Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
2 Protokols SĒDES PROTOKOLS 25.01.2024
5 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” 25.01.2024
4 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

25.01.2024
3 Saistošie noteikumi Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas

25.01.2024
2 Saistošie noteikumi Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

25.01.2024
32 Lēmums Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 25.01.2024
31 Lēmums Par atbalsta apmēra izmaiņām privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par izglītības programmas īstenošanu un ēdināšanas izdevumu segšanu kārtējam saimnieciskajam gadam 25.01.2024
30 Lēmums Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 353 “Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta” 25.01.2024
29 Lēmums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” 25.01.2024
28 Lēmums Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija lēmuma Nr. 348 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu 25.01.2024
27 Lēmums Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra lēmumā Nr. 594 “Par cilvēku drošību apdraudošo ēku Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā sakārtošanu” 25.01.2024
26 Lēmums Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Strēlnieku prospektā 86, Jūrmalā, sakārtošanu 25.01.2024
25 Lēmums Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Upes ielā 3, Jūrmalā, sakārtošanu 25.01.2024
24 Lēmums Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “Lai tā māja rūc!” noslēgumu 25.01.2024
23 Lēmums Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekta “Atbalsts Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai” noslēgumu 25.01.2024
22 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 433 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu” 25.01.2024
21 Lēmums Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Valsts asinsdonoru centrs” 25.01.2024
20 Lēmums Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 25.01.2024
19 Lēmums Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-408, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 25.01.2024
18 Lēmums Par dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” atklātajā projektu konkursā 25.01.2024
17 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu 25.01.2024
16 Lēmums Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu 25.01.2024
15 Lēmums Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 44, Jūrmalā, apstiprināšanu 25.01.2024
14 Lēmums Par lokālplānojuma zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 25.01.2024
13 Lēmums Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 68A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 25.01.2024