Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 13.augustāNr.58

Protokols Nr.20, 62.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu un Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldību budžetiem”

1.          Veikt izmaiņas 2009.gadā pašvaldības ieņēmumos, samazinot pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu daļu par Ls 4  255 692, t.sk.:

1.1.        samazināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 3 645 671, t.sk.:

1.1.1.        ieņēmumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa par Ls 1  352  000 (klasifikācijas kods 1.1.1.2.);

1.1.2.        ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumiem par Ls 140 000 (klasifikācijas kods 4.1.2.1.);

1.1.3.        ieņēmumus no azartspēļu nodokļa par Ls 25  000 (klasifikācijas kods 5.4.1.0.);

1.1.4.        ieņēmumus no pašvaldības nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu par Ls 20  000 (klasifikācijas kods 9.5.1.3.);

1.1.5.        ieņēmumus no pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās par Ls 350  000 (klasifikācijas kods 9.5.1.6.);

1.1.6.        ieņēmumus no pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās par Ls 15 000 (klasifikācijas kods 9.5.1.7.);

1.1.7.        ieņēmumus no pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu par Ls 13 000 (klasifikācijas kods 9.5.2.1.);

1.1.8.        ieņēmumus no pašvaldību budžeta procentu ieņēmumiem par noguldījumiem depozītā Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs par Ls 40  000 (klasifikācijas kods 8.6.1.2.);

1.1.9.        ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības par Ls 45  000 (klasifikācijas kods 10.1.4.0.);

1.1.10.                                  ieņēmumus no zemes īpašuma pārdošanas par Ls 1  513 990 (klasifikācijas kods 13.2.1.0.);

1.1.11.                                  ieņēmumus no zemes nomas par Ls 127 681 (klasifikācijas kods 13.5.1.0.);

1.1.12.                                  ieņēmumus no telpu nomas par Ls 4 000 (klasifikācijas kods 13.5.2.0.);

1.2.        palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 53 681, t.sk.:

1.2.1.        ieņēmumus no valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu par Ls 700 (klasifikācijas kods 9.4.5.0.);

1.2.2.        ieņēmumus no valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu par Ls 700 (klasifikācijas kods 9.4.6.0.);

1.2.3.        ieņēmumus no pārējām valsts nodevām, kuras ieskaita pašvaldību budžetā par Ls 600 (klasifikācijas kods 9.4.9.0.);

1.2.4.        ieņēmumus no pludmales nomas par Ls 1 681 (klasifikācijas kods 13.5.3.0.);

1.2.5.        ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādiem par iepriekšējiem gadiem par Ls 10  000 (klasifikācijas kods 4.1.2.2.);

1.2.6.        ieņēmumus no maksājumiem par konkursa vai izsoles nolikumu par Ls 5000 (klasifikācijas kods 12.3.9.2.);

1.2.7.        ieņēmumus no pārējiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem par Ls 35  000 (klasifikācijas kods 12.3.9.9.);

1.3.        samazināt pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus par Ls 708 702, t.sk.:

1.3.1.        saskaņā ar likuma „Par likuma „Par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem” atzīšanu par spēku zaudējušu” Pārejas noteikumu 2.pantu, ieņēmumus no privatizācijas fonda par Ls 101  702 (klasifikācijas kods 12.3.1.0.);

1.3.2.        ieņēmumus no mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) fondam par Ls 600  000 (klasifikācijas kods 18.9.1.0.);

1.3.3.        ieņēmumus no apstādījumu atjaunošanas līdzekļiem par Ls 7000 (klasifikācijas kods 12.3.9.0.);

1.4.        palielināt pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus no dabas resursu nodokļa par Ls 45  000 (klasifikācijas kods 5.5.3.0.).

2.          Samazināt 2009.gadā pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumus par Ls  4  411  306 saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.-65.pielikumiem, precizējot apstiprinātā budžeta attiecīgos pielikumus.

3.          Pieņemt zināšanai, ka līgumu, kas noslēgti starp Jūrmalas pilsētas domi un pakalpojumu sniedzējiem, samaksas termiņi pārceļami uz 2010.gadu par kopējo summu Ls 279 821 saskaņā ar 22.pielikumu.

4.          No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā novirzīt Jūrmalas pilsētas domei Ls 150 642, t.sk.:

4.1.        aktivitātei „Sabiedriskā transporta braukšanas maksas atlaižu un zaudējumu kompensēšanai nerentablajos maršrutos” Ls 100  000 (klasifikācijas kods 04.510.3300), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 23.pielikumu;

4.2.        aktivitātei „Jūrmalas hokeja komandu atbalstam” līdzfinansējuma līguma noslēgšanai par ledus laukuma īri biedrībai „Hokeja klubs „Kauguri” Ls 2614 (klasifikācijas kods 08.120.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 16.pielikumu;

4.3.        vienreizējo dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu izmaksai Ls 26  000 (klasifikācijas kods 06.100.6440);

4.4.        aktivitātei „Sportistu naudas prēmijas” G.Valnera prēmēšanai Ls 1000 (klasifikācijas kods 08.120.1150), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 16.pielikumu;

4.5.        2007.gada 13.jūnija kopdarbības līguma starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” finanšu saistību nodrošināšanai Ls 21  028 (klasifkācijas kods 05.100.2279).

5.          Veikt izmaiņas 2009.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

5.1. veikt izmaiņas apstiprinātajās kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 66. un67.pielikumu;

5.2. samazināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei programmai „Sabiedriskās integrācijas projektu realizācija” mērķim „Sabiedrības integrācijas projektu līdzfinasējums” par Ls 2318 (klasifikācijas kods 08.300.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 17.pielikumu;

5.3. ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā Ls 2318 novirzīt:

5.2.1. PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” sabiedrības integrācijas projekta „Caur profesionalitāti uz kvalitāti” īstenošanai Ls 1014, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.1150              Ls 486;

10.200.1210              Ls 117;

10.200.2262              Ls 180;

10.200.2363              Ls 136;

10.200.2279              Ls 50;

10.200.2264              Ls 45;

5.2.2. Kauguru kultūras namam sabiedrības integrācijas projekta „Karjeras nedēļa. Jauniešu integrēšana Jūrmalas sabiedrībā” Ls 1304, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1150              Ls 676;

08.230.2239              Ls 118;

08.230.2262              Ls 100;

08.230.2390              Ls 350;

08.230.2311              Ls 60.

6.          Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2009.gadam” 8.panta 5.punktu:

6.1. samazināt 2009.gadā plānoto aizņēmumu no Valsts Kases ES projekta „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā” priekšfinansēšanai par Ls 111 872 (klasifikācijas kods F40220010), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei ES projekta „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā” priekšfinansēšanai par Ls 111  872, t.sk. pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar projektam apstiprināto tāmi;

6.2. samazināt 2009.gadā plānoto aizņēmumu no Valsts Kases Turaidas ielas posmā no pludmales līdz Lienas ielai un Aizkraukles ielai rekonstrukcijas finansēšanai par Ls  999  361 (klasifikācijas kods F40320010), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei mērķim „Turaidas ielas posmā no pludmales līdz Lienas ielai un Aizkraukles ielai rekonstrukcija” par Ls 999 361 (klasifikācijas kods 04.510.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

6.3. samazināt 2009.gadā plānoto aizņēmumu no Valsts Kases Pumpuru vidusskolas mācību korpusa rekonstrukcijas finansēšanai par Ls 2  017  402 (klasifikācijas kods F40320010), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei mērķim „Pumpuru vidusskolas mācību korpusa rekonstrukcija” par Ls 2  017  402 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

6.4. samazināt 2009.gadā plānoto aizņēmumu no Valsts Kases Z.Meirovica prospekta rekonstrukcijas finansēšanai par Ls 1  496 657 (klasifikācijas kods F40320010), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei mērķim „Z.Meirovica prospekta rekonstrukcija” par Ls 1  496 657 (klasifikācijas kods 05.410.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

6.5. samazināt 2009.gadā plānoto aizņēmumu no Valsts Kases Ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas finansēšanai par Ls 1  000  000 (klasifikācijas kods F40320010), samazinot asignējumus SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi Ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas finansēšanai par Ls 1  000  000 (klasifikācijas kods F5501000);

6.6. palielināt 2009.gadā plānu saņemtajam aizņēmumu no Valsts Kases pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” renovācijai par Ls 111 896 (klasifikācijas kods F40320010), palielinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” renovācijai par Ls 360 (klasifikācijas kods 09.100.5240) un aizņēmuma pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” renovācijai atmaksai Ls 111  536 (klasifikācijas kods F40320020).

7.          Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem no pārējām mērķdotācijām – bezmaksas interneta un datoru lietošanas nodrošināšanai pašvaldībās par Ls 3 300 (klasifikācijas kods 18.6.2.9.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Bibliotēku apvienībai bezmaksas interneta nodrošināšanai Ls 3  300 (klasifikācijas kods 08.210.2213).

8.          Samazināt 2009.gadā plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2010.gada 1.janvāri par Ls  28 213, t.sk.:

8.1.        Pumpuru vidusskolai par Ls  2  347, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls  2  347 iestādes komunālo izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2390                                                      Ls -16;

09.210.2223                                                      Ls 2347;

09.210.2279                                                      Ls 16;

8.2.        Jūrmalas mūzikas vidusskolai par Ls  5  984, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls  5  984 pedagogu darba algu apmaksai un iestādes komunālo izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2121                                                      Ls -2210;

09.510.2122                                                      Ls -4576;

09.510.2279                                                      Ls -7000;

09.510.1119                                                      Ls 15311;

09.510.1210                                                      Ls 3689;

09.510.2111              Ls -40;

09.510.2112              Ls -455;

09.510.2219              Ls -70;

09.510.2235              Ls -199;

09.510.2241              Ls -280;

09.510.2243              Ls -500;

09.510.2262              Ls -196;

09.510.2390              Ls -100;

09.510.5233              Ls -330;

09.510.2221              Ls 2377;

09.510.2222              Ls 563;

8.3.        Jūrmalas sākumskolai „Atvase” par Ls  744, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls  744 pedagogu darba algu apmaksai un iestādes komunālo izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1149                                                      Ls -807;

09.210.2311                                                      Ls -200;

09.210.2390                                                      Ls -100;

09.210.2391                                                      Ls 807;

09.210.2222                                                      Ls 200;

09.210.2223                                                      Ls 500;

09.210.2243                                                      Ls 30;

09.210.2351                                                      Ls 100;

09.210.2352                                                      Ls 200;

09.210.2355                                                      Ls 14;

8.4.        Lielupes vidusskolai par Ls  3  518, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls  3  518 iestādes komunālo izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2221              Ls 2818;

09.210.2222              Ls 495;

09.210.2353              Ls 100;

09.210.2355              Ls 100;

09.210.2279              Ls 5;

8.5. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 13  776, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 13  776 iestādes komunālo izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2311              Ls -1000;

01.110.2390              Ls -475;

01.110.2231              Ls -1000;

01.110.2261              Ls 16251;

8.6. Slokas pamatskolai par Ls 1  844, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls  13  776 iestādes komunālo izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2244              Ls 1624;

09.210.2235              Ls 220.

9.   Palielināt 2009.gadā pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls  2950, t.sk:

9.1. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai par Ls 950 (klasifikācijas kods 21.3.5.9) novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls  950 iestādes komunālo izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2223              Ls -500;

09.210.2235              Ls -400;

09.210.2221              Ls 1850;

9.2. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 2 000 (klasifikācijas kods 21.3.9.9) novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2 000 iestādes izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.730.2512              Ls 600;

04.730.2231              Ls 400;

04.730.2239              Ls 1000.

10. Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus vispārējā kārtībā sadalāmām dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” par Ls  4000 (klasifikācijas kods 21.7.1.0.) novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem īstenošanai Ls 4000 (klasifikācijas kods 10.200.1150).

11. Palielināt 2009.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 32, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot pašvaldības iestādei „Sprīdītis” degvielas izdevumu segšanai un kabatas naudas izmaksām, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.700.2322              Ls 21;

10.700.2367              Ls 11.

12. Veikt izmaiņas 2009.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu.

13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2009.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/239 un Nr. 1.1-14/260 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 1961, t.sk.:

-                Jūrmalas pilsētas domei Ls 300 (klasifikācijas kods 08.620.2390) programmai „Citi”, mērķim „Prezentācijas izdevumi”, attiecīgi precizējot 18.pielikumu;

-                Labklājības pārvaldei Ls 1661, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.700.2279

Ls 1651

Mirstīgo atlieku repatriācija uz Latviju, saskaņā ar rēķinu Nr. 61513389 (21.pielikums);

10.910.2236

Ls 10.”

14. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3„Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2009.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/244, Nr.1.1-14/254, Nr.1.1-14/258, Nr.1.1-14/271, Nr.1.1-14/280, Nr.1.1-14/281, Nr.1.1-14/283, Nr.1.1-14/309, Nr.1.1-14/310 un Nr.1.1-14/358 veiktās izmaiņas tāmēs, t.sk.:

- pamatbudžeta tāmēs:

Pumpuru vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2231

Ls -1690;

09.210.2223

Ls 1690.

Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.600.2311

Ls -386;

01.600.2261

Ls -100;

01.600.2322

Ls -200;

01.600.2390

Ls -200;

01.600.2239

Ls 486;

01.600.2312

Ls 400;

01.600.2314

Ls -60;

01.600.2351

Ls -200;

01.600.2262

Ls -300;

01.600.2279

Ls -80;

01.600.2312

Ls -96;

01.600.2322

Ls -35;

01.600.2212

Ls 21;

01.600.2236

Ls 56;

01.600.2244

Ls 607;

01.600.2239

Ls 87.

            Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.312.2355

Ls -33;

03.312.2224

Ls -3;

03.312.2390

Ls -47;

03.312.2259

Ls 36;

03.312.2242

Ls 32;

03.312.2239

Ls 15.

            SIA „Jūrmalas gaisma”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

06.400.2222

Ls -40;

06.400.2279

Ls -732;

06.400.2219

Ls 413;

06.400.2239

Ls 40;

06.400.2249

Ls 270;

06.400.2264

Ls 49.

            Jūrmalas peldēšanas skolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1141

Ls -108;

09.510.1147

Ls -800;

09.510.1149

Ls -400;

09.510.1145

Ls -420;

09.510.1119

Ls 1728.

            Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.120.2231

Ls -900;

Programma: Futbols (16.pielikums)

Mērķis: Atklātās sacensības „Jūrmalas domes kauss” 5 posmos 4 vecuma grupās pludmales futbolā

08.120.2390

Ls -870;

Programma: Futbols (16.pielikums)

Mērķis: Atklātās sacensības „Jūrmalas domes kauss” 5 posmos 4 vecuma grupās pludmales futbolā

08.120.2352

Ls -50;

Programma: Futbols (16.pielikums)

Mērķis: Atklātās sacensības „Jūrmalas domes kauss” 5 posmos 4 vecuma grupās pludmales futbolā

08.120.2231

Ls -90;

Programma: Futbols (16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas pilsētas pavasara kauss

08.120.2279

Ls -230;

Programma: Futbols (16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas Domes kauss futbolā

08.120.2231

Ls -20;

Programma: Austrum cīņas (16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas atklātais čempionāts

08.120.2390

Ls -100;

Programma: Austrum cīņas (16.pielikums)

Mērķis: Baltijas valstu atklātais čempionāts „KATA” un „Kumite” disciplīnās

08.120.2390

Ls -63;

Programma: Invalīdu sports (16.pielikums)

Mērķis: Orientēšanās invalīdiem

08.120.2312

Ls -11;

Programma: Citi (16.pielikums)

Mērķis: Galda hokeja inventāra iegāde

08.120.5232

Ls -611;

Programma: Citi (16.pielikums)

Mērķis: Laivas iegāde

08.120.2279

Ls -250;

Programma: Pludmales volejbols (16.pielikums)

Mērķis: Latvija Open starpt. sacensības 3.p. sievietēm

08.120.2279

Ls 2150;

Programma: Futbols (16.pielikums)

Mērķis: Atklātās sacensības „Jūrmalas domes kauss” 5 posmos 4 vecuma grupās pludmales futbolā

08.120.2390

Ls 85;

Programma: Futbols (16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas pilsētas pavasara kauss

08.120.2390

Ls 410;

Programma: Futbols (16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas Domes kauss futbolā

08.120.2390

Ls 20;

Programma: Austrum cīņas (16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas atklātais čempionāts

08.120.2239

Ls 50;

Programma: Invalīdu sports (16.pielikums)

Mērķis: Orientēšanās invalīdiem

08.120.2390

Ls 20;

Programma: Airēšana (16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas atklātais čempionāts kanoe airēšanā

08.120.2390

Ls 40;

Programma: Airēšana (16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas pilsētas čempionāts akadēmiskā airēšanā

08.120.2352

Ls 50;

Programma: Airēšana (16.pielikums)

Mērķis: Baltijas valstu čempionāts

08.120.2390

Ls 30;

Programma: Airēšana (16.pielikums)

Mērķis: Baltijas valstu čempionāts

08.120.2279

Ls 1450;

Programma: Pludmales volejbols (16.pielikums)

Mērķis: Latvija Open starptautiskās sacensības 4.p. vīriešiem

08.120.2279

Ls -900;

Programma: Pludmales volejbols (16.pielikums)

Mērķis: Atklātās sacensības „Jūrmalas domes kauss”

08.120.2231

Ls -2500;

Programma: Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi (16.pielikums)

Mērķis: Adidas 3:3, Dzintari

08.120.2279

Ls -630;

Programma: Pludmales volejbols (16.pielikums)

Mērķis: Jaunatnes čempionāts pludmales volejbolā

08.120.2239

Ls -50;

Programma: Vieglatlētika (16.pielikums)

Mērķis: Vieglatlētikas seriāls Slokas stadionā 10posmos

08.120.2231

Ls -600;

Programma: Citi (16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas ģimeņu sporta diena

08.120.2231

Ls -466;

Programma: Citi (16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas ģimeņu sporta diena

08.120.2261

Ls -500;

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2009.g. (16.pielikums)

Mērķis: Latvijas Veterānu sporta spēles

08.120.2231

Ls -638;

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2009.g. (16.pielikums)

Mērķis: Latvijas Veterānu sporta spēles

08.120.2231

Ls -4600;

Programma: Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi (16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas izlases dalība Latvijas OLIMPIĀDĒ

08.620.2279

Ls -96;

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā (18.pielikums)

Mērķis: Jauno Belvederas operas un operetes solistu atlases kārta Jūrmalā

08.620.2269

Ls -900;

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā (18.pielikums)

Mērķis: Austrum deju festivāls

08.620.2279

Ls -1000;

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā (18.pielikums)

Mērķis: Koncertu cikls Dubultu ev.lut. un Slokas baznīcā 2009. gadā

08.620.2279

Ls -1000;

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā (18.pielikums)

Mērķis: Grupas „Menuets” koncerts

08.620.2121

Ls -300;

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, konkursi un skates (18.pielikums)

Mērķis: Kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas pasākumi, komandējumi

08.620.2279

Ls -62355;

Programma: Domes līdzfinansējums kultūras un izklaides pasākumiem (18.pielikums)

Mērķis: Telpu īre atbalstāmajiem pasākumiem

08.620.2231

Ls 96;

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā (18.pielikums)

Mērķis: Jauno Belvederas operas un operetes solistu atlases kārta Jūrmalā

08.620.2279

Ls 1000;

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā (18.pielikums)

Mērķis: Austrum deju festivāls

08.620.2264

Ls 50;

Programma: Gadskārtu svētki un paražas (18.pielikums)

Mērķis: Meteņu spēles

08.620.2390

Ls 60;

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (18.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas vokālo ansambļu skate

08.620.2231

Ls 25;

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (18.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas vokālo ansambļu skate

08.620.2262

Ls 220;

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (18.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas senioru deju kolektīvu „Ābelīte” un „Vējš ābeļziedos” koncertbraucienam uz Kauņu

08.620.2279

Ls 58547;

Programma: Domes līdzfinansējums kultūras un izklaides pasākumiem (18.pielikums)

Mērķis: Līdzfinansējums atbalstāmajiem pasākumiem

08.620.2279

Ls 2556;

Programma: Domes līdzfinansējums kultūras un izklaides pasākumiem (18.pielikums)

Mērķis: Dzintaru koncertzāles sezonas atklāšanas koncerts

08.620.2279

Ls 697;

Programma: Domes līdzfinansējums kultūras un izklaides pasākumiem (18.pielikums)

Mērķis: Dzintaru koncertzāles sezonas noslēguma koncerts

08.620.2279

Ls 2556;

Programma: Domes līdzfinansējums kultūras un izklaides pasākumiem (18.pielikums)

Mērķis: Dzintaru 10. Festivāls „Baleta Zvaigznes Jūrmalā

08.620.2390

Ls -460;

Programma: Citi (18.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas Bibliotekāru konkurss

08.620.2239

Ls -196;

Programma: Citi (18.pielikums)

Mērķis: Sanitāro mezglu īre

08.620.2239

Ls -1000;

Programma: Citi (18.pielikums)

Mērķis: Tipogrāfijas izdevumi

08.620.2231

Ls 200;

Programma: Citi (18.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas Bibliotekāru konkurss

08.620.2279

Ls 300;

Programma: Citi (18.pielikums)

Mērķis: Autoratlīdzību atlīdzība

08.620.2390

Ls 1000;

Programma: Citi (18.pielikums)

Mērķis: Tipogrāfijas izdevumi (afišu iegāde dažādiem pasākumiem)

04.730.2122

Ls -132;

Programma: Vizītes (10.pielikums)

Mērķis: Dalība ESPA kongresos

04.730.2121

Ls -25;

Programma: Vizītes (10.pielikums)

Mērķis: Dalība ESPA kongresos

04.730.2239

Ls -800;

Programma: Pārējie pakalpojumi (10.pielikums)

Mērķis: www.jurmala.lv reklāmas banera izgatavošana un ievietošana Latvijas (www.meeting.lv, www.eiropa.lv, www.eiropa.lv u.c.) un ārvalstu tūrisma un ziņu portālos, un reklāmas dažādos tūrisma izdevumos

04.730.2390

Ls 27;

Programma: Vizītes (10.pielikums)

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba grupās, konferencēs

04.730.2122

Ls 93;

Programma: Vizītes (10.pielikums)

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba grupās, konferencēs

04.730.7712

Ls 23;

Programma: Dalības maksa (10.pielikums)

Mērķis: Dalības maksa UBC „Baltijas Pilsētu savienība”

04.730.7712

Ls 14;

Programma: Dalības maksa (10.pielikums)

Mērķis: Dalības maksa ECAD (Eiropas pilsētu kustība pret narkotikām)

04.730.2390

Ls 800;

Programma: Pārējie pakalpojumi (10.pielikums)

Mērķis: www.jurmala.lv reklāmas banera izgatavošana un ievietošana Latvijas (www.meeting.lv, www.eiropa.lv, www.eiropa.lv u.c.) un ārvalstu tūrisma un ziņu portālos, un reklāmas dažādos tūrisma izdevumos

01.320.2231

Ls -3300;

Mērķis: Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem (7.pielikums)

01.320.2390

Ls 2700;

Mērķis: Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem (7.pielikums)

01.320.2279

Ls 600;

Mērķis: Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem (7.pielikums)

06.600.2279

Ls -636;

Mērķis: inventarizācijas lietu, kadastra izziņu u.c. dokumentu pasūtīšana VZD objektiem, kas ierakstāmi zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda (9.pielikums)

06.600.2519

Ls 636;

Mērķis: Nodokļu un nodevu maksājumi - kancelejas nodevas par objektiem, kas ierakstāmi zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda (9.pielikums)

04.730.2239

Ls -500;

Mērķis „Rīga Jūrmala konferenču tūrisma buklets” (10.pielikums)

08.220.5250

Ls -5350;

Mērķis „Aspazijas mājas restaurācija, Z.Meirovica prospektā 18/20, Dubulti” (6.pielikums)

05.300.2279

Ls -2000;

Mērķis „Pretplūdu pasākumu finansēšana” (12.pielikums)

04.730.2239

Ls 500;

Mērķis „Videoklipa par Jūrmalu izgatavošana un reklamēšana” (10.pielikums)

08.230.5250

Ls 5350;

Mērķis „Kultūras, izklaides un sporta iestāžu remonts”(6.pielikums)

05.300.2232

Ls 2000.

Mērķis „Ūdens kvalitātes mikrobioloģiskie un fizikālie izmeklējumi Lielupē, Slokas karjerā un notekās uz jūru” (12.pielikums)

Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.810.1221

Ls -150;

09.810.1228

Ls 150;

09.100.2263

Ls -402;

09.100.2513

Ls 402.

            Pašvaldības pamatbudžetam, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.820.7516

Ls -291;

01.820.7246

Ls 291.

            Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.312.2224

Ls -10;

03.312.2279

Ls 10.

            Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.600.2314

Ls 60;

01.600.2214

Ls -60.

-                mērķdotāciju tāmēs:

Jūrmalas mūzikas vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1149

Ls -532;

09.510.1210

Ls -128;

08.290.1149

Ls 532;

08.290.1210

Ls 128.

Slokas pamatskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119

Ls -5651;

09.210.1221

Ls 5651.

Sākumskolai „Taurenītis”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1228

Ls -150;

09.210.1221

Ls -1412;

09.210.1119

Ls 1562.

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1149

Ls -1847;

09.210.1221

Ls -868;

09.210.1228

Ls -750;

09.210.1119

Ls 2674;

09.210.1210

Ls 791.

Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221

Ls -3700;

09.100.1119

Ls 3700.

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1229

Ls -600;

09.210.1119

Ls 600;

09.210.1228

Ls -600;

09.210.1229

Ls 600.

Jūrmalas peldēšanas skolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1149

Ls -500;

09.510.1221

Ls -192;

09.510.1119

Ls 692.

Vaivaru pamatskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119

Ls -150;

09.210.1228

Ls 150.

-                maksas pakalpojumu tāmēs:

Sākumskolai „Taurenītis”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2212

Ls -39;

09.210.2362

Ls -200;

09.210.2213

Ls 39;

09.210.2322

Ls 200.

Slokas pamatskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119

Ls -710;

09.210.1221

Ls 710.

Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2231

Ls -1000;

01.110.2224

Ls -699;

01.110.2275

Ls -4083;

01.110.2279

Ls -1000;

01.110.2261

Ls 6782.

Majoru kultūras namam, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.2390

Ls -137;

08.230.2269

Ls -819;

08.230.2352

Ls 111;

08.230.2223

Ls 26;

08.230.2311

Ls 380;

08.230.2214

Ls 40;

08.230.2224

Ls 47;

08.230.2244

Ls 91;

08.230.2212

Ls 120;

08.230.2213

Ls 74;

08.230.2222

Ls 67;

08.230.2311

Ls -354;

08.230.2223

Ls 354.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2223

Ls -685;

09.210.2212

Ls 352;

09.210.2213

Ls 150;

09.210.2214

Ls 183.

Pumpuru vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2239

Ls -30;

09.210.2214

Ls 30.

-                speciālā budžeta autoceļa fondā:

Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.510.2246

Ls -20000;

Programma „Ekonomiskā darbība” (6.pielikums), mērķis „Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana”

04.510.2246

Ls -15000;

Programma „Ekonomiskā darbība” (6.pielikums), mērķis „Grantēto ielu uzturēšana”

04.510.2246

Ls 35000.

Programma „Ekonomiskā darbība” (6.pielikums), mērķis „Ceļa segumu remonts, t.sk. bedrīšu remonts”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF


Pielikumi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68