Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 20.03.2019. Stājas spēkā 21.03.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 20.saistošajiem noteikumiem

2019.gada 21.februārīNr. 9

protokols Nr. 2, 44. punkts

Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu
kultūras pieminekļu saglabāšanai

Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu
un Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas
likuma 2.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansējumu kultūras pieminekļu, tajā skaitā sakrālā mantojuma, saglabāšanai (turpmāk – finansējums) Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

2. Kultūras pieminekļu saglabāšanas mērķis ir sabiedrības interesēs atbalstīt un veicināt valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanu, nodrošinot atbilstošu kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanu, radot daudzkulturālu vidi un veicinot sabiedrības integrāciju. Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem

2.1 Finansējumu valsts reģionālās un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu (turpmāk - kultūras pieminekļi) saglabāšanai šo saistošo noteikumu izpratnē var saņemt: Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

2.11. saimnieciski neizmantojami publiski pieejami kultūras pieminekļi, kuros tiek organizēti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

2.12. kultūras pieminekļu statusā esošas kulta celtnes, tai skaitā dievnami, kapelas, lūgšanu nami un reliģisko priekšmetu saglabāšanai;

2.13. kultūras pieminekļi vai kultūras pieminekļa sastāvā ietilpstošās kultūrvēsturiski vērtīgas – saglabājamas ēkas, kas pieejamas sabiedrības apskatei un atrodas uz Jomas ielas posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, kas prioritāri paredzēta un labiekārtota gājēju satiksmei, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

2.14. kultūras pieminekļi, kas pieejami sabiedrības apskatei, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai. Papildināts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

3. Finansējumu piešķir no pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

4. Finansējuma saņemšanai var pieteikties Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esoša kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs), kuru īpašumā (valdījumā) esošie kultūras pieminekļi atbilst 2.1punkta prasībām. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

5. Finansējuma saņēmējus nosaka konkursa kārtībā. Pašvaldība konkursu izsludina masu informācijas līdzekļos. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

6. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

6.1. atbildīgā iestāde – Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs (turpmāk – Iestāde); Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

6.2. pieteikums – projekta dokumentu kopums, ko kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) iesniedz šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā;

6.3. projekts – resursu un aktivitāšu kopums, ko īsteno finansējuma saņēmējs no līguma par finansējuma piešķiršanu parakstīšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei; Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

6.4. Komisija – ar Jūrmalas Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija, kas izsludina un organizē finansējuma piešķiršanas konkursu; Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

6.5. kultūras pieminekļu saglabāšana – valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu izpēte, būvprojektu izstrāde, konservācija, restaurācija, atjaunošana, pārbūve, remonta darbu veikšana, sakrālajam mantojumam – arī labiekārtošana;

6.6. uzsaukums – paziņojums par konkursa nosacījumiem šo saistošo noteikumu ietvaros, kurā noteikts pieejamā finansējuma apjoms, projektu iesniegšanas termiņi, vērtēšanas kritēriji, uzraudzības periods un cita būtiska informācija.

6.7. ēkas, kas pieejamas sabiedrības apskatei – ēkas, kuru galvenā fasāde robežojas ar publisko ārtelpu. Papildināts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

7. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums izmantojams atbilstoši līguma par finansējuma piešķiršanu nosacījumiem. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

8. Ja projekts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, pašvaldības finansējums projektam tiek piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1) un Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

II. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi
Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

9. Finansējums vienam projektam tiek piešķirts šādā kārtībā: Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

9.1. kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuri atbilst 2.11.apakšpunkta prasībām līdz 90% no kopējām projekta izmaksām, ja veicamo darbu tāme ir līdz 10000 euro. Ja veicamo darbu tāme pārsniedz 10000 euro, līdzfinansējuma apmērs ir līdz 9000 euro pieskaitot 50% no summas, kas pārsniedz 10000 euro, bet ne vairāk kā 15000 euro; Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

9.1.1 kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuri atbilst 2.12.apakšpunkta prasībām līdz 100%, ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 15000 euro. Ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas pārsniedz 15000 euro, līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 15000 euro apmērā; Papildināts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

9.2. kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuri atbilst 2.13. un 2.14.apakšpunkta prasībām līdz 50% no kopējām projekta izmaksām, bet ne vairāk kā 15000 euro. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

10. Pašvaldības finansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir: Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

10.1. organizāciju pamatdarbības nodrošināšana;

10.2. izmaksas, ko projektā finansē no citiem finanšu avotiem;

10.3. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi;

10.4. pievienotās vērtības nodoklis, ja kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) ir Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā reģistrēta persona;

10.5. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana.

11. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) pašvaldības finansējumu ir tiesīgs saņemt vienas finansējuma piešķiršanas programmas ietvaros reizi kārtējā budžeta gadā. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

12. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) uz finansējumu var pretendēt kultūras pieminekļa saglabāšanas projektam, ko plānots uzsākt pēc līguma par finansējuma piešķiršanu noslēgšanas, atbilstoši šī līguma nosacījumiem. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

III. Uzsaukuma publicēšanas kārtība

13. Uzsaukumu publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sociālajos tīklos un pašvaldības informatīvajā izdevumā. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

14. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) pieteikumu konkursam var iesniegt uzsaukumā norādītājā termiņā.

15. Pašvaldībai ir tiesības vienā kalendārajā gadā, esošā budžeta ietvaros, izsludināt vairākus uzsaukumus. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

IV. Pieteikuma noformēšana un iesniegšana

16. Konkursa dalībai par finansējuma saņemšanu kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) (turpmāk – pretendents) pašvaldībā iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu (1.pielikums). Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

17. Pieteikuma veidlapai pievieno šādus pielikumus:

17.1. pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes (2.pielikums);

17.2. budžeta izmaksu veidlapa (3.pielikums);

17.3. de minimis atbalsta pretendents projekta pieteikumā norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numuru vai iesniedz tās izdruku (.pdf formātā), atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 21.punktā noteiktajam. Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 58.saistošajiem noteikumiem

17.4. apliecinājums, ka kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) konkrētā projekta izstrādei nav saņēmis valsts finansējumu (6.pielikums). Papildināts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

18. Pieteikumu iesniedz:

18.1. personīgi DIestādē ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Jūrmalas valstspilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas finansējuma piešķiršana””; Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

18.2. nosūtot pa pastu Iestādei ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Jūrmalas valstspilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas finansējuma piešķiršana””. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

18.3. elektroniskā formā, sagatavotu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi kulturtelpa@jurmala.lv ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Jūrmalas valstspilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas finansējuma piešķiršana””. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

19. Pretendents, sagatavojot kopējo tāmi, kultūras pieminekļa saglabāšanai paredz līdzfinansējumu no saviem vai sadarbības partneru līdzekļiem ne mazāk kā 10% apmērā no kopējā kultūras pieminekļa saglabāšanai nepieciešamā budžeta izņemot saistošo noteikumu 9.1.1 apakšpunktā minēto gadījumu. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

20. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu.

21. Visi pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, atstājami bez izskatīšanas un mēneša laikā atdodami atpakaļ pretendentam, izsniedzot tos pēc pieprasījuma Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Ja pretendents mēneša laikā pieteikumu nav izņēmis, tos iznīcina. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

V. Iesniegto pieteikumu vērtēšana

22. Iestāde iesniegtos pieteikumus desmit darba dienu laikā pēc uzsaukumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem: Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

22.1. vai pieteikums iesniegts noteiktajā termiņā;

22.2. vai pieteikums noformēts atbilstoši saistošo noteikumu prasībām;

22.3. vai projekta tāme ir aritmētiski pareiza;

22.4. vai pretendents atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām;

22.5. vai pieteikumā norādītā finansējuma summa nepārsniedz uzsaukumā noteikto finansējuma apmēru vienam projektam. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

22.6. vai kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) konkrētā projekta izstrādei nav saņēmis valsts finansējumu. Papildināts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

23. Ja Iestāde konstatē, ka administratīvo kritēriju izvērtēšanai ir nepieciešama papildu informācija, vai precizējumi, tā pretendentam uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi nosūta paziņojumu, norādot nepieciešamo papildus iesniedzamo informāciju. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

24. Pretendents trīs darba dienu laikā pēc 23.punktā minētā paziņojuma saņemšanas iesniedz papildus pieprasīto informāciju 18.punktā noteiktajā kārtībā.

25. Komisija ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā pēc pieteikumu saņemšanas no Iestādes izvērtē pieteikumu atbilstību administratīvo kritēriju vērtējumu tabulas (5.pielikums) un kultūras pieminekļu saglabāšanas finansēšanas konkursa vērtējumu tabulas (4.pielikums) kvalitatīvajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par: Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

25.1. precizējumu vai papildu informācijas pieprasīšanu;

25.2. pieteikuma noraidīšanu;

25.3. atbalsta intensitātes apjomu esošā budžeta ietvaros, bet nepārsniedzot uzsaukumā noteikto atbalsta intensitāti;

25.4. projekta apstiprināšanu, uzraudzības kārtību un līguma par finansējuma piešķiršanu slēgšanu; Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

25.5. citu darbību veikšanu, atbilstoši saistošajiem noteikumiem un attiecīgajam uzsaukumam.

26. Pēc 25.1.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas, komisija pieprasa un pretendents sniedz precizējumus vai papildus informāciju saistošo noteikumu 23. un 24.punktā noteiktajā kārtībā.

27. Komisija pēc izvērtēšanas pieteikumus sarindo piešķirto punktu secībā. Vienādu punktu gadījumā komisija pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu balsojot. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

28. Komisija noraida tos projektu pieteikumus, kas neatbilst kaut vienam no administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai kādā no uzsaukumā minētajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem komisija nav piešķīrusi punktus. Ja kādā no kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem daļa komisijas locekļu nav piešķīrusi punktus, bet daļa - piešķīrusi, tad kvalitatīvo vērtēšanas kritēriju nosaka ar balsu vairākumu.

29. Komisijas pieņemto lēmumu Iestāde paziņo pretendentam piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, izmantojot pieteikumā norādīto kontaktinformāciju. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

30. Iestāde protokolē komisijas sēdes, kā arī izskata iesniegto cenu piedāvājumu atbilstību projekta tāmē uzrādītajām izdevumu pozīcijām. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

31. Komisijas locekļi pirms pieteikumu vērtēšanas paraksta apliecinājumu par fizisko personu datu neizpaušanu trešajām personām un interešu konflikta neesamību.

32. Komisija pieteikumu vērtēšanas laikā var pieaicināt ekspertus, lai pārliecinātos par projekta īstenošanas atbilstību pieteikumā iesniegtajai informācijai un tirgus situācijai.

33. Finansējumu saņem tie pretendenti, kuru iesniegtie projekti saņem lielāko punktu skaitu saskaņā ar uzsaukumā noteiktajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem lejupejošā secībā. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

34. Ja konkursa uzsaukumā noteiktais kopējais finansējuma apjoms tiek piešķirts, projekta pieteikumi ar zemāko punktu skaitu tiek noraidīti. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

35. Komisija ir tiesīga lemt par daļēju projekta pieteikumā pieprasītā finansējuma piešķiršanu atbalstot prioritāri veicamās aktivitātes, kā arī gadījumos, ja iespējami saimnieciski izdevīgāki aktivitāšu realizācijas tehnoloģiskie risinājumi. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

36. Informāciju par atbalstītajiem pieteikumiem (pretendenta un projekta nosaukums, piešķirtā atbalsta apmērs) ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas publicē domes mājas lapā www.jurmala.lv.

VI. Līguma slēgšana, projekta īstenošana un atskaišu iesniegšana

37. Pamatojoties uz komisijas lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu, Iestāde piecu darba dienu laikā sagatavo un virza parakstīšanai līgumu par finansējuma piešķiršanu. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 47.saistošajiem noteikumiem

38. Pretendents nodrošina atsevišķu norēķinu kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāmi visi ar projekta īstenošanu saistītie līdzekļi, un kurā bezskaidras naudas norēķinu veidā veic ar projekta īstenošanu saistītos darījumus, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

39. Ja pretendenta vainas dēļ līgumu par finansējuma piešķiršanu nenoslēdz 20 dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, komisijai ir tiesības atcelt lēmumu par projekta apstiprināšanu konkrētajam pretendentam. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

40. Līgumā par finansējuma piešķiršanu tiek noteikta projekta uzraudzības un finansēšanas kārtība, atkarībā no projekta finanšu apjoma, īstenošanas ilguma un citiem faktoriem, paredzot finansējuma piešķiršanu pēc projekta īstenošanas vai tā izmaksu pa daļām, ja projekta īstenošanas termiņš pārsniedz sešus mēnešus. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

41. Pretendents, ar kuru noslēgts līgums par finansējuma piešķiršanu (turpmāk -līdzfinansējuma saņēmējs), īstenojot projektu, ievēro Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmajā daļā un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteikto. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

42. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas vietā nodrošina vizuālu informāciju par pašvaldības atbalstu ar Jūrmalas valstspilsētas logotipu, ko pirms izvietošanas projekta īstenošanas vietā saskaņo ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldi, nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi marketings@jurmala.lv. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

43. Finansējums finansējuma saņēmējam tiek pārskaitīts uz līgumā par finansējuma piešķiršanu norādīto norēķinu kontu atbilstoši 38.punktam. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

44. Ja projekta īstenošanas laikā projekta finansējuma izlietojums ir mazāks, tad proporcionāli tiek samazināts piešķirtais finansējuma apmērs, bet, ja projekta finansējuma izlietojums pieaug, tad pašvaldības finansējuma apmērs tām paliek nemainīgs. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

45. Nepalielinot piešķirtā finansējuma apjomu, bez iepriekšēja saskaņojuma ar Domi, projekta finansējuma izlietojuma pieaugums ir pieļaujams un attiecināms ne vairāk kā 10% apmērā no līgumam par finansējuma piešķiršanu pievienotās projekta tāmes katrā no izdevumu pozīcijām. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

46. Komisijai un lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas laikā pieaicinātajiem ekspertiem ir tiesības veikt projekta aktivitāšu pārbaudes uz vietas projekta īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi, kā arī pieprasīt papildu informāciju par projekta īstenošanu.

47.  Izmaiņas projekta aktivitātēs, īstenošanas termiņos un/vai projekta tāmē ir veicamas tikai pirms projekta ietvaros paredzētās aktivitātes īstenošanas, līgumā par finansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā, saskaņojot tās ar Domi. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

48.  Finansējuma saņēmējam, atbilstoši līgumā par finansējuma piešķiršanu noteiktajam, jāiesniedz projekta īstenošanas gala atskaite (turpmāk - atskaite) par projekta aktivitātēm viena mēneša laikā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

49. Atskaitei pievieno apliecinātas izdevumus pamatojošu dokumentu kopijas (līgumi, saņemto pakalpojumu attaisnojuma dokumenti, rēķini čeki, pavadzīmes u.tml.), atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 7.panta nosacījumiem un projekta īstenošanai atvērtā konta izdruka.

50. Komisija ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā no atskaites saņemšanas lemj par:

50.1. atskaites apstiprināšanu un finansējuma vai tā daļas izmaksu, līgumā par finansējuma saņemšanu noteiktajā kārtībā; Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

50.2. finanšu korekciju vai projekta īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības finansējuma atgriešanu, ja projekts nav īstenots atbilstoši saistošajiem noteikumiem vai līgumam. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

50.1 Ja finansējums nav izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir pārkāpti līguma par finansējuma piešķiršanu noteikumi, finansējumu atgūst Civilprocesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Papildināts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

51. Ja finansējuma saņēmējs nav iesniedzis šo saistošo noteikumu 48. un 49.punktā noteiktos dokumentus noteiktajā termiņā vai tie neatbilst izvirzītajām prasībām, pašvaldībai ir tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam atgriezt izmaksāto finansējumu vai tā daļu. Finansējuma saņēmējs 20 darba dienu laikā no pašvaldības pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksā pašvaldībai pieprasīto finansējuma summu. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

VI1 De minimis atbalsta nosacījumi projekta iesniedzējiem, kas pretendē uz finansējuma saņemšanu
Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

51.1 Finansējums tiek piešķirts komersantam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - regula Nr.1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. De minimis atbalstu piešķir līdz regulas Nr.1407/2013 7.panta 4.punkta un 8.pantā minētajam termiņam. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

51.2 De minimis atbalsts netiek piešķirts regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Līdz ar to projektu iesniedzējs nodrošina, ka darbības/izmaksas projekta īstenošanai tiek nošķirtas atbilstoši regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 1.panta 2.punktam, lai ar regulu Nr.1407/2013 neatbalstāmās nozares negūtu labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr.1407/2013.

51.3 Vienam komersantam viena vienota uzņēmuma līmenī šo saistošo noteikumu ietvaros plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

51.4 De minimis atbalstu var kumulēt ar de minimis atbalstu, ko piešķir saskaņā ar citām de minimis regulām, līdz regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

51.5 Saistošo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.

51.6 Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr.1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no dienas, kurā saskaņā ar saistošiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts.

51.7 Komersants, kas ir saņēmis pašvaldības finansējumu, uzglabā dokumentāciju, ievērojot regulas Nr.1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no atbalsta piešķiršanas dienas. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

51.8 Ja iesniedzējs ir pārkāpis regulas Nr.1407/2013 prasības, iesniedzējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr.1407/2013, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

51.9 Komersantam tiek piešķirtas likumīgās tiesības saņemt de minimis atbalstu kā finansējumu projekta īstenošanai pēc līguma par finansējuma piešķiršanu noslēgšanas un reģistrācijas domes lietvedības sistēmā. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

VII. Noslēguma jautājums

52. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošie noteikumi Nr.15 “Kārtība kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX PDF Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC

Pielikums Nr.4 DOCX PDF Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.5 PDF Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.6 DOC Papildināts ar domes 2021.gada 27.maija 24.saistošajiem noteikumiemPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu
kultūras pieminekļu saglabāšanai”

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu [..] pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus tādu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei. Atbilstoši Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likuma 2.panta otrajai daļai Pašvaldības var piedalīties sakrālā mantojuma uzturēšanā. Pašvaldībām ir tiesības no pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķirt finansējumu sakrālā mantojuma izpētei, būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu darbu veikšanai un labiekārtošanai.

Sabiedrības interesēs ir nodrošinot vēsturisko ēku izmantošanu, radot daudzkulturālas vides veidošanos un veicinot sabiedrības integrāciju atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam noteiktajiem mērķiem objektu saglabāšanai, kuros notiek pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi.

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem saimnieciski neizmantojamu valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu un kultūras pieminekļu statusā esošu kulta celtņu, tai skaitā dievnamu, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko priekšmetu saglabāšanu Jūrmalas pilsētas teritorijā .

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu pieņemšana apstiprināto budžetu neietekmē, jo 2019.gada apstiprinātajā pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums šāda atbalsta sniegšanai.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir saimnieciski neizmantojams valsts vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis.

5.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā Jūrmalas pilsētas domē. Saistošo noteikumu izpildi administrēs Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis