Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 48

protokols Nr. 3, 12. punkts

Par tirdzniecības vietas nomas tiesību rakstiskas izsoles
organizēšanu

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.37 “Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.37), Domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”, Ķemeru ūdenstorņa ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017.-2026.gadam, kas apstiprināta ar Domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.169 “Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010 ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017. - 2026.gadam apstiprināšanu””, un Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam, kas apstiprināta ar Domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. - 2030.gadam apstiprināšanu” prioritātes “JŪRMALNIEKS” pasākumu J12 “Dzīves vides un uzņēmējdarbības vides uzlabošana Ķemeros”, Ķemeru vēsturiskajā parkā tiek izveidota ielu tirdzniecības vieta, kas paredzēta tirdzniecībai ar dzērieniem, iepriekš sagatavotiem ēdieniem, un nepārtikas precēm (individuāli izgatavotiem mākslas un amatniecības priekšmetiem, suvenīriem ar Jūrmalas vai Latvijas tematiku) (turpmāk – Tirdzniecības vieta). Tirdzniecības vietas izveidošanā un apsaimniekošanā tiek ņemti vērā saistošajos noteikumos Nr.37 noteiktie kritēriji. Atbilstoši šiem kritērijiem tiek saskaņots Tirdzniecības vietas vizuālais risinājums, Tirdzniecības vietas iekārtošana un realizējamās preču grupas.

Lai lietderīgi izmantotu Ķemeru vēsturiskā parka teritoriju un attīstītu uzņēmējdarbību Ķemeru apkaimē, ir paredzēts iznomāt Tirdzniecības vietu, organizējot nomas tiesību rakstisku izsoli.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes 2022.gada 9.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošo Tirdzniecības vietu (1.pielikums), par kuru organizēt nomas tiesību rakstisku izsoli.

2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošās Tirdzniecības vietas nomas tiesību rakstiskas izsoles noteikumus (2.pielikums).

3. Izveidot Tirdzniecības vietas nomas tiesību izsoles komisiju (turpmāk – Izsoles komisija) šādā sastāvā:

3.1. Komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors;

3.2. Komisijas locekļi:

3.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija) Attīstības pārvaldes vadītājs;

3.2.2. Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;

3.2.3. Centrālās administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;

3.2.4. Centrālās administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Arhitektūras nodaļas galvenais arhitekts;

3.2.5. Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītājs.

4. Uzdot Izsoles komisijai pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošās Tirdzniecības vietas nomas tiesību rakstisku izsoli un pieņemt lēmumu par Tirdzniecības vietas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

5. Uzdot Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai pēc Tirdzniecības vietas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas veikt nepieciešamās darbības Tirdzniecības vietas nomas līguma noslēgšanai.

6. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt Tirdzniecības vietas nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF