Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 180

protokols Nr. 9, 31. punkts

Par jaunas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles
organizēšanu tirdzniecības vietām Jūrmalas valstspilsētas
vēsturiskajā centra daļā – Omnibusa ielā, Jomas ielā,
Turaidas ielā un 5.līnijā

Jūrmalas dome (turpmāk – Dome) 2022.gada 17.februārī pieņēma lēmumu Nr.49 “Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru nolemts rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli izsolīt tirdzniecības vietas Jūrmalas valstspilsētas vēsturiskajā centrā, atpūtas teritorijā Dzintaru mežaparkā, kā arī 5.līnijā, un apstiprināja tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles (turpmāk – Izsole noteikumus.

Atbilstoši Domes Lēmumam 2022.gada 16. martā un 28.martā tika rīkota Izsole, kura, pamatojoties uz Izsoles noteikumu 7.3.apakšpunktu, ar Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles komisijas (turpmāk – Izsoles komisija) 2022.gada 20.aprīļa lēmumu (protokols Nr.3), balstoties uz izsoles noteikumu 7.2.1., 7.2.2. un 7.3.apakšpunktu, atzīta par spēkā neesošu.

Izsoles komisija 2022.gada 20.aprīļa sēdē (protokols Nr.3) izskatīja jautājumu par jaunas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu un nolēma organizēt divas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles tirdzniecības vietām Jūrmalas valstspilsētas vēsturiskajā centra daļā – Omnibusa ielā, Jomas ielā, Turaidas ielā un 5.līnijā, otru – Dzintaru mežaparkā, attiecīgi pielāgojot Izsoles noteikumus, lai tie atbilstu spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajām prasībām un kārtībai.

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 40.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.37 “Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.37), Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.18), lokālplānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.26 “Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, un grafiskās daļas apstiprināšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.26), lai sekmētu saimnieciskās darbības veikšanu, tiek izveidotas ielu tirdzniecības vietas, kas paredzētas tirdzniecībai ar saldējumu, riekstiem, augļiem un dārzeņiem, bezalkoholiskajiem dzērieniem, popkornu un cukurvati (turpmāk – Tirdzniecības vietas). Tirdzniecības vietu izveidošanā un apsaimniekošanā tiek ņemti vērā saistošajos noteikumos Nr.37 noteiktie kritēriji. Atbilstoši šiem kritērijiem tiek saskaņots Tirdzniecības vietu vizuālais risinājums, Tirdzniecības vietu iekārtošana un realizējamās preču grupas.

Lai lietderīgi izmantotu teritoriju Jūrmalas valstspilsētas vēsturiskajā centra daļā – Omnibusa ielā, Jomas ielā, Turaidas ielā un 5.līnijā, ir paredzēts iznomāt 10 Tirdzniecības vietas, organizējot nomas tiesību rakstisku izsoli.

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, MK noteikumu Nr.350 40.punktu, saistošajiem noteikumiem Nr.37, Nr.18, Nr.26, Izsoles komisijas 2022.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.3) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2022.gada 3.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas teritorijā (Jūrmalas valstspilsētas vēsturiskajā centra daļā – Omnibusa ielā, Jomas ielā, Turaidas ielā un 5.līnijā) esošo Tirdzniecības vietu sarakstu (1.pielikums), par kurām organizēt nomas tiesību rakstisku izsoli.

2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošo Tirdzniecības vietu (Jūrmalas valstspilsētas vēsturiskajā centra daļā – Omnibusa ielā, Jomas ielā, Turaidas ielā un 5.līnijā) nomas tiesību rakstiskas izsoles noteikumus (2.pielikums).

3. Izveidot tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:

3.1. Komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors;

3.2. Komisijas locekļi:

3.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija) Attīstības pārvaldes vadītājs;

3.2.2. Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;

3.2.3. Centrālās administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;

3.2.4. Centrālās administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Arhitektūras nodaļas galvenais arhitekts;

3.2.5. Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītājs.

4. Uzdot tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles komisijai pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt Jūrmalas valstspilsētas teritorijā (Jūrmalas valstspilsētas vēsturiskajā centra daļā – Omnibusa ielā, Jomas ielā, Turaidas ielā un 5.līnijā) esošo Tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstisku izsoli un pieņemt lēmumu par Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

5. Uzdot Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai pēc Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas veikt nepieciešamās darbības Tirdzniecības vietu nomas līgumu noslēgšanai.

6. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt Tirdzniecības vietu nomas līgumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF