūras pieminekļu saglabāšanai”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu, likuma “Par kultūras pieminekļu
aizsardzību” 24.panta otro daļu un
Sakrālā mantojuma saglabāšanas
finansēšanas likuma 2.panta
otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.punktā vārdus “Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”;

2. Izteikt 2.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.11. saimnieciski neizmantojami publiski pieejami kultūras pieminekļi, kuros tiek organizēti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi;”;

3. Izteikt 2.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.13. kultūras pieminekļi vai kultūras pieminekļa sastāvā ietilpstošās kultūrvēsturiski vērtīgas – saglabājamas ēkas, kas pieejamas sabiedrības apskatei un atrodas uz Jomas ielas posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, kas prioritāri paredzēta un labiekārtota gājēju satiksmei, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai;”;

4. Papildināt ar 2.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.14. kultūras pieminekļi, kas pieejami sabiedrības apskatei, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai.”;

5. Aizstāt 3. un 4.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”;

6. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.1. atbildīgā iestāde – Kultūrtelpas un vides dizaina centrs (turpmāk – Iestāde);”;

7. Papildināt ar 6.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.7. ēkas, kas pieejamas sabiedrības apskatei – ēkas, kuru galvenā fasāde robežojas ar publisko ārtelpu.”;

8. Izteikt 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.2. kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuri atbilst 2.13. un 2.14.apakšpunkta prasībām līdz 50% no kopējām projekta izmaksām, bet ne vairāk kā 15000 euro.”;

9. Aizstāt 18.1., 18.2. un 18.3.apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”;

10. Aizstāt 22. un 23.punktā vārdus “atbildīgā struktūrvienība” ar vārdu “Iestāde”;

11. Aizstāt 25.punktā vārdus “atbildīgās struktūrvienības” ar vārdu “Iestādes”;

12. Aizstāt 29. un 30.punktā vārdus “atbildīgā struktūrvienība” ar vārdu “Iestāde”;

13. Aizstāt 37.punktā vārdus “atbildīgā struktūrvienība” ar vārdu “Iestāde”;

14. Aizstāt 42.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2021.gada 28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.47
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9
“Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu
kultūras pieminekļu saglabāšanai””

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (turpmāk – Likums) 24.panta otro daļu [..] pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus tādu valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei. Savukārt Likuma 2.panta 1.punkts nosaka kultūras pieminekļu veidus – atsevišķi objekti (ēkas, [..].) un kompleksi objekti ([..], arhitektūras ansambļi un kompleksi, pilsētu un citu apdzīvotu vietu vēsturiskie centri, ielas, kvartāli,[..]). Ņemot vērā i epriekš minēto, šī norma piemērojama arī kultūras pieminekļu – valsts un vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritoriju sastāvā esošām kultūrvēsturiski vērtīgām - saglabājamām ēkām, kuras uzskatāmas kā kompleksā objekta, šajā gadījumā vēsturiskie centri - ielas neatņemama sastāvdaļa. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2479.punkts nosaka, ka kultūrvēsturiski vērtīgu ēku kategorijā ir ietvertas pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošas būves.

1.2. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmuma Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. – 2030.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010. – 2030.gadam” pasākumu aktivitāti J1, Jomas ielu ir noteikts veidot kā Latvijas mēroga gājēju ielu. Atbilstoši Likuma 14.pantam un Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojuma Nr.128 “Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu” 2.pielikumam “Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts” Jomas iela atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā un tās sastāvā esošās kultūrvēsturiski vērtīgās - saglabājamās ēkas ir nozīmīga gājēju ielas apbūves sastāvdaļa.

1.3. Ar Jūrmalas domes 2021.gada 30.septembra lēmumu Nr.407 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūrtelpas un vides dizaina centrs” izveidi” un 2021.gada 30.septembra nolikumu Nr.16 “Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikums” no 2021.gada 15.novembra ir izveidota jauna iestāde – Kultūrtelpas un vides dizaina centrs.

1.4. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam (turpmāk – ATAVL) pašvaldību nosaukumi pēc 2021.gada 1.jūlija veidojami, ievērojot tajā noteiktās administratīvās teritorijas, tādējādi ar grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” (turpmāk – Saistošie noteikumi) noteikumu tekstā pašvaldība pārdēvēta par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību.

2.Īss projekta satura izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem saimnieciski neizmantojamu valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu un kultūras pieminekļu statusā esošu kulta celtņu, tai skaitā dievnamu, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko priekšmetu saglabāšanai Jūrmalas valstspilsētas teritorijā. Spēkā esošie Saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu tikai tādu sabiedrības apskatei pieejamu kultūras pieminekļu – arhitektūras pieminekļu atjaunošanai, kuri atrodas Jomas ielā. Saistošo noteikumu grozījumi noteic: a) visā Jūrmalas valstspilsētas administratīvā teritorijā esošo tādu sabiedrības apskatei pieejamo kultūras pieminekļu – arhitektūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma pieejamību. Priekšnosacījums līdzfinansējuma saņemšanai – kultūras pieminekļa – arhitektūras pieminekļa galvenā fasāde robežojas ar publisko ārtelpu (ielu, pludmali, u.c.); b) kultūras pieminekļu – valsts un vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritoriju sastāvā esošo kultūrvēsturiski vērtīgo - saglabājamo ēku saglabāšanas līdzfinansējuma pieejamību Jomas ielā. Ņemot vērā iepriekš minēto, ar Saistošo noteikumu grozījumiem tiek skaidrots jēdziens “ēkas, kas pieejamas sabiedrības apskatei”.

2.2. Atbilstoši Jūrmalas domes 2021.gada 30.septembra lēmumam Nr.407 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūrtelpas un vides dizaina centrs” izveidi” un 2021.gada 30.septembra nolikuma Nr.16 “Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikums” 8.8.apakšpunktam, kultūras pieminekļu saglabāšanas finansējuma programmas realizācija no 2021.gada 15.novembra ir Kultūrtelpas un vides dizaina centra kompetence. Attiecīgi Saistošie noteikumi papildināti, nosakot Kultūrtelpas un vides dizaina centru par atbildīgo institūciju.

2.3. Saskaņā ATAVL 1.pantu a dministratīvā teritorija ir Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi. Savukārt atbilstoši ATAVL 4.pantam Latvijas Republika tiek iedalīta valstspilsētu pašvaldību teritorijās un novadu pašvaldību teritorijās. A dministratīvās teritorijas un to administratīvos centrus nosaka Saeima ATAVL pielikumā. ATAVL pielikuma 3.punktā kā viena no administratīvajām teritorijām ir nosaukta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība. Tādejādi ņemot vērā to, ka pašvaldību nosaukumi pēc 2021.gada 1.jūlija būtu veidojami, ievērojot ATAVL noteiktās administratīvās teritorijas, ar grozījumiem Saistošajos noteikumos tiek veiktas izmaiņas pašvaldības nosaukumā.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetā kultūras pieminekļu saglabāšanai ir plānoti finanšu līdzekļi 80 000 euro apmērā, saglabājot finansējumu 2021.gada apjomā.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Nav tiešas ietekmes, jo Saistošie noteikumi attiecas uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir kultūras pieminekļi vai kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas.

4.2. Atbilstoši Saistošajiem noteikumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība pieejamo finansējumu kultūras pieminekļu, sakrālā mantojuma un kultūras pieminekļu sastāvā ietilpstošo kultūrvēsturiski vērtīgu - saglabājamu ēku saglabāšanai piešķir, pamatojoties uz konkursa rezultātiem, tādejādi nodrošinot uz kritērijiem balstītu pieeju pašvaldības budžeta līdzekļu sadalē.

5.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi un ar to saistītos administratīvos procesus administrē Kultūrtelpas un vides dizaina centrs.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Ir notikušas konsultācijas ar kultūras pieminekļu īpašniekiem un kultūras pieminekļu sastāvā ietilpstošo kultūrvēsturiski vērtīgo ēku īpašniekiem, kurās uzklausīta vēlme saglabāt un atjaunot kultūras pieminekļus un kultūrvēsturiskas ēkas ar Jūrmalas pilsētas domes finansiālu atbalstu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis