Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2020.gada 26.novembrīNr. 639

protokols Nr. 21, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
“Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmuma Nr.459 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju” 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumu Nr.42 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” nolikums”, 2020.gada 29.oktobra nolikumu Nr.41 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums”, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumu Nr.43 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 “Labklājības pārvaldes nolikums””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 32.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 3.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

3.1

Jurists (līdz 2021.gada 30.decembrim)

6,00

1094

6564

1.1.2. Izteikt 22.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

22.1

Lietvedis (līdz 2021.gada 30.decembrim)

13,00

847

11011

1.2. Svītrot 33.pielikumu – Pašvaldības iestādes “Sprīdītis” darbinieku skaita saraksts.

1.3. Lēmuma 38.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga < (euro)

13.

Aprūpētājs

23,00

517

11891

1.3.2. Papildināt ar 26.1 un 26.2 punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

26.1

Fizioterapeits

0,50

1012

506

26.2

Ergoterapeits

0,20

1012

203

1.3.3. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

30.

Aprūpētājs

31,00

517

16027

1.3.4. Likvidēt 31.amata vienību – Pavadonis;

1.3.5. Likvidēt 2.3.struktūrvienību – Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem;

1.3.6. Likvidēt 33.amata vienību – Dienas centra vadītājs

1.3.7. Likvidēt 34.amata vienību – Sociālais darbinieks;

1.3.8. Likvidē 35.amata vienību – Interešu pulciņa vadītājs;

1.3.9. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

40.

Autovadītājs

2,00

764

1528

1.3.10. Likvidēt 41.amata vienību – Autobusa vadītājs;

1.3.11. Likvidēt 3.struktūrvienību – VESELĪBAS VEICINĀŠANAS DAĻA;

1.3.12. Likvidēt 43.amata vienību – Daļas vadītājs;

1.3.13. Likvidēt 44.amata vienību – Sporta instruktors;

1.3.14. Likvidēt 45.amata vienību – Veselības veicināšanas koordinētājs;

1.3.15. Likvidēt 46.amata vienību – Fizioterapeits;

1.3.16. Likvidēt 47.amata vienību – Fizioterapeita asistents;

1.3.17. Likvidēt 48.amata vienību – Ergoterapeits;

1.3.18. Izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

68.

Interešu pulciņa vadītājs

1,00

599

599

1.4. Papildināt Lēmumu ar 44.pielikumu šādā redakcijā:

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes
“Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” darbinieku skaita saraksts”

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

1.

Direktors

1,00

1629

1629

2.

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1,00

929

929

3.

Galvenais grāmatvedis

1,00

1012

1012

4.

Vecākais lietvedis

1,00

847

847

5.

Automobiļa vadītājs

1,00

764

764

Bērnu un jauniešu māja “Sprīdītis”

6.

Sociālais darbinieks

3,00

929

2787

7.

Sociālais audzinātājs

10,00

682

6820

8.

Sporta organizators

0,25

800

200

Atbalsta centrs bērniem “Paspārne”

9.

Sociālais darbinieks

1,00

929

929

10.

Sociālais audzinātājs

2,50

682

1705

11.

Sociālais aprūpētājs

2,50

517

1293

12.

Psihologs

0,50

929

465

13.

Apkopējs

1,00

500

500

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

14.

Dienas aprūpes centra vadītājs

1,00

1094

1094

15.

Sociālais darbinieks

1,00

929

929

16.

Fizioterapeits

1,00

1012

1012

17.

Audiologopēds

0,50

1012

506

18.

Logopēds

0.50

700

350

19.

Sociālais aprūpētājs

1,00

599

599

20.

Apkopējs

0,25

500

125

Dienas centrs bērniem

21.

Dienas centra vadītājs

1,00

1094

1094

22.

Ārpusskolas nodarbību vadītājs

0,50

682

341

23.

Sociālais aprūpētājs

0,50

599

300

24.

Apkopējs

0,25

500

125

Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem

25.

Dienas centra vadītājs

1,00

1012

1012

26.

Sociālais darbinieks

0,35

929

325

27.

Interešu pulciņa vadītājs

0,50

599

300

28.

Apkopējs

0,50

500

250

Veselības veicināšanas nodaļa

29.

Nodaļas vadītājs

1,00

1094

1094

30.

Sporta instruktors

1,00

764

764

31.

Veselības veicināšanas koordinētājs

0,50

929

465

32.

Fizioterapeits

1,00

1012

1012

33.

Fizioterapeita asistents

1,00

929

929

34.

Ergoterapeits

0,30

1012

304

Kopā

40,40

32 810

1.5. Lēmuma 31.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts):

1.5.1. Likvidēt 6.amata vienību – Psihologs;

1.5.2. Likvidēt struktūrvienību – Dienas aprūpes centrs bērniem;

1.5.3. Likvidēt 15.amata vienību – Dienas aprūpes centra bērniem vadītājs;

1.5.4. Likvidēt 16.amata vienību – Ārpusskolas nodarbību vadītājs

1.5.5. Likvidēt 17.amata vienību – Sociālais aprūpētājs;

1.5.6. Likvidēt struktūrvienību – Dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

1.5.7. Likvidēt 18.amata vienību – Dienas centra vadītājs;

1.5.8. Likvidēt 19.amata vienību – Sociālais darbinieks;

1.5.9. Likvidēt 20.amata vienību – Fizioterapeits;

1.5.10. Likvidēt 21.amata vienību – Audiologopēds;

1.5.11. Likvidēt 22.amata vienību – Logopēds;

1.5.12. Likvidēt 23.amata vienību – Sociālais aprūpētājs;

1.5.13. Izteikt 36. un 37.amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

36.

Sētnieks

0,25

500

125

37.

Apkopējs

1,50

500

750

1.6. Izteikt Lēmuma 31.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Lēmuma 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. un 1.6.punkts stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF