Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
237 Lēmums Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” par centralizēto sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā 30.05.2024
236 Lēmums Par grozījumiem Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 30.05.2024
235 Lēmums Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12 Jūrmalā, apstiprināšanu 30.05.2024
234 Lēmums Par detālplānojuma grozījumu zemes vienībai Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu 30.05.2024
233 Lēmums Par detālplānojuma zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā, apstiprināšanu 30.05.2024
232 Lēmums Par lokālplānojuma zemesgabalam, Talsu šosejā 64, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 30.05.2024
231 Lēmums Par detālplānojuma zemesgabalam Salacas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 30.05.2024
230 Lēmums Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bulduru prospektā 106, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā 30.05.2024
229 Lēmums Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Juglas ielā 4, Jūrmalā, un Ogres ielā 5, Jūrmalā 30.05.2024
228 Lēmums Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” 30.05.2024
227 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 618 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru pēc pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanas” 30.05.2024
226 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 605 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru” 30.05.2024
225 Lēmums Par Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” precizēšanu 30.05.2024
224 Lēmums Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-129, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 30.05.2024
223 Lēmums Par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā 30.05.2024
222 Lēmums Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas 30.05.2024
221 Lēmums Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) 30.05.2024
220 Lēmums Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eurodesk tīkla informācijas punkta izveidošanu 30.05.2024
219 Lēmums Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Apgriezt un sajaukt: Pašradīts un Profesionāls” 30.05.2024
218 Lēmums Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “CLIL (satura un valodas integrēta apguve) metožu iekļaušana izglītībā, izmantojot AI (Mākslīgais intelekts) rīkus” 30.05.2024
217 Lēmums Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 34-178, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā 30.05.2024
216 Lēmums Par būves nojaukšanu Milteņu ielā 4, Jūrmalā 30.05.2024
215 Lēmums Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Salaspils iela 0015, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 30.05.2024
214 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Alejas ielā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 30.05.2024
213 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 30.05.2024