Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 24. novembrīNr. 523

protokols Nr. 17, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu un 13. punktu, Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumiem Nr. 652 “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 29 “Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem”” 21.3 apakšpunktu, kas piemērojams no 2022. gada 1. oktobra, Jūrmalas domes 2022. gada 24. novembra nolikumu Nr. 78 ”Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2022. gada 31. oktobra atzinumiem Nr. 17-18/38 un Nr. 17-18/39, 2022. gada 9. novembra atzinumiem Nr. 17-18/40, Nr. 17-18/41 un Nr. 17-18/42, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 1. pielikumā (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Likvidēt 3. amata vienību – Galvenais grāmatvedis.

1.1.2. Likvidēt 4. amata vienību – Grāmatvedis.

1.1.3. Izteikt 11. 1 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

111.

Ēkas uzraugs (dienas dežurants)

6,00

535

3210

1.2. Lēmuma 2. pielikumā (Jūrmalas Aspazijas pamatskolas darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Likvidēt 1. amata vienību – Galvenais grāmatvedis;

1.2.2. Likvidēt 1. 1 amata vienību – Grāmatvedis.

1.3. Lēmuma 13. pielikumā (Jūrmalas Ķemeru pamatskolas darbinieku skaita saraksts) likvidēt 2. amata vienību – Galvenais grāmatvedis.

1.4. Lēmuma 14. pielikumā (Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts):

1.4.1. Likvidēt 2. amata vienību – Galvenais grāmatvedis;

1.4.2. Likvidēt 4. amata vienību – Jaunatnes lietu speciālists;

1.4.3. Likvidēt 13. amata vienību – Jaunatnes darbinieks.

1.5. Likvidēt Lēmuma 16. pielikumā (Jūrmalas Jaundubultu pamatskola) 2. amata vienību – Galvenais grāmatvedis.

1.6. Lēmuma 17. pielikumā (Jūrmalas Kauguru vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.6.1. Likvidēt 3. amata vienību – Galvenais grāmatvedis;

1.6.2. Likvidēt 4. amata vienību – Grāmatvedis.

1.7. Lēmuma 19. pielikumā (Jūrmalas Majoru vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.7.1. Likvidēt 3. amata vienību – Galvenais grāmatvedis;

1.7.2. Likvidēt 4. amata vienību – Grāmatvedis;

1.7.3. Papildināt ar 18. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

18.

Pirmsskolas izglītības skolotājs**

2,00

970

1940

** Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 15. panta pirmajā daļā noteikto, uz laiku līdz iestādē tiek realizēta Ukrainas civiliedzīvotāju pirmsskolas izglītība.

1.8. Likvidēt Lēmuma 20. pielikumā (Jūrmalas Mākslas skolas darbinieku skaita saraksts) 3. amata vienību – Galvenais grāmatvedis.

1.9. Lēmuma 21. pielikumā (Jūrmalas Mūzikas vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.9.1. Likvidēt 3. amata vienību – Galvenais grāmatvedis;

1.9.2. Likvidēt 4. amata vienību – Grāmatvedis.

1.10. Likvidēt lēmuma 22. pielikumā (Jūrmalas Mežmalas pamatskolas darbinieku skaita saraksts) 10. amata vienību – Galvenais grāmatvedis

1.11. Lēmuma 23. pielikumā (Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.11.1. Likvidēt 2. amata vienību – Galvenais grāmatvedis;

1.11.2. Likvidēt 3. amata vienību – Grāmatvedis.

1.12. Likvidēt lēmuma 26. pielikumā (Vaivaru pamatskolas darbinieku skaita saraksts) 2. amata vienību – Galvenais grāmatvedis.

1.13. Likvidēt lēmuma 27. pielikumā (Jūrmalas bāriņtiesas darbinieku skaita saraksts) 4. amata vienību – Galvenais grāmatvedis.

1.14. Izteikt 28. pielikumā (Jūrmalas Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts):

1.14.1. Izteikt 28.pielikumu šādā redakcijā:

“28. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020. gada 22. decembra lēmumam Nr. 859

(protokols Nr. 24, 1.punkts)

(grozīts ar 25.03.2021.lēmumu Nr. 106)

(grozīts ar 25.11.2021.lēmumu Nr. 534)

(grozīts ar 27.01.2022.lēmumu Nr. 2)

Jūrmalas Labklājības pārvaldes

darbinieku skaita saraksts

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienība

Algas likme (EUR)

Amatalga (EUR)

1.

Pārvaldes vadītājs

1,00

2 264

2 264

2.

SOCIĀLAIS DIENESTS

3.

Pārvaldes vadītāja vietnieks - sociālā dienesta vadītājs

1,00

1 917

1 917

4.

Sociālā darba nodaļa

5.

Sociālā darba nodaļas vadītājs, vecākais sociālais darbinieks*

1,00

1 158

1 158

6.

Vecākais sociālais darbinieks*

5,00

1 071

5355

7.

Sociālo pakalpojumu nodaļa

8.

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs, vecākais sociālais darbinieks*

1,00

1 158

1 158

9.

Vecākais sociālais darbinieks*

1,00

1 071

1 071

10.

Sociālais darbinieks*

2,00

984

1 968

11.

Klientu apkalpošanas speciālists

1,00

809

809

12.

Sociālās palīdzības nodaļa

13.

Sociālās palīdzības nodaļas vadītājs, vecākais sociālais darbinieks*

1,00

1 158

1 158

14.

Juriskonsults

1,00

1 174

1 174

15.

Vecākais sociālais darbinieks*

2,00

1 071

2 142

16.

Sociālās palīdzības organizators

3,00

984

2952

17.

Sociālais darbinieks*

1,00

984

929

18.

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists

1,00

896

896

18.1

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists (līdz 28.02.2023.)

3,00

896

2 688

18. 2

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists

1,00

984

984

19.

VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA

20.

Sabiedrības veselības organizators

1,00

1 071

1 071

21.

FINANŠU NODAĻA

22.

Finanšu nodaļas vadītājs

1,00

1 174

1 174

23.

Galvenais grāmatvedis

1,00

1 174

1 174

24.

Grāmatvedis

1,00

994

994

25.

Finanšu speciālists

1,00

994

994

26.

Kontu operators

1,00

788

788

27.

ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA

28.

Administratīvās nodaļas vadītājs

1,00

1 382

1 382

29.

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists

1,00

994

994

30.

Lietvedis

1,00

930

930

31.

Klientu apkalpošanas speciālists

1,00

809

809

32.

Saimnieciskais sektors

33.

Automobiļa vadītājs

1,00

809

809

34.

Saimniecības vadītājs

1,00

984

984

35.

Sētnieks

0,25

500

125

36.

Apkopējs

1,50

500

750

37.

NEPILNGADĪGO UZRAUDZĪBAS NODAĻA

38.

Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītājs

1,00

1 158

1 158

39.

Sociālais darbinieks*

1,00

984

984

40.

Psihologs

1,00

984

984

41.

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS NODAĻA

42.

Sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājs

1,00

1 382

1 382

43.

Projektu koordinators

1,00

984

984

Kopā

44,75

47 093

*Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 29 "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 29) 2. 1.punktā noteikto, no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. decembrim mēnešalga tiek palielināta atbilstoši MK noteikumos Nr. 29 piešķirtajai mērķdotācijai tiem darbiniekiem, kuri atbilst MK noteikumi Nr. 29 noteiktajiem kritērijiem mērķdotācijas piešķiršanai.”

1.14.2. Papildināt ar 10. 1 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

10.1

Sabiedrības integrācijas pasākumu koordinators

1,00

1190

1190

1.14.3. Papildināt ar 11. 1 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

11. 1

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists

1,00

984

984

1.14.4. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

16.

Sociālās palīdzības organizators

5,00

984

4920

1.14.5. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

18.

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists (līdz 29. 02. 2024. )

3,00

896

2688

1.14.6. Likvidēt 23. amata vienību – Galvenais grāmatvedis.

1.14.7. Likvidēt 24. amata vienību – Grāmatvedis.

1.14.8. Likvidēt 41. struktūrvienību – SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS NODAĻA.

1.14.9. Likvidēt 42. amata vienību – Sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājs.

1.14.10. Likvidēt 43. amata vienību – Projektu koordinators.

1.15. Lēmuma 29. pielikumā (Jūrmalas pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts):

1.15.1. Likvidēt 7. amata vienību – Galvenais grāmatvedis.

1.15.2. Likvidēt 8. amata vienību – Grāmatvedis.

1.16. Likvidēt lēmuma 30. pielikumā (Jūrmalas muzeja darbinieku skaita saraksts) 3. amata vienību - Galvenais grāmatvedis.

1.17. Lēmuma 32. pielikumā (Jūrmalas Kultūras centra darbinieku skaita saraksts):

1.17.1. Likvidēt 6. amata vienību – Galvenais grāmatvedis.

1.17.2. Likvidēt 7. amata vienību – Grāmatvedis.

1.18. Lēmuma 33. pielikumā (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darbinieku skaita saraksts):

1.18.1. Izteikt 78. punktu – 82. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

78.

4.2. Stratēģiskās plānošanas nodaļa

79.

Nodaļas vadītājs

1.00

2038

2038

79.1

Nodaļas vadītāja vietnieks

1.00

1647

1647

80.

Vecākais eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos

2.00

1382

2764

80.1

Vecākais projektu vadītājs

1.00

1382

1382

81.

Vecākais projektu vadītājs

1.00

1287

1287

81.1

Vides aizsardzības vecākais speciālists

2.00

1382

2764

81.2

Jaunatnes iniciatīvu centrs

81.3

Jaunatnes iniciatīvas centra vadītājs

1.00

1382

1382

81.4

Jaunatnes lietu speciālists

1.00

1287

1287

81.5

Jaunatnes darbinieks

3.00

1197

3591

82.

Kopā

13.00

18142

1.18.2. Likvidēt 219. 4 amata vienību – Kontu operators.

1.18.3. Likvidēt 219. 5 amata vienību – Kasieris.

1.18.4. Izteikt 214. -221.1 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

214.

10. Centralizētā grāmatvedība

215.

Nodaļas vadītājs (galvenais grāmatvedis)

1.00

2264

2264

216.

10. 1. Darba samaksas daļa

216.1

Daļas vadītājs

1.00

1500

1500

216.2

Algu grāmatvedis

4.00

1382

5528

216.3

Algu grāmatvedis

4.00

1287

5148

217.

10. 2. Pamatlīdzekļu un materiālu daļa

217.1

Daļas vadītājs

1.00

1500

1500

217.2

Grāmatvedis

3.00

1382

4146

217.3

Grāmatvedis

5.00

1287

6435

218.

10. 3. Prasību un saistību daļa

218.1

Daļas vadītājs

1.00

1500

1500

218.2

Grāmatvedis

5.00

1382

6910

218.3

Grāmatvedis

5.00

1287

6435

219.

10. 4. Iestāžu pārskatu un maksājumu daļa

219.1

Daļas vadītājs (galvenā grāmatveža vietnieks)

1.00

1917

1917

219.2

Vecākais grāmatvedis

5.00

1647

8235

219.3

Ekonomists

1.00

1382

1382

219.4

Jaunākais grāmatvedis

2.00

1174

2348

220.

10. 5. Pašvaldības pārskatu un maksājumu daļa

220.1

Daļas vadītājs

1.00

1917

1917

221.

Grāmatvedis

2.00

1287

2574

221.1

Vecākais konsultants

1.00

1500

1500

Kopā

1.19. Likvidēt lēmuma 36. pielikumā (Jūrmalas pamatskolas darbinieku skaita saraksts) 5. amata vienību – Galvenais grāmatvedis.

1.20. Likvidēt lēmuma 40. pielikumā (Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” darbinieku skaita saraksts) 3. amata vienību – Galvenais grāmatvedis.

2. Lēmuma 1.14.1. apakšpunkts piemērojams no 2022. gada 1. oktobra.

3. Lēmuma 1.1.3. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. decembrī.

4. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī, izņemot 1.7.3., 1.14.1. apakšpunktu, 2. un 3. punktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF