Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 22.decembra 89.nolikumu

2014.gada 18.decembrīNr. 28

protokols Nr. 18, 11. punkts

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikums

Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 8.nolikumu

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
63.panta trešo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 3.panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5., 8.punktu, 5.panta otro daļu, 14.panta
pirmo daļu, 15.panta trešo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu,
Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 262 „Valsts un
pašvaldības institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un
amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”
un pašvaldības institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
sociālajām garantijām”, Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”
Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums (turpmāk - nolikums) nosaka pašvaldības domes (turpmāk - dome) priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku un pārējo pašvaldības iestāžu un aģentūras vadītāju un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtību, kā arī atlīdzības noteikšanas kārtību par deputāta pienākumu pildīšanu, atlīdzību par darbu komisijās un darba grupās. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 8.nolikumu

2. Nolikumā lietotie termini:

2.1. administrācija - pašvaldības iestāžu un amatpersonu kopums, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;

2.2. pašvaldības institūcija – ar domes lēmumu izveidota iestāde vai pašvaldības aģentūra;

2.3. iestāde – ar domes lēmumu izveidota institūcijas ar juridiskas personas tiesībām, kuras Latvijas Republikas likumos un domes lēmumos noteiktās kompetences ietvaros sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem un kuru darba organizēšanu nosaka vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar domes lēmumu.

2.4. centrālā administrācija – Jūrmalas valstspilsētas administrācija. Papildināts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

3. Nolikuma mērķis ir noteikt vienotu atlīdzības sistēmu pašvaldībā, veicināt personāla vadības attīstību un darbinieku motivāciju pašvaldības funkciju realizēšanai.

4. Nolikums attiecas uz domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, deputātiem, administrācijas, pašvaldības institūciju vadītājiem un darbiniekiem (amatpersonām) (turpmāk - darbinieks), kuri nodarbināti attiecīgajā pašvaldības institūcijā saskaņā ar domes apstiprināto darbinieku skaita sarakstu (izņemot Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu finansētajos projektos nodarbinātos darbiniekus). Uz pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem izglītības jomā, izglītības iestāžu struktūrvienību vadītājiem un pedagogiem attiecas šī nolikuma XII. nodaļa. Uz Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu finansētajos projektos nodarbinātajiem darbiniekiem attiecas šī nolikuma XIII. nodaļa. Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 47.nolikumu

5. Pašvaldība neizmaksā citādu atlīdzību kā to, kas noteikta Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (turpmāk - Atlīdzības likums), Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, šajā nolikumā un koplīgumos, ja koplīgumos noteiktā atlīdzība nav pretrunā ar Atlīdzības likumā un Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto. Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 20.nolikumu

6. Pašvaldības institūciju vadītāji koplīgumus slēdz un nolikuma izpildi nodrošina pašvaldības institūcijai apstiprinātā budžeta ietvaros atlīdzības izmaksām noteiktajiem asignējumiem.

7. Atlīdzību nolikuma izpratnē veido darba samaksa vai darba alga, sociālās garantijas un atvaļinājumi. Darba samaksa nolikuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas. Darba alga nolikuma izpratnē ir pašvaldības izglītības iestāžu tarifikācijās pedagogam noteiktā mēnešalga, kas tiek iegūta mēneša darba algas likmi pareizinot ar pedagogam noteikto slodzi, piemaksas, prēmijas vai naudas balvas. Sociālās garantijas ir pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un citi šajā nolikumā noteiktie izdevumi par amata (darba) pienākumu pildīšanu. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 44.nolikumu

8. Nolikums neattiecas uz pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļiem un darbiniekiem. Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 47.nolikumu

9. Pašvaldības institūciju atbildīgie darbinieki, izstrādājot normatīvos aktus par atlīdzību, konsultējas ar darbinieku pārstāvjiem, atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošiem normatīvajiem aktiem un spēkā esošajiem koplīgumiem.

10. Pašvaldības institūciju darbiniekiem atlīdzība tiek izmaksāta no attiecīgās institūcijas finanšu līdzekļiem. Par vienu un to pašu gadījumu nedrīkst izmaksāt vairākas prēmijas un naudas balvas.

II. Deputāta, kurš ieņem algotu amatu domē, atlīdzība

11. Domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji, izņemot finanšu komitejas, ir algoti amati domē. Šāda deputāta darba laika uzskaiti veic Jūrmalas centrālās administrācijas Personāla nodaļa (turpmāk – Personāla nodaļa). Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

12. Domes priekšsēdētāja mēnešalga tiek noteikta ņemot vērā Valsts kancelejas noteikto bāzes mēnešalgas apmēru, piemērojot koeficientu 3,64. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 1.nolikumu

13. Domes priekšsēdētāja vietniekam mēnešalga tiek noteikta ņemot vērā Valsts kancelejas noteikto bāzes mēnešalgas apmēru, piemērojot koeficientu 3,2. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 1.nolikumu

14. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (izņemot finanšu komitejas) mēnešalga tiek noteikta ņemot vērā Valsts kancelejas noteikto bāzes mēnešalgas apmēru, piemērojot koeficientu 2,55. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 1.nolikumu

15. Deputāts, kurš ieņem algotu amatu domē (turpmāk šajā nodaļā – deputāts) un vienlaikus pilda citus amata (darba) pienākumus, kas uzskatāmi par papildu darbu pašvaldībā, saņem pēc izvēles, iesniedzot iesniegumu domē, attiecīgi vienu no mēnešalgām un piemaksu pie mēnešalgas atbilstoši Atlīdzības likuma nosacījumiem.

16. Ja domes priekšsēdētāja vietnieks vada kādu no pastāvīgajām komitejām, tad viņam tiek noteikta ikmēneša piemaksa par papildus darbu 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas.

17. Domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam un pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (kuriem tas ir vienīgais algotais amats), apmaksātu papildatvaļinājumu piešķir 10 (desmit) darba dienu apmērā. Izbeidzoties pilnvarām, izmaksājama kompensācija par neizmantotu papildatvaļinājumu noteiktajā apmērā, ja par papildatvaļinājuma piešķiršanu ir izdots rīkojums, izņemot, ja domes priekšsēdētājs tiek atbrīvots no amata pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 65.panta otro daļu.

18. Deputātam izmaksā pabalstu 25% (divdesmit piecu procentu) apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, Atlīdzības likumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz deputāta iesniegumu.

19. Deputātam izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, mazbērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa, māsas, pusbrāļa vai pusmāsas) vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

20. Deputāta nāves gadījumā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies deputāta apbedīšanu, izmaksā vienreizēju pabalstu deputātam noteiktās mēnešalgas apmērā Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” noteiktajā kārtībā.

21. Pašvaldība var apdrošināt deputāta veselību atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumam Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

22. Deputātam ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus sedz atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra noteikumiem Nr.1 „Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

23. Deputātam izmaksā atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā Atlīdzības likumā noteiktajos gadījumos.

III. Deputāta, kurš neieņem algotu amatu domē, atlīdzība

24. Deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē (turpmāk šajā nodaļā – deputāts), par deputāta pienākumu pildīšanu mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam normālā darba laika ietvaros. Atlīdzības stundas tarifa likmi nosaka Atlīdzības likumā noteikto mēnešalgu dalot ar attiecīgo darba stundu skaitu mēnesī. Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 22.nolikumu

25. Deputātam, kopējais mēnešalgas apmērs nepārsniedz Valsts kancelejas noteikto bāzes mēnešalgas apmēru, piemērojot koeficientu 1,2. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 1.nolikumu

26. Deputāta darba laiks tiek apmaksāts, veicot šādus pienākumus:

26.1. piedalīšanās pastāvīgajās komitejās, domes sēdēs;

26.2. veicot citus pienākumus, kuri saistīti ar deputāta pienākumu pildīšanu, saskaņā ar deputāta iesniegtajām ziņām, atbilstoši likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums” III. nodaļā noteiktajam.

27. Deputātu darba laika uzskaiti veic Personāla nodaļa atbilstoši:

27.1. Jūrmalas centrālā administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvās nodaļas iesniegtajai uzskaitei par 26.1.apakšpunktā noteiktajiem pienākumiem; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

27.2. deputātu iesniegtajām ziņām par 26.2.apakšpunktā noteiktajiem pienākumiem saskaņā ar šī nolikuma 1.pielikumu.

28. Personāla nodaļa deputātu darba laika uzskaites veidlapu, kuru apstiprina domes priekšsēdētājs, ne vēlāk kā līdz katra mēneša 10.datumam, iesniedz Jūrmalas centrālās administrācijas Centralizētajā grāmatvedībā. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

29. Svītrots ar domes 2019.gada 25.jūlija 22.nolikumu

30. Deputātam ir tiesības uz transporta un sakaru izdevumu kompensāciju, zaudējumu vai kaitējuma kompensāciju, ar nosūtīšanu komandējumā saistīto apdrošināšanu saskaņā ar Atlīdzības likumā noteikto un atbilstoši domes priekšsēdētāja rīkojumam. Minētie izdevumi deputātam tiek atlīdzināti pēc izdevumu attaisnojošu dokumentu iesniegšanas Jūrmalas centrālās administrācijas Centralizētajā grāmatvedībā. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

31. Deputātam ir tiesības uz veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” noteiktajā kārtībā.

32. Deputātam ir tiesības uz kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra noteikumu Nr.1 „Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” noteiktajā kārtībā.

IV. Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka mēnešalga

33. Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka mēnešalgas apmēru nosaka ar domes lēmumu, klasificējot attiecīgo amatu atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 262 „Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība” (turpmāk - Amatu katalogs), ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

34. Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka mēnešalga nedrīkst pārsniegt domes priekšsēdētāja mēnešalgu normatīvajos aktos un nolikumā noteiktajā kārtībā.

V. Darbinieku mēnešalga

35. Darbinieku amatu sarakstus ar amatiem attiecīgajām mēnešalgām apstiprina dome.

36. Mēnešalgas apmēru norāda darba līgumā, kas noslēgts starp darba devēju un darbinieku. Mēnešalgas apmēra izmaiņu gadījumā darba līgumā izdara attiecīgus grozījumus, kurus noformē rakstveidā un paraksta abas līgumslēdzēju puses atbilstoši Darba likumā noteiktajam.

37. Darbinieku mēnešalgas apmēru nosaka Atlīdzības likumā noteiktajā kārtībā, klasificējot attiecīgo amatu atbilstoši Amatu katalogam un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, ievērojot šo noteikumu 38.punktā minētās komisijas priekšlikumu.

38. Amatu klasificēšanas rezultātus iesniedz izskatīšanai ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotai amatu klasificēšanas komisijai, kuru vada pašvaldības izpilddirektors.

39. Ja nepieciešams, šī nolikuma 38.punktā noteiktā komisija izlīdzina (kalibrē) amatu klasificēšanas rezultātus, nodrošinot, lai vienādi vai līdzīgi amati, ņemot vērā amata aprakstā noteiktos pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās izglītības un profesionālās pieredzes prasības, darba sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas, tiktu klasificēti vienādi visās pašvaldības institūcijās.

40. Pašvaldības institūciju amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu (atzinuma veidā), kā arī izmaiņas tajā, apstiprina pašvaldības izpilddirektors.

41. Mēnešalga tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu. Jauna amata izveidošanas gadījumā, priekšlikumu domei par amata mēnešalgas likmi sniedz 38.punktā noteiktā komisija.

42. Darbiniekiem, kuriem darba specifikas dēļ tiek noteikts summētais darba laiks, stundas tarifa likmi iestādes vadītājs nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.nolikumu

43. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 8.nolikumu

VI. Piemaksas

44. Darbinieks saņem piemaksu, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba) pienākumiem:

44.1. Svītrots ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

44.2. aizvieto prombūtnē esošu darbinieku;

44.3. papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus.

45. Svītrots ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

46. Ja vakance netiek aizpildīta 4 (četru) mēnešu laikā, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc šī termiņa iestāšanās:

46.1. Personāla nodaļa iesniedz priekšlikumu pašvaldības izpilddirektoram par tālāko rīcību attiecībā uz Jūrmalas centrālās administrācijas vakanci, konsultējoties ar attiecīgās struktūrvienības vadītāju; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

46.2. pašvaldības iestādes vai aģentūras vadītājs iesniedz priekšlikumu pašvaldības izpilddirektoram par tālāko rīcību attiecībā uz attiecīgās pašvaldības iestādes vai aģentūras vakanci;

46.3. šī nolikuma 38.punktā noteiktā komisija, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no 46.1., 46.2.apakšpunktā minētā priekšlikuma saņemšanas, izvērtē vakances nepieciešamību.

47. Piemaksa par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu var tikt noteikta:

47.1. darbiniekam, kura amats ir norādīts promesoša darbinieka amata aprakstā kā iespējamais aizvietotājs;

47.2. darbiniekam, kura tiešie amata pienākumi ir identiski vai funkcionāli līdzīgi promesoša darbinieka amata pienākumiem;

47.3. darbiniekam, kuram ir dokumentāli apstiprinātas kvalifikācija un prasmes, kādas ir nepieciešamas promesoša darbinieka pienākumu veikšanai;

47.4. promesoša darbinieka struktūrvienības vadītājam.

48. Svītrots ar domes 2016.gada 19.maija 21.nolikumu

49. Piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu var noteikt ne vairāk kā diviem darbiniekiem.

50. Piemaksas apmēru par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu nosaka:

50.1. Ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā, ja darbinieks nodrošina nepārtrauktu aizvietojamā darbinieka pienākumu/darbu veikšanu un nav nepieciešama citu darbinieku iesaistīšana norādīto pienākumu veikšanā vai aizvieto struktūrvienības vadītāju.

50.2. Ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) apmērā, ja darbinieks daļēji veic aizvietojamā darbinieka pienākumu/darbu, veicot tikai neatliekamus pienākumus, patstāvīgi nodrošina tehnisku pienākumu/darba izpildi.

50.3. Ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā, ja darbinieks nodrošina tikai tehnisku pienākumu/darba izpildi.

51. Piemaksa par papildu darba veikšanu var tikt noteikta:

51.1. par darbu, kas nav norādīts darbinieka amata aprakstā;

51.2. par darbu, kura veikšanai nav regulārs raksturs.

52. Pirms lēmuma pieņemšanas piemaksas piešķiršanai par papildus darba veikšanu, tiek izvērtēta papildus darba sarežģītība, nozīmīgums, darbietilpība un darbinieka kvalifikācija atbilstoši veicamajiem pienākumiem.

53. Par pamatojumu piemaksas piešķiršanai par papildus darbu atbildīgs pašvaldības institūcijas vadītājs vai attiecīgi – pašvaldības struktūrvienības vadītājs.

54. Piemaksas par papildus darba veikšanu var noteikt uz laika posmu, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem kalendārā gada laikā (par vienu un to pašu darbu (pienākumiem)). Piemaksu par papildus darbu, kas noteikta par Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanu un administrēšanu, var noteikt uz visu attiecīgā projekta ieviešanas un administrēšanas laiku. Piemaksu par papildu darbu, kas noteikts ar rīkojumu, lai nodrošinātu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktos pienākumus, var noteikt uz rīkojumā noteikto pienākumu izpildes laiku. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 8.nolikumu

54.1 Piemaksas apmēru par papildus darba veikšanu nosaka:

54.11. ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā, ja darbinieks viņam noteiktā darba laika ietvaros nepārtraukti nodrošina augsti kvalificētu, atbildīgu, nozīmīgu papildu pienākumu pildīšanu pilnā apmērā; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

54.12. ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) apmērā, ja darbinieks nodrošina kvalificētu, darbietilpīgu pienākumu daļēju izpildi;

54.13. ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā, ja darbinieks nodrošina tehnisku mazkvalificēta darba izpildi.

Papildināts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 12.nolikumu

55. Darbiniekam (izņemot fiziskā darba veicējus) var noteikt piemaksu par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteikto stratēģisko mērķu sasniegšanā. Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 30 % (trīsdesmit procentus) no darbiniekam noteiktās mēnešalgas. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

56. Piemaksu par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteikto stratēģisko mērķu sasniegšanā var noteikt pašvaldības institūcijas darbiniekam par konkrētā darbinieka personisko ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, ievērojot šādus kritērijus un apmēru: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

56.1. Svītrots ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

56.2. Svītrots ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

56.3. iepriekšējā ceturksnī bijusi vai plānota paaugstināta darba intensitāte (īsā laika termiņā) darbā pie normatīvo aktu, ziņojumu izstrādes – 10% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

56.4. ieguldījums domes izveidoto komisiju un ar domes priekšsēdētāja, izpilddirektora vai pašvaldības institūcijas vadītāja rīkojumu izveidoto darba grupu uzdevumu izpildē – 10% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas;

56.5. nodrošina kritisku funkciju vai īpaši svarīgu darba uzdevumu izpildi; ieguldījums nozīmīgu, apjomīgu projektu, darba uzdevumu izpildē, uzdevumu izcila izpilde (darba izpildes termiņi, kvalitāte), neplānots darba uzdevums – 10 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

56.6. Svītrots ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

56.1 Ja vienlaicīgi pastāv vairāki 56.punktā minētie kritēriji piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti nosaka summējot tās apmēru kopā, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto maksimālo apmēru. Papildināts ar domes 2015.gada 12.novembra 43.nolikumu

57. Svītrots ar domes 2015.gada 17.septembra 35.nolikumu

58. Nolikuma 44.punktā noteikto piemaksu piešķiršanai iesniedzams iesniegums (2.pielikums) saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora noteikto kārtību ar piemaksas noteikšanas pamatojumu, tās apmēru un laika posmu, par kuru nosakāma piemaksa šādā kārtībā: Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 20.nolikumu

58.1. centrālās administrācijas struktūrvienības vadītājs par pakļautībā esošu darbinieku - pašvaldības izpilddirektoram; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

58.2. pašvaldības institūcijas struktūrvienības vadītājs vai atbildīgais darbinieks par pakļautībā esošu darbinieku - pašvaldības institūcijas vadītājam.

59. centrālās administrācijas struktūrvienības vadītājs un pašvaldības institūcijas vadītājs, lai saņemtu šī nolikuma 44.punktā noteikto piemaksu, iesniedz iesniegumu (2.pielikums) saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora noteikto kārtību ar piemaksas noteikšanas pamatojumu, tās apmēru un laika posmu, par kuru nosakāma piemaksa, pašvaldības izpilddirektoram. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

59.1 centrālās administrācijas struktūrvienības vadītājs un pašvaldības institūcijas vadītājs, lai saņemtu šī nolikuma 55.punktā noteikto piemaksu, iesniedz iesniegumu (5.pielikums) saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora noteikto kārtību ar piemaksas noteikšanas pamatojumu, tās apmēru un laika posmu, par kuru nosakāma piemaksa, pašvaldības izpilddirektoram. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

59.2 Pašvaldības institūcijas struktūrvienības vadītājs, lai saņemtu šī nolikuma 55.punktā noteikto piemaksu, iesniedz iesniegumu (5.pielikums) saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora noteikto kārtību ar piemaksas noteikšanas pamatojumu, tās apmēru un laika posmu, par kuru nosakāma piemaksa, attiecīgās pašvaldības institūcijas vadītājam. Papildināts ar domes 2017.gada 26.oktobra 20.nolikumu Papildināts ar domes 2015.gada 12.novembra 43.nolikumu

60. Pašvaldības institūcijas struktūrvienības vadītājs, lai saņemtu šajā nolikumā 44.punktā noteikto piemaksu, iesniedz iesniegumu (2.pielikums) ar piemaksas noteikšanas pamatojumu, tās apmēru un laika posmu, par kuru nosakāma piemaksa, attiecīgās pašvaldības institūcijas vadītājam. Papildināts ar domes 2017.gada 26.oktobra 20.nolikumu

61. Piemaksu ar rīkojumu nosaka:

61.1. pašvaldības izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam - domes priekšsēdētājs;

61.2. pašvaldības institūciju vadītājiem, centrālās administrācijas struktūrvienības vadītājiem un darbiniekiem – pašvaldības izpilddirektors; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

61.3. pašvaldības institūciju darbiniekiem – attiecīgās institūcijas vadītājs.

61.1 Ja darbinieks vienlaicīgi saņem 44. punktā noteikto piemaksu un 55. punktā noteikto piemaksu, to kopsummas apmērs nedrīkst pārsniegt 30 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas. Papildināts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

62. Piemaksas par nakts darbu, virsstundu darbu, darbu brīvdienās un svētku dienās tiek noteiktas Atlīdzības likumā un Darba likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

63. Nolikumā noteiktās piemaksas var tikt piešķirtas attiecīgās pašvaldības institūcijas apstiprinātā budžeta ietvaros.

64. Darbiniekam speciālās piemaksas par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, un par nosacījumiem, kuri saistīti ar amata (darba) specifiku, kā arī to darbinieku sarakstu, kuriem šādas piemaksas pienākas, šo piemaksu apmēru nosaka dome.

Piemaksu apmērs nedrīkst pārsniegt tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonām (darbiniekiem) Ministru kabineta noteikto speciālo piemaksu apmēru.

65. Domes izveidoto komisiju locekļi, kuri ir pašvaldības institūciju darbinieki, ja savienojamā amata pienākumi neietilpst tā pastāvīgā amata (darba) pienākumos, var saņemt piemaksu saskaņā ar šī nolikuma 56.punktu. Grozīts ar domes 2015.gada 17.septembra 35.nolikumu

66. Ar domes priekšsēdētāja vai pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidoto komisiju un darba grupu locekļi, kuri ir pašvaldības institūciju darbinieki, ja savienojamā amata pienākumi neietilpst tā pastāvīgā amata (darba) pienākumos, var saņemt piemaksu saskaņā ar šī nolikuma 56.punktu. Grozīts ar domes 2015.gada 17.septembra 35.nolikumu

VII. Prēmijas un naudas balvas

67. Darbiniekam var piešķirt prēmiju saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu vai citas prēmijas tikai Atlīdzības likumā un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā pašvaldības budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros. Šādā kārtībā prēmija darbiniekam, kurš nostrādājis attiecīgajā pašvaldības institūcijā ne mazāk kā četrus mēnešus un ne vairāk kā vienu gadu līdz darba izpildes novērtēšanas brīdim tiek piešķirta proporcionāli nostrādātajam laikam. Darbiniekam, kurš darba izpildes novērtēšanas periodā atrodas prombūtnē ilgāk kā četrus mēnešus kopumā vai atgriežas darbā pēc ilgstošas prombūtnes, prēmija tiek piešķirta proporcionāli nostrādātajam laikam. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 8.nolikumu

68. Prēmiju ar rīkojumu nosaka:

68.1. pašvaldības izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam - domes priekšsēdētājs;

68.2. pašvaldības institūciju vadītājiem, centrālās administrācijas struktūrvienības vadītājiem un darbiniekiem – pašvaldības izpilddirektors pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

68.3. pašvaldības institūciju darbiniekiem – attiecīgās institūcijas vadītājs.

69. Prēmiju var piešķirt saskaņā ar darbinieka darba izpildes novērtējumu, kuru nosaka ikgadējā darba izpildes novērtēšanā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumam Nr.501 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu” (turpmāk - Novērtēšanas sistēma). Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 47.nolikumu

70. Prēmijas apmērs tiek noteikts no attiecīgā darbinieka mēnešalgas, kāda ir noteikta darbiniekam darba izpildes novērtēšanas brīdī: Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 20.nolikumu

70.1. 75% (septiņdesmit pieci procentu) apmērā – ja vērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „ ļoti labi” vai „teicami” ;

70.2. 50% (piecdesmit procentu) apmērā – ja vērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „labi”;

70.3. prēmiju nepiešķir, ja vērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „jāpilnveido” vai „neapmierinoši”.

71. Prēmija darbiniekam var tikt izmaksāta nepārsniedzot Atlīdzības likumā un šajā nolikumā noteiktos apmērus.

72. Ja budžeta līdzekļi ir nepietiekami prēmiju izmaksai, tās var tikt izmaksātas proporcionāli samazinātā apmērā.

73. Darbiniekam var piešķirt naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmēru sakarā ar darbiniekam vai pašvaldībai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā tikai Atlīdzības likumā un nolikumā noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā pašvaldības budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros. Šādā kārtībā naudas balva darbiniekam, kurš nostrādājis attiecīgajā pašvaldības institūcijā mazāk kā vienu gadu var tikt piešķirta proporcionāli nostrādātajam laikam.”

73.1Darbiniekam, kurš strādā vairākās pašvaldības institūcijās, naudas balvu izmaksā vienā darba vietā pēc darbinieka izvēles. Iesniegumā darbinieks apliecina, ka citā pašvaldības institūcijā naudas balvu nav saņēmis (7.pielikums). Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 31.nolikumu

74. Naudas balvu var piešķirt un attiecīgi izmaksāt sakarā ar pašvaldībai svarīgu sasniegumu (notikumu), kas iestājies attiecīgajā kalendāra gadā. Grozīts ar domes 2018.gada 14.jūnija 26.nolikumu

74.1 Naudas balvu var piešķirt un attiecīgi izmaksāt sakarā ar darbiniekam svarīgu sasniegumu (notikumu): Papildināts ar domes 2018.gada 14.jūnija 26.nolikumu

74.11. 76.1., 76.2. un 76.3.apakšpunktā noteiktajos gadījumos viena gada laikā pēc notikuma iestāšanās;

74.12. 76.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā attiecīgajā kalendāra gadā, kad iestājies notikums (darba tiesisko attiecību pārtraukšanas dienā, bet, ja darbinieks atlaišanas dienā nav veicis darbu, viņam pienākošās naudas summas izmaksā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad darbinieks pieprasījis aprēķinu).

74.13. 76.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā attiecīgajā kalendāra gadā, kad iestājies notikums.

75. Pašvaldībai svarīgie sasniegumi (notikumi) ir:

75.1. pašvaldības sasniegumi valsts vai starptautiska mēroga pasākumos;

75.2. pašvaldības organizēti plaša mēroga pasākumi;

75.3. pašvaldībai vai pašvaldības institūcijai nozīmīga gadadiena;

75.4. pašvaldības vai pašvaldības iestādes, struktūrvienības sasniegumi valsts nozares politikas veidošanā;

75.5. valsts institūcijas vai pašvaldības apbalvojuma (atzinības) saņemšana.

76. Darbiniekam svarīgie sasniegumi (notikumi) ir:

76.1. bērna piedzimšana;

76.2. darba jubileja, nostrādājot nepārtrauktās darba attiecībās ar pašvaldību 20, 25 utt. gadus;

76.3. personīgā dzīves jubileja 50, 60 gadu vecumu sasniedzot, ja darbinieks pašvaldībā nepārtraukti nostrādājis ne mazāk kā 10 gadus;

76.4. darba attiecību izbeigšana sakarā ar pensijas vecuma sasniegšanu, ja darbinieks pašvaldībā nepārtraukti nostrādājis ne mazāk kā 10 gadus; Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 20.nolikumu

76.5. valsts institūcijas vai pašvaldības apbalvojuma (atzinības) saņemšana.

77. Svītrots ar domes 2018.gada 27.septembra 35.nolikumu

78. Par šajā nolikumā noteikto pašvaldībai svarīgo sasniegumu (notikumu), naudas balvas apmērs darbiniekam tiek noteikts pamatojoties uz priekšsēdētāja, izpilddirektora vai pašvaldības institūcijas vadītāja izveidotas komisijas izvērtējumu, nepārsniedzot darbiniekam noteikto mēnešalgu. Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 35.nolikumu

79. Par šajā nolikumā noteikto darbiniekam svarīgo sasniegumu (notikumu), darbiniekam var piešķirt naudas balvu, nepārsniedzot darbiniekam noteikto mēnešalgu, ja darba izpildes vērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „teicami” vai „ļoti labi”, vai „labi”.

80. Naudas balvas piešķiršanai (izņemot šī nolikuma 76.punktā noteiktajos gadījumos):

80.1. centrālās administrācijas struktūrvienības vadītājs iesniedz pašvaldības izpilddirektoram iesniegumu (saskaņotu ar augstāko pārraugošo vadītāju) ar naudas balvas noteikšanas pamatojumu un tās apmēru saskaņā ar šī nolikuma 3.pielikumu; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

80.2. pašvaldības institūcijas struktūrvienības vadītājs vai atbildīgais darbinieks attiecīgi - pašvaldības institūcijas vadītājam.

81. Šī nolikuma 76.punktā noteiktajos gadījumos, saskaņojot ar pašvaldības institūcijas struktūrvienības vadītāju, pašvaldības institūcijā atbildīgais darbinieks sagatavo rīkojuma projektu, bet domē - Personāla nodaļa.

82. Naudas balvu ar rīkojumu nosaka:

82.1. pašvaldības izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam - domes priekšsēdētājs;

82.2. pašvaldības institūciju vadītājiem, centrālās administrācijas struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem – pašvaldības izpilddirektors pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

82.3. pašvaldības institūciju darbiniekiem – attiecīgās institūcijas vadītājs.

VIII. Pabalsti

83. Darbiniekam izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, mazbērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa, māsas, pusbrāļa vai pusmāsas) vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

83.1 Darbiniekam, kurš strādā vairākās pašvaldības institūcijās, 83.punktā noteikto pabalstu izmaksā vienā darba vietā pēc darbinieka izvēles. Iesniegumā darbinieks apliecina, ka citā pašvaldības institūcijā pabalstu nav saņēmis (7.pielikums). Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 31.nolikumu

84. Darbinieka nāves gadījumā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies darbinieka apbedīšanu, izmaksā vienreizēju pabalstu darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērā Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” noteiktajā kārtībā.

84.1 Ja darbinieks ir bijis nodarbināts vairākās pašvaldības institūcijās, 84.punktā noteikto pabalstu izmaksā vienā pašvaldības institūcijā pēc ģimenes locekļa vai personas, kas uzņēmusies darbinieka apbedīšanu, izvēles. Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 31.nolikumu

85. Gadījumos, ja darbinieks, kura amata (darba) pienākumu izpilde ir saistīta ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku), ir cietis, darbinieks var vērsties ar iesniegumu par nelaimes gadījuma pabalsta piešķiršanu pie pašvaldības izpilddirektora. Nelaimes gadījuma pabalsta apmērs un izmaksa darbiniekam tiek noteikta ar domes lēmumu.

86. Pašvaldības institūcija, tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros darbiniekam piešķir un izmaksā atvaļinājuma pabalstu vienu reizi kalendārā gadā, aizejot pirmajā ikgadējā atvaļinājumā, šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot Atlīdzības likumā noteikto apmēru. Darbiniekam, kurš izmanto ikgadējo atvaļinājumu pirms iestājies pilns nostrādāts pirmais darba gads, atvaļinājuma pabalstu izmaksā pie tās ikgadējā atvaļinājuma daļas, kad ir iestājies pilns darba gads. Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 47.nolikumu

86.1Darbiniekam, kurš strādā vairākās pašvaldības institūcijās atvaļinājuma pabalstu izmaksā vienā darba vietā pēc darbinieka izvēles. Iesniegumā darbinieks apliecina, ka citā institūcijā atvaļinājuma pabalstu nav saņēmis (4.pielikums). Papildināts ar domes 2017.gada 26.oktobra 20.nolikumu

87. Pašvaldība 86.punktā noteikto pabalstu piešķir un izmaksā ņemot vērā darbinieka nodarbinātības ilgumu pašvaldības institūcijā, kā arī darbinieka darba izpildes rezultātus un kvalitāti atbilstoši Novērtēšanas sistēmai. Konkrēto pabalsta apmēru darbiniekam nosaka ar darba devēja rīkojumu: Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 20.nolikumu

87.1. 45% (četrdesmit pieci procentu) apmērā no mēnešalgas, ja darbinieks pašvaldības institūcijā bijis nepārtraukti nodarbināts no viena gada līdz pieciem gadiem un vienlaikus ikgadējā darba izpildes novērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „teicami”, „ļoti labi”, vai „labi”;

87.2. 50% (piecdesmit procentu) apmērā no mēnešalgas, ja darbinieks pašvaldības institūcijā bijis nepārtraukti nodarbināts vairāk par pieciem gadiem un vienlaikus ikgadējā darba izpildes novērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „teicami”, „ļoti labi”, vai „labi”.

88. Atvaļinājuma pabalstu nepiešķir, ja ikgadējā darba izpildes novērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „neapmierinoši”.

89. Ja ikgadējā darba izpildes novērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „jāpilnveido”, atbilstoši Novērtēšanas sistēmai veic darbinieka atkārtotu darba izpildes novērtēšanu un atvaļinājuma pabalstu piešķir attiecīgi šī nolikuma 87.punktā noteiktajā kārtībā. Ja atkārtoti darbinieks tiek novērtēts ar novērtējumu „jāpilnveido”, atvaļinājuma pabalsts darbiniekam netiek piešķirts.

90. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un izbeidzot darba tiesiskās attiecības tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots.

91. Pašvaldības izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam atvaļinājuma pabalstu piešķir ar domes priekšsēdētāja rīkojumu, atbilstoši šī nolikuma 87.punktā noteiktajam.

92. Atlaišanas pabalstu darbiniekam izmaksā Atlīdzības likumā noteiktajā kārtībā.

92.1 Pašvaldības institūcija, tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros, piešķir un izmaksā pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā darbiniekam, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam. Pabalstu piešķir pamatojoties uz darbinieka iesniegumu. Pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un izbeidzot darba tiesiskās attiecības tas netiek atlīdzināts. Papildināts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 12.nolikumu

92.2 Darbiniekam, kurš strādā vairākās pašvaldības institūcijās, 92.1 punktā noteikto pabalstu izmaksā vienā darba vietā pēc darbinieka izvēles. Iesniegumā darbinieks apliecina, ka citā pašvaldības institūcijā pabalstu nav saņēmis (7.pielikums). Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 31.nolikumu

92.3 Pašvaldība var izmaksāt darbiniekam vienlaikus vairākus pabalstus un/vai naudas balvas kalendārā gada ietvaros. Naudas balvu kopējais apmērs kalendārā gada ietvaros nevar pārsniegt darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmēru. Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 31.nolikumu

IX. Kompensācijas un apdrošināšana

93. Darbiniekam var kompensēt mācību izdevumus atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumam Nr.380 „Noteikumi par kompensācijas mācību izdevumu segšanai un mācību atvaļinājuma piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

94. Pašvaldības institūcija var apdrošināt darbinieku veselību atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumam Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

95. Pašvaldības institūciju darbinieku var nosūtīt paaugstināt kvalifikāciju un ar darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus sedz atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra noteikumiem Nr.1 „Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

96. Nolikumā neatrunātās darbinieku sociālās garantijas un kompensācijas tiek nodrošinātas Atlīdzības likuma, Ministru kabineta 2010.gada 30.jūnija noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” un pašvaldības institūcijas noteiktajā kārtībā pašvaldības budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.

X. Atvaļinājumi un apmaksātas brīvdienas

97. Darbiniekam piešķir apmaksātu papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām, ņemot vērā darbinieka darba izpildes novērtējumu, kuru nosaka ikgadējā darba izpildes novērtēšanā atbilstoši Novērtēšanas sistēmai. Darbiniekam, kurš nostrādājis attiecīgajā pašvaldības institūcijā ne mazāk kā četrus mēnešus un ne vairāk kā vienu gadu līdz darba izpildes novērtēšanas brīdim papildatvaļinājums tiek piešķirts proporcionāli nostrādātajam laikam. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 8.nolikumu

98. Apmaksātu papildatvaļinājumu ar darba devēja rīkojumu piešķir:

98.1. 10 (desmit) darba dienu apmērā, ja ikgadējā darba izpildes novērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „teicami” vai „ļoti labi”;

98.2. 8 (astoņu) darba dienu apmērā, ja ikgadējā darba izpildes novērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „labi”.

99. Apmaksātu papildatvaļinājumu nepiešķir, ja ikgadējā darba izpildes novērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „neapmierinoši”.

100. Ja ikgadējā darba izpildes novērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „jāpilnveido”, atbilstoši Novērtēšanas sistēmai veic darbinieka atkārtotu darba izpildes novērtēšanu un apmaksātu papildatvaļinājumu piešķir attiecīgi šī nolikuma 98.punktā noteiktajā apmērā. Ja darbinieks atkārtoti tiek novērtēts ar vērtējumu „jāpilnveido”, apmaksāts papildatvaļinājums darbiniekam netiek piešķirts.

101. Pašvaldības izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam apmaksātu papildatvaļinājumu piešķir ar domes priekšsēdētāja rīkojumu šī nolikuma 98.punktā noteiktajā apmērā.

102. Piešķirtā papildatvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ar rīkojumu piešķirto papildatvaļinājumu nav izmantojis. Piešķirto papildatvaļinājumu kompensē proporcionāli nostrādātajam laikam darba izpildes novērtēšanas periodā līdz darba tiesisko attiecību izbeigšanas brīdim. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 8.nolikumu

103. Apmaksāts papildatvaļinājums tiek piešķirts pēc pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas un to var izmantot laika posmā līdz nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.

104. Mācību atvaļinājumu darbiniekam var piešķirt atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumam Nr.380 „Noteikumi par kompensācijas mācību izdevumu segšanai un mācību atvaļinājuma piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

105. Darbiniekam tiek piešķirtas apmaksātas brīvdienas Darba likumā noteiktajā apmērā un kārtībā, ciktāl Atlīdzības likumā nav noteikts citādi.

105.1 Saskaņā ar Atlīdzības likumā noteikto, Darbiniekam tiek piešķirtas šādas apmaksātas brīvdienas: Papildināts ar domes 2018.gada 14.jūnija 26.nolikumu

105.11. viena apmaksāta brīvdiena pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.- 4.klasē;

105.12. trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;

105.13. vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, darbiniekam vai darbinieka bērnam absolvējot izglītības iestādi.

XI. Komisiju un darba grupu locekļu atlīdzība

106.  Domes izveidoto komisiju locekļi un sekretāri, kuri nestājas darba tiesiskajās attiecībās ar domi vai citu pašvaldības institūciju, par darbu komisijas sēdēs var saņemt atlīdzību proporcionāli nostrādātajam laikam, saskaņā ar darba laika uzskaiti, pašvaldībai pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros. Mēneša atlīdzība tiek aprēķināta no vidējās darba samaksas apmēra (Valsts kancelejas noteikto bāzes mēnešalgas apmērs), piemērojot koeficientu 0,5, kas noapaļots pilnos euro. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 1.nolikumu

107. Komisiju, darba grupu locekļiem, kuri ir pašvaldības institūciju darbinieki, ja savienojumā amata pienākumi ietilpst tā pastāvīgā amata (darba) pienākumos, darbs netiek apmaksāts.

108. Ar domes priekšsēdētāja vai pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidotas komisijas un darba grupas vadītājs, pēc nepieciešamības, var pieaicināt citus speciālistus vai ārējos ekspertus, kuriem atlīdzība par darbu tiek izmaksāta saskaņā ar noslēgto līgumu.

109.   Svītrots ar domes 2015.gada 17.septembra 35.nolikumu

110. Nolikuma 106.punktā noteikto komisiju, darba grupas locekļu un sekretāru darba laika uzskaiti veic komisijas priekšsēdētājs vai darba grupas vadītājs un iesniedz Personāla nodaļai. Grozīts ar domes 2015.gada 17.septembra 35.nolikumu

XII. Pedagogu atlīdzība

111. Izglītības iestāžu pedagogu darba algu nosaka izglītības iestādes vadītājs, sastādot pedagogu tarifikāciju atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta noteikumiem Nr.4 „Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodzes aprēķināšanai” apstiprinātā finansējuma ietvaros, ievērojot šī nolikuma 112.punkta kārtībā pieņemto domes lēmumu. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 44.nolikumu

112. Dome pieņemot lēmumu nosaka:

112.1. pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmi;

112.2. pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jautājumos minimālo amata vienību skaitu un mēneša darba algas likmi; Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 47.nolikumu

112.3. pašvaldības izglītības iestāžu struktūrvienību vadītāju amata vienību skaitu un amata algu;

112.4. pedagogu amata vienību skaitu un mēneša darba algas likmi, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta;

112.5. pedagogu, kas nodrošina 5., 6.gadīgo bērnu apmācību, amata vienību skaitu un mēneša darba algas likmi.

113. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumus Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, nosaka pedagogiem šādas piemaksas:

113.1 par darbu īpašos apstākļos;

113.2 par papildu pedagoģisko darbu (darba apjoma palielināšanu, izņemot promesoša pedagoga aizvietošanu) darba samaksai apstiprinātā finansējuma ietvaros.

Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 44.nolikumu

114. Pašvaldības izglītības iestādes rīkojums par piemaksas noteikšanu saskaņojams ar domes Izglītības pārvaldi.

115. Pašvaldības izglītības iestādes, kurai ir piešķirts valsts ģimnāzijas statuss, direktors nosaka piemaksu 10% apmērā no pedagoga mēneša darba algas likmes pašvaldības izglītības iestādē strādājošajiem pedagogiem.

116. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs nosaka piemaksu pedagogiem, kuriem ir piešķirta 1.,2. vai 3.kvalitātes pakāpe Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktajā kārtībā un apjomā. Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 47.nolikumu

117. Pašvaldības izpilddirektors, apstiprinot izglītības iestādes vadītāja tarifikāciju, nosaka piemaksu izglītības iestāžu vadītājam par piešķirto 1., 2. vai 3.kvalitātes pakāpi. Piemaksa nosakāma atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktajam. Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 47.nolikumu

117.1 Ņemot vērā katra pedagoga personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, pedagogam var piešķirt prēmiju vai naudas balvu, izmantojot šim nolūkam paredzētos, kā arī ietaupītos darba samaksas fonda līdzekļus. Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 47.nolikumu

117.2 Svītrots ar domes 2018.gada 18.decembra 47.nolikumu

117.3 Svītrots ar domes 2018.gada 18.decembra 47.nolikumu

118. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ar rīkojumu noteikt prēmiju izglītības iestāžu vadītājiem, ņemot vērā Novērtēšanas sistēmā noteiktos izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas rezultātus. Pašvaldības izpilddirektors, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumus Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un šim mērķim domes apstiprināto finansējumu, izdod rīkojumu par izglītības iestāžu vadītāju prēmiju noteikšanu, kas saskaņots ar domes Izglītības pārvaldi un Budžeta nodaļu. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 44.nolikumu

119. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs noteikt prēmijas un naudas balvas pedagogiem, ņemot vērā Novērtēšanas sistēmā, kas var tikt papildināta atbilstoši izglītības iestādes ieskatiem un apstiprināta ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, noteiktos pedagogu vērtēšanas rezultātus. Šajā punktā minētais rīkojums ir saskaņojams ar Izglītības pārvaldi un to apstiprina pašvaldības izpilddirektors. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 44.nolikumu

120. Pedagogam, kurš nostrādājis attiecīgajā pašvaldības institūcijā mazāk kā vienu gadu, prēmijas vai naudas balvas apmēru var noteikt proporcionāli nostrādātajam laikam. Pedagogam, kurš darba izpildes novērtēšanas periodā atrodas prombūtnē ilgāk kā četrus mēnešus vai atgriežas pēc ilgstošas prombūtnes, prēmija tiek piešķirta proporcionāli nostrādātajam laikam. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 8.nolikumu

121. Izglītības iestāžu vadītāja prēmijas vai naudas balvas fonds tiek noteikts 175 procentus no mēnešalgas, tajā skaitā, no valsts budžeta mērķdotācijas izmaksāto prēmiju un naudas balvu kopējais apjoms kalendārā gadā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no pedagoga mēneša darba algas. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 44.nolikumu

122. Prēmija vai naudas balva netiek piešķirta, ja vērtēšanā pedagoga kopējais novērtējums ir „jāpilnveido” vai „neapmierinoši”. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 44.nolikumu

123. Svītrots ar domes 2016.gada 15.septembra 44.nolikumu

124. Pedagogu aizvietošana to prombūtnes laikā tiek nodrošināta, izdodot pašvaldības izglītības iestādes vadītājam rīkojumu, ievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 44.nolikumu

125. Pedagogam var piešķirt naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz pedagogam noteiktās mēnešalgas apmēru sakarā ar pedagoga vai pašvaldībai svarīgu sasniegumu (notikumu) atbilstoši šī nolikuma 126.- 131.punktam, ņemot vērā pedagoga ieguldījumu attiecīgās izglītības iestādes mērķu sasniegšanā tikai Atlīdzības likumā un šajā nolikumā noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā pašvaldības budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros. Prēmiju un naudas balvu kopējais apjoms kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 175 procentus no pedagoga mēneša darba algas, tajā skaitā, no valsts budžeta mērķdotācijas izmaksāto prēmiju un naudas balvu kopējais apjoms kalendārā gadā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no pedagoga mēneša darba algas. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 44.nolikumu

126. Naudas balvu ar rīkojumu nosaka:

126.1. pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem - pašvaldības izpilddirektors pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju;

126.2. pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem, izglītības iestāžu direktora vietniekiem izglītības jautājumos vai metodiskajā darbā, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, metodiķiem, sporta organizatoriem, metodiķiem – attiecīgās izglītības iestādes vadītājs. Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 8.nolikumu

127. Naudas balvu pedagogam mēnešalgas apmērā - ja darba izpildes vērtēšanā pedagoga kopējais novērtējums ir “labi”, “ļoti labi” vai “teicami” var piešķirt un attiecīgi izmaksāt saistībā ar pedagogam svarīgu sasniegumu (notikumu): Grozīts ar domes 2018.gada 14.jūnija 26.nolikumu

127.1. 131.1., 131.3. un 131.4 apakšpunktā noteiktajos gadījumos viena gada laikā pēc notikuma iestāšanās;

127.2. 131.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā attiecīgajā kalendāra gadā, kad iestājies notikums vai ne vēlāk kā nākamā kalendārā gada mācību gada beigās (darba tiesisko attiecību pārtraukšanas dienā, bet ja pedagogs atlaišanas dienā nav veicis darbu, viņam pienākošās naudas summas izmaksā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad pedagogs pieprasījis aprēķinu.) Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 8.nolikumu

128. Par šajā nolikumā noteikto pašvaldībai svarīgo sasniegumu (notikumu) naudas balvas apmērs pedagogam tiek noteikts pamatojoties uz pašvaldības institūcijas vadītāja izveidotas komisijas izvērtējumu, nepārsniedzot pedagogam noteikto mēnešalgu. Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 35.nolikumu

Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 44.nolikumu

129. Naudas balvu nepiešķir, ja vērtēšanā pedagoga kopējais novērtējums ir „jāpilnveido” vai „neapmierinoši”.

130. Pašvaldībai svarīgie sasniegumi (notikumi) ir:

130.1. pašvaldības izglītības iestāžu atzīstami un ievērojami sasniegumi valsts vai starptautiska mēroga pasākumos;

130.2. pašvaldības izglītības iestādei nozīmīga gadadiena;

130.3. pašvaldības izglītības iestādes nozīmīgs ieguldījums valsts nozares politikas veidošanā;

130.4. valsts institūcijas vai pašvaldības apbalvojuma (atzinības) saņemšana.

131. Pedagogam svarīgie sasniegumi (notikumi) ir:

131.1. bērna piedzimšana;

131.2. darba tiesisko attiecību pārtraukšana sakarā ar pensijas vecuma sasniegšanu, ja pedagogs pašvaldībā nepārtraukti nostrādājis ne mazāk kā 10 gadus; Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 20.nolikumu

131.3. darba jubileja, nostrādājot nepārtrauktās darba attiecībās pašvaldībā 20, 25 utt. gadus;

131.4. personīgā dzīves jubileja 50, 60 gadu vecumu sasniedzot, ja pedagogs pašvaldībā nepārtraukti nostrādājis ne mazāk kā 10 gadus.

Grozīts ar domes 2015.gada 17.septembra 35.nolikumu

132. Pedagogam izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, mazbērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa, māsas, pusbrāļa vai pusmāsas) vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.i māsas) vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

133. Pedagoga nāves gadījumā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies pedagoga apbedīšanu, izmaksā vienreizēju pabalstu pedagogam noteiktās mēnešalgas apmērā Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” noteiktajā kārtībā.

133.1 Ja pedagogs ir bijis nodarbināts vairākās pašvaldības institūcijās, 133.punktā noteikto pabalstu izmaksā vienā pašvaldības institūcijā pēc ģimenes locekļa vai personas, kas uzņēmusies pedagoga apbedīšanu, izvēles. Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 31.nolikumu

134. Pašvaldības institūcija, tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros pedagogam piešķir un izmaksā atvaļinājuma pabalstu vienu reizi kalendārā gadā, aizejot pirmajā ikgadējā atvaļinājumā, šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot Atlīdzības likumā noteikto apmēru. Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 20.nolikumu

134.1Pedagogam, kurš strādā vairākās pašvaldības institūcijās atvaļinājuma pabalstu izmaksā vienā darba vietā pēc izvēles. Iesniegumā pedagogs apliecina, ka citā institūcijā atvaļinājuma pabalstu nav saņēmis (4.pielikums). Papildināts ar domes 2017.gada 26.oktobra 20.nolikumu

135. Pašvaldība 134.punktā noteikto pabalstu piešķir un izmaksā ņemot vērā pedagoga nodarbinātības ilgumu pašvaldības institūcijā, kā arī pedagoga darba izpildes rezultātus un kvalitāti atbilstoši Novērtēšanas sistēmai. Konkrēto pabalsta apmēru pedagogam nosaka ar darba devēja rīkojumu: Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 20.nolikumu

135.1. 45% (četrdesmit pieci procenti) apmērā no mēnešalgas, ja pedagogs pašvaldības institūcijā bijis nepārtraukti nodarbināts no viena gada līdz pieciem gadiem ;

135.2. 50% (piecdesmit procenti) apmērā no mēnešalgas, ja pedagogs pašvaldības institūcijā bijis nepārtraukti nodarbināts vairāk par pieciem gadiem .

136. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un izbeidzot darba tiesiskās attiecības tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots.

136.1 Pašvaldības institūcija, tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros, piešķir un izmaksā pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā pedagogam, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam. Pabalstu piešķir pamatojoties uz darbinieka iesniegumu. Pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un izbeidzot darba tiesiskās attiecības tas netiek atlīdzināts. Papildināts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 12.nolikumu

136.2 Pedagogam, kurš strādā vairākās pašvaldības institūcijās, 125.punktā noteikto naudas balvu, 132. un 136.1 punktā noteikto pabalstu izmaksā vienā darba vietā pēc pedagoga izvēles. Iesniegumā pedagogs apliecina, ka citā pašvaldības institūcijā naudas balvu vai/un pabalstu nav saņēmis (7.pielikums). Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 31.nolikumu

137. Pašvaldības institūcija var apdrošināt pedagogu veselību atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumam Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

138. Šajā nodaļā neatrunātās pedagogu sociālās garantijas un kompensācijas tiek nodrošinātas Atlīdzības likuma, Ministru kabineta 2010.gada 30.jūnija noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” un citu normatīvo aktu noteiktajā apmērā un kārtībā pašvaldības budžetā pieejamā finansējuma ietvaros.

139. Atlaišanas pabalstu pedagogam izmaksā Atlīdzības likumā noteiktajā kārtībā.

139.1 Eiropas Savienības vai citu ārējo finanšu instrumentu finansētajos projektos nodarbinātais darbinieks – par paveikto darbu atlīdzību saņem no līdzekļiem, kas iegūti no sadarbības līgumiem ar Eiropas Savienības vai tās dalībvalsts institūcijām, kā arī no starptautiskās sadarbības līgumiem vai pakalpojumu līgumiem (valsts vai pašvaldības institūcijas un cita ārvalsts vai starptautiskā tiesību subjekta noslēgts līgums) (turpmāk – Projektiem), par kuru īstenošanu Jūrmalas dome pieņēmusi attiecīgu lēmumu, un ir tieši iesaistīts attiecīgo Projektu īstenošanā. Papildināts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

XII1. Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu finansētajos projektos nodarbināto darbinieku atlīdzība
Papildināts ar domes 2018.gada 18.decembra 47.nolikumu

139.1 Eiropas Savienības vai citu ārējo finanšu instrumentu finansētajos projektos nodarbinātais darbinieks – par paveikto darbu atlīdzību saņem no līdzekļiem, kas iegūti no sadarbības līgumiem ar Eiropas Savienības vai tās dalībvalsts institūcijām, kā arī no starptautiskās sadarbības līgumiem (valsts vai pašvaldības institūcijas un cita ārvalsts vai starptautiskā tiesību subjekta noslēgts līgums) (turpmāk – Projektiem), par kuru īstenošanu Jūrmalas pilsētas dome pieņēmusi attiecīgu lēmumu, un ir tieši iesaistīts attiecīgo Projektu īstenošanā; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

139.2 Darba samaksu Projektā nodarbinātajam darbiniekiem nosaka:

139.21. pielīdzinot atbilstošajam administrācijas amatam, saskaņā ar apstiprināto amatu sarakstu; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

139.22. ņemot vērā Projekta īstenošanas nosacījumus.

139.3 Šī nodaļa attiecas uz Projektā nodarbinātiem darbiniekiem tik tālu, cik to pieļauj Projekta īstenošanas nosacījumi un Projektam apstiprinātais budžets.

139.4 Projektā nodarbināts darbinieks saņem piemaksu, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba) pienākumiem aizvieto citu Projektā nodarbināto darbinieku tā prombūtnes laikā.

139.5 Piemaksas apmēru par prombūtnē esoša Projektā nodarbināta darbinieka aizvietošanu nosaka:

139.51. Ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā, ja darbinieks vai Projektā nodarbināts darbinieks nodrošina nepārtrauktu aizvietojamā Projektā nodarbinātā darbinieka pienākumu/darbu veikšanu un nav nepieciešama citu darbinieku iesaistīšana norādīto pienākumu veikšanā;

139.52. Ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) apmērā, ja darbinieks vai Projektā nodarbināts darbinieks daļēji veic aizvietojamā Projektā nodarbinātā darbinieka pienākumu/darbu, veicot tikai neatliekamus pienākumus, patstāvīgi nodrošina tehnisku pienākumu/darba izpildi;

139.53. Ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā, ja darbinieks vai Projektā nodarbināts darbinieks nodrošina tikai tehnisku pienākumu/darba izpildi.

139.6 Projektā nodarbinātam darbiniekam, ja tas Projektā pastāvīgi ir bijis nodarbināts ne mazāk kā vienu gadu, var piešķirt prēmiju saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu Projekta budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.

139.7 Prēmiju ar rīkojumu nosaka pašvaldības izpilddirektors pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju.

139.8 Prēmijas apmērs tiek noteikts no attiecīgā Projektā nodarbinātā darbinieka mēnešalgas, kāda ir noteikta Projektā nodarbinātā darbiniekam darba izpildes novērtēšanas brīdī:

139.81. 75% (septiņdesmit pieci procentu) apmērā – ja vērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „ļoti labi” vai „teicami”;

139.82. 50% (piecdesmit procentu) apmērā – ja vērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „labi”;

139.83. prēmiju nepiešķir, ja vērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „jāpilnveido” vai „neapmierinoši”.

139.9 Ja Projekta budžeta līdzekļi ir nepietiekami prēmijas izmaksai, tā var tikt izmaksātas proporcionāli samazinātā apmērā, nepārsniedzot Projekta budžetu.

139.10 Projektā nodarbinātam darbiniekam, ja tas nepārtraukti Projektā vai vairākos secīgos Projektos ir bijis nodarbināts ne mazāk kā vienu gadu vai, ja darbinieks Projektā vai vairākos secīgos Projektos ir bijis nodarbināts mazāk kā vienu gadu, bet vienlaicīgi ir bijis nepārtraukti nodarbināts pašvaldības institūcijā saskaņā ar domes apstiprināto darbinieku skaita sarakstu vismaz vienu gadu, var izmaksāt pabalstu aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā darba izpildes rezultātus un kvalitāti atbilstoši Novērtēšanas sistēmai, nepārsniedzot Atlīdzības likumā noteikto apmēru vienu reizi kalendāra gadā, šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, ja to pieļauj Projekta īstenošanas nosacījumi. Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 18.nolikumu

139.11 Atvaļinājuma pabalsta maksimālais apmērs ir 45% (četrdesmit pieci procentu) apmērā no mēnešalgas, ievērojot 139.10 punktā noteiktos priekšnoteikumus, ja vienlaikus ikgadējā darba izpildes novērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „teicami”, „ļoti labi”, vai „labi””. Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 18.nolikumu

139.12 Atvaļinājuma pabalstu nepiešķir, ja ikgadējā darba izpildes novērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „jāpilnveido” vai „neapmierinoši”.

139.13 Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un izbeidzot darba tiesiskās attiecības tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots.

139.14 Projektā nodarbināto darbinieku atlīdzības izmaksa no pašvaldības budžeta tiek veikta tikai tad, ja Projektam apstiprinātais budžets nesedz šajā nolikumā noteikto atlīdzības izmaksu apmēru.

139.15 Pašvaldības institūcija var apdrošināt Projektā nodarbināto darbinieku veselību atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.379 “Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” Projekta budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros, ja darbinieks Projektā pastāvīgi ir bijis nodarbināts ne mazāk kā vienu gadu. Papildināts ar domes 2021.gada 25.marta 3.nolikumu

139.16 Ja Projektā ir bijis nodarbināts darbinieks, kurš nepārtraukti vienlaicīgi ir bijis nodarbināts arī pašvaldības institūcijā saskaņā ar domes apstiprināto darbinieku skaita sarakstu, pēc Projekta īstenošanas beigām, vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, aprēķina ņemot vērā atlīdzību, ko Projektā nodarbināts darbinieks tika saņēmis no pašvaldības budžeta līdzekļiem un no līdzekļiem, kas tika iegūti no sadarbības līgumiem ar Eiropas Savienības vai tās dalībvalsts institūcijām, kā arī no starptautiskās sadarbības līgumiem vai pakalpojumu līgumiem (valsts vai pašvaldības institūcijas un cita ārvalsts vai starptautiskā tiesību subjekta noslēgts līgums), par kuru īstenošanu Jūrmalas dome bija pieņēmusi attiecīgu lēmumu, un darbinieks bija tieši iesaistīts attiecīgo Projektu īstenošanā. Papildināts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

XIII. Nobeiguma jautājumi

140.  Visus jautājumus saistībā ar atlīdzību un darba attiecībām, kas nav atrunāti nolikumā, regulē Atlīdzības likums, Darba likums un citi saistošie normatīvie akti.

141. Pašvaldības institūcijas ir tiesīgas sniegt priekšlikumus darbiniekam noteiktās atlīdzības pārskatīšanai, ņemot vērā valsts ekonomisko attīstību, solidaritātes principu, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī (iekšzemes kopprodukta izmaiņas, produktivitātes izmaiņas, inflācija, deflācija) un citus pamatotus kritērijus.

142. Ja nolikuma darbības laikā tiek izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas regulē nolikuma normas un darbību, piemērojams ar augstāku juridisku spēku normatīvā akta regulējums.

143. Šis nolikums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

144. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

144.1. Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikums Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”;

144.2. Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmums Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”;

144.3. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.jūlija rīkojums Nr.1.1-14/292 „Par piemaksas piešķiršanas kārtību Jūrmalas pašvaldībā kompetentāko darbinieku motivēšanai”.

145. 2019.gadā bāzes mēnešalgas apmērs ir Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais valstī strādājošo 2017.gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs (926 euro) Papildināts ar domes 2019.gada 24.janvāra 1.nolikumu

146. No 2021.gada 1.janvāra līdz ievēlēto pašvaldību deputātu pilnvaru termiņa beigām bāzes mēnešalgas apmērs tiek piemērots 2020.gadā noteiktās bāzes mēnešalgas apmērā (976,47 euro). Papildināts ar domes 2020.gada 17.decembra 49.nolikumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra nolikumam Nr.28

(protokols Nr.18, 11.punkts)

Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 22.nolikumu

XLS2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra nolikumam Nr.28

(protokols Nr.18, 11.punkts)

Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

DOCX PDF3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra nolikumam Nr.28

(protokols Nr.18, 11.punkts)

Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 35.nolikumu

DOC4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra nolikumam Nr.28

(protokols Nr.18, 11.punkts)
Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 20.nolikumu
Papildināts ar domes 2015.gada 17.septembra 35.nolikumu

DOCX5.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra nolikumam Nr.28

(protokols Nr.18, 11.punkts)
Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 58.nolikumu

DOCX PDF6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra nolikumam Nr.28

(protokols Nr.18, 11.punkts)
Papildināts ar domes 2015.gada 12.novembra 43.nolikumu

DOC7.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra nolikumam Nr.28

(protokols Nr.18, 11.punkts)
Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 31.nolikumu

PDF