Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
12 Protokols SĒDES PROTOKOLS 07.11.2023
11 Protokols SĒDES PROTOKOLS 26.10.2023
37 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par pabalstu transporta izdevumu segšanai” 26.10.2023
36 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašumanodokli Jūrmalā”

26.10.2023
35 Saistošie noteikumi Par Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 43 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”” atcelšanu 26.10.2023
34 Saistošie noteikumi Par interešu izglītības licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas kārtību 26.10.2023
33 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” 26.10.2023
32 Saistošie noteikumi Ķemeru kūrorta parka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi 26.10.2023
31 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 26.10.2023
519 Lēmums Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 07.11.2023
518 Lēmums Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu 07.11.2023
517 Lēmums Par Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija lēmuma Nr. 210 “Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram” atzīšanu par spēku zaudējušu 07.11.2023
516 Lēmums Par atbalstu starptautiskajai konferencei Jūrmalā 07.11.2023
515 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” B korpusa pārbūve ” īstenošanai 07.11.2023
514 Lēmums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā” 07.11.2023
513 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 26.10.2023
512 Lēmums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” 26.10.2023
511 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” pamatkapitālā 26.10.2023
510 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu SIA “Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā 26.10.2023
509 Lēmums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. oktobra lēmuma Nr. 501 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu” pielikumā 26.10.2023
508 Lēmums Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 26.10.2023
507 Lēmums Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 10. oktobra atzinumu Nr. 1-18/5826 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 28” 26.10.2023
506 Lēmums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” īstenošanu” 26.10.2023
505 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 349 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” 26.10.2023
504 Lēmums Par Jūrmalas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem 26.10.2023