Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.11.2015. Stājas spēkā 24.11.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 27.augusta 413.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 12.novembrīNr. 475

protokols Nr. 20, 49. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109,
Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā, apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2011.gada 27.janvāra lēmumu Nr.42 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabaliem Bažciems 0109 (kadastra Nr.1300 022 0109), Bažciems 0110 (kadastra Nr.1300 022 0110) un Bažciems 0111 (kadastra Nr.1300 022 0111), Jūrmalā.

Pēc Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) stāšanās spēkā, saņemot akciju sabiedrības „Mērniecības centrs MC” iesniegumu ar lūgumu turpināt detālplānojuma izstrādi saskaņā ar jauno Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, 2013.gada 18.aprīlī Dome pieņēma lēmumu Nr.235 „Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir paredzēt zemesgabala sadali un detalizēti izstrādāt jaunas apbūves priekšlikumus, nosakot apbūves rādītājus - apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, vadoties pēc Saistošajiem noteikumiem Nr.42, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Saistošo noteikumu Nr.42 457.6.punkts un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas karte “Detalizētas plānošanas teritorijas”.

2015.gada 1.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628). Noteikumu Nr.628 144.punktā noteikts, ka uz to spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.

Atbilstoši Domes 2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.80 „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, detālplānojumam ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi. Publiskās apspriešanas ietvaros netika saņemti rakstiski ierosinājumi vai iebildumi. Publiskās apspriešanas sanāksmes laikā sniegtas atbildes uz jautājumiem. Saskaņā ar detālplānojumam pievienoto ziņojumu par institūciju nosacījumu ievērošanu, uz akciju sabiedrības „Mērniecības centrs MC” pieprasījumu nav saņemti Veselības inspekcijas un SIA „Lattelecom” atzinumi, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu Nr.628 62.punktam tiek pieņemts, ka institūcijai nav publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un saņemtos institūciju atzinumus un saskaņojumus, konstatēts, ka nav nepieciešams veikt detālplānojuma pilnveidošanu.

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegta detālplānojuma zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā, redakcija, kas izstrādāta saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42 un Noteikumiem Nr.628.

Ņemot vērā iepriekš minēto un akciju sabiedrības „Mērniecības centrs MC” iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 02.11.2015., Nr.1.1-37/11138), saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Noteikumu Nr.628 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 7.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabaliem Bažciems 0109, kadastra Nr.1300 022 0109, Bažciems 0110, kadastra Nr.1300 022 0110 un Bažciems 0111, kadastra Nr.1300 022 0111, Jūrmalā.

2. Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju par detālplānojuma zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā, īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. Atbilstoši saskaņotajiem administratīvā līguma nosacījumiem, detālplānojumā zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā, paredzēto apbūvi īstenot līdz 2025.gada 31.decembrim. Grozīts ar domes 2020.gada 27.augusta 413.lēmumu

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā, apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

6. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var detālplānojumu pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra lēmumam Nr.475

(protokols Nr.20, 49.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2015.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, (turpmāk – Dome) no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā, īstenotājs kooperatīvā sabiedrība „Apvienība Slocene”, nodokļu maksātāja kods 40003406954, kuras vārdā rīkojas valde 7 (septiņu) locekļu sastāvā (turpmāk –Īstenotājs), no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā – Puses),

ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā, apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __.________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā, apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. zemesgabalu reālo sadali un adrešu piešķiršanu;

1.2.2. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību, būvprojektos paredzot ūdensapgādes un kanalizācijas izbūvi.

1.2.3. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.4. piebraucamo ceļu uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.5. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā;

1.2.6. ielu un inženierkomunikāciju izbūvi var īstenot kārtās, kārtas saskaņojot pašvaldībā. Ielu un inženierbūvju izbūvei izmanto teritoriju sarkanajās līnijās saskaņā ar detālplānojumā apstiprinātiem šķērsprofiliem neatkarīgi no zemesgabalu robežām.

1.2.7. Pašvaldība pārņem galvenās ielas (kuras nosaka administratīvajā līgumā) pēc to izbūves, atsavinot bez atlīdzības. Pārējo ielu apsaimniekošanu nodrošina/organizē kooperatīvs.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotāji atbilstoši Detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.2. Īstenotāji apņemas:

2.2.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.2.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 (četru) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās un Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2025.gada 31.decembrim; Grozīts ar domes 2020.gada 27.augusta 413.lēmumu

2.2.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.2.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāju vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.2.5. zemesgabalu Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā, īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām. Grozīts ar domes 2020.gada 27.augusta 413.lēmumu

2.3. Dome apņemas:

2.3.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.3.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei.

2.4. Ja Īstenotāji neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.6. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.5. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotājiem par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros uz trīs lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.:90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_______________________

/A.Grants/

 Īstenotājs

Kooperatīvā sabiedrība „Apvienība Slocene”

Nodokļu maksātāja kods 40003406954

Engures ielā 8-62, Jūrmalā, LV-2016

Tālrunis:

Valde:

V.Uzvārds

____________________________

/V.Uzvārds/

V.Uzvārds

____________________________

/V.Uzvārds/

V.Uzvārds

____________________________

/V.Uzvārds/

V.Uzvārds

____________________________

/V.Uzvārds/

V.Uzvārds

____________________________

/V.Uzvārds/

V.Uzvārds

____________________________

/V.Uzvārds/

V.Uzvārds

____________________________

/V.Uzvārds/


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Zemes gabalu esošā un plānotā izmantošana PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF