Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2017.gada 23.novembrīNr. 536

protokols Nr. 19, 29. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumiem Nr. 511 „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", kas stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.37 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumu Nr.25 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Lēmuma 21.pielikuma (Jūrmalas Mākslas skolas darbinieku skaita saraksts) 19.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

19.

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

3,33

700

2331

1.2. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. izteikt 33. un 34.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

33.

Vecākais juriskonsults

3,00

1482

4446

34.

Personas datu aizsardzības speciālists

1,00

1482

1482

2. Izteikt Lēmuma 1. - 23.pielikumu un 25. - 42.pielikumu, izņemot 33.pielikumu, jaunā redakcijā atbilstoši šī lēmuma 1.- 40.pielikumam.

3. Lēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunkts stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

4. Lēmuma 2. punkts stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikumi Nr.1-33 XLS

Pielikums Nr.34 XLS

Pielikums Nr.35 XLS

Pielikums Nr.36 XLS

Pielikums Nr.37 XLS

Pielikums Nr.38 XLS

Pielikums Nr.39 XLS

Pielikums Nr.40 XLS