Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 05.02.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.marta 18.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 28.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2020.gada 27.augusta 21.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2020.gada 21.maija 12.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2020.gada 27.marta 8.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2019.gada 19.decembra 52.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 41.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2019.gada 25.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2019.gada 23.maija 20.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2019.gada 18.aprīļa 14.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 41.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2018.gada 23.augusta 30.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2018.gada 24.maija 21.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2018.gada 26.aprīļa 16.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2018.gada 15.marta 12.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2018.gada 15.februāra 3.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2017.gada 23.novembra 37.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2017.gada 19.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2017.gada 9.jūnija 22.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2017.gada 23.marta 13.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2016.gada 7.novembra 41.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2016.gada 25.augusta 27.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2016.gada 18.augusta 19.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2016.gada 8.jūnija 14.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2016.gada 21.aprīļa 9.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 12.novembra 41.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 3.decembra 45.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 28.septembra 37.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 17.septembra 35.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 30.jūlija 31.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 9.jūlija 29.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 26.marta 14.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 5.marta 12.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 19.februāra 4.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 22.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2014.gada 18.decembra 35.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2014.gada 9.oktobra 28.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2014.gada 7.augusta 21.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2014.gada 10.jūlija 17.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2014.gada 10.aprīļa 7.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 12.septembra 36.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 20.jūnija 24.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 18.aprīļa 12.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 4.aprīļa 11.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 5.aprīļa 11.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 26.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 9.decembra 42.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 21.jūlija 27.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 6.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2010.gada 21.oktobra 62.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2010.gada 10.septembra 56.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 49.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2010.gada 5.augusta 46.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2010.gada 27.maija 30.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2010.gada 20.maija 29.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2010.gada 4.februārī Nr.6

Protokols Nr.3, 1.punkts

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums
Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 7.saistošajiem noteikumiem

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir atvasināts publisko tiesību subjekts ar juridiskās personas tiesībām. Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

2. Publisko tiesību jomā Pašvaldība pilda autonomās funkcijas un deleģētās valsts pārvaldes funkcijas (turpmāk – Pašvaldības funkcijas), kā arī uz savstarpējas vienošanās pamata var pildīt citu pašvaldību deleģētās funkcijas.

3. Autonomās funkcijas Pašvaldība veic savā vārdā likumā noteiktajos ietvaros Jūrmalas iedzīvotāju interesēs. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības dome, kas juridiskās personas vārdā pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstīgu izlietojumu.

4. Deleģētās valsts pārvaldes funkcijas Pašvaldība veic valsts vārdā likumā noteiktajos ietvaros.

5. Īstenojot pārstāvniecības demokrātiju likumā noteiktajā kārtībā, balsstiesīgie Jūrmalas iedzīvotāji ievēlē pašvaldības domi (Jūrmalas dome; turpmāk – Dome).

6. Likumā noteiktajos ietvaros un Pašvaldības nolikumā (turpmāk – nolikums) paredzētajā kārtībā Dome izveido Pašvaldības administrāciju, nosakot tās organizācijas struktūru un kompetenci.

7. Nolikums nosaka iedzīvotājiem pārskatāmu Pašvaldības darba organizāciju ar mērķi tuvināt pārvaldi Pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem.

II PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA

8. Domi veido 15 deputāti.

9. Dome ievēlē no deputātu vidus Domes priekšsēdētāju, Domes priekšsēdētāja vietniekus un pastāvīgo komiteju personāla sastāvu. Grozīts ar domes 2017.gada 19.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem

10. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, Dome izveido pastāvīgās komitejas:

10.1. Dome izveido šādas patstāvīgā komitejas ar skaitlisko sastāvu: Grozīts ar domes 2017.gada 19.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem

10.1.1. finanšu komiteja 7 locekļu sastāvā;

10.1.2. pilsētsaimniecības komiteja 5 locekļu sastāvā; Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

10.1.3. sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā;

10.1.4. jaunatnes un sporta jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā;

10.1.5. attīstības un vides jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā;

10.1.6. tūrisma un kurortoloģijas komiteja 5 locekļu sastāvā;

10.1.7. izglītības komiteja 5 locekļu sastāvā; Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

10.1.8. transporta un mājokļu jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā;

10.1.9. kultūras komiteja 5 locekļu sastāvā; Papildināts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

10.1.10. drošības jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā; Papildināts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

10.2. pastāvīgās komitejas:

10.2.1. sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komiteju kompetencē;

10.2.2. ir tiesīgas dot uzdevumus Pašvaldības iestādēm un amatpersonām komitejas darbības nodrošināšanai; Grozīts ar domes 2010.gada 27.maija 30. saistošajiem noteikumiem

10.2.3. par attiecīgajām nozarēm atbildīgās komitejas īsteno administrācijā Domes pastāvīgo komiteju kontroli. Grozīts ar domes 2010.gada 27.maija 30. saistošajiem noteikumiem

11. Domes darbību nodrošina Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks, Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos, Domes izpilddirektors, Domes izpilddirektora vietnieks, pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji, kā arī Pašvaldības administrācijas darbinieki atbilstoši Pašvaldības pārvaldes struktūrai saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Grozīts ar domes 2017.gada 19.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

11.1 Administrācija ir pašvaldības iestāžu un amatpersonu kopums, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Grozīts ar domes 2010.gada 27.maija 30. saistošajiem noteikumiem

12. Pašvaldības domes padotībā atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem darbojas šādas iestādes: Grozīts ar domes 2016.gada 18.augusta 19.saistošajiem noteikumiem

12.1. Jūrmalas valsts ģimnāzija;

12.2. Svītrots ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

12.3. Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 41.saistošajiem noteikumiem

12.4. Jūrmalas bāriņtiesa; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.5. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.6. Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestāde „Austras koks”; Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 36.saistošajiem noteikumiem

12.7. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Katrīna”; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.8. Izslēgts ar domes 2010.gada 5.augusta 46. saistošajiem noteikumiem

12.9. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.10. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.11. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.12. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.13. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Madara”; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.14. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.15. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.16. Ķemeru pamatskola; Grozīts ar domes 2016.gada 8.jūnija 14.saistošajiem noteikumiem

12.17. Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs;

12.18. Jūrmalas sporta skola; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.19. Jūrmalas Jaundubultu vidusskola; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.20. Jūrmalas Kauguru vidusskola;

12.21. Labklājības pārvalde;

12.22. Jūrmalas Aspazijas pamatskola; Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

12.23. Majoru vidusskola; Grozīts ar domes 2011.gada 9.decembra 42. saistošajiem noteikumiem;

12.24. Jūrmalas mākslas skola;

12.25. Jūrmalas mūzikas vidusskola;

12.26. Jūrmalas Mežmalas vidusskola; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.27. Svītrots ar domes 2015.gada 17.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

12.28. Jūrmalas pašvaldības policija; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.29. Pumpuru vidusskola;

12.30. Slokas pamatskola;

12.31. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.32. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.33. Jūrmalas pamatskola; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.34. Vaivaru pamatskola;

12.35. Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 41.saistošajiem noteikumiem

12.36. Jūrmalas muzejs; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.37. Jūrmalas centrālā bibliotēka;

12.38. Jūrmalas kultūras centrs;

12.39. Jūrmalas pilsētas dome;

12.40. Jūrmalas ostas pārvalde; Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 29.saistošajiem noteikumiem

12.41. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti”; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.42. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Podziņa”; Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 12. saistošajiem noteikumiem

12.43. Jūrmalas Sporta servisa centrs; Papildināts ar domes 2015.gada 19.februāra 4.nolikumu

12.44. Jūrmalas kapi; Papildināts ar domes 2015.gada 12.novembra 41.saistošajiem noteikumiem

12.45 Jūrmalas Futbola skola. Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 28.saistošajiem noteikumiem

12.46. Dzimtsarakstu nodaļa; Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

12.47. Kultūrtelpas un vides dizaina centrs. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

13. Pašvaldības funkciju (uzdevumu) realizēšanai un komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu Dome veido kapitālsabiedrības, kurām Pašvaldība Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā ar līgumu var deleģēt no Pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu valsts pārvaldes uzdevumu izpildi. Grozīts ar domes 2013.gada 4.aprīļa 11. saistošajiem noteikumiem

14. Jūrmalas pilsētas dome ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

14.1. SIA „Jūrmalas slimnīca”;

14.2. Svītrots ar domes 2012.gada 5.aprīļa 11.saistošajiem noteikumiem

14.3. SIA „Dzintaru koncertzāle”;

14.4. Svītrots ar domes 2016.gada 21.aprīļa 9.saistošajiem noteikumiem

14.5. Svītrots ar domes 2015.gada 22.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

14.6. SIA „Jūrmalas gaisma”;

14.7. Svītrots ar domes 2015.gada 12.janvāra 41.saistošajiem noteikumiem

14.8. Svītrots ar domes 2015.gada 22.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

14.9. SIA „Jūrmalas siltums”;

14.10. Svītrots ar domes 2016.gada 21.aprīļa 9.saistošajiem noteikumiem

14.11. SIA „Jūrmalas ūdens”;

14.12. PSIA „Kauguru veselības centrs”; Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 12. saistošajiem noteikumiem

14.13. SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”;

14.14. Grozīts ar domes 2010.gada 27.maija 30.saistošajiem noteikumiem

14.15. PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Sloka””;

14.16. Svītrots ar domes 2016.gada 21.aprīļa 9.saistošajiem noteikumiem

15. Pašvaldība ir pārstāvēta šādās biedrībās (nodibinājumos):

15.1. biedrībā „Latvijas lielo pilsētu asociācija”;

15.2. biedrībā „Latvijas pašvaldību mācību centrs”;

15.3. Svītrots ar domes 2019.gada 23.maija 20.saistošajiem noteikumiem

15.4. biedrībā „Latvijas pašvaldību savienība”;

15.5. Svītrots ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

15.6. biedrībā „Partnerība laukiem un jūrai”. Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 14.saistošajiem noteikumiem

15.7. Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds. Papildināts ar domes 2021.gada 25.marta 18.saistošajiem noteikumiem

16. Pašvaldībā ir izveidotas šāda īpaša statusa institūcijas, kurām saskaņā ar likumu vai attiecīgās institūcijas nolikumu ir noteikta īpaša kompetence un atšķirīga padotība: Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

16.1. Jūrmalas bāriņtiesa (saskaņā ar likumu izveidota iestāde, kuru papildus Domes uzraudzībai metodiski vada un uzrauga Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija).

16.2. Dzimtsarakstu nodaļa (Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kuru papildus Jūrmalas pilsētas domes un Domes uzraudzībai metodiski vada un uzrauga Tieslietu ministrs ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta starpniecību).

17. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, domes administrācijas darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi:

17.1. komisijas:

17.1.1. administratīvo komisiju;

17.1.2. Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju; Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 37.saistošajiem noteikumiem

17.1.3. bērnu tiesību aizsardzības komisiju;

17.1.4. ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju; Grozīts ar domes 2010.gada 5.augusta 46. saistošajiem noteikumiem

17.1.5. būvvalde;

17.1.6. dzīvokļu komisiju;

17.1.7. Svītrots ar domes 2018.gada 24.maija 21.saistošajiem noteikumiem

17.1.8. koku vērtēšanas komisiju; Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 12. saistošajiem noteikumiem

17.1.9. nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju;

17.1.10. pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisiju; Grozīts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 9.saistošajiem noteikumiem

17.1.11. privatizācijas komisiju;

17.1.12. rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju;

17.1.13. Svītrots ar domes 2017.gada 23.marta 13.saistošajiem noteikumiem

17.1.14. dzīvojamo māju privatizācijas komisija;

17.1.15. zemes komisiju;

17.1.16. Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija;

17.1.17. Izslēgts ar domes 2010.gada 21.oktobra 62. saistošajiem noteikumiem

17.1.18. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisiju; Papildināts domes 2013.gada 18.aprīļa 12. saistošajiem noteikumiem

17.1.19. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija; Papildināts ar domes 2014.gada 9.oktobra 28.saistošajiem noteikumiem

17.1.20. simbolikas komisija; Papildināts ar domes 2015.gada 30.jūlija 31.saistošajiem noteikumiem

17.1.21. Apbalvojumu piešķiršanas komisija; Papildināts ar domes 2015.gada 28.septembra 37.saistošajiem noteikumiem

17.1.22. Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisija; Papildināts ar domes 2015.gada 3.decembra 45.saistošajiem noteikumiem

17.1.23. konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisiju; Papildināts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 9.saistošajiem noteikumiem

17.1.24. Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija; Papildināts ar domes 2016.gada 18.augusta 19.saistošajiem noteikumiem

17.1.25. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisija; Papildināts ar domes 2017.gada 23.marta 13.saistošajiem noteikumiem

17.1.26. Pašvaldības atbalsta personām par izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisija; Papildināts ar domes 2017.gada 23.marta 13.saistošajiem noteikumiem

17.1.27. Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisija; Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 37.saistošajiem noteikumiem

17.1.28. Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija; Papildināts ar domes 2018.gada 26.aprīļa 16.saistošajiem noteikumiem

17.1.29. Ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu novērtēšanas komisija; Papildināts ar domes 2018.gada 24.maija 21.saistošajiem noteikumiem

17.1.30. atbalsta ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā vērtēšanas komisija. Papildināts ar domes 2018.gada 22.novembra 41.saistošajiem noteikumiem

17.1.31. Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisija. Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 28.saistošajiem noteikumiem

17.1.32. Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisija. Papildināts ar domes 2021.gada 25.marta 18.saistošajiem noteikumiem

17.2. konsultatīvās padomes:

17.2.1. Svītrots ar domes 2016.gada 25.augusta 27.saistošajiem noteikumiem

17.2.2. Svītrots ar domes 2018.gada 24.maija 21.saistošajiem noteikumiem

17.2.3.uzņēmēju konsultatīvo padomi;

17.2.4.sabiedrisko padomi;

17.2.5.izglītības padomi. Papildināts ar domes 2011.gada 9.decembra 42. saistošajiem noteikumiem;

17.2.6. Jūrmalas pilsētas Jauniešu domi. Papildināts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 12. saistošajiem noteikumiem

18. Pašvaldības iestāžu, konsultatīvo padomju un komisiju darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums. Nolikumā norāda:

18.1. iestādes, konsultatīvās padomes, komisijas izveidošanas kārtību;

18.2. iestādes, konsultatīvās padomes, komisijas priekšsēdētāja un vietnieka ievēlēšanas kārtību, ja tāds ir;

18.3. iestādes, konsultatīvās padomes, komisijas kompetenci;

18.4. iestādes, konsultatīvās padomes, komisijas organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību;

18.5. domes pastāvīgo komiteju, amatpersonu vai citu institūciju, kuras padotībā atrodas izveidotā iestāde, konsultatīvā padome, komisija;

18.6. citus jautājumus, kurus pašvaldības dome uzskata par svarīgiem.

19. Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks, Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos, pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors un izpilddirektors vietnieks un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu Domes noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

20. Pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma un lietderības kontrole tiek veikta atbilstoši lietvedības kārtībai.

III. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU, IZPILDDIREKTORA UN IZPILDDIREKTORA VIETNIEKA PILNVARAS Grozīts ar domes 2017.gada 19.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem

21. Domes priekšsēdētājs:

21.1. vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās; Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 12. saistošajiem noteikumiem

21.2. pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;

21.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Domi tiesā;

21.4. Domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;

21.5. vada finanšu komitejas darbu; Grozīts ar domes 2010.gada 10.septembra 56. saistošajiem noteikumiem

21.6. dod saistošus rīkojumus priekšsēdētāja vietniekiem un pašvaldības administrācijas darbiniekiem un iestādēm; Grozīts ar domes 2017.gada 19.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem

21.7. ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās; Grozīts ar domes 2010.gada 10.septembra 56. saistošajiem noteikumiem

21.8. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir Dome;

21.9. var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata;

21.10. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos un šajā nolikumā;

21.11. Jūrmalas pilsētas domes vārdā atver un slēdz kontus kredītiestādēs;

21.12. stājoties amatā pieņem dokumentāciju un materiālās vērtības un amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;

21.13. Svītrots ar domes 2019.gada 19.decembra 52.saistošajiem noteikumiem

21.1 Domes priekšsēdētājam tiešā pakļautībā ir Domes priekšsēdētāja birojs un Revīzijas un audita nodaļa. Papildināts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

22. Domes priekšsēdētāja komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

23. Svītrots ar domes 2011.gada 9.decembra 42. saistošajiem noteikumiem;

23.1 Svītrots ar domes 2011.gada 9.decembra 42. saistošajiem noteikumiem;

23.2 Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki: Grozīts ar domes 2017.gada 19.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem

23.21. Domes priekšsēdētāja vietnieks;

23.22. Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos. Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

23.3 Domes priekšsēdētāja vietnieks pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajā gadījumā. Papildināts ar domes 2017.gada 19.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem

23.4 Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos: Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

23.41. pilda pienākumus Domes priekšsēdētāja uzdevumā, kā arī pilda citus pienākums likumā paredzētajos gadījumos;

23.4 2. pārrauga un koordinē pilsētsaimniecības jautājumus; Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

23.4.3. pilda citus ar domes lēmumiem noteiktos un šajā nolikumā paredzētos uzdevumus.

24. Izslēgts ar domes 2010.gada 20.maija 29. saistošajiem noteikumiem

25. Izslēgts ar domes 2010.gada 20.maija 29. saistošajiem noteikumiem

26. Izslēgts ar domes 2010.gada 10.septembra 56. saistošajiem noteikumiem

27. Pēc Domes priekšsēdētāja priekšlikuma Dome ieceļ izpilddirektoru. Izpilddirektors pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Izpilddirektors nedrīkst būt Domes deputāts. Grozīts ar domes 2016.gada 8.jūnija 14. saistošajiem noteikumiem

28. Pašvaldības izpilddirektors:

28.1. izdod rīkojumus par pašvaldības administrācijas darbinieku pieņemšanu darbā vai darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, slēdz darba līgumus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, atbildīgs par amatu klasificēšanas rezultātu atbilstības uzraudzību pašvaldībā. Grozīts ar domes 2011.gada 9.decembra 42. saistošajiem noteikumiem;

28.2. izdod iekšējos normatīvos aktus Jūrmalas pilsētas domes administrācijai;

28.3. organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

28.4. sagatavo priekšlikumus domei par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

28.5. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, kā arī citiem administrācijas darbiniekiem;

28.6. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;

28.7. iesniedz Domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

28.8. Domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;

28.9. organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta, gada publiskā pārskata un budžeta projekta izstrādāšanu un to iesniegšanu pieņemšanai domē;

28.10. pieņem lēmumus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā; Grozīts ar domes 2017.gada 9.jūnija 22.saistošajiem noteikumiem

28.11. piedalās domes sēdēs un ir tiesīgs piedalīties komiteju un komisiju sēdēs un jautājumu apspriešanā;

28.12. veic citus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pašvaldības nolikumu, domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem; Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 52.saistošajiem noteikumiem

28.13. veic šajā nolikumā noteiktajos gadījumos augstākās iestādes funkcijas Administratīvā procesa likuma izpratnē, izskatot apstrīdētos pašvaldības autonomo funkciju ietvaros izdotos administratīvos aktus un iestāžu faktisko rīcību;

28.14. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības domes priekšsēdētājam; nodrošina Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darba nepārtrauktību Domes nomaiņas gadījumā;

28.15. pieņem lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu un lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai; Papildināts ar domes 2017.gada 9.jūnija 22.saistošajiem noteikumiem

28.16. pieņem lēmumus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi, lēmumus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu atbilstoši likumā “Par nodokļiem un nodevām” un likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktajai kārtībai. Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 12.saistošajiem noteikumiem

28.1 Izpilddirektoram tiešā pakļautībā ir personas datu aizsardzības speciālists. Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 41.saistošajiem noteikumiem

29. Domes izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā veic Domes izpilddirektora vietnieks. Grozīts ar domes 2017.gada 19.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem

29.1 Domes izpilddirektora vietnieks veic pienākumus saskaņā ar pašvaldības nolikumu, Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieku un izpilddirektora rīkojumiem. Papildināts ar domes 2017.gada 19.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem

IV DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS

30. Domes deputātus ievēlē Domes pastāvīgajās komitejās atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” un šim nolikumam.

31. Komiteju locekļi un priekšsēdētāji par piedalīšanos komiteju sēdēs un citu deputāta pienākumu pildīšanu saskaņā ar Domes lēmumu var saņemt atlīdzību, kādu Domes deputāti saņem par deputāta pienākumu pildīšanu un piedalīšanos Domes un komiteju sēdēs. Katrs deputāts var strādāt vienā vai vairākās komitejās.

32. Domes pastāvīgā komiteja (izņemot finanšu) no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku (vietniekus). Komitejas priekšsēdētāja vietnieks pēc priekšsēdētāja norādījuma veic priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.

33. Finanšu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem un sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu. Grozīts ar domes 2013.gada 20.jūnija 24. saistošajiem noteikumiem

34. Izglītības komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar izglītību un interešu izglītību un sniedz atzinumus par tiem. Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

34.1 Svītrots ar domes 2012.gada 26.janvāra 1. saistošajiem noteikumiem

34.2 Kultūras komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, ka saistīti ar kultūru un mākslu un sniedz atzinumus par tiem. Papildināts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

35. Attīstības un vides jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar attīstības priekšlikumiem, pilsētas plānojumu, apbūvi, vidi un vides aizsardzību un sniedz atzinumus par tiem. Grozīts ar domes 2013.gada 20.jūnija 24. saistošajiem noteikumiem

35.1 Izslēgts ar domes 2010.gada 10.septembra 56. saistošajiem noteikumiem

36. Pilsētsaimniecības komiteja izskata jautājumus un lēmuma projektus, kas saistīti ar pilsētsaimniecību Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem. Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

36.1 Drošības jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmuma projektus, kas saistīti ar drošības īstenošanu Jūrmalā un sniedz atzinumus par tiem. Papildināts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

37. Svītrots ar domes 2012.gada 26.janvāra 1. saistošajiem noteikumiem

37.1 Tūrisma un kurortoloģijas komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par tūrisma un kurortoloģijas infrastruktūru Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem. Grozīts ar domes 2017.gada 19.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem

37.2 Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par sociālo palīdzību, veselības aprūpi un par sabiedrības integrācijas lietām un sniedz atzinumus par tiem. Grozīts ar domes 2016.gada 7.novembra 41.saistošajiem noteikumiem

37.3 Svītrots ar domes 2016.gada 7.novembra 41.saistošajiem noteikumiem

37.4 Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus jaunatnes un sporta sfērā Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem Papildināts ar domes 2013.gada 20.jūnija 24. saistošajiem noteikumiem

37.5 Svītrots ar domes 2016.gada 8.jūnija 14. saistošajiem noteikumiem

37.6 Svītrots ar domes 2017.gada 19.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem

37.7 Svītrots ar domes 2016.gada 7.novembra 41.saistošajiem noteikumiem

37.8 Transporta un mājokļu jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmuma projektus, kas saistīti ar Jūrmalas pilsētas transportu un mājokļa jautājumiem un sniedz atzinumus par tiem. Papildināts ar domes 2017.gada 19.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem

38. Izslēgts ar domes 2010.gada 10.septembra 56. saistošajiem noteikumiem

39. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:

39.1. iepazīties ar pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;

39.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus;

39.3. piesaistīt speciālistus ar padomdevēja tiesībām.

40. Domstarpību gadījumus par piekritību starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām izskata domes priekšsēdētājs vai dome.

41. Domes pastāvīgo komiteju sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, ja ir sagatavoti komiteju kompetencē izskatāmie jautājumi. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes un sastāda sēdes darba kārtību, kuru apstiprina domes priekšsēdētājs. Komiteju tehnisko un organizatorisko apkalpošanu nodrošina domes Administratīvi juridiskā pārvalde. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

42. Komitejas kārtējās sēdes darba kārtībā kā ārkārtas jautājumu nevar iekļaut jautājumu par komitejas priekšsēdētāja atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas. Šādu jautājumu iekļauj komitejas nākamās sēdes darba kārtībā.

43. Ārkārtas komitejas sēdes sasaukšanu var ierosināt domes priekšsēdētājs vai viena trešdaļa komitejas locekļu.

44. Komitejas sēdē var izskatīt tikai tos jautājumus, kas ir iekļauti apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja par to nobalsojuši vairāk kā divas trešdaļas komitejas locekļu. Komitejas ārkārtas sēdes darba kārību nedrīkst grozīt.

45. Komiteju sēdes ir atklātas. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi. Gadījumos, kad notiek apvienotās domes komiteju sēdes, lēmumu pieņem kopā.

46. Komitejas lēmumu projektiem, atzinumiem par tiem, izziņas materiāliem jābūt iesniegtiem domes Administratīvi juridiskajā pārvaldē vismaz 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms kārtējās komitejas sēdes un vismaz 6 (sešas) stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

47. Komiteju locekļi var saņemt komitejas sēdē izskatāmos materiālus domes Administratīvi juridiskajā pārvaldē ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pirms kārtējās komitejas sēdes un 3 (trīs) stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

48. Paziņojums par kārtējās komitejas sēdes norises laiku ,vietu un darba kārtību ir izliekams redzamā vietā domes ēkā 24 (divdesmit četras) stundas pirms kārtējās komitejas sēdes un 3 (trīs) stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes.

49. Komiteju sēdēs izskata un pieņem protokollēmumu par komitejas darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

50. Komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs, visi klātesošie komitejas locekļi un protokolētājs. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam.

51. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo domes priekšsēdētājam.

52. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem var noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās. Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju.

53. Domes komiteju sēde var notikt, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no domes komitejas deputātiem. Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo komitejas locekļu balsu vairākumu. Ja kādā no balsojumiem balsis sadalījušās vienādi (“par” vienādi ar “pret” un “atturas”), tad izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

53.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa dēļ vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē, izmantojot lietvedības sistēmu. Papildināts ar domes 2020.gada 27.marta 8.saistošajiem noteikumiem

54. Ja komitejas priekšsēdētājs nesasauc komitejas sēdi šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, tad to var sasaukt Domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājam (izņemot kā komitejas loceklim) šajā gadījumā nav balsstiesību.

55. Domes deputāti var veidot deputātu frakcijas. Katrā frakcijā ir jābūt ne mazāk kā trīs domes deputātiem. Par frakcijas sastāvu tās vadība rakstiski informē domi nākošajā sēdē pēc frakcijas izveidošanas.

V PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA UN LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA

56. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts domes priekšsēdētājam šajā nolikumā noteiktajā kārtībā. Izskatot domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņotājs informē domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.

57. Domei izskatīšanai iesniedzami tās kompetencē esošie jautājumi.

58. Domes sēdē izskata lēmumu projektus, kurus iesniedz:

58.1. domes priekšsēdētājs;

58.2. domes pastāvīgās komitejas;

58.3. domes deputāti;

58.4. ārkārtas domes sēdes ierosinātājs;

59. Lēmumu projektus, kas paredzēti izskatīšanai domes sēdēs sagatavo:

59.1. domes struktūrvienību vadītāji, speciālisti;

59.2. pašvaldības iestāžu vadītāji;

59.3. domes izveidotās komitejas, komisijas;

59.4. domes deputāti.

60. Domes izskatīšanai iesniedzamo lēmumu projektiem, kas satur administratīvā akta pazīmes, formai un sastāvdaļām jāatbilst Administratīvā procesa likumā noteiktajām prasībām un tajos jābūt norādītam:

60.1. tiesiskajam pamatojumam;

60.2. izskatāmā jautājuma konkrētai analīzei un objektīvam novērtējumam;

60.3. izvirzītiem precīzi formulētiem mērķiem un uzdevumiem, rēķinoties ar esošiem resursiem;

60.4. norādītiem izpildes un informācijas sniegšanas termiņiem;

60.5. konkrētiem izpildītājiem, kā arī struktūrvienībai, kurai uzdota lēmuma izpildes kontrole;

60.6. kādās institūcijās projekts izskatīts;

60.7. projekta sagatavotājam (amats, paraksts ).

Lēmuma projektā var tikt iekļauti citi argumenti un apsvērumi, kurus lēmuma projekta gatavotājs uzskata par būtiskiem.

61. Domes lēmumu projekti, kas saskaņoti šī nolikuma 62.punktā noteiktajā kārtībā, ir jāiesniedz Administratīvi juridiskajā pārvaldē. Lēmuma projektus, kas neatbilst šajā nolikumā norādītajām prasībām, Administratīvi juridiskā pārvalde nosūta atpakaļ iesniedzējam trūkumu novēršanai, paziņojot par to Domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata lēmuma vai cita domes pieņemamā akta projektu un nosaka tā turpmāko virzību: Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

61.1. virza uz domes sēdi;

61.2. nosaka pastāvīgo komiteju vai komisiju;

61.3. nosaka pašvaldības iestādi vai darbinieku, kuriem jāizskata un jāiesniedz rakstisku atzinumu par sagatavoto projektu.

62. Domes lēmuma projekta gatavotājam, kurš iesniedz domes lēmuma projektus iekļaušanai domes sēdes darba kārtībā, lēmuma projekti iepriekš jāsaskaņo šādā secībā:

62.1. ar visām tām domes struktūrvienībām un citām pašvaldības iestādēm, kurām ir tiešs sakars ar lēmuma projektā ietvertajiem jautājumiem;

62.2. ar domes budžeta nodaļu (ja lēmuma projekta jautājumi saistīti ar finansiāliem izdevumiem);

62.3. ar domes Administratīvi juridisko pārvaldi; Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

62.4. ar domes izpilddirektoru;

62.5. Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 37.saistošajiem noteikumiem

63. Saskaņotus domes lēmumu projektus, kuri tiek virzīti izskatīšanai domes sēdē, ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem domes lēmuma projekta sagatavotājs iesniedz domes Administratīvi juridiskajā pārvaldē ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms kārtējās domes sēdes, kura nodrošina lēmumu projektu kopēšanu un sagatavošanu domes sēdei. Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 12.saistošajiem noteikumiem

64. Lēmuma projektam jāpievieno pieteikums, kurā norāda:

64.1. ziņotāju;

64.2. ziņojumam nepieciešamo laiku;

64.3. juridisko un fizisko personu sarakstu, kurām jāizsūta pieņemtais lēmums, norādot to juridisko adresi;

64.4. uz sēdi uzaicinātās personas;

64.5. pievienotie dokumenti.

Lēmuma projektam pievienotais pieteikums jāparaksta personai, kura to sagatavojusi.

65. Par domes sēdēs izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu kvalitatīvu sagatavošanu atbild attiecīgā lēmuma projekta sagatavotājs.

66. Ja netiek ievērots lēmuma projekta iesniegšanas termiņš, jautājums var netikt iekļauts kārtējās Domes sēdes darba kārtībā un jautājumu iekļauj nākamās kārtējās Domes sēdes darba kārtībā.

67. Domes sēdes darba kārtības projektu sastāda Administratīvi juridiskā pārvalde un iesniedz Domes priekšsēdētājam apstiprināšanai. Administratīvi juridiskā pārvalde apstiprināto darba kārtību ievieto pašvaldības mājas lapā. Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 12.saistošajiem noteikumiem

68. Paziņojums par kārtējās domes sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ir izliekams redzamā vietā domes ēkā 3 (trīs) dienas pirms kārtējās domes sēdes un 3 (trīs) stundas pirms ārkārtas domes sēdes.

69. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus, domes deputāti var saņemt domes Administratīvi juridiskajā pārvaldē ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms kārtējās domes sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms ārkārtas domes sēdes. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

70. Pieņemtos un parakstītos lēmumus, kas attiecas uz atsevišķām fiziskām vai juridiskām personām domes Administratīvi juridiskā pārvalde piecu dienu laikā sagatavo, pavairo un izsūta personām, uz kurām tie attiecas. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

71. Lēmumu oriģināli, kā arī tiem pievienotie materiāli kārtējā gadā glabājas domes Administratīvi juridiskajā pārvaldē, pēc tam tiek nodoti arhīvā. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

72. Ja dome izskata administratīvā akta projektu, kas paredz personai liegt tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad tā sagatavotājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

73. Slēdzot līgumu Pašvaldības vārdā, tā sagatavošanas, noslēgšanas, uzglabāšanas un izpildes kontroles kārtību nosaka iekšējais normatīvais akts. Šī iekšējā normatīvā akta prasības nav attiecināmas uz citiem līguma slēdzējiem.

74. Domes vārdā līgumus un citus juridiskos dokumentus paraksta domes priekšsēdētājs.

75. Izpilddirektors Jūrmalas pilsētas domes vārdā paraksta saimnieciskos un darba līgumus.

76. Privāttiesiskus līgumus, kurus pašvaldības autonomās kompetences jomā slēdz uz to pilnvarotas pašvaldības amatpersonas, saskaņo ar izpilddirektoru.

Slēdzot privāttiesisku līgumu Pašvaldības iestādes vārdā, līgumu paraksta attiecīgās iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona.

VI DOMES DARBA REGLAMENTS

77. Katra deputāta pienākums ir piedalīties domes darbā.

78. Ir kārtējās un ārkārtas Domes sēdes.

79. Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī – parasti ceturtdienā, sēdes sākums plkst.10.00. Nākošās sēdes konkrēto datumu nosaka domes priekšsēdētājs.

80. Domes sēdes ir atklātas, ja likumos nav noteikts citādi.

81. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.

82. Domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem.

82.1 Ja Domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa dēļ vai komandējuma dēļ nevar ierasties Domes sēdes norises vietā, Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka Domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja Domes deputāts ir reģistrējies dalībai Domes sēdē, izmantojot lietvedības sistēmu. Papildināts ar domes 2020.gada 27.marta 8.saistošajiem noteikumiem

83. Ja uz domes kārtējo sēdi nav ieradies šā nolikuma 82.punktā noteiktais domes deputātu skaits, šajā sēdē paredzēto jautājumu izskatīšanai tiek sasaukta atkārtota domes sēde, ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām, ja nepieciešams, papildinot sēdes darba kārtību.

84. Ja uz Domes atkārtotu sēdi nav ieradies šā nolikuma 82.punktā minētais domes deputātu skaits, domes priekšsēdētājs informē par to pārraugošo ministru triju dienu laikā pēc dienas, kurā vajadzēja notikt atkārtotai sēdei, kā arī paziņo domes nākamās sēdes dienu. Grozīts ar domes 2011.gada 9.decembra 42. saistošajiem noteikumiem;

85. Domes ārkārtas sēdi sasauc domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt ārkārtas sēdi, ja to pieprasa:

85.1. vismaz viena trešdaļa deputātu;

85.2. pārraugošais ministrs; Grozīts ar domes 2011.gada 9.decembra 42. saistošajiem noteikumiem;

85.3. Ministru kabinets.

86. Iesniegumā par ārkārtas sēdes sasaukšanu jānorāda sēdes darba kārtība un tam jāpievieno domes lēmuma projekts. Domes ārkārtas sēdes sasaucamas ne vēlāk kā triju dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, izņemot likumā „Par pašvaldībām” paredzētajos gadījumos.

87. Domes sēdi vada domes priekšsēdētājs. Viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks vai priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos. Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

88. Dome var apspriest tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja lēmuma projekti atbilst šī nolikuma prasībām, un, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem.

89. Apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu.

90. Ārkārtas sēdes darba kārtību dome nedrīkst grozīt.

91. Domes sēdes gaita tiek protokolēta. Domes sēdes protokolē Administratīvi juridiskās pārvaldes darbinieks. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs. Protokols ir jāparaksta ne vēlāk kā piektajā dienā pēc sēdes. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

92. Ikviens domes deputāts var pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.

93. Domes deputātam ir aizliegts sagatavot vai pieņemt lēmumus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredzētajos gadījumos.

94. Domes deputātam ir pienākums savlaicīgi informēt domes priekšsēdētāju par apstākļiem, kas varētu būt par deputāta atturēšanās iemeslu no jautājuma apspriešanas un balsošanas.

95. Balsošana domes sēdēs ir atklāta un vārdiska. Aizklāta balsošana notiek likumā „Par pašvaldībām” paredzētajos gadījumos.

96. Sēdes protokolā jāieraksta:

96.1. kur, kurā gadā, mēnesī, dienā un stundā sēde sasaukta, īpaši norāda, ja tā ir ārkārtas sēde;

96.2. kad sēdi atklāj un slēdz;

96.3. sēdes darba kārtību;

96.4. sēdes vadītāja un Administratīvi juridiskās pārvaldes darbinieka — sēdes protokolētāja vārdu un uzvārdu; Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

96.5. sēdē piedalījušos (norādot, kurš no deputātiem piedalījies videokonferences režīmā) un klāt neesošo deputātu vārdu un uzvārdu; Grozīts ar domes 2020.gada 27.marta 8.saistošajiem noteikumiem

96.6. sēdē klāt neesošo deputātu neierašanās iemeslu;

96.7. to personu vārdu un uzvārdu, kurām sēdē dots vārds;

96.8. iesniegtos priekšlikumus, pieprasījumus, kā arī sēdes vadītāja rīkojumus;

96.9. pieņemtos lēmumus, norādot, kādā veidā un ar cik balsīm lēmums pieņemts;

96.10. kuri deputāti balsojuši par, kuri pret attiecīgo lēmumu un kuri atturējušies no balsošanas;

96.11. to deputātu vārdu un uzvārdu, kuri, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nav piedalījušies attiecīgā lēmuma pieņemšanā;

96.12. to deputātu vārdu un uzvārdu, kuri ierosinājuši aizklātu balsošanu.

97. Domes sēdes vadītājs:

97.1. atklāj, pārtrauc, slēdz sēdi un nosaka balsošanas kārtību;

97.2. kontrolē kvoruma esamību;

97.3. dod vārdu ziņotājam;

97.4. atklāj, vada un slēdz debates un jautājumu uzdošanu;

97.5. ierosina jautājumu nobalsošanu;

97.6. noņem jautājumus no domes sēdes izskatīšanas;

97.7. nosaka sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā.

98. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

98.1. ziņojums;

98.2. deputātu jautājumi;

98.3. debates;

98.4. priekšsēdētāja viedoklis vai galavārds;

98.5. balsošana.

99. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē ziņo ziņotājs. Sēdes vadītājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo priekšsēdētājs.

100. Domes sēdes vadītājam ir pienākums nodrošināt domes sēdēs kārtību. Ja domes sēdes kārtību neievēro deputāts, pēc sēdes vadītāja norādījuma, tas tiek fiksēts protokolā.

101. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots vārds.

102. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē, nav tiesības piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu. Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 12.saistošajiem noteikumiem

Ja domes sēdes kārtību traucē citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no domes sēdes norises telpas.

Ja Domes sēdē piedalās preses vai citu masu informācijas līdzekļu pārstāvji, pirms Domes sēdes atklāšanas, viņiem jāreģistrējas pie Domes Sabiedrisko attiecības nodaļas darbinieka, uzrādot darbinieku apliecību.

Preses vai citu masu informācijas līdzekļu pārstāvju video un foto aparatūru Domes sēžu zālē drīkst lietot tikai Domes sēžu zāles sānu malās līdz pirmajai apmeklētāju sēdvietu rindai vai aiz apmeklētāju sēdvietām, netraucējot Domes sēdes gaitu. Video un foto aparatūra uzstādāma līdz Domes sēdes atklāšanai.

Ja cita persona, kas nav preses vai citu masu informācijas pārstāvis, vēlas Domes sēdē veikt video un audio ierakstus, pirms Domes sēdes atklāšanas, par video un audio ierakstu veikšanu informē Domes sēdes vadītāju. Pēc Domes sēdes vadītāja norādījuma atbildīgais Administratīvi juridiskās pārvaldes darbinieks , kurš protokolē Domes sēdi, veic attiecīgu ierakstu Domes sēdes protokolā.”

103. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā vai, ja dome neiebilst.

104. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākamajā dienā, vai dienā, kuru nosaka domes priekšsēdētājs. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad domes priekšsēdētājs izsludina pārtraukumu vai sēdi slēdz un nosaka sēdes turpinājuma norises vietu un laiku.

105. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc domes sēdes vadītāja priekšlikuma tam var tik dots vārds, un tikai pēc tam notiek debates. Ja debates nenotiek, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

106. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir tiesības ziņot domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem.

107. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā desmit minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo deputātu vairākums.

108. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes, otrreiz līdz trīs minūtēm.

109. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam. Iesniegtie domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.

110. Domes sēdes vadītājs var izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem.

111. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka sēdes vadītājs, ievērojot nolikumā noteikto kārtību.

112. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis sēdes vadītājs. Debatēs piesakās paceļot roku, priekšroka uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski pieteicies piedalīties debatēs.

113. Domes sēdēs lēmumus pieņem balsojot, paceļot roku. Balsojumam notiekot elektroniski deputāti balso nospiežot datorā taustiņus „par” vai „pret” vai „atturas”. Gadījumā, kad deputāts nenospiež nevienu no taustiņiem, viņš tiek uzskatīts par klāt neesošu.

114. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem. Par klātesošiem balsošanā uzskatāmi tie Domes deputāti, kas balsojuši „par”, „pret” vai „atturas”. Ja kādā no balsojumiem balsis sadalījušās vienādi (“par” vienādi ar “pret” un “atturas”), izdarāma pārbalsošana. Ja arī pārbalsojot balsis sadalījušās vienādi, lēmums vai balsotais priekšlikums ir noraidīts.

115. Izskatot sagatavotos viena veida lēmumu projektus, dome var pieņem lēmumu atklāti balsojot par viena veida lēmuma projektiem kopumā vai par katru lēmuma projektu atsevišķi.

116. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

117. Balsošanas rezultātus paziņo domes sēdes vadītājs.

118. Ja balsošana notiek aizklāti, tad no deputātiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija trīs cilvēku sastāvā. Šajā gadījumā balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz sēdes vadītājam, kurš paziņo balsošanas rezultātus.

119. Par domes lēmuma pieņemšanu drīkst balsot tikai attiecīgās domes deputāti. Personas, kuras ir uzaicinātas uz domes sēdi paskaidrojumu sniegšanai, nav tiesīgas piedalīties balsošanā.

120. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu, tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam.

121. Domes lēmumus sēdes vadītājs paraksta piecu dienu laikā no to pieņemšanas dienas.

122. Ja domes priekšsēdētājs atsakās šajā termiņā lēmumus parakstīt, viņam ir pienākums sasaukt domes ārkārtas sēdi.

123. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi ir brīvi pieejami. Informācijas pieejamību nodrošina Administratīvi juridiskā pārvalde un Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde. Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 35.saistošajiem noteikumiem

124. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam.

125. Par domes sēdē izskatītā lēmuma sagatavošanu parakstīšanai ir atbildīgs lēmuma projekta gatavotājs. Sagatavoto lēmuma precizējumu atbilstoši domes sēdē lemtajam tā projekta gatavotājs iesniedz Administratīvi juridiskajā pārvaldē ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc sēdes. Lēmuma oriģinālu darbinieks, kas jautājumu gatavojis, nosūta Administratīvi juridiskajai pārvaldei arī elektroniski.

Administratīvi juridiskā pārvalde pārbauda sagatavotā lēmuma atbilstību lēmuma projektam un sēdē izteiktajiem labojumiem, un nodod lēmumu parakstīšanai Domes sēdes vadītājam ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc Domes sēdes. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

126. Pašvaldības saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc parakstīšanas domes Administratīvi juridiskā pārvalde nosūta pārraugošajai ministrijai. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

127. Pašvaldības pieņemtie ārējie normatīvie akti (Pašvaldības saistošie noteikumi) tiek publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Pieņemtos saistošos noteikumus izvieto redzamā vietā pašvaldības domes ēkā un publicē pašvaldības interneta mājas lapā. Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

128. Ja pašvaldības dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu pašvaldības domes priekšsēdētājs vai administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

129. Pašvaldības Dome ar lēmumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus citām pašvaldības pārvaldes struktūrām, kā arī amatpersonām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

130. Jautājumos, kuru izlemšanai nav nepieciešama koleģiāla lēmuma pieņemšana, Domes amatpersonas izdod rīkojumus, kas saskaņojami šī Nolikuma 62.punkta noteiktajā kārtībā.

131. Rīkojumus atbilstoši pienākumu sadalei saskaņā ar nolikumu un atbildības sfērai paraksta Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors. Pielikumus rīkojumiem paraksta persona, kura gatavojusi rīkojuma projektu. Grozīts ar domes 2013.gada 20.jūnija 24. saistošajiem noteikumiem

VII IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

132. Domes priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Grozīts ar domes 2013.gada 20.jūnija 24. saistošajiem noteikumiem

133. Domes deputāti, kuri deputātu pienākumus pilda amatu savienošanas kārtībā, pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

134. Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Nodaļu un pārvalžu vadītāji pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Pieņemšanas laikus nosaka ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. Grozīts ar domes 2017.gada 19.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem

135. Domes speciālisti un pārējie darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu, pieņem apmeklētājus domes darba laikā saskaņā ar domes Iekšējās kārtības noteikumiem.

136. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato.

137. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var iekasēt nodevu saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

138. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Administratīvi juridiskā pārvalde. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka iekšējais normatīvais akts. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

139. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida iesniegumiem.

140. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai amatpersonas pienākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.

141. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

VIII KĀRTĪBA, KĀDĀ DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA NOMAIŅAS GADĪJUMĀ ORGANIZĒ LIETVEDĪBAS UN DOKUMENTU NODOŠANU JAUNAJAM DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAM

142. Domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā viņa pienākums ir apritē esošos dokumentus nodot Domes Administratīvi juridiskajā pārvaldē. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

143. Ja Domes priekšsēdētāja nomaiņa notiek kārtējo vēlēšanu rezultātā, tad Pašvaldības darba nepārtrauktību pārejas periodā līdz jaunā Domes priekšsēdētāja ievēlēšanai nodrošina Jūrmala pilsētas domes izpilddirektors, kuram Domes Administratīvi juridiskā pārvalde nodod izskatīšanai Domei, Domes priekšsēdētājam, viņa vietniekam un Domes komitejām adresētos dokumentus. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

144. Ja Domes priekšsēdētājs tiek atbrīvots no amata ar Domes balsojumu, bet jaunais Domes priekšsēdētājs tajā pašā Domes sēdē netiek ievēlēts, tad Pašvaldības darba nepārtrauktību nodrošina Domes priekšsēdētāja vietnieks. Grozīts ar domes 2013.gada 20.jūnija 24. saistošajiem noteikumiem

145. Pēc stāšanās amatā jaunais Domes priekšsēdētājs no domes Administratīvi juridiskās pārvaldes saņem Domei, Domes priekšsēdētājam, viņa vietniekam un Domes komitejām adresēto un Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram izskatīšanai nodoto dokumentu reģistru. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

IX PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

146. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizētas publiskās apspriešanas. Publiskā apspriešana jārīko par:

146.1. pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;

146.2. pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus;

146.3. teritorijas plānojumu;

146.4. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.

147. Publisko apspriešanu nerīko par:

147.1. administrācijas struktūras un iekšējās darba organizācijas jautājumiem;

147.2. amatpersonu iecelšanas vai atbrīvošanu un citiem personāla jautājumiem;

147.3. jautājumiem, kas attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;

147.4. jautājumiem, kas saistīti ar valsts pārvaldes funkciju īstenošanu;

147.5. pašvaldības budžetu, nodokļu un nodevu likmēm, kā arī pašvaldības maksas pakalpojumiem;

147.6. citiem jautājumiem, ja tas ir pretrunā ar citiem normatīvajiem aktiem.

148. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas attiecīgās pašvaldības dome var lemt:

148.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;

148.2. pēc ne mazāk kā 10 % pašvaldības administratīvajā teritorijā pastāvīgi dzīvojošu iedzīvotāju iniciatīvas;

148.3. pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja iniciatīvas;

148.4. citos likumā noteiktos gadījumos.

149. Publiskā apspriešanas ilgums nav mazāks par trim nedēļām.

150. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

151. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

151.1. tās datumu un termiņus;

151.2. paredzamā jautājuma konkrētu formulējumu;

151.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku un procedūru;

151.4. publiskās apspriešanas lapas formu;

151.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešanā.

151.6. par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgo struktūrvienību.

152. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu ir atbildīga struktūrvienība, kas organizē publisko apspriešanu. Tās pienākums ir apkopot paustos viedokļus, publicēt Jūrmalas pilsētas portālā http://www.jurmala.lv/ un vietējā laikrakstā informatīvu ziņojumu par apspriešanas rezultātiem.

X ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

153. Pašvaldības dome ar saistošajiem noteikumiem var deleģēt tiesības izdot administratīvos aktus autonomās kompetences jautājumos pašvaldības iestādēm un amatpersonām citos jautājumos, ja tas nav pretrunā ar augstāka spēka normatīvajiem aktiem.

154. Administrācijas amatpersonu un pašvaldības iestāžu, kuras ir tiešā izpilddirektora pakļautībā, izdotos administratīvos aktus vai to faktisko rīcību iesniedzējs var apstrīdēt izpilddirektoram, ja vien ārējos normatīvajos aktos nav noteikta cita apstrīdēšanas kārtība. Izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto Administrācijas izdoto aktu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Apstrīdēšanas kārtība tiek norādīta katrā Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības izdotajā administratīvajā aktā. Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 14.saistošajiem noteikumiem

155. Jūrmalas pilsētas domes izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

PĀREJAS NOTEIKUMI

156. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2010.gada 05.februārī un ar to spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošie noteikumi Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums Nr.1 PDF Grozīts ar domes 2021.gada 1.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.2 PDF Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 37.saistošajiem noteikumiem