Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2020.gada 18.jūnijāNr. 259

protokols Nr. 8, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra nolikumu Nr.3 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums””, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.161 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 „Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmuma Nr.325 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”” 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 1.pielikumā (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Likvidēt 3.amata vienību – vecākais grāmatvedis;

1.1.2. Likvidēt 5.amata vienību – lietvedis;

1.1.3. Likvidēt 8.amata vienību – arhīva pārzinis;

1.1.4. Likvidēt 11.amata vienību – remontstrādnieks;

1.1.5. Likvidēt 12.amata vienību – automobiļa vadītājs;

1.1.6. Likvidēt 16.amata vienību – dežurants;

1.1.7. Likvidēt 20.amata vienību – interešu izglītības skolotājs;

1.1.8. Izteikt Lēmuma 1.pielikumu šādā redakcijā:

“1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.522

(protokols Nr.18, 10.punkts)

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas darbinieku skaita saraksts

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.

Direktora vietnieks (saimnieciskajā darbā)

1,00

929

929

2.

Saimniecības pārzinis

1,00

764

764

3.

Galvenais grāmatvedis

1,00

1012

1012

4.

Grāmatvedis

1,00

682

682

5.

Personāla speciālists

1,00

847

847

6.

Vecākais lietvedis

1,00

847

847

7.

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

1,50

847

1271

8.

Laborants

2,00

475

950

9.

Tehniskais strādnieks

2,25

430

968

10.

Apkopējs

7,00

430

3010

11.

Ēkas un teritorijas dežurants

4,00

430

1720

12.

Sētnieks

2,25

430

968

13.

Garderobists

2,00

475

950

14.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

2,25

750

1688

15.

Sociālais pedagogs

1,30

750

975

16.

Koncertmeistars

1,00

750

750

17.

Izglītības metodiķis

1,30

830

1079

18.

Projektu vadītājs

1,00

929

929

Kopā mēnesī

33,85

20339

1.2. Izteikt Lēmuma 14.pielikumā (Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts) atsauci šādā redakcijā:

„*Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumu Nr.364 „Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” uz projekta īstenošanas laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim”

1.3. Lēmuma 16.pielikumā (Sporta skolas darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Likvidēt 9.amata vienību – Administrators;

1.3.2. Likvidēt 11.amata vienību – Instruktors trenažieru zālē;

1.3.3. Likvidēt 12.amata vienību – Inženieris-elektromehāniķis;

1.3.4. Likvidēt 13.amata vienību – Ūdens attīrīšanas un siltummezglu iekārtu tehniķis;

1.3.5. Likvidēt 17.amata vienību – Peldēšanas instruktors;

1.3.6. Likvidēt 21.amata vienību – Garderobists;

1.3.7. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

22.

Apkopējs

1,80

430

774

1.3.8. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

24.

Sētnieks

0,80

430

344

1.4. Izteikt Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts) 148.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

148.

Referents

1,00

1012

1012

2. Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.

3. Lēmuma 1.3.punkts stājas spēkā 2020.gada 3.augustā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis