Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 165

protokols Nr. 9, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
„Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku
skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 13.punktu, Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, Jūrmalas domes 2022.gada 17.februāra lēmumu Nr.58 “Par Jūrmalas Slokas pamatskolas likvidēšanu”, Jūrmalas domes 2022.gada 17.februāra lēmumu Nr.56 “Par Jūrmalas Mežmalas vidusskolas reorganizāciju”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2022.gada 6.aprīļa atzinumu Nr.17-18/10, 2022.gada 8.aprīļa atzinumu Nr.17-18/13 un 2022.gada 11.aprīļa atzinumus Nr.17-18/14 un Nr.17-18/15, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 1.pielikumu (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas darbinieku skaita saraksts) šādā redakcijā:

1.pielikums

Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 22.decembra lēmumam Nr.859

(protokols Nr.24, 1.punkts)

(grozīts ar 26.08.2021.lēmumu Nr.355)

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas

darbinieku skaita saraksts

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (EUR)

Amatalga (EUR)

1.

Direktora vietnieks (saimnieciskajā darbā)

1,00

984

984

2.

Saimniecības pārzinis

2,00

809

1618

3.

Galvenais grāmatvedis

1,00

1071

1071

4

Grāmatvedis

1,00

722

722

5

Personāla speciālists

1,00

896

896

6

Vecākais lietvedis

1,25

896

1120

7

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

2,00

896

1792

8

Laborants

3,00

535

1605

9

Tehniskais strādnieks

3,00

500

1500

10

Apkopējs

12,00

500

6000

11

Ēkas un teritorijas dežurants

7,00

535

3745

Ēkas uzraugs (dienas dežurants)

1,00

535

535

12

Sētnieks

3,75

500

1875

13

Garderobists

3,00

535

1605

14

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

4,50

830

3735

15

Sociālais pedagogs

1,50

900

1350

16

Koncertmeistars

1,00

830

830

17

Izglītības metodiķis

1,30

919

1195

18

Projektu vadītājs

1,00

984

984

Kopā mēnesī

51.30

33162

1.2. Izteikt 14.pielikumā (Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts) atsauci šādā redakcijā:

“*Saskaņā ar Jūrmalas domes 2022.gada 17.februāra lēmumu Nr.60 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā”” uz projekta īstenošanas laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2024.gada 1.martam.”

1.3. Lēmuma 22.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā: “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas darbinieku skaita saraksts”.

1.3.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

3.

Laborants

1,50

535

803

1.3.3. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

9.

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

1,0

896

896

1.3.4. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

12.

Apkopējs

11,0

500

5500

1.3.5. Papildināt ar 18. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

18

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0,20

984

197

1.4. Izslēgt 24.pielikumu (Slokas pamatskolas darbinieku skaita saraksts);

1.5. Lēmuma 30.pielikumā (Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita saraksts):

1.5.1. Svītrot nosaukumā vārdu ”pilsētas”;

1.5.2. Papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

2.1

Direktora vietnieks (pētniecības un krājumu darbā)

1,00

1482

1482

2. Šī lēmuma 1.1., 1.3. un 1.4. apakšpunkts stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF