Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 27.jūlija 31.nolikumu

2016.gada 8.jūnijāNr. 26

protokols Nr. 7, 4. punkts

Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu
Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Sporta servisa centrs” (turpmāk – Centrs) funkcijas, mērķi, uzdevumus, struktūru un darba organizāciju. Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 12.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

2. Centrs ir Jūrmalas domes (turpmāk – dome) dibināta un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) padotībā esoša iestāde, kas ir tieši pakļauta pašvaldības izpilddirektoram. Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 12.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

3. Savā darbībā Centrs ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Centrs veic savu uzdevumus sadarbībā ar pašvaldības administrāciju, struktūrvienībām, valsts institūcijām, sabiedriskām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām.

4.1 Centrā ir šādas nodaļas – Projektu ieviešanas nodaļa, Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa. Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

5. Centra Juridiskā adrese: Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015.

6. Centram ir savs zīmogs, norēķinu konts kredītiestādē, kā arī noteikta parauga veidlapa.

II. Centra mērķis, funkcijas un uzdevumi

7. Centra mērķis ir plānot, īstenot un nodrošināt pašvaldības politiku sporta jomā, veicināt sporta attīstību, aktīvo atpūtu un veselīga dzīvesveida sekmēšanu pašvaldībā, sniegt organizatorisku palīdzību pašvaldības sporta izglītības programmu īstenošanā, nodrošināt pašvaldības sporta infrastruktūras iespējas īstenot vietēja mēroga, valsts un starptautiskus sporta projektus. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 33.nolikumu

8. Centra funkcijas un uzdevumi ir:

8.1. veikt pašvaldības sporta jomas stratēģisko plānošanu, noteikt sporta attīstības galvenos darbības virzienus, nodrošināt un koordinēt Jūrmalas Sporta stratēģijas ieviešanu;

8.2. veicināt pašvaldības iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību;

8.3. sekmēt investīciju piesaisti pašvaldības sporta pasākumu atbalstam un sporta bāzu attīstībai;

8.3.1 nodrošināt būvniecības procesa vadību Nolikuma 8.16.apakšpunktā noteiktajos Centra apsaimniekotajos sporta objektos; Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 33.nolikumu

8.4. pārraudzīt, vadīt un ieviest starptautiskos, valsts un vietēja mēroga sporta projektus pašvaldībā;

8.5. plānot, organizēt, pārraudzīt, kontrolēt un nodrošināt Nolikuma 8.16.apakšpunktā noteikto Centra apsaimniekoto sporta objektu darbību, labiekārtošanu, attīstību, nepieciešamo pārbūvi, ārkārtas un kārtējos remonta darbus, sporta objektu racionālu izmantošanu, tajā skaitā nodrošināšanu ar materiāli tehnisko aprīkojumu; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 33.nolikumu

8.6. Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

8.7. veidot līgumattiecības ar sadarbības partneriem;

8.8. sadarboties ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Lielo Pilsētu asociāciju, Latvijas Sporta Federāciju padomi, sporta veidu federācijām, Latvijas Olimpisko komiteju un citām sporta institūcijām; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

8.9. Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

8.10. sniegt priekšlikumus un atzinumus par jebkuru finansējumu sportam, kas tiek piešķirts un izlietots no pašvaldības līdzekļiem, t.sk., programmām “Sporta atbalsta pasākumi”, “Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām” un citās rīkojumā par ikgadējā budžeta sastādīšanu Centram noteiktajās programmās; Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 47.nolikumu

8.11. nodrošināt Centra darbības plānošanu, izstrādāt ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektus atbilstoši Centra kompetencei, pārraudzīt un izvērtēt to ieviešanu, sadarboties ar iestādēm, kas nodarbojas ar valsts politikas izstrādi un ieviešanu radniecīgajās nozarēs, sniegt atzinumus par to izstrādātajiem normatīvajiem aktiem;

8.12. izstrādāt un iesniegt Jūrmalas valstspilsētas administrācijai (turpmāk – Centrālā administrācija) Centra budžetu, t.sk., Centrālās administrācijas budžeta programmas “Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana”, “Sporta atbalsta pasākumi”, “Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām”, “Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība” un citās rīkojumā par ikgadējā budžeta sastādīšanu Centram noteiktajās programmās, nodrošinot racionālu un lietderīgu to izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam, kā arī kontrolēt šo līdzekļu izlietošanu, sniegt atskaites par budžeta izpildi; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

8.13. sporta projektiem pašvaldības piešķirtos līdzekļus izlietot saskaņā ar pašvaldības apstiprinātām ieņēmumu – izdevumu tāmēm, kā arī nodrošināt piešķirto līdzekļu efektīvu izlietošanu un atbildēt par līdzekļu izlietojumu;

8.14. iesniegt domei izskatīšanai un sagatavot akceptēšanai priekšlikumus vai lēmumu projektus ar sportu saistītos jautājumos;

8.15. sniegt priekšlikumus pašvaldības sporta attīstības politikas veidošanai, kā arī veicināt un atjaunot Jūrmalas sporta vēstures izpēti; Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

8.16. apsaimniekot šādus pašvaldības sporta objektus:

8.16.1. Jūrmalas valstspilsētas stadions “Sloka”, Skolas iela 5, Sloka, LV-2011; Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 12.nolikumu

8.16.2. jūras piekrastes daļa posmā no pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela” 640 metru garumā;

8.16.3. Majoru sporta laukums, Rīgas iela 1, Majori, LV-2015;

8.16.4. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Sporta halle, Raiņa iela 55, Kauguri, LV-2016;

8.16.5. Lielupes vidusskolas sporta zāle, Aizputes iela 1, Lielupe.

8.16.6. Sporta nams „Taurenītis”, Kļavu iela 29/31, Dubulti, LV-2015.

8.16.7. Peldbaseins, Rūpniecības ielā 13, Kauguri, LV-2016. Papildināts ar domes 2020.gada 20.februāra 3.nolikumu

8.17. sekmēt nolikuma 8.16.punktā minēto sporta objektu attīstību ar mērķi piesaistīt augsta līmeņa sporta pasākumu īstenošanu pašvaldībā;

8.18. veikt citus uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Centra apsaimniekoto sporta objektu izmantošanas prioritāte ir pašvaldības izglītības iestāžu izglītības programmu īstenošana.

10. Centrs savas funkcijas un uzdevumus īsteno sadarbojoties ar Izglītības pārvaldi profesionālas ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā un Attīstības pārvaldi.

III. Centra struktūra un darba organizācija

11. Centru izveido, reorganizē vai likvidē dome.

12. Centru vada Centra direktors, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Centra direktors ir tieši pakļauts pašvaldības izpilddirektoram. Centra direktora pieņemšanu un atlaišanu no amata apstiprina dome, darba līgumu ar Centra direktoru slēdz pašvaldības izpilddirektors.

13. Projektu ieviešanas nodaļu un Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļu vada attiecīgās nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts Centra direktoram. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

14. Centra direktors atbild par Centra darbību un atbilstoši savām funkcijām un tiesībām:

14.1. plāno un organizē Centra darbību un kontrolē noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

14.2. atbild par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

14.3. atbilstoši domes apstiprinātajam pašvaldības institūciju darbinieku skaita sarakstam, pieņem darbā vai atlaiž no darba Centra darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus, apstiprina darbinieku amata aprakstus, nodrošina viņu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;

14.4. izdod rīkojumus un norādījumus Centra darbiniekiem;

14.5. ir atbildīgs par savas kompetences ietvaros pieņemto lēmumu un sagatavoto dokumentu projektu atbilstību normatīvajiem aktiem;

14.6. rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, nodrošina Centra materiālo vērtību saglabāšanu, atbild par budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros, slēdz saimnieciskos darījumus, nodrošina norēķinu kontu atvēršanu un slēgšanu bankā atbilstoši domes noteiktajai kārtībai;

14.7. iesniedz pašvaldības izpilddirektoram priekšlikumus Centra darbības attīstībai un pilnveidošanai;

14.8. veic citus pienākumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

14.9. lemj par nodaļām uzticamo pienākumu sadali un organizē Centram noteikto uzdevumu izpildi. Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

15. Centra direktors ir tiesīgs pārstāvēt Centru bez īpaša pilnvarojuma un slēgt līgumus par Centram deleģētajiem jautājumiem apstiprinātā budžeta ietvaros.

15.1 Nodaļas vadītājs: Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

15.11. nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi;

15.12. ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un Centra direktora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

15.2 Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki. Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

16. Centra direktora prombūtnes vai atvaļinājuma laikā viņu aizvieto ar Centra direktora rīkojumu norīkots kāds no nodaļu vadītājiem. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas darbu vada ar Centra direktora rīkojumu norīkots kāds no Centra darbiniekiem. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

17. Šajā nolikumā minēto funkciju un uzdevumu efektīvas izpildes nodrošināšanai var tikt izveidotas komisijas, projektu vadības un ieviešanas vienības, darba grupas vai citas organizatoriskas struktūras.

III.1 Nodaļu uzdevumi Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

18.1 Projektu ieviešanas nodaļas uzdevumi: Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

18.11. nodrošināt sporta jomas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un koordināciju un veikt to monitoringu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

18.12. veikt sporta nozares attīstībai nepieciešamo normatīvo aktu sagatavošanu, izstrādāšanu;

18.13. nodrošināt izstrādātās Jūrmalas valstspilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna ieviešanu, īstenošanu un aktualizēšanu; Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 12.nolikumu

18.14. koordinēt un uzraudzīt nodaļas kompetencē esošos pašvaldības līdzfinansētos sporta projektus;

18.15. sniegt organizatorisko palīdzību sporta attīstības jautājumos pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām sporta organizācijām un citām iestādēm, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību;

18.16. sporta projektu ieviešanā sadarboties ar Latvijas sporta veidu federācijām, Latvijas Sporta federāciju padomi un citām sporta institūcijām;

18.17. sagatavot administratīvos dokumentus nodaļas kompetencē esošo uzdevumu izpildei;

18.18. izvērtēt un sniegt atzinumu par finansējuma pieprasījumiem un piešķīrumiem sportam no pašvaldības budžeta līdzekļiem, izvērtēt finansējuma pieprasījumu atbilstību Sporta finansēšanas nolikumiem, sniegt atzinumu par finansējuma pieprasījumu tāmju pamatotību, sagatavot līguma projektus (turpmāk – līgumi) Centrālajai administrācijai apstiprinātājās budžeta programmās “Sporta atbalsta pasākumi”, “Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām” un citās rīkojumā par ikgadējā budžeta sastādīšanu šai nodaļai noteiktajās programmās paredzēto aktivitāšu īstenošanai, kontrolēt līgumu saistību izpildi ar mērķi nodrošināt līguma priekšmetā minēto uzdevumu īstenošanu; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

18.19. apkopot gada statistiskos rādītājus sportā, analizēt sporta attīstības tendences;

18.110. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

18.111. sagatavot iepirkumu procedūras un līgumus nodaļas kompetences ietvaros.

18.2 Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas uzdevumi: Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

18.21. plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Nolikuma 8.16.apakšpunktā noteiktajos Centra apsaimniekotajos sporta objektos nepieciešamo pārbūvi, labiekārtošanu, ārkārtas un kārtējos remonta darbus; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 33.nolikumu

18.22. koordinēt ar Centra apsaimniekoto objektu iznomāšanu un izīrēšanu saistītus jautājumus, tai skaitā nodrošināt Centra apsaimniekoto objektu nomas un īres līgumu sagatavošanu un kontrolēt līgumu saistību izpildi;

18.23. izstrādāt, n oformēt un uzturēt darba aizsardzības dokumentus, kā arī ugunsdrošības dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

18.24. veikt Centra un Centra apsaimniekoto objektu materiāli tehnisko apgādi, kontrolēt materiālo resursu izlietošanu, materiālo vērtību saglabāšanu un izmantošanu;

18.25. uzraudzīt un nodrošināt Centra apsaimniekotajos objektos iekārtu, aprīkojuma,t.sk. kolektīvo un individuālo drošības līdzekļu (ventilācijas, individuālos aizsardzības līdzekļus, nožogojumus u.c.) atbilstību normatīvo aktu prasībām;

18.26. sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldības institūcijām;

18.27. izstrādāt un uzturēt darba aizsardzības dokumentus un ugunsdrošības dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

18.28. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

18.29. sagatavot iepirkumu procedūras un līgumus nodaļas kompetences ietvaros.

18.210. organizēt, koordinēt un kontrolēt būvniecības procesu Nolikuma 8.16.apakšpunktā noteiktajos Centra apsaimniekotajos sporta objektos; Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 33.nolikumu

18.211. nodrošināt Nolikuma 8.16.apakšpunktā noteikto Centra apsaimniekoto sporta objektu atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, saskaņojot to ar Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldi. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

18.212. izvērtēt un sniegt atzinumu par finansējuma pieprasījumiem un piešķīrumiem sporta infrastruktūras attīstībai, sagatavot līguma projektus Centrālajai administrācijai apstiprinātajās budžeta programmās “Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana” un “Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība” un citās rīkojumā par ikgadējā budžeta sastādīšanu šai nodaļai noteiktajās programmās paredzēto aktivitāšu īstenošanai, kontrolēt līgumu saistību izpildi. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

IV. Centra darbinieku tiesības un pienākumi

18. Centra darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina Centra direktors.

19. Centra darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus Centra direktora noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

19. 1 Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no Centra direktora, viņš par to informē nodaļas vadītāju. Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 24.nolikumu

20. Centra darbinieki ir atbildīgi par materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas lietošanā vai kas tiek izmantotas darba pienākumu izpildei.

V. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati

21. Centra darbības tiesiskumu nodrošina Centra direktors.

22. Centra direktora rīkojumi ir saistoši visiem centra darbiniekiem.

23. Centrs sniedz priekšlikumus domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejai par jautājumiem sporta sfērā un pilda tās noteiktos uzdevumus.

24. Centrs reizi gadā iesniedz domei pārskatu par centra funkciju un uzdevumu izpildi.

25. Centrs kārto lietvedību, veic dokumentu arhivēšanu saskaņā ar Centra nomenklatūru un pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā un nodrošina fizisko personu datu aizsardzību.

26. Centra izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

VI. Centra finansējums

27. Centrs tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

28. Centrs var saņemt finanšu līdzekļus no:

28.1. pašvaldības pamatbudžeta;

28.2. ziedojumiem, dāvinājumiem;

28.3. maksas pakalpojumiem;

28.4. papildu līdzekļiem.

29. Līdzekļu iegūšana un izlietojums tiek veikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un domes noteiktajā kārtībā.

30. Par Centra saimnieciski finansiālo darbību atbild Centra direktors.

31. Centra finanšu līdzekļu uzskaites funkcijas veic Centrālās administrācijas Centralizētā grāmatvedība. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

VII. Noslēguma jautājumi

32. Nolikumā neparedzētus jautājumus Centrs risina normatīvo aktu noteiktā kārtībā un saskaņā ar domes lēmumiem un pašvaldības rīkojumiem. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 17.nolikumu

33. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs Centra direktors.

34. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Jūrmalas pilsēta domes 2015.gada 22.janvāra nolikums Nr.2 “Sporta pārvaldes nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikums Nr.4 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”.

35. Nolikums stājas spēkā ar 2016.gada 1.augustā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis