Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 20.decembra 84.nolikumu,
izņemot šī nolikuma 7., 8. un 10.3 punktu, kas zaudē spēku 2023. gada 21. martā.

Grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 17.decembra 51.nolikumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 18.aprīļa 10.nolikumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 9.jūnija 12.nolikumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 8.jūnija 25.nolikumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

2013.gada 12.septembrīNr. 18

protokols Nr. 22, 6. punkts

Īpašumu pārvaldes nolikums

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) Īpašumu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) uzdevumus, tiesības un struktūru. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

2. Pārvalde ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram.

3. Savā darbībā pārvalde ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Pārvaldes mērķis ir nodrošināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izskatīt jautājumus par iedzīvotāju deklarēto dzīvesvietu, gādāt par pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu, labiekārtošanu un sanitāro tīrību, pilsētas mežu un apstādījumu uzraudzību, kā arī nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo ēku un pirmās grupas inženierbūvju (turpmāk – būvju) uzturēšanu, tai skaitā veicot būvju atjaunošanu, pārbūvi, konservāciju, restaurāciju, nojaukšanu, ierīkošanu, novietošanu, kā arī projektēšanas dokumentācijas izstrādi (turpmāk – būvdarbi). Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Dzīvokļu nodaļa, Pašvaldības īpašumu nodaļa, Nodokļu nodaļa, Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa, Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa, Mežsaimniecības nodaļa un Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

5.1 Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

5.2 Pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pārraudzībā atbilstoši apstiprinātajam nolikumam ir pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi”. Papildināts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 10.nolikumu

II Pārvaldes galvenie uzdevumi

6. Pārvaldes galvenie uzdevumi ir:

6.1. nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

6.2. administrēt pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu izmantošanu;

6.3. organizēt pašvaldības īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.4. strukturēti uzskaitīt pašvaldības īpašumu, ar to saistītās tiesības un administrēt pašvaldības nekustamā īpašuma datu bāzi;

6.5. veikt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu un pašvaldības budžetā iemaksājamo ieņēmumu uzskaiti;

6.6. nodrošināt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pašvaldības iedzīvotājiem; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

6.7. nodrošināt personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā;

6.8. pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldības nodrošināšana ;

6.9. nodrošināt kapitālsabiedrībās pašvaldības ieguldītā aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, vidēja termiņa darbības stratēģijās kapitālsabiedrībām noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī organizēt no pašvaldības patstāvīgām funkcijām izrietošu uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībām. Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

6.9.1 plānot un koordinēt pašvaldības administratīvā teritorijā esošo mežu uzraudzību, pašvaldības īpašumā esošo mežu un apstādījumu apsaimniekošanu; Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūlija 25.nolikumu

6.9.2 plānot un koordinēt pašvaldības neapbūvētā īpašuma apsaimniekošanu un labiekārtošanu, ielu un ceļu apsaimniekošanu, zaļās zonas un pludmales uzturēšanu un sakopšanu, kā arī kontrolēt ar to saistīto līgumsaistību izpildi. Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūlija 25.nolikumu

6.10. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo būvju uzturēšanu, tai skaitā veicot būvdarbus; Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

6.11. pieņemt lēmumus par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu; Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

6.12. koordinēt pārvaldes struktūrvienības pārraudzībā esošu pašvaldības iestādes darbību. Papildināts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 10.nolikumu

III Nodaļu uzdevumi

7. Dzīvokļu nodaļas uzdevumi ir:

7.1. veikt pašvaldības iedzīvotāju un speciālistu, kuri ir tiesīgi saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzskaiti un risināt jautājumus, kas saistīti ar šīs palīdzības sniegšanu; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.2. veidot palīdzības reģistru par personām, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;

7.3. veikt pašvaldībai piederošo vai pašvaldības nomāto neizīrēto dzīvojamo telpu uzskaiti;

7.4. izvērtēt, kādā veidā risināt un sniegt palīdzību personām, kurām:

7.4.1. neatliekami sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājumā;

7.4.2. dzīvojamā telpa nodrošināma pirmām kārtām;

7.4.3. ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā;

7.4.4. ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.4.5. ir nepieciešama palīdzība pašvaldības īrētās telpas apmaiņā pret citu pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu; Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.4.6. ir nepieciešams piešķirt vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam; Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.4.7. ir nepieciešams izvērtēt un piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās mājas īrniekiem; Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.4.8. ir nepieciešams sniegt pašvaldības palīdzību, remontējot dzīvojamās telpas; Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.4.9. ir tiesības, kā speciālistiem, īrēt dzīvojamo telpu; Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.5. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.6. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.7. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.8. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.9. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.10. sagatavot priekšlikumus par īres līgumu grozīšanu sakarā ar īrnieku maiņu;

7.11. nodrošināt personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā;

7.12. reģistrēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu;

7.13. nodrošināt personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;

7.14. anulēt noteiktā kārtībā ziņas par deklarēto dzīvesvietu;

7.15. sniegt Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu;

7.16. nodrošināt domes Dzīvokļu komisijas darbu;

7.17. veidot nodaļas arhīvu un lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domē apstiprinātajai lietu nomenklatūrai.

7.18. sagatavot līgumus par dzīvojamo telpu (tostarp sociālo dzīvojamo telpu, speciālistiem izīrējamu dzīvojamo telpu, pagaidu dzīvojamo telpu) īri un veikt to izpildes kontroli; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.19. ssagatavot vienošanās par apsaimniekošanas, komunālo pakalpojumu parādu samaksu ar dzīvokļu īrniekiem, ja to neveic domes izraudzītais pārvaldnieks; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.20. veikt dzīvokļu apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu izdevumu rēķinu, kas atsūtīti pašvaldībai, pirmspārbaudi; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.21. organizēt dzīvojamo telpu pirms remonta un pēc remonta apskati, sagatavot un noformēt apskates aktus. Papildināts ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

7.22. iekasēt valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju un par informācijas izsniegšanu no Iedzīvotāju reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.23. iekasēt maksu par personas paraksta apliecināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.24. piedalīties pašvaldības mājokļu programmas izstrādē un izpildē; Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.25. veikt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, debitoru administrēšanu un uzskaiti; Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.26. sagatavot lēmumus (administratīvos aktus) par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, nodrošināt personu dzīvesvietas deklarēšanas un dzīvesvietas deklarēšanas ziņu anulēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.27. izrakstīt rēķinus pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īrniekiem par pašvaldības budžetā ieskaitāmās īres maksas peļņas daļu un dzīvojamās mājas/dzīvokļa īpašuma nolietojuma aprēķinu gadījumos, kad to neveic pārvaldnieks, un veikt to samaksas kontroli. Papildināts ar domes 2020.gada 17.decembra 51.nolikumu

7.28. organizēt un nodrošināt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu atbrīvošanu no īrnieku vai nepiederošu personu mantām, vai sadzīves atkritumiem, nodrošinot to izvešanu un utilizāciju; Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

7.29. organizēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu remonta darbu izmaksu tāmes sagatavošanu un pēc to saskaņošanas, organizēt un nodrošināt remonta darbus pašvaldībai piederošajās dzīvojamās telpās. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

8. Pašvaldības īpašumu nodaļas uzdevumi ir:

8.1. organizēt un nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.2. organizēt un nodrošināt pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas procesu, protokolēt privatizācijas komisijas sēdes, noformēt protokolus, nosūtīt atbildes vēstules, izrakstus, līgumus;

8.3. nodrošināt pašvaldības mantas (īpašuma objektu) iznomāšanas, izīrēšanas, nodošanas bezatlīdzības lietošanā procesu, protokolēt nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju sēdes, noformēt protokolus, nosūtīt atbildes vēstules, izrakstus, līgumus;

8.4. izvērtēt pašvaldības mantas (nekustamā īpašuma, kapitāla daļu) nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, organizēt un nodrošināt pašvaldības mantas atsavināšanas procesu, kā arī izstrādāt izsoļu noteikumus, nodrošināt izsoļu komisiju darbu, noformēt protokolus, izsūtīt vēstules, izrakstus, līgumus;

8.5. nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamā īpašuma iegūšanas procesu (pirkšanu, maiņu, dāvinājumu pieņemšanu, nodošanu bez atlīdzības);

8.6. organizēt pašvaldībai piederošo nekustāmo īpašumu vai to daļu nodošanu valdījumā vai cita veida turējumā (pilnvarojumā, patapinājumā, apsaimniekošanā);

8.7. nodrošināt pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu nomu no citām juridiskām un fiziskām personām;

8.8. realizēt valsts īpašumā esošo neprivatizēto dzīvokļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā;

8.9. nodrošināt pludmales nogabalu iznomāšanas procesu pašvaldības administratīvajā teritorijā;

8.10. nodrošināt ūdenstilpju iznomāšanas procesu pašvaldības administratīvajā teritorijā;

8.11. nodrošināt pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas procesu;

8.12. Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.13. Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.14. Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.15. Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.16.izvērtēt un saskaņot iesniegumus par būvniecības iecerēm un būvprojektus minimālā sastāvā; Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.17. izvērtēt un saskaņot uz pašvaldībai piederošas zemes izvietojamās reklāmas un izkārtņu pases;

8.18. Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.19. organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, aptaujas procedūras, piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, realizējot pašvaldības kā dzīvokļa īpašnieka tiesības. Aizpildīt dzīvokļu īpašnieku aptaujas anketas, sagatavot viedokli par aptaujās ietvertajiem jautājumiem;

8.20. Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.21. organizēt pašvaldības kopīpašumā esošo īpašumu reālās sadales komisijas darbu, protokolēt komisijas sēdes un veikt reālās sadales komisijas protokolu noformēšanu;

8.22. organizēt pašvaldībai piederošo īpašumu apdrošināšanas procedūru;

8.23. veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas procedūras likumības ievērošanas pārbaudi un sagatavot dokumentus saistībā ar pārvaldīšanas tiesību nodošanas procedūras uzsākšanu; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.23.1Ja dzīvojamajā mājā ir pašvaldībai piederoši neprivatizēti dzīvokļi, pēc savstarpējas vienošanās ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodrošinātāju, veikt nepieciešamās darbības, lai sagatavotu pilnvarojuma līgumu par turpmāko pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.24. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.25. Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.26. Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.27. Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.28. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.29. sagatavot servitūtu līgumus par servitūtiem uz pašvaldības īpašumā esošās zemes; Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.30. veikt noslēgto nekustāmo īpašumu līgumu uzskaiti Nekustamā īpašuma informācijas sistēmas (NEKIP) datu bāzē un savas kompetences ietvaros noteikto līgumsaistību izpildes kontroli. Uzturēt un pilnveidot darbam nepieciešamās datu bāzes;

8.31. Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.32. nodrošināt pašvaldības mājas lapai un plašsaziņa līdzekļiem informāciju par nekustamo īpašumu nomu, privatizāciju, atsavināšanu;

8.33. Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.34. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.35. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai.

8.36. apzināt, noformēt, sagatavot reģistrācijai un uzskaitīt pašvaldības nekustamos īpašumus, pašvaldības zemju fondu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai;

8.37. sagatavot un iesniegt dokumentus pašvaldības īpašumu objektu reģistrācijai Zemesgrāmatā;

8.38. nodrošināt Zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības īpašumu uzņemšanu domes grāmatvedības bilancē un bilances vērtības maiņu;

8.39. Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.40. koordinēt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības īpašumu maiņu, citām personām piederošu īpašumu atsavināšanu pašvaldības vajadzībām, valstij piekrītošo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā, pašvaldības zemesgabalu izmantošanu, izskatot būvniecības pieteikumus un investīciju projektus;

8.41. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.42. sagatavot dzīvojamo māju (to daļu), neapdzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu privatizācijai nepieciešamos dokumentus, izziņot privatizāciju, rakstiski informējot īrniekus un zemes īpašniekus un publiski iepazīstinot visus potenciālos privatizācijas pretendentus ar objekta privatizācijas noteikumiem, kā arī organizēt attiecīgās izsoles;

8.43. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.44. sagatavot priekšlikumus zemesgabalu tālākai izmantošanai, pamatojoties uz pašvaldības teritorijas plānojumu sadarbībā ar būvvaldi;

8.45. piedāvāt pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošos zemesgabalus pašvaldības funkciju pildīšanai, izskatot to turpmākās izmantošanas iespējas darba grupā pašvaldības funkciju noteikšanai neapbūvētajos zemesgabalos;

8.46. sagatavot normatīvajos aktos noteiktos dokumentus pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu robežu uzmērīšanai, zemes gabalu un ēku (būvju) reģistrēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā;

8.47. sagatavot dokumentus tālākai darbībai ar pašvaldības īpašumiem – nomai, privatizācijai, atsavināšanai un maiņai;

8.48. Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.49. Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.50. Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.50.1. Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.50.2. sagatavot domes lēmumu projektus par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā;

8.50.3. sagatavot lūgumus Finanšu ministrijai par Ministru Kabinetam rīkojumu projektu sagatavošanu;

8.51. Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.52. pārstāvēt domi saistībā ar pašvaldības īpašumu robežu ierādīšanu dabā;

8.53. saskaņot robežu apsekošanas un robežu noteikšanas aktus un robežu plānus pašvaldībai piekrītošajiem zemesgabaliem un zemesgabaliem, kas robežojas ar pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem zemesgabaliem;

8.54. piedalīties robežstrīdu izskatīšanā savas kompetences ietvaros sadarbībā ar būvvaldi, Valsts Zemes dienestu un mērniecības biroju;

8.55. piedalīties jautājumu izskatīšanā, kas saistīti ar pašvaldības administratīvās robežas izveidošanu un koriģēšanu;

8.56. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.57. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.58. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.59. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.60. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.61. pēc pieprasījuma sagatavot un izsniegt Zemes komisijas lēmumus un to norakstus; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.62. nodrošināt nodaļas dokumentācijas un zemes reformas gaitā izveidoto denacionalizācijas un zemes lietu arhivēšanu un uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kontrolēt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, izveidot pastāvīgi glabājamo lietu aprakstus un nodot zemes reformas laikā uzkrātos namīpašumu denacionalizācijas un zemes īpašumu lietas Valsts zemes dienestam; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.63. kārtot Zemesgrāmatā reģistrējamo pašvaldības objektu sarakstus, pēc vajadzības tos aktualizēt;

8.64. Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.65. salīdzināt domes bilancē esošo pašvaldības īpašumu uzskaiti ar Valsts zemes dienesta datiem; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.66. sagatavot dokumentus atļauju izsniegšanai nepilsoņiem zemes iegūšanai īpašumā;

8.67. veikt pašvaldības īpašumu uzskaiti, veidojot darbam nepieciešamās datu bāzes, un veikt datu aktualizāciju datu bāzes programmā, norādot pašvaldības īpašumu piederību, sastāvu, juridiskās darbības ar tiem: saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem; saskaņā ar Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas datiem; saskaņā ar domes struktūrvienību, iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību datiem;

8.68. Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.69. sagatavot dokumentus par dzīvojamo māju privatizāciju izskatīšanai Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā;

8.70. apkopot informāciju par privatizācijas norisi:

8.70.1. veikt privatizējamās dzīvojamās mājas dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īpašumpiederības uzskaiti;

8.70.2. apkopot informāciju un kontrolēt maksājumus par privatizējamo fondu;

8.70.3. Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.71. organizēt procesu par pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo māju, kurā ir privatizēti visi privatizējamie objekti, pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku kopībai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.72. veikt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķu inventarizāciju, lai konstatētu atbilstības vai neatbilstības spēkā esošajam teritorijas plānojumam un aktualizētajiem būvju lietošanas veidiem Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

8.73. piedalīties dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas darbā, izstrādāt priekšlikumus un sagatavot nepieciešamos dokumentus Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.74. nodrošināt uzraudzību un sadarbību ar pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošinātājiem Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.75. sniegt priekšlikumus pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanai Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.76. izvērtēt un sniegt priekšlikumus par pašvaldības dzīvojamo telpu apsaimniekošanas tāmēm, kā arī iesniegt tās izskatīšanai un atzinuma sniegšanai domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejai; Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.77. Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

9. Nodokļu nodaļas uzdevumi ir:

9.1. veikt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu;

9.2. veikt šādu pašvaldības budžetā iemaksājamu ieņēmumu uzskaiti:

9.2.1. nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi;

9.2.2. Svītrots ar domes 2017.gada 9.jūnija 12.nolikumu

9.2.3. azartspēļu nodokļa maksājumi;

9.3. sagatavot un izsūtīt maksātājiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma paziņojumus;

9.4. sagatavot domes lēmuma projektus par bezstrīda kārtībā piedzenamajiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem;

9.5. sagatavot un nodot parādu piedziņas lēmumus un lietas zvērināto tiesu izpildītājiem;

9.6. sagatavot savas kompetences ietvaros saistošo noteikumu projektus par atvieglojumu piešķiršanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, par nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

9.7. sagatavot nodaļas kompetences ietvaros domes lēmuma projektus par nodokļu samaksas termiņu pagarināšanu, nodokļu parādu dzēšanu  un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu;

9.8. administrēt nekustamā īpašuma nodokļa parādu nodokļa maksātājiem, kuriem piemērots nodokļu atbalsta pasākums - lēmuma par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu vai atteikumu piemērot, lēmuma par nodokļa atbalsta pasākumu atcelšanu, nodokļa atbalsta pasākuma nokavējuma naudas dzēšanu pieņemšana;

9.9. sagatavot kreditoru prasījumus maksātāja maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības procesa, likvidācijas, pamatkapitāla samazināšanas, reorganizācijas un mantojuma lietas ierosināšanas gadījumā;

9.10. nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā pašvaldības administratīvajā teritorijā atvieglojumu piešķiršana;

9.11. sagatavot un izsniegt izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa, parādu, nokavējuma naudas un soda naudas neesamību;

9.12. sagatavot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi;

9.13. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai;

9.14. sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu jomā, ievērojot pašvaldības intereses.

10.  Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas uzdevumi ir:

10.1. nodrošināt pašvaldības pieņemto lēmumu īstenošanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldība ir kapitāla daļu turētājs ;

10.2. sagatavot lēmumu projektus un citus dokumentus par kapitālsabiedrību, kurās pašvaldība ir dibinātājs vai dalībnieks (akcionārs), dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju vai darbības turpināšanu un līdzdalības saglabāšanu ;

10.3. sagatavot pašvaldības kapitāla daļu turētāja uzdevumā lēmumu projektus, atzinumus un citus dokumentus kapitāla daļu pārvaldīšanas jomā;

10.4. sniegt atbalstu pašvaldības kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulču norises organizēšanā ;

10.5. apkopot informāciju par pašvaldības kapitālsabiedrībām un sagatavot pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim ziņas, kuras nepieciešamas kapitāla daļu turētāja pārstāvim viņa kompetencē ietilpstošo lēmumu pieņemšanai;

10.6. veidot un uzturēt nepieciešamo informāciju un lietas par pašvaldības kapitālsabiedrībām un piederošām kapitāla daļām;

10.7. organizēt normatīvajos aktos noteiktās aktuālas informācijas publiskošanu pašvaldības mājas lapā internetā par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai pastāv līdzdalība; Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.8. izskatīt un sagatavot atbildes projektus uz iesniegumiem par pašvaldības kapitālsabiedrībām un to darbību;

10.9. sagatavot un aktualizēt valsts pārvaldes iestādēm iesniedzamo informāciju par pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļiem, organizēt un pārbaudīt normatīvajos aktos noteikto kapitālsabiedrībām iesniedzamo informāciju Valsts kases informācijas sistēmā; Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.10. izstrādāt priekšlikumus par pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanu.

10.11. izvērtēt kapitālsabiedrību izstrādātās vidēja termiņa darbības stratēģijas, to atbilstību pašvaldības noteiktajiem vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

10.12. izvērtēt pašvaldības kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto mērķu īstenošanas progresu; Papildināts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.13. sistemātiski apkopot kapitālsabiedrību finanšu pārskatos sniegto informāciju; Papildināts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.14. izvērtēt kapitālsabiedrības darbības un finanšu rādītājus, to efektivitāti un atbilstību kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijā noteiktiem mērķiem un uzdevumiem; Papildināts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.15. organizēt pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu; Papildināts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.16. sagatavot savas kompetences ietvaros domes lēmumu projektus un saistošo noteikumu projektus par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību, no pašvaldības patstāvīgo funkcijām izrietošu kapitālsabiedrību pakalpojumu sniegšanu, maksas noteikšanu un citiem uzdevumu izpildes nosacījumiem; Papildināts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.17. sadarbībā ar citām struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm izvērtēt no pašvaldības patstāvīgām funkcijām izrietošu uzdevumu deleģēšanas vai pilnvarošanas nepieciešamību pašvaldības kapitālsabiedrībām, nodrošinot šādu no pašvaldības patstāvīgam funkcijām izrietošu uzdevumu deleģēšanas vai cita juridiskas dabas līguma sagatavošanas, saskaņošanas un noslēgšanas procesu. Papildināts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.18. koordinēt pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” darbību jautājumos, kas ietilpst pašvaldības kompetencē. Papildināts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 10.nolikumu

10.1 Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas uzdevumi ir: Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūlija 25.nolikumu

10.11. plānot, organizēt darbu un kontrolēt līgumsaistību izpildi neapbūvēto pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbiem:

10.11.1. ceļu uzturēšanā un labiekārtošanā sarkano līniju robežās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un piešķirtajiem budžeta līdzekļiem:

10.11.1.1. ielu braucamās daļas tīrīšana;

10.11.1.2. ietvju tīrīšana;

10.11.1.3. zaļo zonu kopšana;

10.11.1.4. puķu u.c. augu stādījumu izveidošana un kopšana;

10.11.1.5. autobusu pieturu aprīkojuma uzstādīšana un pieturu kopšana;

10.11.1.6. ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājumu stabiņu uzstādīšana un uzturēšana;

10.11.1.7. soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana un uzturēšana;

10.11.2. pašvaldības publisko apstādījumu izveidošanā, pašvaldības parku un skvēru apsaimniekošanā un labiekārtošanā;

10.11.3. pludmales apsaimniekošanā un labiekārtošanā;

10.11.4. pludmales aprīkojuma izgatavošanā un uzstādīšanā;

10.11.5. pašvaldības teritoriju sanitārā uzturēšanā (sadzīves atkritumu izvešana, klejojošu dzīvnieku izķeršana, atkritumu urnu un konteineru izvietošana u.c.);

10.11.6. plānot un organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā;

10.12. veikt pašvaldības apstādījumu uzraudzību un apsaimniekošanu;

10.13. pārzināt pašvaldības apstādījumus, to apsaimniekošanu un uzraudzību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

10.14. kontrolēt uzņēmēju un individuālo komersantu izpildīto darbu līgumsaistību garantijas;

10.15. pieņemt apmaksai kvalitatīvi izpildītos darbus, kontrolēt budžetā piešķirto līdzekļu racionālu izlietojumu;

10.16. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences jautājumos;

10.17. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

10.18. domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

10.19. piedalīties pašvaldības publisko apstādījumu plānu izstrādē;

10.110. sagatavot priekšlikumus un piedalīties nepieciešamo dokumentu izstrādē valsts un starptautiski finansēto atbalsta programmu realizācijai pašvaldības apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu izpildei;

10.111. piedalīties ar pašvaldības apsaimniekošanas un labiekārtošanas jautājumiem saistīto normatīvo aktu un juridisko dokumentu izstrādē, sekmējot pašvaldības interešu ievērošanu, sekot normatīvo aktu izmaiņām;

10.112. izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām nodaļas kompetences ietvaros;

10.113. sagatavot atzinumus par domes lēmumu projektiem un nomas līgumu projektiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

10.114. sagatavot ekonomiskos pārskatus valsts vai pašvaldības institūcijām pēc to pieprasījuma par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem.

10.115. nodaļas kompetences ietvaros nodrošināt pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” pārraudzību, izskatot sagatavotos lēmumprojektus, budžeta pieprasījumus un attīstības plānošanas dokumentus izskatīšanai domes sēdēs, kā arī citos Jūrmalas pilsētas domes iekšējos normatīvajos aktos, lēmumos vai rīkojumos noteiktajos jautājumos un sniegt priekšlikumus par to tālāku virzību; Papildināts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 10.nolikumu

10.116. nodaļas kompetences ietvaros izskatīt pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” direktora priekšlikumus iestādes darbības uzlabošanai un sniegt par to atzinumus domei. Papildināts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 10.nolikumu

10.2 Mežsaimniecības nodaļas uzdevumi ir: Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūlija 25.nolikumu

10.2 1. veikt pašvaldības mežu un apstādījumu uzraudzību, neatkarīgi no to īpašuma formas;

10.2 2. veikt pašvaldības mežu un apstādījumu apsaimniekošanu atbilstoši pašvaldības mežu inventarizācijai un apstādījumu attīstības koncepcijai;

10.2 3. nodrošināt un organizēt Koku vērtēšanas komisijas darbu, sagatavot koku ciršanas atļaujas un apmaksas dokumentus;

10.2 4. plānot un organizēt pašvaldības mežu apsaimniekošanas darbus:

10.2 4.1. kopšanas cirtes (ainavu kopšanas cirtes, sanitārās cirtes);

10.2 4.2. atvasāju nopļaušanu;

10.2 4.3. stādījumu kopšanu;

10.2 4.4. mežu atjaunošanu (stādīšanu);

10.2 4.5. atkritumu savākšanu mežos un kāpu joslā;

10.2 5. plānot un organizēt pašvaldības apstādījumu apsaimniekošanas darbus:

10.2 5.1. nokaltušo, mazvērtīgo un avārijas koku nociršanu;

10.2 5.2. ielu koku vainagu veidošanu;

10.2 5.3. ielu koku zaru nozāģēšanu;

10.2 5.4. koku celmu izfrēzēšanu un zāliena atjaunošanu;

10.2 5.5. pludmales kārklu joslas apzāģēšanu un stādīšanu;

10.2 6. organizēt pašvaldības mežu inventarizāciju;

10.2 7. sniegt nosacījumus un atzinumus attīstības priekšlikumiem mežu jomā (teritorijas plānojumiem, teritorijas plānojuma grozījumiem, detālplānojumiem, jaunbūvju projektiem, atmežojamās meža zemes plānojumiem u.c.);

10.2 8. sagatavot lēmumus par meža zemes atmežošanu;

10.2 9. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences jautājumos;

10.2 10. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

10.2 11. domes priekšsēdētāja, vietnieka vai izpilddirektora uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

10.2 12. piedalīties pašvaldības publisko apstādījumu plānu izstrādē;

10.2 13. piedalīties ar pašvaldības mežu un apstādījumu apsaimniekošanas jautājumiem saistīto normatīvo aktu un juridisko dokumentu izstrādē, sekmējot pašvaldības interešu ievērošanu, sekot normatīvo aktu izmaiņām;

10.214. izskatīt iedzīvotāju pieteikumus par nokaltušo koku (malkas) sagatavošanu pašpatēriņam pašvaldības mežos;

10.215. izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām nodaļas kompetences ietvaros.

10.3 Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļas uzdevumi ir: Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

10.31. organizēt, koordinēt un kontrolēt būvdarbus pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajos nekustamajos īpašumos atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodaļas kompetencei un izpilddirektora rīkojumam vai pārvaldes vadītāja uzdevumam un uzraudzīt to īstenošanu, izņemot valsts mērķdotāciju, aizņēmumu, Eiropas Savienības fondu vai citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētus projektus, un remonta darbus pašvaldībai piederošajās dzīvojamās telpās (turpmāk – būvdarbi ar finanšu avotu ierobežojumiem);

10.32. organizēt, koordinēt un kontrolēt būvdarbus ar finanšu avotu ierobežojumiem, saskaņojot tos ar pārvaldes vadītāju;

10.33. apsekot būvdarbiem paredzētos īpašumus, organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu tehnisko novērtēšanu un būvdarbiem ar finanšu avotu ierobežojumiem nepieciešamo izmaksu aprēķinu veikšanu;

10.34. pēc pašvaldības iestādes vadītāja lūguma nodrošināt profilaktiskos darbus pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu inženierkomunikāciju uzturēšanā un iekārtu atslēgšanā vai pieslēgšanā siltumapgādes, t.sk., gāzes sistēmas, elektroapgādes, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nodrošināšanai;

10.35. nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, saskaņojot ar Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļu;

10.36. organizēt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu vai citu tiesību subjektiem piederošo nekustamo īpašumu konstrukciju norobežošanu un nojaukšanas darbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši domes lēmumam, izpilddirektora rīkojumam vai pārvaldes vadītāja uzdevumam;

10.37. nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajos nekustamajos īpašumos, izņemot pašvaldības iestādēs, ugunsdrošības prasību ievērošanu, ugunsdrošības inventāra nodrošināšanu un to uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

10.38. sagatavot būvdarbu ar finanšu avotu ierobežojumiem plāna sagatavošanu un sniegt par veicamo būvdarbu prioritātēm, sagrupējot tos prioritārā secībā un norādot to paredzamos izpildes termiņus un būvdarbu paredzamās izmaksas;

10.39. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē atbilstoši nodaļas kompetences jautājumiem;

10.310. sniegt priekšlikumus publisko iepirkumu organizēšanai un piedalīties nepieciešamo dokumentu izstrādē par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem, lai nodrošinātu publisko iepirkumu procedūras veikšanu;

10.311. līguma par būvdarbiem ar finanšu avotu ierobežojumiem noslēgšanas gadījumā, nodrošināt līgumā norādīto būvdarbu kvalitatīvu īstenošanu atbilstoši līgumā noteiktajiem termiņiem, apjomiem, izmaksām un būvdarbu izmaksu tāmē norādītajām pozīcijām;

10.312. saskaņot paredzamo būvdarbu ar finanšu avotu ierobežojumiem izmaksu tāmes, tehniskās specifikācijas, apjomus, veikto darbu aktus un iesniegtās darbu izpildes atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem, apliecinot, ka veiktie darbi ir izpildīti kvalitatīvi, atbilst noteiktajiem apjomiem, norādītajiem būvizstrādājumiem un normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt veikto būvdarbu ar finanšu avotu ierobežojumiem izpildes kontroli;

10.313. pieņemt apmaksai izpildītos būvdarbus ar finanšu avotu ierobežojumiem, nodrošināt pašvaldības budžetā piešķirto līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

10.314. sagatavot nepieciešamos dokumentus, t.sk., domes lēmuma projektus par pašvaldības dzīvojamās vai nedzīvojamās ēkās vai telpās veiktajiem būvdarbiem kā dāvinājuma priekšmetu pieņemšanu vai atteikumu gadījumos, kad ziedotāji (dāvinātāji) rakstiskā iesniegumā domei ir izteikuši gribu veikt būvdarbus un pēc darbu pabeigšanas izbūvētos objektus pašvaldības dzīvojamās vai nedzīvojamās ēkās vai telpās bez atlīdzības nodot pašvaldības īpašumā.

IV Pārvaldes tiesības

11. Pārvaldei ir tiesības:

11.1. lūgt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

11.2. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst pārvaldes kompetencē;

11.3. sadarboties ar struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos;

11.4. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par pārvaldes kompetencē esošiem jautājumiem.

11.5. izdot brīdinājumus par administratīvā akta piespiedu izpildi nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņas procesā. Papildināts ar domes 2017.gada 9.jūnija 12.nolikumu

V Nodaļu tiesības

12. Papildus Dzīvokļu nodaļai ir šādas tiesības:

12.1. izsniegt šādus paziņojumus un uzaicinājumus, ka:

12.1.1. persona reģistrēta pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā;

12.1.2. personai piešķirts vienreizējs dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalsts;

12.1.3. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

12.1.4. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

12.1.5. personai nepieciešams iesniegt dokumentus, lai varētu atrisināt dzīvokļa jautājumus;

12.2. lai nodrošinātu personu dzīvesvietas deklarēšanas, reģistrēšanas un anulēšanas funkciju izpildi pašvaldībā:

12.2.1. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

12.2.2. aktualizēt informāciju Iedzīvotāju reģistrā,

12.2.3. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

12.2.4. sagatavot un izsniegt izziņas par personas deklarēto/reģistrēto dzīvesvietu, kā arī dokumentu, kas apliecina personas dzīvesvietas deklarēšanas faktu; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

12.2.5. sagatavot un nosūtīt personām uzaicinājumus viedokļa noskaidrošanai un dokumentu, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, iesniegšanai; Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

12.2.6. sagatavot un nosūtīt personām paziņojumus par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu uz personas iesnieguma pamata vai par administratīvās lietas izbeigšanu. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

13. Papildus Pašvaldības īpašumu nodaļai ir šādas tiesības:

13.1. izvērtēt un saskaņot iesniegumus Inženierbūvju plānošanas uzdevumu saņemšanai, projektus un būvprojektus

13.2. piedalīties zemes robežu apsekošanā un ierādīšanā dabā, parakstīt zemes robežu apsekošanas un noteikšanas aktus mērniecības lietās par pašvaldībai piekrītošajiem zemesgabaliem un zemesgabaliem, kas robežojas ar pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem zemesgabaliem, kā arī saskaņot zemes robežu plānus;

13.3. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

13.4. iegūt piekļuves tiesības datu aktualizācijai Valsts zemes dienesta kadastra kartē.

14. Papildus Nodokļu nodaļai ir šādas tiesības:

14.1. sagatavot un izsniegt izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa, parādu, nokavējuma naudas un soda naudas neesamību;

14.2. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu;

14.3. nekustamā īpašuma nodokļa parāda administrēšanas jomā nodokļu maksātājiem, kuriem piemērots nodokļa atbalsta pasākums, pieņemt šādus lēmumus:

14.3.1. par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu vai atteikumu piemērot;

14.3.2. par nodokļa atbalsta pasākumu atcelšanu;

14.3.3. par nodokļa atbalsta pasākuma nokavējuma naudas dzēšanu.

14.4. pieņemt lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu nodevas par transportlīdzekļa iebraukšanu īpaša režīma zonā pašvaldības administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

VI Pārvaldes vadība un struktūra

15. Pārvaldi vada pārvaldes vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Pārvaldes vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Pārvaldes vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome. Izpilddirektors saskaņo pārvaldes vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

16. Pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

16.1 Pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par Dzīvokļu nodaļas un Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļas organizēto remonta darbu un būvdarbu procesu norisi, to izpildi noteiktajos termiņos un apjomos, un to uzraudzību. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

17. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

18. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu norīkots, kāds no pārvaldes nodaļu vadītājiem. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

19. Pārvaldes vadītājs: Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

19.1. pieņem lēmumu par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;

19.2. lemj par nodaļām un daļai uzticamo pienākumu sadali;

19.3. organizē pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi.

20. Nodaļu vada attiecīgās nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstos. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome.

20.1 Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

21. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

22. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora vai pārvaldes vadītāja rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

22.1 Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

23. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

24. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

VII Pārvaldes darbinieku tiesības un pienākumi

25. Pārvaldes darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

26. Pārvaldes darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus pārvaldes vadītāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

27. Ja nodaļas vadītājs vai cits nodaļas vai daļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē pārvaldes vadītāju. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

28. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no pārvaldes vadītāja, viņš par to informē nodaļas vai daļas vadītāju. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

VIII Noslēguma jautājumi

29. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

30. Ar nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumu Nr.30 „Dzīvokļu nodaļas nolikums”, 2008.gada 31.janvāra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.3 „Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas nolikums”, 2008.gada 31.janvāra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.4 „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas nolikums”, 2010.gada 4.februāra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.27 „Nodokļu nodaļas nolikums”, 2010.gada 10.septembra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.64 „Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas nolikums”.

31. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs pārvaldes vadītājs.

32. Dzīvokļu nodaļa ir Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļas arhīva dokumentācijas, līgumsaistību, budžeta līdzekļu un citu tiesību un saistību pārņēmēja pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu remontdarbiem un sadzīves atkritumu izvešanai un utilizācijai no pašvaldībai piederošām dzīvojamām telpām. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

33. Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa ir Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļas arhīva dokumentācijas, līgumsaistību, budžeta līdzekļu un citu tiesību un saistību pārņēmēja, izņemot saistības, kas skar pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu remontdarbus, sadzīves atkritumu izvešanu un utilizāciju no pašvaldībai piederošām dzīvojamām telpām. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis