Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 562

protokols Nr. 17, 54. punkts

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumu Nr.683 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam 2009.-2021.gadam” tika uzsākta jauna Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.219 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.565 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu” ir noteikts, ka teritorijas plānojuma izstrāde jāpabeidz saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.jūlija lēmumu Nr.377 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika apstiprināta Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma galīgā redakcija un nodrošināta iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otro redakciju, iespēja iepazīties ar tā galīgo redakciju Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 noteiktajā kārtībā laika posmā no 2012.gada 16.jūlija līdz 6.augustam. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.augusta lēmumu Nr.413 (protokols Nr.12, 1.punkts) „Par tehniskas kļūdas precizējumu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgajā redakcijā” tika pagarināta iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otro redakciju, iespēja iepazīties ar tā galīgo redakciju Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktā noteiktajā kārtībā līdz 2012.gada 27.augustam.

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegts izstrādātais teritorijas plānojums, sagatavots ziņojums par institūciju un kaimiņu pašvaldību atsauksmēm, kā arī komentāri par fizisko un juridisko personu atsauksmēm par plānojuma galīgo redakciju.

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 25.un 27.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47.punktu, un saskaņā ar 2012.gada 3.oktobra Attīstības un vides komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

2. Teritorijas plānojuma daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafisko daļu izdot kā saistošos noteikumus Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (pielikums).

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc pieņemšanas, nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanu pašvaldības interneta vietnē www.jurmala.lv , vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

5. Jūrmalas pilsētas domes Informātikas nodaļai lēmumu par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un Vides pārskatu ievietot pašvaldības interneta vietnē.

6. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt sabiedrībai Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma saistošās daļas publisku pieejamību.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


I. Paskaidrojuma raksts

1. JŪRMALA – IEVADS. VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS UN PLĀNOŠANAS KONTEKSTS [.pdf]

[.pdf] Paskaidrojuma raksta pielikumi

1.1. kartoshēma [.jpg] Vēsturiskais apdzīvojums saistībā ar iedzīvotāju nodarbošanos līdz 20.gs. sākumam.

1.2. kartoshēma [.jpg] Kaimiņu pašvaldību un Jūrmalas pilsētas robežteritorijas.

1.3. kartoshēma [.jpg] Jūrmalas pilsētas un kaimiņu pašvaldību kopīgo interešu teritorijas.

1.4. kartoshēma [.jpg] Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995. -2007. gadam ar grozījumiem līdz 2009. gadam. Teritorijas zonējums.

1.5. kartoshēma [.jpg ] Jūrmalas telpiskās attīstības perspektīva.

1.6. kartoshēma [.jpg] Teritorijas pašreizējā izmantošana.

kartoshēma [.jpg] Robežu maiņa. Kūdra

kartoshēma [.jpg ] Robežu maiņa. Lielupe

kartoshēma [.jpg] Robežu maiņa. Priedaine

2. DABAS VIDE

2.1. kartoshēma [.jpg ] Esošo un perspektīvo peldvietu izvietojums Jūrmalā.

2.2. kartoshēma [.jpg ] Applūstošās teritorijas.

2.3. kartoshēma [.jpg ] Bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgas teritorijas un objekti.

3. DZĪVOJAMĀ VIDE

3.1. kartoshēma [.jpg ] Pastāvīgo iedzīvotāju skaita sadalījums pilsētas daļās.

3.2. kartoshēma [.jpg ] Mājokļu izvietojums Jūrmalas pilsētā atbilstoši NILM.

3.3. kartoshēma [.jpg ] Izglītības iestāžu izvietojums Jūrmalā.

3.4. kartoshēma [.jpg ] Sociālo objektu izvietojums Jūrmalā.

3.5. kartoshēma [.jpg ] Jūrmalas pilsētas domes investīciju plāns 2009. – 2012. gadam.

4. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE

4.1. kartoshēma [.jpg ] Kūrorta un tūrisma piedāvājuma prioritārās pilsētas daļas.

4.2. kartoshēma [.jpg ] Kūrortu infrastruktūra un resursi Jūrmalā.

4.3. kartoshēma [.jpg ] Ziemeļeiropas kūrortpilsētu piedāvājums.

4.4. kartoshēma[.jpg ] Ūdensmalu pieejamība.

4.5. kartoshēma [.jpg ] Pakalpojumu centri.

4.6. kartoshēma [.jpg ] Ēdināšanas uzņēmumu izvietojums Jūrmalā.

4.7. kartoshēma [.jpg ] Tirdzniecības vietu izvietojums Jūrmalā.

4.8. kartoshēma [.jpg ] Nekustamo īpašumu sadalījums pēc piederības.

4.9. kartoshēma [.jpg ] Jauno projektu izvietojums Jūrmalā, 2009. gads.

5. VIDES STĀVOKLIS

5.1. kartoshēma [.jpg ] Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas.

5.2. kartoshēma [.jpg ] Riska teritorijas un objekti.

5.3. kartoshēma [.jpg ] Urbumi un to aizsargjoslas.

5.4. kartoshēma [.jpg ] Dalītās atkritumu vākšanas punktu izvietojums.

6. INŽENIERINFRASTRUKTŪRA

6.1. kartoshēma [.jpg ] Ūdensapgādes shēma.

6.2. kartoshēma [.jpg ] Kanalizācijas shēma.

6.3. kartoshēma [.jpg] Virszemes ūdeņu noteces, meliorācijas un lietus kanalizācijas shēma.

6.4. kartoshēma [.jpg ] Siltumapgādes shēma.

6.5. kartoshēma [.jpg ] Elektroapgādes shēma.

6.6. kartoshēma [.jpg ] Gāzes apgādes shēma.

6.7. kartoshēma [.jpg ] Telekomunikāciju shēma.

7. TRANSPORTS

7.1. kartoshēma [.jpg ] Pieslēgumi valsts autocelu tīklam.

7.2. kartoshēma [.jpg ] Ielu klasifikācija.

7.3. kartoshēma [.jpg ] Autonovietņu izvietojums un iedalījums pēc izmantošanas nolūka.

7.4. kartoshēma [.jpg ] Sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība.

7.5. kartoshēma [.jpg ] Dzelzceļa šķērsojumi.

7.6. kartoshēma [.jpg ] Upju trasporta infrastruktūra.

7.7. kartoshēma [.jpg ] Velotransports.

7.8. kartoshēma [.jpg ] Transporta negadījumi.

7.9. kartoshēma [.jpg ] Plānotā transporta shēma.

8. KULTŪRAS MANTOJUMS

8.1. kartoshēma [.jpg] Kultūras pieminekļi.

9. JŪRMALAS PILSĒTAINAVA

10. JŪRMALAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1995. – 2007. (2009.) APBŪVES NOTEIKUMU IZVĒRTĒJUMS

11. AIZSARGJOSLAS

11.1. kartoshēma [.jpg] Ģeodēzisko tīkla punktu izvietojums Jūrmalas pilsētā.

kartoshēma [.jpg ] Monitoringa stacijas.

12. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI JŪRMALAS PILSĒTAS DAĻĀS

12.1.kartoshēma [.jpg ] Pilsētas daļas plānojumā.

II. Saistošā grafiskā daļa

1. Teritorijas plānotā atļautā izmantošana [.pdf ]

2. Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības [.pdf ]

3. Maksimālais apbūves blīvums [.pdf ]

4. Būvju augstumu ierobežojumi [.pdf ]

5. Apgrūtinājumi [.pdf ]

6. Sarkano līniju plāns [.pdf ]

7. Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas [.pdf ]

8. Meliorācijas un lietus kanalizācijas sistēmas [.pdf ]

9. Detalizētas plānošanas teritorijas [.pdf ]

10. Spēkā esošie detālplānojumi [.pdf ]

11. Īpašā režīma zona transporta līdzekļu iebraukšanai [.pdf ]

12. Plūdu riska teritorijas [.pdf ]

III.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi [ .pdf ]

7.pielikums. Jūrmalas apbūves izvērtējums [.zip ]

IV. Pārskats par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem izstrādi

1.daļa. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrāde [.pdf ]

1.pielikums. Institūciju nosacījumi. [.pdf ]

2.pielikums. Sabiedriskās apspriešanas atkārtotā pirmā posma (priekšlikumu iesniegšanas posma) sanāksmju protokoli. [.pdf ]

3.pielikums. Darba grupu protokoli. [.pdf ]

2.daļa. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedriskā apspriešana [.pdf ]

1.pielikums. Institūciju atzinumi. [.pdf ]

2.pielikums. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli un diskusiju materiāli. [.pdf ]

3.pielikums. Darba grupu protokoli. [.pdf ]

3.daļa. Informēšanas posms par teritorijas plānojuma galīgo redakciju. [.pdf ]

4.daļa. Teritorijas plānojuma otrās redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. [.pdf ]

5.daļa. Informēšanas posms par teritorijas plānojuma galīgo redakciju (II). [.pdf ]

V. Priekšlikumi kultūras pieminekļu individuālajām aizsargjoslām.

Arhitektūras un vēstures pieminekļu individuālās aizsargjoslas.

1. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Priedaines vasarnīcu rajons (valsts aizsardzības nr.6088). pamatojums [.pdf ];
karte [.pdf ]

2. Vietējās pilsētbūvniecības piemineklis Stirnu rags (valsts aizsardzības nr. 6090). pamatojums [.pdf] ;
karte [.pdf ]

3. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi Dubultu - Majoru - Dzintaru - Bulduru - Lielupes vasarnīcu rajons (valsts aizsardzības nr. 6083), Vecbulduru zvejniekciems un vasarnīcu rajons (valsts aizsardzības nr. 6093) un vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi Dzintaru - Bulduru vasarnīcu kvartāli (valsts aizsardzības nr. 6084), Majoru - Dzintaru vasarnīcu kvartāli (valsts aizsardzības nr. 6087). pamatojums [.pdf ];
1. karte [.pdf ]
2. karte [.pdf ]

4. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Vaivaru - Asaru - Mellužu - Pumpuru - Jaundubultu vasarnīcu rajons (valsts aizsrdzības nr. 6092) un vietējās nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Vaivaru - Asaru - Mellužu vasarnīcu kvartāli (valsts azsardzības nr. 6091). pamatojums [.pdf ];
karte [.pdf ]

5. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Slokas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības nr. 6089). pamatojums [.pdf ];
karte [.pdf ]

6. Vietējās nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Kauguru zvejniekciems (valsts aizsardzības nr.6086). pamatojums [.pdf ];
karte [.pdf ]

7. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Ķemeru kūrorts (valsts aizsardzības nr. 6085). pamatojums [.pdf ];
karte [.pdf ]

Pilsētbūvniecības pieminekļu individuālo aizsargjoslu pamatojums. [.pdf ]

Pilsētbūvniecības pieminekļu individuālo aizsargjoslu projekti. kartes [.zip ]


Vides pārskats

Informatīvais ziņojums [.pdf]

Vides pārskats [.pdf]

Vides pārskata pielikumi [.zip]

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums [.pdf]

Pārskats par Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu [.pdf]


Lejupielāde: DOC un PDF