Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 467

protokols Nr. 11, 14. punkts

Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību organizēšanu
Varkaļu kanālā

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” noteikta kārtība, kādā pašvaldības administratīvajā teritorijā organizējama licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības, kā arī noteikts ieviešanas pamatojums.

Jūrmalas pilsētas dome 2011. gada 24. novembrī ar lēmumu Nr. 506 pilnvaroja biedrību „Vides Aizsardzības Asociācija” (reģistrācijas Nr. 50008135431; turpmāk – Biedrība) līdz 2012. gada 31. decembrim nodrošināt licencētās makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā, ar 2013. gada 24. janvāra lēmumu Nr. 9 pilnvaroja Biedrību veikt licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā līdz 2015. gada 31. decembrim, ar 2016. gada 21. aprīļa lēmumu Nr. 159 – veikt licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā līdz 2019. gada 30. jūnijam un ar 2019. gada 23. maija lēmumu Nr. 216 pilnvaroja Biedrību veikt licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Biedrība, realizējot pilnvarnieka pienākumus un tiesības, saskaņā ar 2012. gada 10. janvāra Pilnvarojuma līgumu Nr. 1.1-16/67, 2013. gada 6. februāra Pilnvarojuma līgumu Nr. 1.1-16/142, 2016. gada 2. maija Pilnvarojuma līgumu Nr. 1.2-16/596 un 2019. gada 13. jūnija Pilnvarojuma līgumu Nr. 1.2-16.11/19-905, kas noslēgti ar Jūrmalas pilsētas domi, ir organizējusi licencēto makšķerēšanu, vēžošanas un zemūdens medību Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošajā Varkaļu kanālā (tauvas joslā un ūdenstilpē), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 3. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 20 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā” (spēku zaudējuši 2016. gada 1. janvārī), Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā” (spēku zaudējuši 2019. gada 1. jūlijā), Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 53 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā” (spēku zaudējuši 2023. gada 30. martā) un Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 3 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”, ar kuriem apstiprināts licencētās makšķerēšanas nolikums.

Biedrība līdz šim brīdim veiksmīgi ir nodrošinājusi normatīvajos aktos par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu un savstarpēji noslēgtajos līgumos noteiktos pienākumus.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. pantu, valsts pārvaldes uzdevumu var pilnvarot veikt privātpersonai.

Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Administrācija) ir saņēmusi Biedrības 2023. gada 11. septembra iesniegumu Nr. PVD_343 “Par pilnvarojuma līguma pagarinājumu Varkaļu kanālā”, kurā Biedrība izsaka vēlmi turpināt licencētās makšķerēšanas organizēšanu Varkaļu kanālā līdz 2027. gada 31. decembrim, pamatojot nepieciešamību nodrošināt kontrolētu makšķerēšanu.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 20. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, un saskaņā ar Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2023. gada 10. oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/9), Jūrmalas dome nolemj:

1. Pilnvarot Biedrību organizēt licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības, noslēdzot pilnvarojuma līgumu (pielikumā) uz termiņu no pilnvarojuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2027. gada 31. decembrim.

2. Uzdot Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas nosūtīt to informācijai Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai.

3. Uzdot Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai koordinēt pilnvarojuma līguma noslēgšanu šajā lēmumā noteiktajā kārtībā un sadarbību ar Biedrību licencētās makšķerēšanas organizēšanas jautājumos.

4. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma 1. punktā minēto pilnvarojuma līguma publicēšanu Jūrmalas pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv.

5. Pilnvarot Administrāciju Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā, ne ātrāk kā 10 dienas pēc šī lēmuma 4. punktā noteiktā termiņa, noslēgt šī lēmuma 1. punktā noteikto pilnvarojuma līgumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF