Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 17

protokols Nr. 2, 18. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas Teritorijas plānojuma
grozījumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018. gada 15. marta lēmumu Nr. 122 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”, Domes 2020 gada 20. februāra lēmumu Nr. 92 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, Domes 2020. gada 26. novembra lēmumu Nr. 668 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu”, Domes 2020. gada 17. decembra lēmumu Nr. 763 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, Jūrmalas domes 2021. gada 28. oktobra lēmumu Nr. 501 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu”, Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 640 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumu Nr. 124 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu”, Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta lēmumu Nr. 393 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas (4.0) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 178 “Par Jūrmalas valstspilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu” un Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 179 “Par Jūrmalas valstspilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas (5.0) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ir izstrādāti Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumi (turpmāk – Teritorijas plānojuma grozījumi).

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi izvērtēti Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un apkopoti ziņojumā par izstrādes procesu, kurā ietverts pārskats par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu. Par Teritorijas plānojuma grozījumiem un to Vides pārskatu saņemti kopumā pozitīvi institūciju atzinumi, atsevišķu institūciju atzinumos ietvertas norādes attiecībā uz teritoriju turpmāko plānošanu Teritorijas plānojuma grozījumu īstenošanas procesā. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir veikti redakcionāli precizējumi, lai novērstu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu atšķirīgas interpretācijas iespējas.

Ir saņemts Vides pārraudzības valsts biroja 2023. gada 21. decembra atzinums Nr. 4-03/20/2023 par Teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskatu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 87. punktam, Jūrmalas domē ir iesniegts ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu, priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu. Ievērojot to, ka būtiskas izmaiņas sagatavotajā redakcijā nav jāveic, nav nepieciešams turpināt Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidošanu.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 15. punktu un 4. panta trešo daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 25. panta pirmo daļu, Noteikumu 88.1. apakšpunktu un 91. punktu, un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2024. gada 12. janvāra atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/1) Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumus. Ar teritorijas plānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, grafisko daļu un ziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29138 un pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv, un ar teritorijas plānojuma grozījumu pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes arhīvā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

2. Teritorijas plānojuma grozījumu daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas kartes “Funkcionālais zonējums”, “Apgrūtinājumi un aprobežojumi”, “Kultūras pieminekļi” un “Funkcionālais zonējums un TIN” apstiprināt kā saistošos noteikumus Nr. 2 „Par Jūrmalas valstspilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

3. Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldei nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldei nodrošināt šī lēmuma 2. punktā minēto saistošo noteikumu nosūtīšanu izsludināšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu.

5. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu publicēšanu pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

6. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma un saistošo noteikumu ievietošanu pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF